Екология и Геология оодстраница3/18
Дата16.02.2017
Размер2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение


Автомагистрала “Люлин” е част от Трансевропейските Транспортни Коридори No. IV и VIII и проектното и трасе минава през гр. Перник, за да свърже северния край на A6 (АМ Струма) със западната част на околовръстния път на София.

Строителството на АМ „Люлин” налага реконструкция на съществуващите подземни и надземни инженерни съоръжения (електропроводи, газопроводи и водопроводи, както и съществуващ път IV-18017 при км 8+800 и при към 12+000), през които е предвидено да премине директното трасе на магистралата.

Разработени са подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУП-ПП) , в които са посочени площта и категорията на земята за отчуждаване. Промените са в процес на съгласуване със съответните институции.

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности


Реализирането на инвестиционно предложение “Автомагистрала “Люлин”- Софийски околовръстен път – пътен възел “Даскалово” по комбиниран вариант “син (от км 0+000 до км 5+643) и кафяв (от км 5+439 до км 18+882)” е одобрено с Решение по ОВОС № 17-7/03.11.2004 г. на министъра на околната среда и водите.

Разработени са подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУП-ПП), в които са посочени площта и категорията на земята за отчуждаване. ПУП-ПП са разработени както следва:  • ПУП-ПП за ел.проводи и газопроводи (в части: селскостопански фонд, горски фонд и урбанизирана територия);

  • ПУП-ПП за пътни връзки (за землището на с. Големо Бучино и за землището на с. Мало Бучино);

  • ПУП-ПП за водопроводи (за землището на с. Големо Бучино – за отчуждения за водопроводи - поземлен фонд и регулация; за землището на с. Мало Бучино – за отчуждения за водопроводи - поземлен фонд; за землището на гр. Перник – за отчуждения за водопроводи - поземлен фонд и регулация).

ПУП-ПП са във фаза на изготвяне – технически проект.

Всички данни в парцеларните планове са съгласно действащия план за земеразделяне, а за реконструкциите в регулацията на гр. Перник и с. Голямо Бучино – съгласно действащия кадастрален план.

Всички промени са в процес на съгласуване със съответните институции.

3.Подробна информация за разгледани алтернативи


Алтернативи за реконструкцията на съответните инфраструктурни обекти няма, тъй като те са съществуващи и само подлежат на частична реконструкция, налагаща се от строителството на АМ „Люлин” по приет от МОСВ „син + кафяв” вариант с Решение по ОВОС № 17-7/2004 г., за който са изработени технически и работен проект.

4.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството


Реконструкцията на инфраструктурните обекти в обхвата на трасето на АМ “Люлин” преминава през територията на областите София и Перник.


Извадка от карта на Р България с означено местоположение на АМ „Люлин”

АМ “Люлин” е част от Транс - европейски коридор No4, който на територията на Република България преминава през (или покрай) Перник - Църква (Даскалово).

АМ “Люлин” представлява и част от път Е-79 “София - Кулата” като връзка на Столицата с Южна и Югозападна България. Всички подробности по проучванията в икономически, транспортен и финансов план са направени в предходната фаза на проектиране от Главния проектант – SPEA INGEGNERIA EUROPEA.

От проучени няколко варианта и комбинации от тях, Националният Експертен съвет по устройството на територията и регионална политика НЕСУТРП към МРРБ с Протокол No НЕС – 02 – 22 /08.08.2002г приема предпроектните проучвания за АМ “Люлин” за трасе по направлението на комбиниран вариант: от км 0+000 до км 5+000 “син” вариант с превключване в “кафяв” и от км 5+000 – по “кафяв” вариант.

Извадка от карта на Р България с означено трасе на АМ „Люлин”

Началото на обекта – км 0+000 се намира на около 400м западно от СОП при кръстовището за Филиповци и Банкя, а краят - км 19+135.21 е точка от вече изградената АМ “Струма”. Км 19+135.21 е идентичен с км 288+079.84 от дясното платно на АМ “Струма” и с км 288+078.25 от лявото платно.

След СОП трасето на АМ “Люлин” се развива северно от микроязовира до кв.Суходол, пресича пътя Суходол – Мало Бучино между сметището и вилната зона (южно от микроязовира до вилната зона) и се насочва към Мало Бучино. Заобикаля го от север – северозапад, като минава непосредствено през “опашката” на язовира и се насочва на юг към изоставената кариера за скални материали. След кариерата пресича пътя Мало Бучино – Големо Бучино и се развива по северния скат на Бучин проход. След км 10+500 за кратко трасето се прехвърля на южния скат на Бучин проход и при км 12+000 отново се развива по северния скат високо над Големо Бучино. Минава между махалите Бачова и Стоева и се насочва към път Е-79 и I-6. След пресичането се включва в АМ “Струма”.
Предмет на настоящите парцеларни планове са зоните, засегнати от извършените реконструкции на инженерни мрежи, в следните землища:


 • Филиповци - Суходол, Столична община, обл. София-град, ЕКАТТЕ 68134,
  (бивши землища ЕКАТТЕ 99128 - СО, район Люлин и ЕКАТТЕ 99127, СО, район Овча купел);

 • Мало Бучино - ЕКАТТЕ 46721 (СО, район Овча купел, област София - град);

 • Люлин - ЕКАТТЕ 44656 (община Перник, област Перник);

 • Големо Бучино - ЕКАТТЕ 15504 (община Перник, област Перник);

 • Перник - ЕКАТТЕ 55871 (община Перник, област Перник).

Настоящата разработка третира имотите разположени извън обхвата на АМ ”Люлин”, които са засегнати от реконструкцията на инженерни мрежи.

Засягане на площи от горския фонд е установено в следните землища: с. Мало Бучино, с. Люлин и с. Големо Бучино.

В гореуказаните землища са предвидени площи за отчуждаване на стъпки на нови ел. стълбове и площи с режим за ограничено ползване за новoто трасe на реконструирания електропровод 110 KV “Бучино” - пресичане при км 8+858 и 10+260.

Предвидени са площи за отчуждаване и площи с режим на ограничено ползване за водопроводи, както и площи за отчуждаване за изграждане на пътни връзки при км 8+800 и км 12+000.

Няма засягане на площи от реконструкцията на газопроводи.
Местоположението на всеки обект като километър и землище е описано в т. ІІ.1.А, Б, В,Г и Д

Допълнителни площи за временни дейности по време на реконструкцията на съоръженията не се налагат.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница