Екология и Геология оодстраница7/18
Дата16.02.2017
Размер2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

11.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда


 • Атмосферен въздух

 • Да не се допуска извънгабаритно товарене на земни маси и пясък на товарни МПС, тъй като разпиляването на тези материали в последствие е допълнителен източник на неорганизирани емисии на прах.

 • Недопускане за работа на неизправна строителна и транспортна техника, неотговаряща на изискванията за концентрация на замърсителите в отработените газове, като се избягва дългата работа на двигателите на празен ход.
 • Повърхностни води

Съгласно полученото Разрешително за ползване на воден обект № 42170018/07.08.2007 г. (приложено към настоящата информация), условията които трябва да се спазват при ползването на участъка от р. Бучинска при виадукта при км 12+000 са следните:

 • По време на строителството да не се допуска попадане на строителните материали и отпадъци от коритото на дерето, с цел осигуряване на възможността за свободно оттичане на водите на реката и ограничаване на пряко въздействие върху водното течение;

 • Строителството да се извърши по одобрени работни проекти, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;

 • Да се разработи авариен план за действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;

 • Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън коритото на реката.

 • След приключване на строителството, надлъжния и напречния профил на реката да бъдат възстановени съгласно проекта.
 • Почви

 • Разделно отнемане, съхранение и използване по предназначение на хумусния пласт.
 • Растителен свят

 • Всички дейности да се извършват в рамките на терените определени за инфраструктурните обекти. Да не се допуска унищожаване на растителност в прилежащи терени.
 • Отпадъци

 • По време на реконструкцията и строително-монтажните дейности на отделни инфраструктурни подобекти на други ведомства, които съпътстват магистралното трасе ще се генерират опасни, строителни и битови отпадъци. Предвидено е разделно събиране на различните по вид отпадъци, временно съхраняване и предаване на отпадъците за последващо третиране на юридически или физически лица притежаващи регистрационен документ, разрешение по чл. 37 от ЗУО и/или КР на основание писмен договор.

 • Да се спазва Законът за движение по пътищата в частта "Административна отговорност" по отношение на санкциите за водачи на МПС и пътници, замърсяващи платното и околопътното пространство с отпадъци.
 • Шум

 • при преминаване през населените места, обслужващият транспорт да спазва ограниченията за скорост на движение.

 • Изпълнение на акустични проекти за защита на с. Мало Бучино, с. Големо Бучино и с. Д.Драгичево (присъства като условие в Решението по ОВОС № 17-7/03.11.2004 г. на министъра на околната среда и водите).
 • Наблюдения на строителните работи по цялото трасе от археолог.
 • Човешко здраве

 • Изпълнение на акустични проекти за защита на с. Мало Бучино, с. Големо Бучино и с. Д.Драгичево (присъства като условие в Решението по ОВОС № 17-7/03.11.2004 г. на министъра на околната среда и водите).12.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).


Не се предвиждат други дейности, имащи пряко отношение към инвестиционното предложение, освен тези предвидени в проектите за реконструкция на инфраструктурни съоръжения, покрай бъдещето трасе на АМ „Люлин”.

13.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение


За предвидените реконструкции, съгласувателните процедури със съответните ведомства (ВиК, София Газ, НЕК и тн.) се извършват към настоящия момент.

14.Замърсяване и дискомфорт на околната среда


В периода на реконструкцията и строително-монтажните дейности, които са ограничени по времетраене, ще има основно емисии на прах и парникови газове от строително-монтажна техника и товарните МПС транспортиращи строителните материали. Незначителни неорганизирани емисии на прах ще има при извършване на изкопни работи, обратно засипване и пр.

Замърсяване на околната среда от дейността на съоръженията след тяхната реконструкция не се очаква, като въздействието няма да се отличава от настоящото им въздействие върху околната среда.

Дискомфорт за населението е вероятен единствено по време на извършване на СМР по реконструкциите. Ще бъде свързан повишени нива на шум и прах в рамките на терените, на които се извършват реконструкциите.

15.Риск от инциденти


Рискът от инциденти произтича от неспазване на изискванията за безопасност и здравословни условия на труд по време на реконструкцията на инфраструктурни обекти, съпътстващи трасето на АМ „Люлин”. Реконструкцията и строителството ще се изпълняват по утвърдени планове за безопасност и здраве определящи минималните изисквания на строителната площадка съгласно изискванията на Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа


Като Приложение към настоящата информация е представена ситуациа с нанесени предвидените за реконструкция комуникации.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница