Дв бр. 76/2007 г. Г л а в а п ъ р в астраница1/6
Дата25.07.2016
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6

НАРЕДБА 
за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол 
(Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.) 
(Обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г. - в сила от 01.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 69 от 23.08.2005 г., ДВ бр. 76/2007 г.)


Г л а в а   п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. (изм. доп. ДВ 76/2007 г.) техническите изисквания, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (замърсители), наричани общо изисквания за качество, на които трябва да съответстват течните горива, произведени, внесени за потребление, транспортирани, разпространявани, съхранявани и/или използвани в Република България;

2. оценяването и удостоверяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество;

3. (изм. доп. ДВ 76/2007 г.) условията, редът и начинът за контрол на качеството на течните горива след тяхното производство, при внос - след освобождаване от митнически контрол, при разпространението и/или съхранението им, включително на бензиностанции и в резервоари на горивни инсталации.

Чл. 2. (1) (изм. доп. ДВ 76/2007 г.) Изискванията на наредбата се прилагат за течни горива от нефтен или биологичен произход:

1. автомобилни бензини;

2. горива за дизелови двигатели;

3. (нова, доп. ДВ 76/2007 г.) биодизел;

4. (предишна т. 3, изм. доп. ДВ 76/2007 г.) газьоли за промишлени и комунални цели;

5. (нова, ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 4, изм. ДВ 76/2007 г.) газьоли за извънпътна техника;

6. (предишна т. 4, ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 5, наново изм.ДВ 76/2007 г.) корабни горива: леки корабни дизелови горива, корабни дизелови горива и корабни остатъчни горива;

7. (предишна т. 5, ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 6, наново изм.ДВ 76/2007 г.) котелни горива;

8. (предишна т. 6, ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 7, наново изм.ДВ 76/2007 г.) тежки горива.(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за:

1. (изм. доп. ДВ 76/2007 г.) течните горива по ал. 1, които подлежат на преработка в рафинерии или са предназначени за преработка преди окончателното им изгаряне;

2. (изм., ДВ, бр. 69 от 2005 г., ДВ 76/2007 г.) течни горива, предназначени за научни изследвания и изпитвания;

3. (нова, доп. ДВ 76/2007 г.) течни горива, употребявани от кораби, които извършват спасителни операции;

4. (нова, доп. ДВ 76/2007 г.) течни горива, употребявани от кораби в аварийно състояние;

5. (нова, доп. ДВ 76/2007 г.) течни горива, употребявани от кораби, които използват одобрени технологии за намаляване на емисиите;

6. (нова, доп. ДВ 76/2007 г.) течни горива, произведени в страната и предназначени за износ.

Чл. 3. Течните горива се пускат на пазара само когато не застрашават здравето на хората, околната среда, техническата изправност на превозните средства и инсталациите, в които се използват, и когато е осигурена защитата на потребителите.

Чл. 4. (1) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да осигурят, гарантират и оценят съответствието им с изискванията за качество.

(2) (изм. доп. ДВ 76/2007 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съставят декларация за съответствие с изискванията за качество за всяка партида.

(3) (изм. доп. ДВ 76/2007 г.) Течните горива при пускането им на пазара, разпространението, транспортирането, съхранението и използването им се придружават от декларацията за съответствие.

Чл. 5. (Доп., ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. доп. ДВ 76/2007 г.) Лицата, които разпространяват, транспортират, съхраняват и/или използват течни горива в местата по чл. 15, са длъжни да извършват тези дейности с течни горива, които съответстват на изискванията за качество, придружени са с декларация за съответствие на всяка партида и са с наименования и предназначение, определени в чл. 6 и § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба.Г л а в а   в т о р а 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА


Чл. 6. Течните горива трябва да отговарят на следните изисквания за качество:

1. (изм., ДВ, бр. 69 от 2005 г.) автомобилни бензини съгласно приложение № 1;

2. (изм., ДВ, бр. 69 от 2005 г.) горива за дизелови двигатели съгласно приложение № 2;

3. (нова, доп. ДВ 76/2007 г.) биодизел съгласно приложение № 3;

4. (предишна т. 3., изм. доп. ДВ 76/2007 г.) газьоли за промишлени и комунални цели съгласно приложение № 4;

5. (нова, ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 4., изм. доп. ДВ 76/2007 г.) газьоли за извънпътна техника съгласно техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра:

а) до 0,2 % (m/m) - от 1 януари 2007 г.;

б) до 0,1 % (m/m) - от 1 януари 2010 г.;

6. (предишна т. 5, ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 5., наново изм. доп. ДВ 76/2007 г.) корабни горива:

а) леки корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 5 със съдържание на сяра:

аа) до 0,2 % (m/m) - от 1 януари 2007 г.;

бб) до 0,1 % (m/m) - от 1 януари 2010 г.;

б) корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 5 със съдържание на сяра до 1,5 % (m/m) - от 1 януари 2007 г.;

в) корабни остатъчни горива марка ISO-F съгласно приложение № 6;

7. (предишна т. 6, изм., ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 6., наново изм. доп. ДВ 76/2007 г.) котелни горива съгласно приложение № 7;

8. (предишна т. 7, ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 7., наново изм. доп. ДВ 76/2007 г.) тежки горива съгласно определението по § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба и техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра:

а) до 3,0 % (m/m) - от 1 януари 2007 г.;

б) до 1,0 % (m/m) - от 1 януари 2012 г.

Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 69 от 2005 г., ДВ бр. 76/2007 г.) Методите за изпитване, посочени в приложенията към чл. 6, имат установена точност. За резултатите от отделните изпитвания се прилагат критериите на БДС EN ISO 4259.

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница