Екология и Геология оодстраница18/18
Дата16.02.2017
Размер2.43 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

14.Въздействие върху защитените зони и защитените територии


Отелните подобекти на инвестиционното предложение не попадат в обхвата на защитени територии по смисъла на Закона за азщитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близките защитени зони.

15.Въздействие върху културната наследство


Инвестиционното предложение не засяга и няма да оказва въздействие върху единични и групови обекти на КИН.

16.Въздействие върху материалните активи


Въздействието върху материалните активи – съпътстващата инфраструктура на АМ „Люлин” ще бъде положително и дълготрайно, предвид обновяването и подобряването на качествените им характеристики.

17.Въздействие върху хората и тяхното здраве


Западно от трасето на магистралата са най-близките 2 сгради (крайните източни къщи) на с. Голямо Бучино.Те са на отстояние от 250-300 м при пресичане на АМ „Люлин” при км 14+200 (реконструкция на ел. провод 20 кV „Драгичево”.

При км 15+013 (реконструкция на същия ел.провод), на 200 м западно от АМ също има две сгради, които са най-близко отстоящи от обекта на реконструкция.

Пак в този район, при реконструкция на електропровод 0,25 кV при км 15+100 отстоянието на обекта е на около 250 м от същите къщи.

Реконструкцията на електропровод с 0,25 кV отстои на 250 м от най-близките сгради и при Перник на км 18+500 при пътен възел „Даскалово”.

Електропроводите са съществуващи и реконструкцията не променя вида и силата на въздействие върху хората от населеното място. Промяната на трасето е много малка и се налага от технологична гледна точка заради оста и сервитута на автомагистралата, която е линейно съоръжение, което е с малка ширина и не предполага драстична промяна на съществуващото трасе на електропровода.

Полагането на газопроводите и водопроводите, както и изграждането на пътните връзки не засягат пряко или косвено населението и нямат отношение към здравето на населението.Въздействие по време на строителство:

Въздействието не се различава от въздействието на другите строителни работи , като е много по-ограничено като място и време на действие, в сравнение със строителството на самата магистрала.Въздействие по време на експлоатацията:

Аналогично на въздействието до момента на съответното съоръжение.


18.Въздействие на отпадъците


Очакваните видове генерирани отпадъци по време на етапите на реконструкция и експлоатация на съоръженията и начина им на управление са посочени в т. ІІ.11 на настоящата информация.

19.Въздействие на рискови енергийни източници


А. Шум

Инвестиционното предложение ще се реализира на територии, в които има съществуващи инфраструктурни обекти на други ведомства – електропроводи, водопроводи, газопроводи и др. Тези инфраструктурни обекти пресичат трасето на автомагистралата или са разположени непосредствено до него. При строителството на амтомагистралата се налага реконструкция на участъците или попадащи в обхвата на пътя.

Източници на шум ще бъдат машините и съоръженията, използвани за извършване на различни видове строителни дейности – изкопни, насипни, транспортни. Нивата на шум, излъчван от строителната и транспортна техника са средностатистически както следва: багер – 80 ÷ 91 dBA, булдозер – 97 ÷ 105 dBA, валяк – 87 dBA, кран - 92 ÷ 98 dBA, товарни автомобили - 85 ÷ 92 dBA и др. На строителната площадка в определени периоди, в близост до работещите машини, може да се очаква еквивалентно ниво на шум около 90 dBA.

Успоредно с изграждане на магистралните участъци ще се извършва и налагащата се реконструкция на съществуващите в съответния участък инфраструктурни обекти. Използваните машини и съоръжения ще бъдат същите, както и при магистралното строителство. При някои обекти (телефонни кабели) ще се използва малогабаритна строителна техника, излъчваща шум с нива, значително по-ниски от посочените. При строителството на магистралата и реконструкцията на участъците от съществуващата съпътстваща инфраструктура, излъчваният в околната среда шум ще бъде в посочените граници (около 90 dBA). Строителната техника за двата обекта ще бъде разположена на обща площадка.Въздействие по време на строителство:

Територии с нормиран шумов режим около трасето на АМ „Люлин” са жилищните зони на близките населени места.

Граничните стойности на нивата на шум за различните територии и урбанизирани зони са регламентирани в Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, 2006 г.) и за жилищни територии са: ден – 55 dBA, вечер - 50 dBA, нощ – 45 dBA.

Поради сравнително малкия обем на строителните работи, не се очаква обслужващият реконструкцията транспорт да бъде източник на наднормен шум за населените места и най-близките жилищни сгради.Въздействие по време на експлоатацията:

Реконструираните инфраструктурни обекти не са източник на шум в околната среда.Б. Вибрации

Въздействие по време на строителството:

По време на извършване на изкопни и строително - монтажни работи при реконструкция и ново изграждане на инфраструктурни съоръжения на други ведомства, съпътстващи магистралното трасе, вибрациите са фактор на работната среда при извършване на някои специфични дейности. Въздействието е локално и незначително.Въздействие по време на експлоатацията:

Не се очаква.В. Лъчения

Въздействие по време на строителството:

Не се очакват.Въздействие по време на експлоатацията:

Експлоатацията на пътните връзки, газопроводите и водопроводите не е свързана с топлинни, йонизиращи и нейонизиращи лъчения и радиоактивни лъчения.

Електропроводите 110 и 220 kV са източник на електромагнитно поле с промишлена честота.

При проектирането на ВЛ се предприемат мерки за гасене на вибрациите, поради което може да се счита, че вибрации в околното пространство от линията не се излъчват.

Степента на непосредствено неблагоприятно действие на електрическото поле върху човека зависи от интензитета на полето и продължителността на престоя в него. Извършените изследвания показват, че полета с интензитет до 10 kV/m само нарушават комфорта и предизвикват неприятни усещания. Полета с интензитет от 10 до 20 kV/m, при престой в тях няколко часа дневно, не оказват съществено влияние върху хората и не водят до трайни функционални и други изменeния. При пребиваване в зона с интензитет на електрическото поле над 25 kV/m персоналът трябва да използва защитни средства.

Шоков удар, аналогичен на предизвиканите от електрически ток, възниква едва при напрегнатост, която превишава 2000 kV/m.

При експлоатацията на съоръженията за високо и свръхвисоко напрежение на обслужващия персонал често се налага да пребивава за кратко или за дълго време в места, където интензитетът на електрическото поле, създадено от тези съоръжения, може да бъде много високо. Освен обслужващият персонал в зоната на действие на електрическото поле около и под електропроводите могат да пребивават хора, животни и машини при извършване на селскостопански и др. работи, които не са свързани с поддържането и експлоатацията на електропроводите.

Установено е, че интензитетът на електрическото поле под действуващите у нас електропроводи с напрежение 110 kV не надвишава 10 kV/m. Следователно това електрическо поле не представлява опасност за обслужващия персонал, населението извършващо селскостопански и други работи в близост до електропроводите. Измерените токове, индуктирани в големи машини в близост до електропроводи 400 kV, са значително по-малки от 5 m/A.

Въздействието на електромагнитното поле ще е същото като въздействието преди реконструкцията на електропроводите.

20.Въздействие на генно-модифицирани организми


Инвестиционното предложение не е свързано с дейности с ГМО

21.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение


Отделните подобекти на инвестиционното предложение се намират извън защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и извън защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близките защитени зони.

22.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)


По време на строителството

- пряко и необратимо ще бъдат засегнати геоложката основа, почвеното покритие и растителността върху строителните петна на предвидените за реконструкция комуникации;

- шумът и вибрациите по време на работата на строителните машини, ще предизвикат временен дискомфорт за хората работещи на обекта;

- въздействието на шума върху непосредствено прилежащите до населените места в близост е пряко, отрицателно, периодично (само през деня),временно (за периода на строителство), с малък обхват. Очаква се незначително кумулативно въздействие от наслагването на шума от строителната дейност по реконструкциите и успоредно протичащото с това изграждане на АМ „Люлин”;

- не се очаква въздействие върху повърхностни и подземни води при спазване на условията в издаденото Разрешение за водоползване;

- въздействието върху почвената покривка ще бъде пряко и еднократно;

- ландшафта се засяга пряко. Промените са свързани с нарушения върху геоложката основа, повърхностния земен пласт, растителността и визуалността;

- биоразнообразието се засяга пряко, свързано с отстраняване на тревна и единична дървесна растителност. Времено отрицателно въздействие ще има върху представителите на местната фауна;

Положителното въздействие по време на строителството ще се изразява във възможността за откриване на работни места и временна заетост на местното население в строителството.

По време на експлоатацията:

- не се очаква негативно въздействие върху здравето на най-близко живеещото население. Спазени са хигиенно-защитните отстояния.;

- не се очаква негативно въздействие върху почвите, освен при аварийни разливи (отнася се най-вече за реконструираните пътни връзки);

- въздействието върху ландшафта е постоянно. Основното въздействие е върху видимата естетическа среда. Предвидено е ландшафтно оформяне с растителност на свободните от застрояване площи, което ще ограничи негативното визуално въздействие;

- не се очаква негативно въздействие върху физиологичното развитие на растителността. Не се очаква и негативно въздействие върху представителите на фауната. Животинския свят в района се характеризира с висока степен на приспособимост към новите условия на средата;

- не се очаква кумулативен ефект на въздействията.


23.Обхват на въздействието – географски район; засегнато неселение; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)


Засегнатите от реконструкциите землища са посочени в предходните точки. Въздействието по време на строителството по териториален обхват ще бъде локално - в границите на отредените строителни петна. Свързано е с повишаване на нивото на шум и прахогазови емисии от строителната и транспортна техника.

Нивата на шум по време на експлоатацията (за пътните връзки, тъй като останалите комуникации не са свързани с генериране на шум) отговарят на нормативните изисквания.


24.Вероятност на поява на въздействието


Въздействието при строителството е временно до приключване на строителните дейности.

Въздействията при експлоатацията са постоянни за периода на използване на инфраструктурата.


25.Продължителност, честота и обратимост на въздействието


Въздействието при строителството е временно до приключване на строителните дейности. Необратимо ще бъде въздействието върху геоложката основа по време на строителството. Хумусният пласт ще бъде отделно отнет, съхранен и използван по предназначение. Въздействието върху растителността се приема за обратимо, тъй като свободните от застрояване площи ще бъдат ландшафтно устроени. Въздействията върху останалите компоненти и фактори на средата, в частност – въздух и шумово натоварване са обратими, очакват се през светлата част на денонощието, за периода на строителство.

Въздействията при експлоатацията са постоянни за периода на използване на инфраструктурата, като същите са обратими.


26.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда


Препоръчително е включването в инвестиционното предложение на следните мерки:

 • С оглед намаляване на емисиите на вредни вещества (ЕВВ) в атмосферата от изгорелите газове на горивата, използувани от МПС, да бъде следено за спазване технологичния режим на работа на различните пътно-транспортни машини и недопускане работата им на празен ход;

 • По време на строителството да се минимизират необходимия транспортен пробег на МПС с оглед намаляване ЕВВ от превоза на земните маси на определените за депониране места;

 • За намаляване на концентрациите на прах следва да се предвиди редовно оросяване на временните строителни площадки;

 • Работещите да бъдат снабдени от фирмата изпълняваща строителните работи, с индивидуални средства за защита, в зависимост от извършваните операции и в съответствие с изискванията за безопасност на труда;

 • Машинният парк трябва да бъде изправен, за да не се налагат ремонти по време на строителството;

 • Да се осъществява контрол върху работещите и да не се допуска изхвърляне на различни отпадъци в околопътните пространства. Ако това се допусне, фирмата - изпълнител да се задължи да извърши почистването на обекта и да бъде санкционирана по законен ред;

 • Да се съгласува график с общините и предварително да се организира начина на извозване и местата за депониране на получените отпадъци.

 • Преди започване на същинските СМР, да се отдели хумусният пласт, да се депонира и съхрани до използването му за рекултивация;

 • При откриване по време на строителството на културно-исторически пластове и находки да се прекрати дейността и своевременно да се уведоми поделението на НИНКН.

 • Осигуряване и използване на сухи смеси за почистване на площадката при разливи на масло или гориво.

 • Спазване на мерките и условията от Решение по ОВОС № 17-7/2004 г. за “Автомагистрала “Люлин”- Софийски околовръстен път – пътен възел “Даскалово” по комбиниран вариант “син (от км 0+000 до км 5+643) и кафяв (от км 5+439 до км 18+882)”.

27.Трансграничен характер на въздействията


Предвид местоположението на съответните комуникации (електропроводи, газопроводи, ТТ и оптични кабели, водопроводи и пътни връзки), дейностите по реконструкцията им, както и тяхната експлоатация не са свързани с трансгранично въздействие върху околната среда.

Управител: ..........................................(инж.Любомир Ангелов

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница