Екология и Геология оодстраница6/18
Дата16.02.2017
Размер2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

7.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване


Реконструкцията на съоръженията ще се извършва успоредно с изграждането на АМ „Люлин”. Не се предвижда закриване, възстановяване и последващо използване на съоръженията.

Всички дейности свързани със строителството: основните строителни работи, депонирането и съхранението на излишните земни маси, почва и камъни от изкопите, временното и постоянното съхранение на хумус, строителните работи, крайната фаза по приключването му (почистването на строителните площи, както и рекултивацията на засегнатите по време на строителството терени) и пускането на обекта в експлоатация се представят в ПОИС от фирмата изпълнител на строежа, след съгласуване на проектната документация с компетентните органи и издаването на разрешително за строеж.


8.Предлагани методи за строителство


Реконструкцията и новото строителството на съпътстващи магистралата инфраструктурни обекти ще се осъществява по традиционни строителни техники и технологии, гарантиращи високо качество на строително-монтажните работи и сигурност при експлоатация на съоръженията.

Конкретните методи за строителство са предмет на ПОИС на фирмата изпълнител на строежа.

Строителството не изисква взривни работи, за които да се налагат представяне на допълнителни проекти.

9.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията


Реконструкцията на съоръженията не изисква ползване на природни ресурси.

10.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране


Очакваните отпадъци са класифицирани съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр. 44/2004 г.). Генерирането на отпадъци е основно през периода на реконструкцията. По време на експлоатацията на отделните комуникации, генериране на отпадъци се очаква при необходимост от ремонтни дейности (те ще бъдат същите като при фазата на реконструкция), тъй като самата експлоатация не е свързана с генериране на отпадъци.

По време на извършване на СМР по самата реконструкция отпадъци ще се генерират еднократно, по време на самата реконструкция и/или ново строителство на различните подобекти, където изброените в предходните точки комуникации на други ведомства пресичат или тангират на трасето на АМ „Люлин”.Очаквани опасни отпадъци

Опасни отпадъци се очаква да се генерират при поддръжката на пътно-строителна техника, транспортни средства и монтажна техника. Като видове отпадъци се очакват следните:

Отпадък с код 13 01 10* – Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа - ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на хидравлични масла от хидравличните системи на транспортно - строителна и монтажна техника. Количеството на отпадъка не може да се определи точно, т.к. зависи от това дали на работната площадка ще възникне необходимост от подмяна на маслото.

Отпадък с код 13 02 05* – Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа – възможно е да се генерират от двигатели и редуктори при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на маслата от строително-монтажна и автотранспортна техника. Количеството на отпадъка не може да се определи точно, т.к. зависи от това дали на работната площадка ще възникне необходимост от подмяна на маслото.

Отпадък с код 16 01 07* – Маслени филтри – възможно е да се генерират се при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на двигателните масла от автотранспортна и строително-монтажна техника. Количеството на отпадъка не може да се определи точно, т.к. зависи от това дали на работната площадка ще възникне необходимост от подмяна на маслени филтри.

Отпадък с код 16 01 13* – Спирачни течности – възможно е да се генерират при аварийна подмяна на спирачна течност от неизправни спирачни системи на автомобилите и строителна техника. Количеството на отпадъка не може да се определи точно, т.к. зависи от това дали на работната площадка ще възникне необходимост от подмяна.

Отпадъци с кодове 16 01 14* – Антифризни течности, съдържащи опасни вещества и 16 01 15 – Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14* - възможно е да се генерират при аварийна подмяна на охлаждащи двигателите течности от неизправни охладителни системи на автомобилите, строителна и монтажна техника.

Отпадък с код 16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии – генерират се при подмяна на амортизирани акумулаторни батерии от автотранспортна и строително-монтажна техника. Количеството не може да се прогнозира.Очаквани строителни отпадъци

Отпадък с код 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03* - ще се генерират при осъществяване на изкопи за стоманобетонови стълбове, водопроводи, тръбопроводи при реконструкцията на съпътстващи магистралата комуникации на други ведомства. Част от тези земни и скални маси са подходящи и ще бъдат използвани при изграждане на насипи на самия участък от магистралното трасе.

За излишните земни и скални маси (неподходящ материал за магистрален участък) ще бъде осигурена възможност за временно съхраняване на определените за целта площадки покрай магистралното трасе. Количеството на излишни земни и скални маси е от 80 м3 до 150 м3.

При разкъртване на бетон, бетонови носещи ивици, бетонови тръби и канали, разрушаване на подложен бетон, демонтаж на стоманобетонови стълбове ще се генерират и отпадъци с код 17 01 01 – Бетон – с очаквано количество до 3 т и код17 04 05 – Желязо и стомана – 3-4 т. При извършване на кофражни дейности ще се генерира отпадък с код 17 02 01 – Дървесен материал, като количеството не може да бъде прогнозирано.


Очаквани битови отпадъци

От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по реконструкциите ще се генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци, като средното им количество е 0.35 кг/ден/човек.Управление на отпадъците

Събирането на отпадъците, генерирани при реконструкцията на комуникациите ще бъде част от събирането на отпадъците при строителството на самата магистрала. За временното съхранение на отпадъците ще се спазват разпоредбите на специализираната нормативна уредба по отпадъци. Отделните видове отпадъци ще се събират разделно и ще се съхраняват временно на определените за това места. Не са необходими нови площи (освен определените площи за временно съхраняване на отпадъци при строителството на АМ „Люлин”).

Не се предвижда оползотворяване, обезвреждане и депониране на отпадъци на обектите.

Събраните отпадъци ще се предават на физически или юридически лица, притежаващи Разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейности включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница