Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управлениестраница2/21
Дата05.01.2017
Размер2.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания ПУРБ могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони.


В План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район са описани всички релевантни планове и програми, които имат връзка с плана. Това са:: Национален план за развитие на Р. България за периода 2007-2013 г., Национална стратегия за регионално развитие на Р. България за периода 2005-2015 г., Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Р. България и оперативен план за изпълнение за периода 2006-2015 (инфраструктура, свързана с опазването на околната среда), Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г., Национален план за действие и опазване на биологичното разнообразие 2005-2010 г., Национална стратегия за Опазване на Биологичното разнообразие 2005-2010 г., Национален Стратегически План за Рибарство и Аквакултури 2007-2013 г., Оперативна програма за рибарство и аквакултури 2007-2013 г., Национална стратегия и план за действие за развитие на екотуризъм в Р България, Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2006 - 2013 г., Стратегия за изграждане на екологична мрежа НАТУРА 2000 в Р България, Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване, Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България (2007-2013), Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор 2004 - 2015 г., Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Р. България, Национална програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) за населените места с над 10 хил.еквивалент жители в Р България, Национална програма за изграждане на мрежи за отпадъчни води и колектори в селища над 10 000 жители, Регионалните планове за развитие на 3 района за планиране за периода 2007-2013 г. (Южен централен район, Югоизточен район и Югозападен район), Областните стратегии за развитие за 10-те Области в Източнобеломорски район (Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Кърджали, София, Пазарджик, Смолян, Сливен и Бургас), Общинските планове за развитие на 92 Общини в Източнобеломорски район.

В ЕО на ПУРБ в Източнобеломорски район е разгледано въздействието на плана/програмата върху плана за управление на речните басейни (ПУРБ) Източнобеломорски район, както и въздействието на плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Източнобеломорския район върху съответния план/програма. Като цяло се очаква изпълнението на ПУРБ да способства всички мерки за интегрирано управление на природните ресурси и устойчиво развитие на икономиката, заложени в различните стратегически документи на национално и местно ниво. От основно значение е изграждането на пречиствателни станции за населените места в Източнобеломорския район, което е заложено в ПУРБ, както и в стратегическите документи на местно и регионално ниво. Целите на тези документи съответстват с целите на ПУРБ с някои изключения – основно свързани с развитието на градските райони и изграждането на нови енергийни мощности и индустриални инсталации, което може да засегне речите басейни. В тази връзка е необходимо при извършването на оценки на въздействието на околната среда и оценки на съвместимост при разработването на инвестиционни проекти, както и при извършването на екологични оценки на нови стратегически документи, да бъдат взети в предвид целите и мерките, заложени в ПУРБ.


3Описание на елементите на ПУРБ, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или нейните елементи.


На територията на Басейновата дирекция изцяло или отчасти попадат 96 защитени зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, от които 63 бр. са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (32,87 % от площта на района, като 260 повърхностни водни тела (ВТ) попадат в обхвата на зоните по НАТУРА 2000) и 36 бр. за опазване на дивите птици (34,20 % от площта на района, като 189 повърхностни ВТ са в обхвата на защитените зони).

В Таблици 1 и 2, представени в Приложение 1 към ОС са описани всички защитени зони по Натура 2000 на територията на ИБР. В Таблица 1 (Приложение 1 към ОС) са описани всички защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията, а в Таблица 2 (Приложение 1 към ОС) са описани всички защитени зони по Директива 79/409 за опазване на дивите птици, като в тези таблици е показано какво въздействие има върху тези защитени зони и съответно какви мерки са предвидени в ПУРБ.

Направена е оценка на съществуващите въздействия (баластриери, съществуващи Мини ВЕЦ, изградени ГПСОВ, зауствания от ГК и от индустриална ПСОВ, водовземане за напояване, за промишлени цели, за питейни нужди и за риборазвъждане), които въздействат негативно върху предмета и целите на опазване на защитените зони, заедно с предвидените в плана дейности (изграждане на нови ГПСОВ, зарибяване на язовири, оводняване на влажни зони, възстановяванe на стари корита и меандри, укрепване и корекция на речно дъно, залесяване на брегове, за питейно водовземане и срещу ерозия), данните за които са предоставени от БДИБР.

В таблиците e направен и анализ на предложените мерки в две насоки – съвместимост на мерките по отношение на съществуващите натоварвания и значителни отрицателни въздействия от тях и необходимостта от прилагането на допълнителни мерки.

От Таблици 1 и 2 (Приложение 1 към ОС) е видно, че от общо 99 бр. защитени зони в ИБР, на територията на 94 от тях са предвидени мерки, от които 59 защитени зони са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 35 зони са за опазване на дивите птици. Поради това в Доклада за ОС са разгледани само тези 94 защитени зони и са оценени натоварванията (баластриери, съществуващи язовири, ВЕЦ, изградени ГПСОВ, зауствания от ГК и от индустриални ПСОВ, водовземане за напояване, за промишлени цели, за питейни нужди и за риборазвъждане) и мерки (изграждане на нови ГПСОВ, зарибяване на язовири, оводняване на влажни зони, възстановяване на стари корита и меандри, укрепване и корекция на речно дъно, залесяване на брегове, за питейно водовземане и срещу ерозия, превантивна забрана за нови баластриери ВЕЦ, сечи в крайречни гори и др.), които са нанесени на карта (Приложение 2 към ОС).

В оценката за съвместимост са разгледани допълнително и всички останали защитени зони в БД 3 Пловдив, заради съществуващия негативен кумулативен ефект, от дейности осъществени в миналото, като баластриери, корекции, ВЕЦ, зауствания.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница