Екология и Геология оодстраница5/18
Дата16.02.2017
Размер2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

6.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура


Пътна връзка, преминаваща под виадукт при км 8+800 в землище на с.Мало Бучино с ЕКАТТЕ 46721

Проектът се изготвя с цел да се възстанови засегнатия от строителството на АМ „Люлин” съществуващ път IV-18017, свързващ гр. София, с. Големо Бучино и гр. Перник като се изгради пътна варианта, преминаваща под виадукт при км 8+800. Проектното решение изцяло се подчинява на одобрената и утвърдена от Фонд „Републиканска Пътна Инфраструктура” (към момента Агенция «Пътна инфраструктура») проектна документация за строителството на автомагистралата и в частност на проекта за горепосочения виадукт от м. юни, 2007 г.Местоположение

Обектът се намира на около 8 km западно от гр. София, в землището на с.Мало Бучино с ЕКАТТЕ 46721.В района, засегнат от магистралата, пътят IV-18017 се изкачва стръмно с наклон приблизително 7% и хоризонтални криви с малки радиуси. Теренът е планински, а почвите са преобладаващо скални. Габаритът на съществуващия път е Г9.00 (асфалтова настилка 2х3.25m и затревени банкети 2х1.25m). Успоредно на пътя в ляво се намира дълбоко дере с постоянно течащи води, в дясно се издигат стръмни откоси. От км 0+290 до км 0+315 от пътната варианта скалите са били изсечени за добив на скален материал. Съществуващите необлицовани окопи са затрупани, съществуващата единична предпазна ограда е в лошо експлоатационно състояние.Основание за проектиране

Част от стълбовете на виадукта от магистралата попадат върху съществуващия път и прекъсват достъпа на МПС в посоките София – Г. Бучино и обратно. Налага се изместване на оста на пътя по такъв начин, че да се осигури безпрепятствено и безопасно преминаване на превозните средства и в двете посоки.

От друга страна както по време на строителството, така и в бъдеще при евентуални строително-ремонтни работи по магистралата, този път може успешно да служи за провеждане на транзитния поток.

Насоки на техническото решение

В проекта са следвани изискванията, описани в Техническото задание, Наредба No.01/2000г. и Нормите за проектиране на пътища на МРРБ със следните основни параметри: • Минимизиране на строително-монтажните работи.

 • Запазване на съществуващия габарит – Г9.00

 • Проектна скорост на четвъртокласния път – от 30 до 40 km/h (планински терен – чл. 3, ал.1 от НПП)

 • Конструкция на настилката – за леко движение (при изграждане на магистралата трафикът по път IV-18017 чувствително ще намалее.

Ситуация

Изместването на оста на пътя се базира на проектни елементи за скорост от 30 km/h (допълнително сигнализирана с пътни знаци). Беше отхвърлена първоначалната идея за пресичане на пътя преди виадукта поради огромния обем земни работи и дължината на нужното съоръжение (от порядъка на 60m) и се достигна до решението за преминаване между стълбовете на виадукта. Предимствата са следните: • Разстоянието между стълбовете позволява изграждането на пътя с нужния габарит

 • Стълбовете могат да бъдат обезопасени с предпазна ограда според нормативите

 • Допълнителните усилия в конструкцията, породени от теглото на автомобилите върху ростверка са пренебрежимо малки (около 0.5%).

 • Допълнителните усилия в конструкцията при удар на превозно средство в стълбовете са пренебрежимо малки в сравнение с изчислените от земетръсни сили

 • Избягва се изграждането на подпорна стена с избора на минимални хоризонтални радиуси от 30 m.

 • Естествено и постепенно намаляване на скоростта на слизащите МПС от посока Г. Бучино – София чрез последователни обратни криви.

 • Възможност за осигуряване на нормативните уширения в крива, което ще позволи движение на тежкотоварни автомобили.

 • Сравнително малък обем земни работи и малки площи за отчуждаване.

Предпазни съоръжения

По продължение на пътя са предвидени единични предпазни огради (ЕПО) от двете страни, като в района на стълбовете е предвидена ЕПО с разстояние между забивните стълбчета 2.0 m. Допълнително са предвидени светлоотразители, монтирани върху стълбовете, за ранно предупреждение на водачите.Нивелета

Нивелетата на пътната варианта е проектирана така, че да се получи плавен преход от съществуващата към проектната настилка. Получените проектни коти са съобразени с котите на засипване на ростверка на виадукта при минимум 1.00m покритие.Отводняване

В местата с дълбоки изкопи (в дясно) е предвидена бетонова ригола, чиято функция е както да поеме повърхностните води, така и да служи като допълнителна ширина за обезопасяване на стълбовете и за набиване на стълбчетата на предпазната ограда.

В местата в насип и малък изкоп (в дясно) са предвидени необлицовани окопи, като насипния окоп се зауства в образувания от предишни изкопни работи басейн, а окопа в изкоп се зауства в нов тръбен водосток при км 0+440.

Организация на движението

Скоростта на движение в участъка се ограничава до 30 km/h.

Допълнително са поставени табели с направляващи стрелки и знаци за насочване и предупреждение на водачите.

Временна организация на движението

Съгласно Наредба 01/16 за дълготрайни строителни и ремонтни работи.Комуникации на други ведомства

В обхвата на обекта не се засягат комуникации на други ведомства.


Проектът за парцеларен план е изготвен с помощта на специализирана програма за отчуждаване на земи и имоти при пътното строителство FRZP. Програмата поддържа графична и текстова част, съгласно Наредба N 3/04.12.1995.
В проекта за парцеларния план са показани оста и сервитутните линии на пътя. Координатите на проектната ос и сервитутните линии вляво и дясно са дадени в приложение към текстовата част на парцеларния план. Сервитутната линия е с ширина 1m, мерена от ръба на изкопа, предпазния окоп, отводнителния окоп или петата на насипа.

Новопроектираното трасе засяга общо 11 имота от землището на с. Мало Бучино с обща площ 119.036 дка, от която са засегнати 13.575 дка. Транспортните територии са с площ 54.764 дка, от тях са засегнати 9.467дка (имоти с начин на трайно ползване Автомагистрала и път IV клас). Останалите имоти за имоти от Горският фонд с обща площ 84.759дка, от тях са засегнати 4.108 дка, която площ е за изключване от Горски фонд.

Площта за обезщетение на имотите за землището е 0.111дка.
Пътна връзка, преминаваща под виадукт при km 12+000 с.Големо Бучино с ЕКАТТЕ 15504

Настоящият проект се изготвя с цел да се възстанови засегнатия от строителството на АМ „Люлин” съществуващ път IV-18017, свързващ гр. София, с. Големо Бучино и гр. Перник като се изгради пътна варианта, преминаваща под виадукт при km 12+000. Проектното решение изцяло се подчинява на одобрената и утвърдена от Фонд „Републиканска Пътна Инфраструктура” проектна документация за строителството на автомагистралата.Местоположение

Обектът се намира на около 12 km западно от гр. София, в близост до с. Големо Бучино като в района, засегнат от магистралата, пътят IV-18017 се спуска с променлив наклон от 4% до 9% и хоризонтални криви с малки радиуси. Теренът е планински.. Габаритът на съществуващия път в началото на вариантата е Г9.00 (асфалтова настилка 2х3.25m и затревени банкети 2х1.25m), а в края се променя до 2x3.00m и затревени банкети. Успоредно на пътя в дясно се намира дере с постоянно течащи води, с променлива ширина от 2 до 4m, a в ляво пътят е в изкоп в земеделски земи. Ясно е очертан необлицован окоп в ляво, който е в лошо състояние и неподдържан.Основание за проектиране

Част от стълбовете на виадукта от магистралата попадат върху съществуващия път и прекъсват достъпа на МПС в посоките София – Г. Бучино и обратно. Налага се изместване на оста на пътя по такъв начин, че да се осигури безпрепятствено и безопасно преминаване на превозните средства и в двете посоки.

От друга страна, както по време на строителството, така и в бъдеще при евентуални строително­ремонтни работи по магистралата, този път може успешно да служи за провеждане на транзитния поток.

Насоки на техническото решение

В проекта са следвани изискванията, описани в Техническото задание, Наредба No.01/2000г. и Нормите за проектиране на пътища на МРРБ със следните основни параметри: • Минимизиране на строително-монтажните работи

 • Запазване на съществуващия пътен габарит

 • Проектна скорост на четвъртокласния път – от 40 km/h (планински терен – чл. 3, ал.1 от НПП)

 • Конструкция на настилката – за средно движение (при изграждане на магистралата трафикът по път IV-18017 чувствително ще намалее).

Ситуация

Изместването на оста на пътя се базира на проектни елементи за скорост от 40 km/h (допълнително сигнализирана с пътни знаци). Оста на пътната варианта се измества в ляво и е проектирана като клотоидно трасе с плавни криви с постепенно намаляващи радиуси, за да се постигне така необходимото редуциране на скоростта. Пресичането на магистралата става между стълбове L10 и R9. Предимствата на избраното решение са следните: • Разстоянието между стълбовете позволява изграждането на пътя с нужния габарит.

 • Стълбовете могат да бъдат обезопасени с предпазна ограда според нормативите.

 • Допълнителните усилия в конструкцията, породени от теглото на автомобилите върху ростверка са пренебрежимо малки (около 0.5%).

 • Допълнителните усилия в конструкцията при удар на превозно средство в стълбовете са пренебрежимо малки в сравнение с изчислените от земетръсни сили.

 • Избягва се пресичането на съществуващото дере и съответно отпада нуждата от проектиране на голям по размери водосток.

 • Естествено и постепенно намаляване на скоростта на слизащите МПС от посока София -Г. Бучино чрез последователни обратни криви

 • Възможност за осигуряване на нормативните уширения в крива, което ще позволи движение на тежкотоварни автомобили.

 • Сравнително малък обем земни работи и малки площи за отчуждаване.

Хоризонталните криви са с радиуси от R=50m до R=100m, свързани с преходни криви отговарящи на проектната скорост. Уширенията са изчислени по схемата „разминаване на два автобуса”. Началото и края на пътната варианта съвпадат с оста на съществуващия път, заснет чрез геодезични измервания и тригонометрична нивелация.

Предпазни съоръжения

Предвидени са ЕПО от двете страни на пътя в района на стълбове R9 и L10 с разстояние между забивните стълбчета 2.0 m и на 20 m преди и след нов тръбен водосток. Допълнително са предвидени светлоотразители, монтирани върху стълбовете, за ранно предупреждение на водачите.Нивелета

Нивелетата на пътната варианта е проектирана така, че да се получи плавен преход от съществуващата към проектната настилка. Получените проектни коти са съобразени с котите на ростверка на виадукта при минимална дълбочина на основната плоскост от 1.00m.

Напречните наклони са съобразени със скоростта на пътя и радиусите на хоризонталните криви, а рампите за преоформяне са изпълнени по продължение на преходните криви с въртене около оста.

Отводняване

Пътната варианта по цялото си продължение е в смесен профил – изкоп в ляво и насип (изсичания) в дясно. Избран е вариант за облицован окоп в ляво без дренаж. Предимствата са, че не е необходимо изграждане и поддръжка на дренаж и ревизионни шахти. Предвидени са бетонни прагове за ограничаване на надлъжния наклон на окопа до 5%. Заустването на окопа е в нов тръбен водосток ф100cm, чиито отток се свързва със съществуващото дере в дясно.

В дясно се предвижда изравняване на земната повърхност с наклон от min 4% навън от пътя до границата на дерето.

Поради наличието на земни почви в пътната конструкция е предвиден дренажен пласт с дебелина 10cm за прихващане на капилярните води. Дренажният пласт трябва да е на разстояние min 20cm по-високо от облицовката на окопа.Комуникации на други ведомства

В проекта за парцеларния план са показани оста и сервитутните линии на пътя. Координатите на проектната ос и сервитутните линии вляво и дясно са дадени в приложение към текстовата част на парцеларния план. Сервитутната линия е с ширина 1m, мерена от ръба на изкопа, предпазния окоп, отводнителния окоп или петата на насипа.

Новопроектираното трасе засяга общо 12 имота от землището на с. Големо Бучино с обща площ 109.448 дка, от която са засегнати 9.967 дка. Транспортните територии (път IV клас) са с площ 40.754 дка, от тях са засегнати 3.279 дка. Общо засегнати площи – 13.246 дка.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница