Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управлениестраница1/21
Дата05.01.2017
Размер2.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Екологична оценка и SWOT анализ – Оценка за съвместимостта на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление


СЪДЪРЖАНИЕ

1 Анотация 3

2 Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания ПУРБ могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони. 4

3 Описание на елементите на ПУРБ, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или нейните елементи. 5

3.1 Възможни отрицателни въздействия и рискове върху типовете местообитания и видовете животни, произтичащи от мерките, предвидени в ПУРБ 63.1.1 Преки въздействия 8

3.1.2 Косвени въздействия 9

3.1.3 Обобщение на вероятните видове въздействия, произтичащи от ПУРП. 9

3.1.4 Кумулативен ефект 12

4 Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ПУРБ. 13

4.1 Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС (Директива за хабитатите) 13

4.2 Защитени зони по Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици 51

5 Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на опазване на защитените зони 78

5.1 Описание и анализ на въздействието на ПУРБ върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване в защитените зони. 795.1.1 Описание и анализ на въздействието на мерките, предвидени в ПУРБ, върху типовете местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони по Директива 92/43/EEC за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна 79

5.1.1.1 По видове мерки от ПУРБ 79

5.1.1.2 По Защитени Зони 83

5.1.2 Описание и анализ на въздействието на мерките, предвидени в ПУРБ върху видовете, предмет на опазаване в защитените зони по Директива 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици 139

5.1.2.1 По видове мерки от ПУРБ 139

5.1.2.2 По Защитени Зони 144

5.2 Описание и анализ на въздействието на ПУРБ върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при прилагането на ПУРБ. 1566 Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на ПУРБ върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки. 159

6.1 Директива 92/43/EEC за хабитатите 159

6.2 Директива 79/409 за опазване на дивите птици 164

7 Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, включително нулева алтернатива 164

8 Картен материал с местоположението на обектите/трасетата на плана,програмата и проекта/инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи. 165

9 Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22. 166

9.1 Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на плана или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда. 166

9.2 Предложени компенсиращи мерки. 166

10 Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана и че не е налице друго алтернативно решение. 168

11 Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация. 168
Оценка за съвместимостта (ОС)
на проект на

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление

1Анотация


Източнобеломорският район (ИБР) за басейново управление заема централните части на Южна България и обхваща площ от 35 230 км2, която е около 32% от територията на страната. В него попадат трансграничните басейни на реките Марица, р. Тунджа, р. Арда, р. Бяла, р. Атеринска, р.Фишера, р. Луда. Съгласно Приложение ХІ на Европейската Рамкова Директива за водите, Директива 2000/60/ЕЕС (ЕРДВ) целият Източнобеломорски район попада в Екорайон 7 - Източен Балкан (Eastern Balkan).

Районът включва 3 района за планиране – изцяло Южен Централен район и частично Югоизточен и Югозападен район, като пет административни области попадат изцяло (Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково и Кърджали) в управляваната от басейновата дирекция територия, и пет - частично (Софийска, Пазарджишка, Смолянска, Сливенска и Бургаска област). В Източнобеломорски район попадат общо 92 общини (изцяло и частично) и 1 772 населени места.

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) е основен инструмент за управление на водите на басейново ниво и постигане на целите на Директива 2000/60/ЕК (РДВ). Проектът на плана за управление на Източнобеломорски район е изготвен от Басейнова дирекция Пловдив въз основа на глава Х, Раздел VІ от Закона за водите и чл.13 от Директива 2000/60/ЕС (ЕРДВ). При изготвянето на проекта на ПУРБ са взети предвид и разпоредбите на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V, както и изискванията на чл.4, 5, 6, 8 и 11 на РДВ (Рамковата директива по водите).

Съдържанието на ПУРБ на Източнобеломорски район е организирано в четири тома: Том І – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН; Том ІІ – Басейн АРДА; Том ІІІ – Басейн ТУНДЖА и Том ІV – Басейн МАРИЦА.

В Плана за управление на водите на Източнобеломорски район е направена характеристика на екологичното състояние на водите, идентифицирани са проблемите и е анализирано настоящото състояние на повърхностните и подземните води, като са определени значимите рискови фактори за постигане на Общата цел на ПУРБ, а именно достигане на добро екологично състояние на реките, езерата, язовирите, изкуствените водни тела и свързаните с тях екосистеми до 2015 г.

За постигане на поставените цели в зависимост от определеното химично и екологично състояние /потенциал на водните тела, в ПУИБР са разработени мерки за подобряване на състоянието им и постигане на определените цели. Те са разделени в две групи: - основни и допълнителни мерки. Мерките включват дейности, свързано главно с: намаляване на замърсяването с олово и кадмий (в някои отделни случаи никел и живак); намаляване на биогенното замърсяване; ограничаване дифузното замърсяване от горско-стопански дейности, селско-стопански дейности; замърсявания от стари руднични дейности и отпадъци; в определени горещи точки - ограничаване на замърсяването със специфични замърсители като цинк, мед, цианиди, нефтопродукти; подобряване на хидроморфологичните условия; осигуряване на нормална миграция на рибната фауна; намаляване на ерозионните процеси; намаляване на цъфтежа на водата; подобряване на състоянието на горите във водосбора; ограничаване нарушението на оттока; намаляване екологичния натиск от инвазивни видове, превантивни дейности целящи ограничаване на негативните хидрологични промени на водните тела, като се определят зони за забрана на баластриери и МВЕЦ. Предвижда се и възстановяване на влажни зони и места с увреден хидрологичен режим в миналото.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница