Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управлениестраница3/21
Дата05.01.2017
Размер2.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

3.1Възможни отрицателни въздействия и рискове върху типовете местообитания и видовете животни, произтичащи от мерките, предвидени в ПУРБ


Съвместимостта на дейностите, включени в предложения План за управление на Източнобеломорския речен басейн, с изискванията за опазване на местообитания и видове в екологичната мрежа НАТУРА 2000, се определя от характера и степента на очакваните въздействия върху локалните местообитания и съобщества в защитените зони (ЗЗ).

Предвидените в Плана за управление мерки за постигане на добро екологично състояние /добър екологичен потенциал на повърхностните води, като цяло ще способстват за по-добро изпълнение на функциите на засегнатите защитени зони по Натура 2000 за опазване на природните местообитания и видове. Очакваните въздействия при реализацията на ПУРБ ще засегнат пряко преди всичко водните и крайбрежните местообитания, и свързаните с тях видове риби, земноводни, влечуги, водни и водолюбиви птици и бозайници, но в много от зоните обхватът на въздействията ще бъде значително по-широк, тъй като са предвидени дейности във водосборите (ограничаване и забрана на изсичането на гори, залесяване, използване на добри селскостопански практики и др.).Заедно с очакваните преобладаващо положителни въздействия са възможни и някои въздействия с неблагоприятно отражение върху някои видове (предимно риби и земноводни). Връзките между елементите на ПУРБ и възможните отрицателни въздействия и рискове с потенциално отражение върху местообитанията и видовете, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на съоръженията са показани в Таблица 2.

Таблица 2. Мерки, предвидени в ПУРБ и тяхното потенциално, негативно въздействие върху Защитените зони и природните екосистеми като цяло

Мерки от ПУРБ

Потенциални въздействия

Мерки за стабилизиране на речните корита; укрепване на дъна и брегове на реки

 • пряко унищожаване или увреждане на крайречни хабитати, местообитания в коритото на реката и в крайбрежните участъци;

 • пряко унищожаване на индивиди (напр. бавноподвижни безгръбначни животни), както и риби в резултат на замътняване на водата в процеса на строителни и други дейности по мярката);

 • увреждане на местообитанията на риби в резултат на премахване и/или видоизменяне на укрития, места за мътене;

 • увреждане на ландшафта;

 • нахлуване на инвазивни видове, несвойствени за територията;

 • замърсяване на местообитания в коритото и речната тераса със строителни и твърди битови отпадъци;

 • увреждане на качеството на съседни местообитания, свързано със замътняване на водите и запрашаване на атмосферния въздух.

Изграждане на технически съоръжения за борба с ерозията

Строителни дейности в речните тераси (ПСОВ и др.)

 • пряко унищожаване на крайречни хабитати, наземни местообитания и смъртност на индивиди;

 • въздушно замърсяване с прах (повлияване на растителните видове и растителните съобщества – временни физиологични и биохимични реакции на замърсяването на ниво организъм, промяна във видовия състав на ниво растителни съобщества);

 • опасност от инцидентни замърсявания.

Зарибяване на язовири

 • опасност от случайно интродуциране на инвазивни видове риби и/или безгръбначни;

 • опасност от пренасяне на патогенни агенти със зарибителния материал;

 • възможни промени в трофичната структура на водоема след зарибяването;

 • опасност от непредсказуеми промени в параметрите на средата.

Брегоукрепително залесяване и рекултивационни дейности

 • нахлуване на инвазивни видове (аморфа, айлантус и др.), влошаване функциите и качеството на природните местообитания (видов състав);

 • промяна на структурата и видовия състав на местообитанията, което ги прави непригодни за видовете, обект на опазване.

 • промяна на видовия състав на растителността при засаждане с несвойствени за територията видове или с видове, неподходящи за крайречни, влажни и преовлажнени местообитания.

При реализирането на някои предвидени мерки, включени в ПУРБ, са възможни следните преки и косвени въздействия върху видовете и местообитанията в зоните:

3.1.1Преки въздействия


 • Унищожаване и увреждане на природни местообитания.

Изграждането на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в границите на ЗЗ може да доведе до нарушаване целостта на съответната зона, а на някои места и засягане/унищожаване на хабитати от Приложение I на Директива 92/43/EEC - основно крайречни -91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae, 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. При изграждането на ПСОВ в гранични на зоните терени също се очаква на места ниско негативно косвено въздействие върху съответната зона.

При залесителните мерки отрицателно влияние би имало използването на несвойствени за територията видове или такива, неподходящи за крайречни, влажни и преовлажнени местообитания.Пряко унищожаване на местообитания, преди всичко местообитания на риби и дънни безгръбначни в реките, на влечуги и земноводни в речните тераси, както и местообитания на птици в крайречните галерии, може да се очаква вследствие на строителни работи, свързани с укрепване на участъци от речните дъна и брегове, изсичане и изкореняване на естествена и полуестествена растителност при укрепване на бреговете и възстановяване на диги. При описаните мероприятия може да бъде унищожена изцяло или част от типичната растителност и съществува опасност от последваща промяна във видовия състав на растителните съобщества.


 • Прегради за нормалното функциониране на местообитанията, фрагментация.

Създаване на прегради (противоерозионни баражи, прагове, укрепителни съоръжения и др.), които фрагментират местообитания и популации, затрудняват или напълно прекъсват генетичния и ценотичния обмен между тях, прекъсват миграционния цикъл на потамодромните видове риби и в крайна сметка водят до влошаване на природозащитното състояние на местообитания и видове. Тук е включена и фрагментация на местообитания в резултат на прякото унищожаване на такива. На места при изпълнение на мерки за укрепване на бреговете могат да бъдат разкъсани крайречни хабитати, което може да доведе до деградация на типичната крайречна растителност, поради невъзможност за поддържане на популациите на растителните видове, формиращи тези хабитати.


 • Смъртност на индивиди.

При строителни дейности в речните тераси е възможно унищожаване на растения, както и на бавноподвижни животни (безгръбначни, земноводни, влечуги, малки на бозайници и птици) поради прегазване от машини или затрупване със строителни отпадъци или инертни материали. При извършване на строителни дейности за укрепване на речни дъна и брегове има опасност да бъдат унищожени индивиди от бисерна мида Unio crassus и ручеен рак Astacus (Austropotamobius) torrentium. В редица случаи се регистрира интензивен бракониерски риболов от страна на персонала на строежите. Замътняването на водите при строителни дейности за укрепване може да предизвика смърт от асфикция при чувствителни рибни видове.


 • Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие и повишен шумов фон.

Засиленото човешко присъствие, работата на строителна и транспортна техника и повишаването на шумовия фон при изграждане на съоръжения за борба с ерозията, укрепване на речни дъна и брегове и строителство на ПСОВ може да доведе до засилване на фактора “безпокойство” по отношение на животински видове и прогонването им от засегнатия участък.

3.1.2Косвени въздействия


 • Влошаване качеството на местообитанията на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Опасност от замърсяване с битови и строителни отпадъци по време на строителни дейности, свързани с укрепване на речните корита, изграждане на съоръжения за борба с ерозията и др. може да доведе до влошаване качеството на местообитанията и до прогонване на видове, промяна във видовия състав на растителността, а оттам и на структурата на растителната покривка. Съществува потенциална опасност от нахлуването на инвазивни видове в тези територии, което би повлияло негативно върху крайречната и речна/водна растителност, както и в прилежащите територии в съответната зона. Като косвен ефект може да се очаква и съответна промяна в състава на животинските съобщества.


 • Поява на инвазивни видове риби и/или безгръбначни животни

При извършване на зарибявания на язовири съществува опасност от неволно внасяне на нежелани (инвазивни) видове риби и/или безгръбначни животни (напр. ларви на дрейсена). При отсъствие на строг ветеринарен контрол е възможно разпространение на патогенни агенти, предизвикващи паразитози, вирусни и бактериални заболявания по риби и безгръбначни.


 • Формиране на водни съобщества с нарушена трофична структура

Съществува потенциална опасност от формиране на водни съобщества с нарушена трофична структура и респективно, до засилване на „цъфтежите” на фитопланктона и влошаване качеството на водата при неконтролирано зарибяване на язовири със зоопланктоноядния вид пъстър толстолоб Aristichtis nobilis.

3.1.3Обобщение на вероятните видове въздействия, произтичащи от ПУРП.


В Таблица 3 са обобщени вероятните видове въздействия, произтичащи от изпълнението на ПУРБ, и някои техни параметри:

 • обхват на въздействията по отношение местоположението им спрямо защитената зона;

 • на коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат; по отношение ефекта върху местообитанията и видовете дали въздействията имат дълготрайно въздействие или имат временен ефект; по отношение времетраенето на въздействията дали въздействията са:

 • постоянни;

 • краткосрочни (приети са въздействия за период под 1 година);

 • средносрочни (приети са въздействия за период между 1 и 2 години);

 • дългосрочни (всички въздействия над 2 години);

 • периодични;

 • инцидентни (не се предполага задължително да възникнат);

 • обратими (частично или напълно);

 • необратими.

 • с кои други въздействия на ПУРБ имат комбинирано влияние върху даден параметър за благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. Оценяват се връзките между преките въздействия. По-нататък ще се оценява комбинираният ефект върху тях;

 • с какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да има кумулативен ефект.

Таблица 3. Обобщение на вероятните видове отрицателни въздействия, произтичащи от изпълнението на ПУРБ

Вид въздействие

Обхват на въздействието


Фаза на въздействие.

Трайност

Периодичност

Възможни комбинирани въздействия

Възможни

кумулативни въздействия

Унищожаване и увреждане на местообитания

В рамките на зоната, локално

В близост до зоната, локалноСтроителство

Средносрочно постоянно, обратимо за част от местообитанията, необратимо за останалите.Експлоатация на съоръжения

дългосрочно постоянно, обратимо за част от местообитанията, необратимо за останалите. • Фрагментиране на местообитанията (изолиране, прекъснат достъп) поради изграждане на непреодолими инженерни съоръжения

 • Пряко унищожаване на крайречни хабитати и/или увреждането им

 • Опасност от промяна във видовия състав, нахлуване на инвазивни видове

При извършване на зарибявания е възможно кумулативно въздействие с Национална програма за подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси (ИАРА);

Възможно кумулативно въздействие при корекции и укрепване на бреговете и речното дъно –когато има много обекти в рамките на едно поречие/зонаПрегради за нормалното функциониране на местообитания, фрагментация, вкл. на биокоридорите

В рамките на зоната.

Строителство и експлоатация на съоръженията

Дългосрочно и постоянно. • Прогонване на индивидите заради шумово замърсяване и/или засилено човешко присъствие.

 • Пряко унищожаване на местообитания;

 • Прекъсване на миграциите на потамодромни видове риби

Смъртност на индивиди

В рамките на зоната, локално.

Строителство на съоръженията

Средносрочно по време на строителството. • Фрагментиране и увреждане на местообитания, изолиране на местообитания и прекъсване достъпа до ключови такива.

 • Прекъсването на биокоридори за миграциите/разпространението на видовете

Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие и шумово натоварване

В рамките на зоната.

Строителство

Краткосрочно,обратимо.Има комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията, както и може да спомогне за увреждане и прекъсване на биокоридори.

Деградация на водни и крайбрежни местообитания

В рамките на зоната

Строителство

Локално, краткосрочно, обратимо след премахване на въздействието.Има комбинирано действие с унищожаване на местообитания и др.

Замътняване на водите и запрашаване на атмосферния въздух.

В рамките на зоната и извън нея.

Строителство

Временно, обратимо след премахване на въздействиетоМоже да доведе до временно (възстановимо) увреждане на местообитания и популации.

Нарушаване на структурата на рибните съобщества вследствие зарибявания

В рамките на зоната и извън нея.

След реализация на мярката; дългосрочно в зависимост от обема на зарибяването

В комбинация с притока на биогени може да има синергичен ефект върху планктонното съобщество и да доведе до засилване на «цъфтежите» на фитопланктона

3.1.4Кумулативен ефект


При оценка на въздействието на предвидените в ПУРБ мерки, трябва да се вземе предвид и кумулативния ефект от съществуващите баластриери, изградените вече и действащи малки ВЕЦ, на корекциите и пресушаванията на разливни територии в миналото, на съществуващите залесявания с нетипични видове и др. дейности, които са правени в миналото, но чийто ефект продължава на територията на ИБР и засяга конкретни водни тела в защитените зони:

 • Баластриери - Разработването на баластриери в речното корито води до разрушаване на крайречни и речни местообитания, дънни местообитания на риби, земноводни и водни безгръбначни; дестабилизира се речното дъно в засегнатия участък; повишава се количеството на твърдия отток и съответно се влошава качеството на водата поради постоянно повишена мътност – това въздействие може да бъде значително по обхват, тъй като засяга и участъци надолу по течението; при изземане на наноси от речното корито през размножителния период на рибите може да бъде унищожен оплоден хайвер на риби и земноводни и отделни индивиди от бисерна мида. Въздействията обикновено са временни (през периода на разработването), като правило – обратими, но за продължителен период от време.

 • ВЕЦ - Въздействията от ВЕЦ върху водната биота са свързани с: 1) създаване на непреодолими прегради, нарушаващи миграциите на потамодромните видове риби и изобщо екокоридорните функции на реките – създават се предпоставки за фрагментиране на популации на хидробионти (въздействие дълготрайно, с широк обхват, може да бъде смекчено чрез изграждане на рибни проходи, съобразени с характера на местната ихтиофауна); 2) при деривационните ВЕЦ се променя режимът на оттока в речните участъци между водохващанията и сградоцентралите, като при най-лошия възможен сценарий може да се стигне до пресушаване на тези участъци; възможно е нарушаване на благоприятния консервационен статус на видове речни и крайречни природни местообитания, риби, водни безгръбначни и земноводни в тези участъци, поради увреждане на местообитанията им в речното корито и в речните тераси (преди всичко, поради липса на достатъчно вода, нарушаване на сезонната динамика на оттока и на естествения режим на заливане на речните тераси). Въздействието може да доведе до фрагментация на популации (въздействие – дълготрайно, обхватът му излиза извън границите на конкретните обекти, може да бъде компенсирано чрез осигуряване на достатъчно оводняване с режим, близък до естествения; 3) създаване на предпоставки за замърсяване на водата и речните брегове, разрушаване на местообитания и пряко унищожаване на индивиди по време на строителството (въздействието е краткотрайно, обратимо, може да бъде напълно предотвратено чрез прилагане на съответни мерки), 4) Пряка загуба на площта за крайречни гори, макрофитни съобщества и други консервационно значими местообитания, чрез заливания, пресушавания, промяна на нивото на подпочвените води, унищожаване при строителните работи и др.

 • Язовири – Язовирите в зависимост от местоположението им и големината им в повечето случаи представляват драстична негативна промяна в хидрологичния режим на реките, като заливат част от поречието им или отнемат водни количества от конкретни водни тела и са причина за допълнително маловодие на др. Това води до пряка загуба на площ, фрагментация и силен кумулативен ефект за речните и крайречни местообитания и за местообитанията на водните животни.

 • Замърсяването на водите е причина за драстична промяна на параметрите на водната среда и причинява значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, особено по отношение на водните организми.

 • Коригирането на речните течения, пресушаването на крайречните блата и мочури е причина за драстична промяна на речните и крайречните местообитания, като причинява пресушаване или продължително наводняване на участъци от реката, променя характеристиката на грунда, течението на реката, условията за седиментация и др. Това води до загуба на природни местообитания и местообитания на видове, поради промяна на екологичните характеристики на тези участъци от реката, които са коригирани. Влиянието на корекциите на реките може косвено да се отрази и на природни местообитания и местообитания на видове, които не са пряко свързани с речните и крайречни екосистеми. Въздействието на корекциите е трайно и причинява значителен кумулативен ефект.

 • Залесяването с нетипични видове по речните тераси и почистването на дървесна и храстова растителност може да причини значителни отрицателни въздействия върху видовете и природните местообитания, които са предмет на опазване в зоните, чрез пряка загуба на площ, загуба на екотон, фрагментация, навлизане на инвазивни и чужди видове и др.

 • Съществуващите бентове и укрепването на бреговете на реките, също има негативно въздействия, като променя параметрите на водното тяло (напр. скорост на речното течения в определени участъци, седиментацията, химизма на водата), основните характеристики на грунда, крайречните местообитания и др. Въздействието на бентовете е трайно и причинява значителен кумулативен ефект.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница