Екология и Геология оодстраница1/18
Дата16.02.2017
Размер2.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Екология и Геология ООД

София, кв. Редута, ул. Иларион Драгостинов N36, ап.8,

e-mail ecogeobg@abv.bg, тел/факс 02 9711154, 0888625755, 0898544773
информация за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за
Реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) – пресичания на електропроводи, газопроводи, ТТ и оптични кабели, водопроводи и пътни връзки при км 8+800 и при км 12+000”

от обект АМ „ЛЮЛИН” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 19+135.21

(съгласно Приложение №2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС приета с ПМС №59/07.03.2003 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г)

София, март 2011 г.Съдържание

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 4

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице 4

2. Пълен пощенски адрес 4

3. Телефон, факс, e-mail 4

4. Лице за контакти 4

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4

1. Резюме на предложението 4

1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 10

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 10

3. Подробна информация за разгледани алтернативи 11

4. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството 11

5. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет 13

6. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 22

7. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 27

8. Предлагани методи за строителство 27

9. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията 27

10. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране 27

11. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда 29

12. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). 31

13. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 31

14. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 31

15. Риск от инциденти 31

ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 32

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа 32

1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи 32

2. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 46

3. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа 46

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси 47

4. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 47

ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ): 48

5. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми 48

6. Въздействие върху атмосферата и атмосферния въздух 48

7. Въздействие върху водите 54

8. Въздействие върху земните недра 56

9. Въздействие върху почвите и земеползването 58

10. Въздействие върху ландшафта 61

11. Въздействие върху минералното разнообразие 63

12. Въздействие върху природните обекти 64

13. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи 64

14. Въздействие върху защитените зони и защитените територии 66

15. Въздействие върху културната наследство 67

16. Въздействие върху материалните активи 67

17. Въздействие върху хората и тяхното здраве 67

18. Въздействие на отпадъците 67

19. Въздействие на рискови енергийни източници 68

20. Въздействие на генно-модифицирани организми 69

21. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение 70

22. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно) 70

23. Обхват на въздействието – географски район; засегнато неселение; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.) 71

24. Вероятност на поява на въздействието 71

25. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 71

26. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда 71

27. Трансграничен характер на въздействията 72приложения:


Приложение № 1

Разрешително за ползване на воден обект № 42170018/07.08.2007 г. с цел: Строителство на виадукт от км 11+711.65 до км 12+187.35 над р. Бучинска, на кота дъно 824.22 м, издадено от Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4


Ситуация на реконструкциите

Уведомяване на кметствата

Обществен интерес

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница