Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управлениестраница21/21
Дата05.01.2017
Размер2.92 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

6.2Директива 79/409 за опазване на дивите птици


Изграждане на Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ), баластриери и МВЕЦ

По отношение на видовете, предмет на опазване в защитените зони по Директива 79/409 за птиците, могат да се предложат следните смекчаващи мерки при изграждане на ГПСОВ, баластриери и МВЕЦ: • Точно маркиране на маршрутите за подходите към строителните петна на терена, за да се предотврати допълнителното унищожение на растителност и нарушаване на прилежащи терени.

 • Строителните работи да се извършват извън размножителният сезон на повечето животински видове, който е от април до юни, за да се избегне тяхното безпокойство. Подходящо е строителните дейности да започнат рано на пролет (м. февруари - март) или есен (септември – октомври), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови и размножителни територии.

 • Да се предвидят и маркират местата за временно депониране на материали от изкопните дейности, които да са извън границите на защитената зона и да са на максимално възможно разстояние от водния обект.

 • Да се предвидят и маркират местата за временно складиране на строителните материали, които да не са извън границите на строителната площадка или да не засягат естествени природни местообитания.

 • Стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност.

 • Да не се допуска изхвърлянето на строителни, битови и хранителни отпадъци.

 • Недопускане на разливи на горива и смазочни материали от строителните машини.

 • Да не се третират с химически вещества тревната покривка, пътищата и реките.

 • Трасетата на водопровода и ел. захранването да са в сервитутите на съществуващите полски пътища.

 • Да се извършат оценки за съвместимост на ПУП на всяка конкретна ГПСОВ, като се предвидят алтернативи за местоположението й и техническите параметри.


Останалите мерки засягат косвено птиците и са описани подробно в глава 6.1

7Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, включително нулева алтернатива


Настоящият план не предлага алтернативни решения, заради това тук се обсъжда само нулевата алтернатива и осъществяването на дейностите, предвидени по настоящия план.

Доколкото липсата на алтернативни решения в плана противоречи на чл. 6 на Директива 92/43/ЕЕС и на Наредбата за оценки за съвместимост, разглеждаме допълнителните, предложени в оценката смекчаващи и компенсиращи мерки, като предложена алтернатива. Тази алтернатива е всъщност запазване на предложените в плана мерки, но трябва някои да бъдат допълнени и разширени. Такива са основно мерките по превантивна защита на водните тела в защитените зони .

Като правило, в потенциално засегнатите защитени зони от мерките в ПУРБ и, и в които има значителни кумулативни въздейстия в НЕМ вкл. Натура 2000 защитените зони, нулевата алтернатива, която означава отказ от прилагане на предвидените мерки и нови такива, няма да допринесе за подобряване и запазване на структурата и функциите, с оглед предмета и целите за опазване на защитената зона. В случаи, когато се налага укрепване на бреговете и дъното на реките, се препоръчва обхватът на тези мерки да се сведе до минимум, и да се използват естествени местни материали (дърво, камък). При изпълнение на мерките да се прилагат предложените допълнителни компенсиращи и смекчаващи мерки за снижаване на отрицателното въздействие върху хабитатите и видовете.

По отношение на природните ключовите елементи (природните местообитания и видовете животни – предмет на опазване в защитените зони), нулевата алтернатива е несъвместима с предмета и целите на опазване на защитените зони, защото предполага продължаване и засилване на кумулативното негативно въздействие върху защитените зони. Това предполага и запазване или дори увеличаване в бъдеще на нивата на замърсяване във водните тела, както и промените на морфологичните параметри на водните тела, вследствие на действащи водоползвания, бентове, ВЕЦ, баластриери и бъдещи такива (някои от тях в процес на реализация). Заради това не препоръчваме нейното изпълнение.

Всички дейности, предвидени в плана са съвместими с предмета и целите на опазване на защитените зони и постигане на благоприятно природозащитно състояние на видове и местообитания. По отношение на превантивните мерки, те не са достатъчни, а са частични и трябва да бъдат допълнени.

След изпълнение на посочените по-горе условия, считаме, че реализацията на мерките, предвидени в ПУРБ няма да доведе да съществени негативни последици. При допълването на мерките в плана с нови, които допринасят за възстановяване и поддържане на ключовите елементи на зоните (местообитанията и местообитанията на видове в благоприятно природозащитно състояние), разглеждаме предложената алтернатива, като съвместима с целите и предмета на опазване на защитените зони, които са засегнати от осъществени или бъдещи дейности на територията на Басейнова дирекция – Източнобеломорски басейн.Неблагоприятни въздействия, като загуба на местообитания, кумулативен ефект, фрагментация, възможност за навлизане на инвазивни видове – ще се наблюдават главно по време на изпълнение на строителните дейности, но някои (инвазивни видове, повишена опасност от аварии и т.н.) – и по време на експлоатацията на съоръженията. Тези въздействия ще имат временен и локален характер.

За избягване и минимизиране на всякакви негативни въздействия трябва на конкретните ПУП на ГПСОВ да бъдат правени оценки за съвместимост, като бъдат предлагани и алтернативни решения, които да бъдат оценявани с оглед на постигане на благоприятно природозащитно състояние на видове и местообитания предмет на опазване на защитените зони.


8Картен материал с местоположението на обектите/трасетата на плана,програмата и проекта/инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи.


В Приложение 1 са представени: Таблица 1 с описание на всички защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и Таблица 2 с описание на всички защитени зони по Директива 79/409 за опазване на дивите птици на територията на БДИБР.,.

В Приложение 2 е представена карта с местоположенията на установените източници на въздействия върху водите и на мерките, предвидени за осъществяване в ПУРБ по отношение на защитените зони и на водните тела.

В Приложение 3 са представени декларациите и документите на експертите, разработили настоящата ОС.


9Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22.


При реализацията на ПУРБ не се очакват значителни отрицателни въздействия съобразно критериите по чл. 22.

ПУРБ е съвместим с предмета и целите на опазване на защитените зони по Директива 79/409 за опазване на дивите птици и Директива 92/43/EEC за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Всички предвидени дейности в плана ще окажат по-скоро положително въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона и ще допринесат за постигане на благоприятно природозащитно състояние на видовет и местообитанията, свързани с водните тела. Тези мерки обаче не са достатъчни и трябва да бъдат допълнени.

По отношение на орнитофауната мерките ще окажат положително въздействие върху видовете водоплаващи и водолюбиви птици, свързани през различни периоди от годината с водните екосистеми.Негативното въздействие от строителството на ПСОВ и вероятните язвовири (на Луда Яна) и инфраструктура може да бъде значително занижено от правилния избор на площадката и допълнителна оценка за всеки един обект върху видовете и хабитатите, предмет на опазване в зоната.

9.1Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на плана или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда.


Благоприятно въздействие върху околната среда и намаляването на рисковете за човешкото здраве са причини от първостепенен обществен интерес, които налагат изграждането на ГПСОВ.

Реализирането на плана е свързано с необходимостта от изпълнение на задълженията на страната, свързани с подобряване на екологичното състояние на водите, както и с опазването на биологичното разнообразие в тях.


9.2Предложени компенсиращи мерки.


При осъществяване на плана, някои от мерките трябва да бъдат разширени и допълнени, заради съществуващия значителен кумулативен ефект в зоните, чието влияние няма да бъде неутрализирано и има нужда от по-строга превантивна защита, за да се поддържат видовете и местообитанията в БПС.


 • Да се преустанови издаването на разрешителни за водоползване за ВЕЦ в НАТУРА 2000 защитените зони, чиито предмети и цели на опазване са речни и крайречни местообитания, земноводни, риби и водни безгръбначни животни (вж. т. 6.1).

Очакван ефект: Постигане на благоприятно природозащитно състояние на местообитанията и местообитанията на видове растения и животни, които са пряко свързани с речните течения. Ограничаване до възможно най-ниски стойности на кумулативния ефект върху местообитанията и местообитанията на видовете – предмет на опазване в зоните.


 • Да не се издават разрешителни за баластриери, които са по-големи от 1 дка и когато сумарната им площ надхвърля 1% от площта на реката в зоните от НАТУРА 2000, в които се опазват риби, крайречни и водни местообитания и водни безгръбначни животни (вж. т. 6.1)..

Очакван ефект: Постигане на благоприятно природозащитно състояние на ключовите елементи на зоните (местообитанията и местообитанията на видове растения и животни, които са пряко свързани с речните течения). Ограничаване до възможно най-ниски стойности на кумулативния ефект върху местообитанията и местообитанията на видовете – предмет на опазване в зоните.


 • В ПУРБ да бъде заложено да се направи програма която да съвмести мерките по залесяване с възстановяване на естествената растителност в поречията на реките, там където тя е била заменена от горски култури.

Очакван ефект: Постигане на благоприятно природозащитно състояние на ключовите елементи на зоните (местообитанията и местообитанията на видове растения и животни), които са пряко свързани с крайречната растителност. Ограничаване до възможно най-ниски стойности на кумулативния ефект върху местообитанията и местообитанията на видовете – предмет на опазване в зоните.


 • При залесяването да не се допуска внасянето на инвазивни чужди видове, а да се използват видове дървета и храсти, характерни за местните крайречни и водни природни местообитания.

Очакван ефект: Предотвратяване на внасянето на агресивни чужди видове дървета и храсти.


 • Да се спазват научно обоснованите норми за зарибяване на базата на оценка на рибностопанския потенциал на водните обекти (изпълнител – контролните органи от ИАРА); да не се внася зарибител от пъстър толстолоб и видове, потенциални конкуренти на местната ихтиофауна.

Очаквани ефекти: Предотвратяване на влошаването на структурата на рибното съобщество; предотвратяване на възможното нарушаване на трофичната структура на водната екосистема и влошаване качеството на средата.


 • Зарибителния материал да се доставя само от стопанства, където не е установявано присъствие на мида-зебра и при осъществяване на предвидения в закона контрол върху здравния статус на рибата, предназначена за зарибяване.

Очаквани ефекти: Предотвратяване на пренасянето на нежелани чужди видове риби и безгръбначни; предотвратяване на разпространението на заразни и паразитни болести.


 • Да се прилагат добри практики при дейности за укрепване на речните брегове и дъна, съобразени със съвременните технологии и материали.

Очакван ефект: Предотвратяване на увреждане на водни местообитания (на риби, земноводни и безгръбначна фауна)

10Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана и че не е налице друго алтернативно решение.


На този етап няма причини да се приеме че осъществяването на дейностите, предвидени по този план могат да причинят значително отрицателно въздействие върху видове и природни местообитания, предмет на опазване на зоните, така че няма основание за прилагане на разпоредбите на чл. 34 от ЗБР. Но те не са напълно достатъчни за да се осъществи основната цел на защитените зони - поддържане на видовете и местообитанията – предмет на опазване на защитените зони в благоприятно природозащитно състояние. Заради това предлагаме да бъдат допълнени с компенсиращи и смекчаващи мерки, в предвид на силния кумулативен ефект в много от зоните, който е влошил БПС на видовете и местообитанията – предмет на опазване и свързани с водните тела.

Благоприятно въздействие върху околната среда и намаляването на рисковете за човешкото здраве са причини от първостепенен обществен интерес, които налагат изграждането на ГПСОВ. Те са обстоятелство по чл. 33 на ЗБР.


11Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация.


 • Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., ……посл. изм. и доп. ДВ бр. 47/23.06.2009).

 • Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г, …..посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19/ 13.03.2009 г.)

 • Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г., …посл. изм. и доп. ДВ бр. 19/ 13.03.2009 г.);

 • План за управление на Национален парк „Централен Балкан”, 2001 - 2010 год.

 • Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост” – Световен фонд за дивата природа Кавръкова, В,., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., и Белев, Т. /ред./ WWF, Федерация „Зелени Балкани”, Дунавско-Карпатска програма с финансовото съдействие на МОСВ, гр. София, 2005 г., 126 с.

 • Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания, изд. МОСВ, обн., ДВ, бр. 23 от 10.03.1995 г.; ратифицирана, ДВ, бр. 13/1991, в сила за България - 01.05.1991.

 • Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 1991

 • Директива 201/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 за оценка на влиянието на някои планове и програми върху околната среда, Официален журнал I, 197, 21/07/2001 Р 0030-0037.

 • Справочник на съществуващите методи за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда” , 1997, МОСВ.

 • Наредба на МОСВ, за оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 3/2006 г.)

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, в сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г,

 • Ръководство в помощ на управлението на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000. Съставители: И. Зафиров, Д. Ботева; С. Аладжем. 2008 г., 48 с.

 • Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7 ал. 3 във връзка с чл.6 ал.1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици

 • Национален план за опазване на биологичното разнообразие. 2000.МОСВ.

 • Национален план за действие на кафявата мечка в България.

 • Национален план за действие на дивата коза в България.

 • Стандартни формуляри за защитените зони по НАТУРА 2000

 • Бондев, Ив. 1991. Растителността на България. Университетско издателство “Кл. Охридски”, София.

 • Червена книга на Р България. 1985. т.1-2. София. БАН.

 • Флора на Република България, том 1-10

 • Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992).

 • География на България. Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, София.


Разработена от ПОВВИК АД октомври, 2009
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница