Екология и Геология оодстраница4/18
Дата16.02.2017
Размер2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

5.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет


За всеки един обект на ел. проводи, газопроводи и водопроводи, подлежащ на реконструкция, е разработен отделен проект, отчитащ спецификата на всяко едно съоръжение. Изработени са парцеларни планове, съгласно предварителното съгласуване със съответните експлоатационни дружества.

Електропроводи и газопроводи

Трасетата на изместените и новоизградени електропроводи и газопроводи са нанесени върху сборна карта на района, изработена на основата на предоставените извадки от цифровите модели на засегнатите землища в ZEM и CAD формат.

Според получените данни от строителния надзор броят на новите стълбове от реконструираните електропроводи е 46. Те са номерирани с последователни номера от 101 до 146 и границите на стъпките им са нанесени върху кадастралната основа, като са изчислени засегнатите площи. Съставени са регистри на засегнатите имоти по землища.

Засегнат горски фонд

В земи от горския фонд попадат 6 стълба - с номера от 106 до 111 включително. Изготвен е регистър с координатите на техните центрове.

Определени са и зоните, в които сервитутът на реконструирания електропровод 110 kV засяга границите на поземлените имоти и са изготвени регистри за имотите с режим на ограничено ползване.

Съставени баланси на засегнатите площи по землища и общо за областите София-град и Перник.

Всички площи са в декари.

Сервитутните зони на реконструираните инженерни мрежи са определени съгласно НАРЕДБА No 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, като са взети предвид следните ограничения: • Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостъблена растителност.

 • Електропровод 110 kV. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда ви­со­костеблена растителност

Засегнат поземлен фонд

В земи от поземления фонд попадат 34 стълба. Съставени са регистри на имотите, засегнати от стъпките на новите стълбове на ел. проводи и регистри за имотите с режим на ограничено ползване от сервитутната зона на реконструираните на ел. проводи и газопроводи.

Съставени са баланси по землища и общо за областите София-град и Перник по вид територия, начин на трайно ползване и вид собственост само за площите, засегнати от стъпки на нови ел. стълбове, за които се предвиждат отчуждения и промяна на предназначението.

Сервитутните зони на реконструираните инженерни мрежи са определени съгласно НАРЕДБА No 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, като са взети предвид следните ограничения: • Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостъблена растителност.

 • Електропровод 110 kV. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостъблена растителност.

 • Електропровод 220 kV. На 25 m от двете страни до крайните проводници или на 30 m от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостъблена растителност.

 • Магистрален газопровод 700 mm или от 600 до 800 mm. В охранителната зона на 200 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, на дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 m от двете му страни.

 • Отклонение от магистрален газопровод от 300 до 500 mm. В охранителната зона на 150 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на по-малко от 10 m от двете му страни.

Засегната урбанизирана територия

В урбанизирана територия, в землището на гр. Перник, попадат 6 стълба, за които е изготвен е регистър с координатите на техните центрове.


Площи за промяна на предназначението и отчуждаване са предвидени само за стъпки на нови стълбове от електропроводи, които попадат извън обхвата на АМ „Люлин”. Земите с ограничено ползване са показани само около новите стълбове и трасета на електропроводи и газопроводи.

За част от имотите, през които преминават реконструираните ел. проводи не са показани сервитутните зони, тъй като в тях няма изменения - трасетата запазват съществуващото си положение, а се изместват само отделни стълбове.

За реконструкция на газопроводи не се налага да се отчуждават площи и няма съществени изменения в съществуващите сервитутни и охранителни зони.

Настоящата разработка не засяга обекти с природозащитен статус и обекти на културно-историческото наследство.        Реконструкция на външно кабелно захранване на тунели при км 7+320, км 10+100 и км 14+700

Землище на с. Мало Бучино – община Столична

Землище на с. Големо Бучино – община Перник

Категорията на захранване на тунелите е Първа, съгласно Наредба №3 /Правилник за електрическите уредби и електопроводни линии/. Захранването им се осъщесвтвява с кабели 20 kV. Технологично това се осъществява по следния начин : от съществуващите стълбове 20 кV на ВЛ „Драгичево” и ВЛ „Велека” / за основно и резервно захранване / въздушната линия ще премине в кабелна. От кабелни глави монтирани на стълбовете в стоманена тръба прикрепена на стълба се изтегля кабел САХЕмТ 3(1х185)мм2, след което се полага в изкоп 1.0/0.4м. На стълбовете се монтират РОМзк и катодни отводнителни.

В участъците на преминаване през мостови съоражения, към конструкцията на моста се прикрепят със скоби стоманени тръби ф140, в които се изтеглят кабелите. Тръбите се заземяват със заземители в двата края на мостовото съоражение.

При преминаване на кабелите във вътрешността на тунели, същите се полагат на металните скари, предвидени в проектаната документация за осветителна инсталация.

При преминаване на кабелите под пътното платно, същите се изтеглят в PVC тръби ф140мм. в бетонов кожух.

Трасето на кабелите се обозначава с бетонни реперни стълбчета.

Захранващите кабели се муфират на всеки 1000м и при отклоненията към входовете на трафопостовете.

Както в показано на приложената ситуация, основното захранване на тунели „Мало Бучино” при км 7+320 и км 10+100 е от ВЛ „Велека”, а резервното – ВЛ „Драгичево”

Основното захранване на тунел „Големо Бучино” при км 14+700 е от ВЛ „Драгичево”, а резервното – от ВЛ „Велека”.

Меренето на електроенергията се осъществява на високата страна във всеки от трите трафопоста, захранващи тунелите.

Инсталираната мощност на тунелите е както следва:


 • при км 7+320 – 54кW;

 • при км 10+100 – 43кW;

 • при км 14+700 – 130кW.

В землището на с. Голямо Бучино се засяга общо 1 имот с обща площ 315.816 дка. Площта с режим на ограничено ползване е 0.082 дка.

В землището на с. Малко Бучино се засяга общо 1 имот с обща площ 0.691 дка. Площта с режим на ограничено ползване е 0.021 дка.


ТТ и оптични кабели

Землище на Филиповци – община Столична

        Реконструкция на ТТ кабел при км 0+160

На територията на Пътен възел София на Автомагистрала “Люлин” при км 0+160 преминава телефонен кабел тип ТЗБ 27 х 4 х 1.2 собственост на Министерството на отбраната – ВВС.

Проекта предвижда изграждане на три кабелни шахти Ш3, Ш4 и Ш5 при км 0+090 на “ОС 5”, при км 0+160 на “ОС 8” и при км 0+370 на “ОС 6”.

Шахтите са тип ШКСП-1 по БДС 3636-81.

Между тях се полагат 4бр. PVC тръби Ф 110/3.2 мм в бетонов кожух като на 0.25 м над тях се полага сигнална PVC лента.

От шахта Ш3 до шахта Ш5 в една от тръбите се изтегля нов телефонен кабел тип ТЗБ 27 х 4 х 1.2 мм.

Чрез съединителни муфи в шахтите, новият кабел се свързва със съществуващия.

Предвиждането на допълнителни PVC тръби е с оглед бъдещото използване на трасето за телефонни кабели.

На шахтите са предвидени двойни капаци като вътрешните са с подходящо заключване.

При пресичане на оптични кабели изтеглени в тръби тип HDPE Ф 40 мм се подсигурява необходимото вертикално разстояние между тях от 0.15 м.


        Реконструкция на оптичен кабел при км 0+160

Предвижда се изграждане на три кабелни шахти Ш1, Ш2, и Ш3 при км 0 + 080 на „ОС 5”, при км 0 + 175 на „ОС 8” и при км 0 + 380 на „ОС 6”.

Шахтите са тип ШКСП-2 по БДС 3636-81.

Между тях се пологат 6 бр. PVC тръби Ф110мм. в бетонов кожух като в три от тръбите се изтеглят тръби тип HDPE Ф40мм.

Съществуващия между шахти Ш1 и Ш3 оптичен кабел изтеглен в тръба тип HDPE Ф40 мм. е демонтиран чрез ръчно изкопаване и се изтегля в една от предвидените тръби Ф110мм. до достигане на една от трите предвидени шахти.

При недостигане на извадения оптичен кабел до една от шахтите се налага изтегляне на нов оптичен кабел тип 240F/SM от новоизградената шахта Ш3 до съществуващата шахта при Пътен възел „Филиповци” показана на съгласувателната ситуация.

От шахта Ш1 до същ. шахта при Пътен възел „Филиповци” оптичния кабел се изтегля в същ. тръба HDPE Ф40мм. след изтегляне на съществуващия.

Предвиждането на допълнителни PVC тръби е с оглед бъдещо използване на трасето за оптични кабели.

Размерите на шахтите отШ1 до Ш5 са – 1.60/1.20. Сервитута на кабелите е по 3.00м от двете страни, което прави общо 6.00м.

В землището се засягат общо 3 имота с обща площ 101.113 дка. Площта с режим на ограничено ползване е 0.512 дка.
Землище гр. Перник – община Перник


        Реконструкция на ТТ и оптичен кабел при км 18+287

На територията на Пътен възел Даскалово на АМ” Люлин ” преминават 5 бр. телефонни кабели и един оптичен кабел на БТК – ЕАД.

Кабелите пресичат АМ ”Люлин” на км 18+287, отклонението за гр. Перник и отклонението за предвиденото колело за София по АМ” Люлин ”.

Предвижда се изграждане на три кабелни шахти Ш2, Ш3 и Ш4. Между тях се полагат 12 бр. PVC тръби Ф110/3.2 мм в бетонов кожух, като в една от тръбите се изтегля тръба тип HDPE Ф40мм за полагане на оптичния кабел.

Съществуващите кабели между шахти Ш2 и Ш4 се демонтират чрез ръчно изкопаване така, че запазващите им части да достигат съответно до шахти Ш2 и Ш4.

Между шахтите се изтеглят нови кабели, а именно:

ТЗБ 19x4x1.2мм

МККБ 4x4x1.2 +15x4x1.2mm – 3 бр.

ТПЖП 50x2x0.5мм., които се муфират в съответните шахти.

Размерите на шахтите са Ш1 – 2.70/2.00м, Ш2 – 1.00/0.70м, Ш3 – 1.20/0.60м, Ш4 – 3.00/2.00м,

Ш5 – 2.90/1.80м, Ш6 – 2.90/2.00м. Сервитута е по 3.00м от двете страни или общо 6.00м.        Изместване на съобщителни кабели на БДЖ при км 18+160

Предвижда се изместване на съществуващи телекомуникационен кабел, кабел за входен сигнал „Г” и кабел за „ПС Г”, които попадат или са в непосредствена близост с фундаментите на колоните на АМ „ЛЮЛИН”.

Съгласно Становището и Съгласувателната ситуация съобщителния кабел тип МККАЕПБП от км 24 + 300 до км 24 + 550 е положен в дясно от ж.п. линията на 8 до 10 м. от главата на северната релса, след което пресича ж.п. пътя и продължава в ляво на разстояние 8 до 12 м. от главата на южната релса.

Кабела за входен сигнал „Г” тип СВОБТ 16х1.5 мм2 , е положен от дясно на 3 м. от главата на северната релса и след пресичане на ж.п. пътя е включен към съществуващия семафор.

Кабела за „ПС Г”, тип СВОБТ 4х1.5 мм2 , започва от семафора и е положен от ляво на увеличаване километража на 2.5 до 3 метра от южната релса.

Като се има предвид горепосочените основания и огледа проведен на място се установи, че най-подходящото ново трасе за съобщителния кабел и кабела за „ПС Г” е от дясно на ж.п. пътя на 2.20 м. от главата на северната релса като при преминаването в близост до фундаментите на основното трасе на АМ „Люлин” от точка Т1 до точка Т2 разстоянието се намалява на 1.8 м. от глава релса както е показано на приложения чертеж.

При км 24+600 новоположените кабели чрез сондаж под ж.п. линията преминават от ляво на железния път и се свързват със съществуващите кабели.

Кабела за входен сигнал „Г”, тип СВОБТ 16х1.5 мм2 е прекъснат при км 23+395 и чрез кабелна муфа кабела е удължен с нов положен в изкоп и чрез сондаж под ж.п. линията, а след това на разстояние 2.20 м. от главата на южната релса се свързва към семафора.

Разположението на съществуващите и новите кабели са отразени в приложената ситуация.

Засегнатите кабели ще отпаднат след като се монтират новите кабелни връзки.

Новоположените кабели съответстват на съществуващите : МККАЕПБП 4 х 4 х 1.5 + 15 х 4 х 1.2 , СВОБТ 4 х 1.5 мм2 и СВОБТ 16 х 1.5 мм2

Размерите на шахтите са Ш1 – 1.50/1.50м, Ш2 – 1.00/1.00м и Ш3 – 1.00/0.75м. Сервитута е по 3.00м от двете страни или общо 6.00м.
Водопроводи

Реконструкция на водопровод ПЕВП400 при км 5+795 с дължина L=199м

Проектното трасе на магистралата пресича водопровода при км 5+850 под ъгъл α=34º. Тръбопроводът е изпълнен от ПЕВП Ø400.

Предвижда се преминаването му под АМ “Люлин” да се осъществи посредством полагането му в стоманобетонова тръба Ø800 с обща дължина L=58м. Тръбите се полагат върху подложка от бетон В7.5. Срещу филтрация по повърхността им се полага хидроизолация, състояща се от арматура от горена тел, циментова замазка 1:3 с дебелина 2см и двукратно измазване с горещ битум.

Фугите между отделните тръби се уплътняват с напоено с битум въже Ø20, зебло с широчина 15см и се полага циментова замазка 1:3. Около съоръжението се полага обратен насип от дрениращ материал с ρ=35º.

За нормална експлоатация на съоръженията при входа и изхода на бетоновия кожух се предвижда изграждането на стоманобетонови шахти. Същите се изпълняват от В15 и арматурна мрежа от стомана Ø12 – 20/20см. Шахтите се покриват с метални капаци с размери 1.00/1.00м. Шахтите се изграждат върху подложен бетон В7.5 с дебелина 10см. Обслужването на шахтите се осъществява със стъпала от бетоново желязо Ø18.

Във входната шахта се предвижда “калник” за източване на водопровода при авария, като се предвижда възвратна клапа в ревизионна шахта 3 – изградена от готови стоманобетонови елементи. След ревизионна шахта 3 водата при необходимост се източва под моста на км 5+700, като тръбата завършва с монтирана “жаба клапа”.

Пресичането на магистралата става перпендикулярно на оста й, което довежда до отклоняване на водопровода от съществуващото му трасе, което ще се полага успоредно от дясната страна на магистралата.

Размерите на шахтите Ш1 и Ш2 са 2.20/2.20м.
        Реконструкция на водопровод CT400 при км 6+020 с дължина L=191м

Проектното трасе на магистралата пресича водопровода СТ400 под ъгъл α=36º.

Предвижда се преминаването му под АМ “Люлин” да се осъществи на км 6+020, посредством полагането му в стоманобетонова тръба Ø800 с обща дължина L=41м. Тръбите се полагат върху подложка от бетон В7.5. Срещу филтрация по повърхността им се полага хидроизолация, състояща се от арматура от горена тел, циментова замазка 1:3 с дебелина 2см и двукратно измазване с горещ битум.

Фугите между отделните тръби се уплътняват с напоено с битум въже Ø20, зебло с широчина 15см и се полага циментова замазка 1:3. Около съоръжението се полага обратен насип от дрениращ материал с ρ=35º.

За нормална експлоатация на съоръженията при входа на бетоновия кожух се предвижда изграждането на стоманобетонова шахта. Същата се изпълнява от В15 и арматурна мрежа от стомана Ø12 – 20/20см. Шахтата се покрива с метален капак с размери 1.00/1.00м. и се изгражда върху подложен бетон В7.5 с дебелина 10см. Обслужването се осъществява със стъпала от бетоново желязо Ø18.

Проектното пресичане на магистралата става перпендикулярно на оста и, което довежда до леко отклоняване на водопровода от съществуващото му трасе. Това налага изпълнение на 82м нов участък, изпълнен от Ø400 – ПЕВП, който се полага успоредно от лявата страна на магистралата.

Размерите на шахта Ш1 са 2.30/2.00м, а сервитута е по 3.00м от двете страни или общо 6.00м.
        Реконструкция на водопровод CHG250 при км 6+860 с дължина L=546м

Проектното трасе на магистралата пресича водопровода СHG250 на км 7+020 под ъгъл α=100º. В същият участък трасето на магистралата е в голям изкоп (от 6 до 8м), предвид следващ тунел. Съществуващият водопровод е с начало от облекчителна шахта, което налага изместването да бъде съобразено и с теренната денивелация. Предвидено е пресичането на магистралата да стане на км 6+860, където напречният профил на пътя преминава в насип.

Предвижда се преминаването му под АМ “Люлин” да се осъществи посредством полагането му в стоманобетонова тръба Ø500 с обща дължина L=44м. Тръбите се полагат върху подложка от бетон В7.5. Срещу филтрация по повърхността им се полага хидроизолация, състояща се от арматура от горена тел, циментова замазка 1:3 с дебелина 2см и двукратно измазване с горещ битум.

Фугите между отделните тръби се уплътняват с напоено с битум въже Ø20, зебло с широчина 15см и се полага циментова замазка 1:3. Около съоръжението се полага обратен насип от дрениращ материал с ρ=35º.

За нормална експлоатация на съоръженията при входа на бетоновия кожух се предвижда изграждането на стоманобетонова шахта.

Размерите на шахта Ш1 са 2.00/1.90м, а сервитута е по 3.00м от двете страни или общо 6.00м.

Землище с.Големо Бучино ЕКАТТЕ 15504 общ. Перник


        Реконструкция на водопровод CT159 при км 14+140 с дължина L=505м

Проектното трасе на магистралата пресича два броя водопроводи СТ159 /положени в общ изкоп/ на км 14+200, където в част пътна на проекта е предвидено изграждане на тунел и същите попадат в средната част на съоръжението, над което не се предвижда конструктивен насип. Пътното платно е предвидено в голям изкоп /от 6 до 8м./, което налага преминаването на водопроводите да бъде изместено на км 14+140 извън обсега на пътното съоръжение като окончателно и трайно решение. Предвижда се преминаването под АМ “Люлин” да се осъществи посредством полагането им в стоманобетонови тръби Ø500 с дължина всяка по 56м. Тръбите се полагат върху подложка от бетон В7.5. Срещу филтрация по повърхността им се полага хидроизолация, състояща се от арматура от горена тел, циментова замазка 1:3 с дебелина 2см и двукратно измазване с горещ битум.

Фугите между отделните тръби се уплътняват с напоено с битум въже Ø20, зебло с широчина 15см и се полага циментова замазка 1:3. Около съоръжението се полага обратен насип от дрениращ материал с ρ=35º.

За нормална експлоатация на съоръженията при входа и изхода на бетоновия кожух се предвижда изграждането на стоманобетонови шахти.

Не се променя посоката на съществуващият наклон на водопроводите.

Тръбата под магистралата се изпълнява на звена с дължина 6м и се поставя върху специални колесари, с помощта на които може лесно да бъде изтеглена от бетоновия кожух.

В шахтите водопроводите правят чупки, изпълнени с колена 90º - Ø159. Това улеснява демонтажът на тръбите и подмяната им в случай на авария.

Проектното пресичане на магистралата става перпендикулярно на оста, което довежда до отклоняване на водопровода от съществуващото му трасе.

Размерите на шахтите Ш1 и Ш2 са 2.90/1.90м, а сервитута е по 3.00м от двете страни или общо 6.00м.

В землището се засяга общо 1 имот с обща площ 807.288 дка. Площта с режим на ограничено ползване е 0.181 дка.
Реконструкция на водопровод ПЕВП 32 при км 14+825 с дължина L=546м

Проектното трасе на магистралата пресича съществуващият водопровод Ø1” при км 14+700 под ъгъл α=25º.

Трасето на съществуващия водопровод попада в зоната на новопроектиран тунел, което налага неговото изместване.

Предвижда се преминаването му под АМ “Люлин” да се осъществи посредством полагането му в стоманобетонова тръба Ø400 с обща дължина L=43м. Тръбите се полагат върху подложка от бетон В7.5. Срещу филтрация по повърхността им се полага хидроизолация, състояща се от арматура от горена тел, циментова замазка 1:3 с дебелина 2см и двукратно измазване с горещ битум.

Фугите между отделните тръби се уплътняват с напоено с битум въже Ø20, зебло с широчина 15см и се полага циментова замазка 1:3. Около съоръжението се полага обратен насип от дрениращ материал с ρ=35º.

За нормална експлоатация на съоръженията при входа и изхода на бетоновия кожух се предвижда изграждането на стоманобетонови шахти.

Във входната шахта се предвижда монтажа на спирателен кран за прекъсване притока на вода в случай на аварии и ремонти.

Тръбата под магистралата се изпълнява на звена с дължина 6м и се поставя върху специални колесари, с помощта на които може лесно да бъде изтеглена от бетоновия кожух.

За демонтажа на тръбите, в изходната шахта е предвидена чупка, изпълнена от две колена 90º - Ø32.

Проектното пресичане на магистралата става перпендикулярно на оста и, което довежда до отклоняване на водопровода от съществуващото му трасе.

Размерите на шахта Ш1 са 2.00/2.00м, а сервитута е по 3.00м от двете страни или общо 6.00м.
Землище гр.Перник ЕКАТТЕ 55871 общ. Перник


        Реконструкция на водопровод ЕТ80 при км 18+460 с дължина L=339

Водопроводът е изпълнен от ЕТ 80мм и пресича проектното трасе на магистралата, входящи и изходящи връзки при пътен възел Даскалово.

Предвижда се изместване на съществуващия водопровод ЕТ80 в участъка попадащ под целия кръгов сектор на пътния възел. В дясната пътна връзка на км 0+680, се налага изместване на съществуващото трасе на водопровода поради наличието на фундаменти на стълбове, на които се разполага проектното трасе на пътя. При км 18+459 на АМ “Люлин” изместване се налага поради наличие на фундаменти на двата моста, които поемат двете пътни платна. При лявата пътна връзка на пътния възел на км 0+310 трасето на водопровода пресича пътното платно, като се предвижда полагането му в стоманобетонова обсадна тръба Ø500мм по БДС 1518/71г. с обща дължина L=47.50м. Тръбите се полагат върху подложка от бетон В7.5. Срещу филтрация по повърхността им се полага хидроизолация, състояща се от арматура от горена тел, циментова замазка 1:3 с дебелина 2см и двукратно измазване с горещ битум.

Фугите между отделните тръби се уплътняват с напоено с битум въже Ø20, зебло с широчина 15см и се полага циментова замазка 1:3. Около съоръжението се полага обратен насип от дрениращ материал с ρ=35º.

За нормална експлоатация на съоръженията при входа и изхода на бетоновия кожух се предвижда изграждането на стоманобетонови шахти. Същите се изпълняват от В15 и арматурна мрежа от стомана Ø12 – 20/20см. Шахтите се покриват със стоманобетонови капаци с размери 1.60/0.30/0.10м. Шахтите се изграждат върху подложен бетон В7.5 с дебелина 10см. Обслужването на шахтите се осъществява със стъпала от бетоново желязо Ø18.

В изходната шахта, водопроводът прави чупка, изпълнена с коляно 90º - Ø400. Това улеснява демонтажът на тръбата и подмяната и в случай на авария и ремонт.

Водопроводът положен в обсадната тръба се изпълнява от стоманени тръби на звена с дължина 6м и се поставя върху специални колесари, с помощта на които може лесно да бъде изтеглен от бетоновия кожух.

Тръбите от PEHD80 се предвижда да се положат върху пясъчна възглавница с дебелина 10см. Уплътняването при засипване на тръбата до оста и ще се извърши на слоеве от 20см. След засипването на тръбата, трамбоването ще се извърши напречно на оста.

Предвижда се стените на стоманените тръбопроводи и арматури да се обработят външно, чрез двукратно обмазване с асфалтов (битумен) разтвор.

Размерите на шахтите са Ш1 – 2.00/2.00м и Ш2 – 2.30/1.90м. Сервитута е по 3.00м от двете страни или общо 6.00м.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница