Електронно банкиранеДата28.02.2018
Размер327.24 Kb.
ИУ-ВАРНА
КУРСОВА РАБОТА


ТЕМА:

Електронно банкиране

Съдържание
1. Увод

2. Кратка история на онлайн банкирането

3. Онлайн банкирането – същност и особености

4. Онлайн банкови обслужвания

5. Системи за разплащане

5.1 Видове системи за разплащане

5.2 Изисквания към системите за разплащане

6. Канали за комуникация

7. Предимства и недостатъци на онлайн банкирането

7.1 Предимства

7.2 Недостатъци

8. Сигурност на електронните разплащания в Интернет

8.1 Online измамници

8.2 Методи за сигурност при ползване на Интернет банкиране

9. Онлайн банкирането в България

10. Тенденции в пазара на онлайн банкирането

11. Заключение

12. Използвана литература


1. Увод

През 21 век все по-широка става употребата на Интернет и електронните приложения и услуги, като основни средства за осъществяване на бизнес дейности и контакти, във всички сектори на обществения живот. Все повече се засилва преходът от индустриална към глобална цифрова икономика.

Компаниите все по-широко използват Интернет като основно средство за делови комуникации и за осъществяване на своя бизнес. Днес глобалната мрежа е най-предпочитаният способ за взаимодействие на различни организации и фирми чрез средства и технологии, които са в максимална степен съобразени с изискванията на отделните бизнес процеси.

Развитието на информационните технологии дава своето отражение и върху сферата на банковите услуги. От една страна информационните технологии спомага за намаляването на разходите за управление на информацията (събиране, съхранение, обработване и предаване) при банковите операции. Това се постига чрез заместването на традиционните методи с автоматизирани. От друга страна се променят начините за достъп на клиентите до банковите услуги и продукти - достъпът се осъществява чрез автоматизирани канали - т. нар. отдалечено банкиране или електронно/онлайн банкиране. Именно това налага и все по-силното преминаване на банките от нормален тип банкиране към електронно банкиране, с цел да задоволят нарастващите нужди на потребителите от мобилност и бързина на обслужване.2. Кратка история на интернет банкирането

Различните видове комуникации започват да се използват от банките още през 80-те години на миналия век. През 1983 г. за първи път е приложена системата на отдалечено банкиране Homelink чрез съвместното участие на Банката на Шотландия и телефонната компания British Telecom и изпробвана от строителното дружество Nottingham Building Society. През онези години оптимистичните прогнози за прилагането на Интернет и на специалните електронни мрежи в банковото дело изглеждат нереални. Системата, която са използват била базирана на съществуващата вече Pestle system, която позволявала онлайн да бъдат давани сведения за финансови отчети, банкови трансфери и транзакции по сметки. За осъществяването на банковите трансфери и транзакции по сметки, предварително трябвало да бъдат пратени писмени инструкции, даващи подробна информация за получателя. Те по-късно са били качвани от NBS в новата Homelink система. Обикновено получателите били телефонни, електрически и газ компании.3. Електронното банкиране – същност и особености

Електронното банкиране все повече се утвърждава като основно средство за извършване на банкови транзакции и преводи през глобалната мрежа Интернет.

Онлайн банкирането е интегрирано решение за банкиране в Интернет среда, със спазване на принципите на сигурност при осъществяване на комуникация между клиента и Банката, при което се използва сесия в рамките на браузъра за достъп до съответните услуги.

Електронното банково обслужване, “Онлайн банкиране”, на клиента се извършва посредством предоставения от Банката софтуерен продукт и съгласно указанията за работа с него. То е обслужване, разработено за управлението на банкови сметки, начин на електронно боравене с финансови авоари. Използва интернет технологии и позволява да получите информация за сметката си, да трансферирате пари между сметките си, да извършвате плащания, обмен на валута, да изплащате кредитите си по електронен път. Електронното банкиране осигурява електронен архив на изходящите цифрови платежни документи и премахва нуждата от поддържането на аналогов архив. При онлайн системите за банкиране можете да правите справки за движенията по сметки за различни периоди от време, позволява бърза и лесна проверка на изходящи и входящи плащания. Онлайн банкирането премахва нуждата от касово заплащане на услуги на доставчици като: електроразпределение, интернет доставчици, мобилният оператор и дори би облекчило погасяването на кредити или данъци. На практика, това е стандартен пакет от услуги, за които обикновено вие отивате до съответната служба, в която извършвате плащанията си. Електронно банкиране премахва необходимостта от физическото ви преместване до съответната каса за плащане, необходим ви е единствено компютър с интернет и нужния банков софтуер, за да погасите всичките си месечни задължения.

Интернет дава възможност да използвате ефективно банковите услугите и да получавате най-актуалната информация 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, без да напускате дома или офиса. Чрез електронното банкиране пестите и от банкови разходи, 50% по-ниски такси заплащат клиентите на интернет банкирането, когато нареждат банкови преводи онлайн в сравнение с тези, които извършват същите операции в банков офис. Често преводите в Интернет между сметки в една банка са безплатни. Интересът към интернет банкирането нараства осезаемо, тъй като е удобно средство за управление на личните финанси. Следващата графика (граф. 1) показва как нараства броя на потребителите, които предпочитат да плащат сметките си онлайн за периода 2002 – 2008г.

Граф. 1


От 2002г. до настоящия момент структурата на банковите плащания значително се е изменила. Докато през 2002г. едва 14% от извършваните банкови операции се падат на електронното банкиране, то през 2008г. дялът на използваните онлайн банкови услуги нараства до 42%.

Развитието на онлайн банкирането е свързано с разпространението на Интернет и повишаване на доверието на потребителите в онлайн транзакциите. Банките виждат в Online банкирането мощно средство за привличане на нови клиенти, т. е. това е средство, с което се елиминира високоплатената ръчна обработка на множество документи и нуждата от общуване с касиер в банката.

Една разновидност на онлайн банкирането са електронните чекове. Те работят по подобен на обикновените чекове начин - потребителите получават цифрови документи от своите банки, на които трябва да напишат сумата, валутата и името на получателя. Всеки електронен чек трябва да има цифров подпис от издателя му. Използването на електронни чекове е свързано с два проблема - сигурното идентифициране на чека и доказване автентичността на подписа. За решаване на втория проблем се използват цифрови подписи, които при предаване по мрежата се защитават чрез система за шифриране с два ключа.

Електронните чекове имат слабо приложение и то само в някои видове online бизнес. Известно неудобство е това, че и продавачът и купувачът трябва да имат сметка в банката на системата.

При избора на система за Интернет разплащане се отчитат много важни за клиентите фактори - ниски комисиони или тяхното отсъствие, степен на защита, лесно използване и други. Целта е с минимални разходи на време и пари да се получи максимално удобство и сигурност. От тази гледна точка най - удобни и за купувачите и за продавачите са платежните системи използващи електронни пари и виртуални банкови сметки. Електронните пари могат да бъдат използвани за електронна търговия по резултатен и ефективен начин, ако съществува инфраструктура на високо техническо равнище. Една висока скорост на предаване е предпоставка за едновременно предаване на информация за продуктите към потенциалните клиенти. Достъпът трябва да е прост и икономичен, а частните домакинства се нуждаят от компютър с подходящ софтуер.

Седем стъпки до интернет банкирането

1.Подава се искане за ползване на услугата в банков клон или по интернет
2. Посещава се банков клон, подписва се договор за услугата и се получава ПИН-плик с потребителско име и парола за достъп
3. При първото посещение на сайта за интернет банкиране се променя паролата
4. От сайта за интернет банкиране се заявява и се изтегля електронен (цифров) сертификат
5. Електронният сертификат се инсталира на избран компютър
6. Интернет банкирането се извършва с потребителско име и парола или и с електронен сертификат според вида операции и изискванията на банката
7. Активни операции - преводи и др., се нареждат по всяко време, а се изпълняват според заявената дата и работното време на банката и на платежната система
* Някои от стъпките са различни при отделните банки

Цифровият сертификат е подобен на електронен паспорт, който гарантира сигурността на комуникацията. Според българските закони, комуникация, използваща цифров сертификат, се смята за равносилна на хартиен носител с подпис. Цифровият сертификат е електронен документ, съдържащ уникални детайли за неговият притежател, като адрес, е-мейл, както и т. нар. ключове. Всеки сертификат съдържа два “ключа”:

- публичен ключ - той се разпространява свободно и чрез него се криптира информация, която в последствие може да бъде декриптирана само чрез използване на личния ключ;

- личен ключ - голяма поредица от символи, която се съхранява в криптиран файл. Писането или въвеждането му не се налага, което допринася допълнително за неговата сигурност. Притежава го само един човек и ключът не се разпространява. Чрез него се декриптира информацията, криптирана с отговарящия му публичен ключ. Личният ключ може да се прилага също така и за подписване на различни съобщения - в този случай трябва да се използва отговарящият му публичен ключ, за да се удостовери и провери верността на подписа.

Цифровият сертификат осигурява запазване на конфиденциалността на информацията, преминала през Интернет или други публични мрежи. Цифровите сертификати са много по-сигурни, отколкото използването на потребителско име и парола за потвърждаване на самоличността. При тях не само е достатъчно да знаете паролата на цифровия сертификат, но и да притежавате личния ключ за него. В рамките на системата на онлайн банкирането тези цифрови сертификати се използват, за да се удостовери „подписващия” активните операции, като без тяхното наличие, няма да можете да издавате платежни нареждания и други активни операции.

Извършването на електронни банкови операции е възможно само от компютъра, на който сте инсталирали вашия цифров сертификат. За да използвате услугата от друг компютър, трябва да запазите вашия цифров сертификат на диск или друг носител.

За използване на електронното банкиране има и технически изисквания. По отношение на операционните системи обикновено се изисква Windows 95/98/Me/NT/2000/XP и браузър Internet Explorer. След като сте извършили всички тези процедури, можете да преминете към онлайн банкирането. Просто избирате сметката, от която да се извърши плащането, сметката, на която да бъде извършено то, и съответната сума. Интернет банкирането дава възможност и за проследяване на състоянието на извършените транзакции, състоянието на сметките и движенията по сметките. Банките предлагат и допълнителни услуги в това отношение - изпращане на е-мейл, съобщение до безжично устройство или информация на самия сайт, когато плащането се извърши.

4. Онлайн банкови обслужвания

Повечето банки предлагат следните основни банкови услуги:    • Извършване на плащания в страната и чужбина;

    • Обмяна на валута;

    • Извършване на депозити;

    • Проверка състоянието на сметката;

    • Следене на състоянието на извършените транзакции;

    • Планиране на бъдещи трансфери;

    • Електронно плащане на сметки;

    • Планиране автоматично плащане на ежемесечни сметки.

С помощта на онлайн банкирането можете да извършвате и редица други финансови операции по Интернет - получаване на актуална справочна информация за валутните курсове и лихвените проценти и покупко-продажба на валута и сделки с ценни книжа. Също така клиентите на някои банки могат да подават заявки за усвояване на кредит онлайн, да дават нареждане за откриване на акредитиви и гаранции, нареждане за масово плащане, информация за лихвите, таксите, комисионите и валутните курсове на банката, коментари за състоянието и тенденциите на валутните и капиталови пазари у нас и в чужбина и др.

5. Системи за разплащане

5.1. Видове системи за разплащане

Банките използват две тясно свързани и допълващи се системи за електронно банкиране:5.1.1. TeleBANK

Интегрираната корпоративна система за цялостни електронни разплащания е достъпна през dial-up връзка към банката или през Интернет и осигурява на клиентите надежден начин за дистанционно ползване на цялата гама от ежедневни банкови продукти и услуги. Посредством системата "Телебанк" Банката приема заявените от Клиента операции 24 часа в денонощие, като се регистрира точното време на тяхното постъпване. Нарежданията инициирани за работния ден, се изпълняват в рамките на същия ден, ако са получени в Банката преди 15.30 часа и при наличие на разполагаеми авоари по сметките на клиента. Системата прави проверка за валидността на датите, като за валидни се приемат датата и часът на постъпването на операциите в Банката според "Телебанк" - сървъра. Не се допускат операции, наредени с дати, предхождащи текущата. Обработката на операциите става по реда на тяхното постъпване. Обработването на валутните преводи изисква повече време за обработка, за това ако сте ги извършили след 14:00 часа могат да бъдат обработени от банката на сутринта на следващия ден. Справочната информация е достъпна непрекъснато.5.1.2. PhoneBANK

PhoneBANK е система за електронно банкиране, достъпна през пълната гама от директни канали за web и wap (dial-up към банката или Интернет), voice, fax, e-mail, sms. Осигурява на клиентите надежден начин за дистанционно и мобилно ползване на банкова информация и други услуги при гарантирана сигурност.

Банката проверява постъпилите платежни нареждания за разполагаемост по реда на тяхното постъпване. Те се потвърждават последователно, докато общата сума не превиши текущата наличност.

5.2. Изисквания към системите за разплащания:

Отворените системи се нуждаят от елементи на сигурност, за да управляват електронните разплащания. Сигурността може да бъде реализирана чрез криптографски методи, използващи номерата на транзакциите (TAN) (от българските банки с TAN кодове боравят IA Bank и др.) ;

При електронното банкиране има няколко основни и определящи качеството критерия. Мащабът е важен критерий - голям брой клиенти трябва да могат да извършват едновременно транзакции по плащане. Разходите на плащане трябва да бъдат ниски. Системата трябва да бъде прозрачна, т.е. клиентите трябва да разбират, че плащането действително се извършва. Като доказателство за извършване на плащането банката изпраща референтен номер, за всяко обработено и преминало плащане. Частните домакинства трябва да могат да приемат електронни пари (микро-търговци). Електронните трансфери на данни трябва да могат да бъдат проследени. Системата за разплащане се нуждае от механизъм за разпознаване и/или предотвратяване на повторни плащания с едни и същи електронни пари. Електронните пари трябва да бъдат конвертируеми в “истински” пари, навсякъде, където това е необходимо.

Доверието в една електронна валута означава, че са необходими устойчиви скорости на обмяна между електронните и “истинските” пари.Електронните пари се съхраняват локално на хард дискове или в други среди. В случай на повреди на диска или други проблеми са необходими механизми за възстановяване на оригиналното състояние.

Поради нарастващото значение на електронната търговия по Интернет, се увеличава и значението на електронните пари. Тъй като те представляват “истинските” пари в един електронен свят, за тях са в сила свойствата анонимност, автентичност, както и присъща стойност.

Основно има два типа електронни пари:


 • анонимни пари – това се реализира чрез специфични криптографски методи.

 • пари с идентифициращи характеристики на клиента – те позволяват на финансовата институция да идентифицира потребителя и да изведе докрай плащанията, в които се използуват парите.

От своя страна процесът на разплащане може да бъде класифициран като online и offline транзакции.

6. Канали за комуникация

 • Достъп през Internet - /WEB/ - Това е основният "канал" за достъп до системата, и най-функционалният. Тук можете да извършвате пълният набор от функции предоставени от Интернет банкиране.

 • Достъп през мобилен телефон - /WAP/ - Чрез Банкиране по GSM банката предлага същия кръг услуги. То може да се ползва чрез всеки GSM, който поддържа WAP протокол и е сертифициран. Вие имате възможност да наблюдавате движенията по сметките си, както и други полезни информации. В случай, че GSM телефонът не поддържа WAP, той може да се ползва като алтернатива на Телефонното банкиране. Тогава информацията, която клиентът ще получава по GSM ще е гласова и няма да се визуализира на екрана. На екрана на GSM ще могат да се получават SMS съобщения за състояние по сметка.За съжаление, мобилните телефони не разполагат със сериозни средства за криптиране на информация, както и работа с клиентски цифрови сертификати, поради което през този подписването на платежни нареждания не е разрешено поради ниското ниво на сигурност на мобилния телефон.

7. Предимства и недостатъци на електронното банкирането

7.1. Предимства:

 • Удобство: За разлика от традиционното банкиране, сайтовете за online банкиране са достъпни от всички точки на земята и не затварят – те са достъпни 24 часа на ден, 7 дни в седмицата и при евентуален финансов проблем в чужбина, е възможно веднага да се погрижите за финансите си онлайн;

 • Ефикасност: Управление на всички сметки от едно място в защитена среда;

 • Ефективност: Поддържат се множество услуги за ефективно управление на финансите, дори и такива, които традиционното банкиране не предлага;

 • Скорост на транзакцията: Транзакцията се изпълнява и потвърждава толкова или дори по-бързо, отколкото това става през банкомат;

 • Облекчение: 50% по-ниски такси при интернет банкиране отколкото в банковите офиси. Често преводите в интернет между сметки в една банка са безплатни.

 • Удобства на Интернет Банкирането – като удобства за клиентите могат да бъдат изведени следните:

- системата не изисква специални компютърни умения и се използва много лесно от Потребителя;

- възможност за създаване на картотека с контрагенти, в която еднократно се попълват данните на контрагентите, техните сметки и обслужващи Банки. Впоследствие при всяко едно нареждане за превод, тези данни могат да се извлекат автоматично;

- възможност за гъвкава и лесна настройка на Потребители и техните права за достъп;

- минимални технически изисквания за ползване на системата – достъп до Интернет от произволна работна станция.

- детайлни указания за начина на регистрация и използване на Интернет Банкирането;

От гледна точка на потребителите решаващ фактор за привличането им към използване на банкови услуги онлайн е икономията на време – така са отговорили 71% от запитаните в проучване на агенцията eMarketer. Аргумент в полза на онлайн банкирането е също възможността за денонощна работа със сметките (79%). За 52% от анкетираните възможността за постоянен контрол на банковата сметка, включително от мобилен телефон или ноутбук е определила решението им да сключат договор за онлайн банкиране. Сред предимствата на банковите услуги онлайн потребителите посочват още понижаване на разходите за управление на сметката, по-ниски са таксите към банката, спестяват се време и средства за транспорт. Разбира се и банките насърчават своите клиенти да ползват онлайн услуги – предлагат им по-ниски такси за обслужване на сметки, отстъпки при банкови преводи и различни допълнителни услуги.7.2. Недостатъци на електронното банкиране

 • Предварително изискване е потребителят вече да е клиент на съответната банка

 • За да се регистрирате за online програмата, която предлага вашата банка, ще е необходимо да представите документ за самоличност и да подпишете някакъв договор в клон на вашата банка или да отделите време да попълните дълга online форма за регистрация за услугата

 • В началото може да ви е трудна навигацията в сайта на банката.

 • Наличие на месечна такса, дори и за конкретния месец да не сте използвали електронното си банкиране;

 • Дори и по-големите банки периодично обновяват online програмите си, добавяйки нови особености, непознати за потребителя. В такъв случай може дори да се наложи ново въвеждане на данните за сметките на потребителите.

 • За много хора, основната преграда, която стой между тях и online банкирането е в това да се научат да имат доверие в сигурността на интернет банкирането, тъй като няма пряк визуален достъп до това, което става с финансите и това предразполага доверието на клиентите, с което ползването на подобни услуги става по-трудно.

 • При интернет банкирането липсва личната връзка между потребителя и банката (служител/ консултант).

 • Също така, не можете да депозирате физически пари в брой като използвате онлайн банкирането. Това налага да посетите банката, както и когато искате да извадите пари в брой.

8. Сигурност на електронните разплащания в Интернет

Един от основните въпроси в електронната търговия е този за сигурността на разплащанията. Трансферът на информация за кредитни карти, за пароли за достъп до банкови сметки и за дебитни карти е лесно да бъде засечен от недоброжелатели.

Банките най-често изискват клиентите задължително да посетят техен офис, за да бъде активирана услугата, дори и когато са се регистрирали през интернет за нея. Комуникацията през сайтовете за интернет банкиране е организирана по специални начини, а достъпът се контролира чрез потребителско име, парола и електронен сертификат. От някои банки посочват, че при първа регистрация промяната на паролата е задължителна точно с цел защита на сигурността. Банкери препоръчват и след това периодично паролата да бъде променяна. В общите условия на банките обикновено изрично се посочва, че хората, които ползват интернет банкиране, трябва да пазят в тайна всички данни за идентификацията си в Интернет и при съмнения, че някой ги е научил, да уведомят незабавно финансовата си институция по телефона, а след това и писмено, за да блокира достъпа до услугата.

Основни заплахи за сигурността на една банка, предлагаща услуги чрез Интернет, са следните: • неоторизиран достъп до компютрите

 • злонамерени програми като вируси и троянски коне – обикновено те са прикрепени към файлове, които потребителят изтегля от Интернет.

 • отдалечено следене на дейността на организацията – електронната поща е сред най-често използваните възможности на Интернет, но тя може лесно да бъде прочетена, ако не се кодира

За разлика от онлайн магазините, при електронното банкиране, една парола не осигурява достатъчно спокойствие нито за клиента, нито за банката. Затова сайтовете за онлайн банкиране обикновено ползват подсигурения протокол HTTPS (това е стандартния HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) + SSL (Secure Sockets Layer)). Той криптира целия трафик – това се отнася за цялата информация, плюс паролата за достъп – правейки почти невъзможно за трети лица да се сдобият с тях. Почти, тъй като протоколът криптира само трафика. Ако клиентския компютър не е добре защитен, паролата може да бъде „подадена” на трети лица, директно както е написана. Това се осъществява чрез програми, които се наричат key loggers. Съществуват и физически устройства със същите функции, които често се използват не по предназначение. Разбира се, съществува опасността от „разбиване” (или дори отгатване) на недобре подбрани пароли, както и кражба на такива, ако са били записани някъде. За България като допълнителна сигурност се практикува използването на достъпа до онлайн услугите само чрез един фиксиран компютър, както и ТАН (транзакционен авторизационен номер). ТАН представлява еднократно използваем шест цифрен код, който се използва от потребителите за подписване на нарежданията към банката. Възможен е и варианта да поискате от банката си уведомление чрез SMS за всяка наредена през сметката ви операция, и ако тя се окаже нелегитимна, да я прекратите навреме.

Има няколко основни проблема във връзка за сигурността на разплащанията. От една страна, потребителите не биха искали тяхната кредитна институция да знае за какво точно те харчат предоставените им средства. В същото време търговците искат да бъдат сигурни, че ще получат парите за сделката. Третият проблем е свързан с това, че трета недобросъвестна страна може да извършва валидни разплащания и покупки за сметка на някой потребител, но в своя полза. Друг проблем е, че потребителите искат да бъдат улеснени и да не им се налага да въвеждат непрекъснато пароли и лични данни при пазаруване от различни доставчици. Тоест основната дилема при електронните разплащания е следната: да бъде запазена анонимността на Интернет потребителите и тайната на техните интереси или да бъде дадено специфично “име” за всеки един. В България, от 2001 г., са нормативно определени средствата и начините за правно валидна електронна идентификация на юридически и физически лица пред всички и във всякакви отношения – Удостоверения за универсален електронен подпис. Изборът на удостоверения за универсален електронен подпис като легално и технологично средство за идентификация на клиентите на банката и допускането за работа с електронното банкиране е оптималното решение за банките.

Най-сериозен остава проблемът за сигурността при електронното банкиране и възможността за опасността от пробив в сигурността на електронните банкови операции и в тяхната защитеност от несанкционирани външни въздействия. Например през 2000 г. е оповестено съобщение за възможността от несанкциониран достъп до онлайновите сметки на банки, използващи софтуера на известната компания Fiserv AIS (Fiserv Advanced Insurance Solutions – Insurance Software & Technology). Шокът във финансовите среди е много голям, тъй като по целия свят с помощта на програмните продукти на Fiserv AIS се управляват 200 млн. онлайн банкови сметки на стойност повече от $15 млрд. Тук всъщност става дума за опасност от специфична компютърна престъпност. Освен това с помощта на електронните онлайн операции много по-лесно могат да бъдат изпрани тъй наречени „мръсни” пари, което е обусловено и от отсъствието на пряк контакт „лице в лице” между служителите на банката и клиента.

Този проблем е много важен и за изучаването му от представители на 26 страни ООН създадена специална междуправителствена финансова целева група за действия против изпиране на пари FATF (Financial Action Task on Money Laundering). FATF през 1998-1999 г. в своите официални документи разисква статуса на новите електронни платежни технологични системи. На проблемите на електронното банкиране, което може потенциално да се използва за изпиране на пари, са посветени и документите от 2000 и 2001 г. Последната официална препоръка на FATF от 2003 г. е посветена не само на възможността за изпиране на пари чрез електронно банкиране, но и на опасността да се финансира тероризма с помощта на електронни средства и мрежи. Това не означава, разбира се, че традиционното банкиране е абсолютно защитено от гледна точка на сигурността и с негова помощ не могат да бъдат изпирани мръсни пари . Например ЕС издаде през 1991 г. и 2001 г. две директиви за мерките срещу изпиране на пари, (91/308/ЕЕС и 2001/97/ЕС), но в тях не се споменава за електронното банкиране. Очевидно е, че и при двата вида банкиране е необходим стриктен контрол върху финансовите транзакции, онлайн банковите операции обаче изискват много по-голямо внимание, тъй като те се осъществяват денонощно и почти мигновено. Нещо повече, дори когато има сериозни подозрения за изпиране на пари, изпълнението им много трудно може да бъде открито и спряно навреме.

Част от клиентите на банките все още са резервирани по отношение на онлайн банкирането най-вече поради съображения, свързани със сигурността. Наличието на този проблем отбелязват 30% от анкетираните в проучването на eMarketer. От уеб интерфейса на системите за онлайн банкиране пък са недоволни 22%.

8.1 Online измамници

Съществуват два основни начина, чрез които крадците могат да се доберат до online банковите сметки. • Phishing

„Phishing" e когато кибер-измамници изпращат електронни писма, които имат вид на идващи от сериозни компании (като някоя банка например) за да получат конфиденциална информация като например номера на кредитни карти или пароли.

Обикновено подмамващите съобщения карат потребителя да посети уеб страница, привидно напълно сигурна, където да въведе персоналните си данни, под претекст че тази информация се обновява. Това всъщност е имитация на официалната страница на уважавана компания, използвана от измамниците за извличане на данните на потребителите.Защитата срещу фишинг не само открива и неутрализира измамническите и-мейли, но също така не позволява достъп до уеб страниците, контролирани от измамници.

 • Pharming

При този метод също се използват фалшиви уеб сайтове, но не се изпращат писма. Вместо това се използва по-добър подход. Фармингът се осъществява чрез т.нар. атака “DNS Poisoning”. По този начин се пренасочва трафика от определен уеб сайт към друг, който е негово копие и има за цел кражбата на лична информация. DNS сървърът преобразува адресите на уеб сайтовете в IP адреси. Ако IP адресът на даден уеб сайт бъде променен с друг адрес, заявката може да бъде пренасочена към сървър съдържащ точно копие на уеб сайта.

 • Кражба на парола

Второ, могат да ви излъжат да инсталирате програма на компютъра си, която записва това, което въвеждате, така че когато се логнете пак в банковата си сметка, програмата записва данните за вашата парола. След това ги изпраща на крадеца.

8.2 Методи за сигурност при ползване на Интернет банкиране

 • Поддържайте системния си софтуер винаги според последната версия на производителя и редовно инсталирайте ъпдейти в случай на нужда;

 • Защитете Вашия компютър с антивирусен и антишпионски софтуер и му инсталирайте защитна стена (firewall). Следете за последните версии на тези софтуери и редовно обновявайте дефиниции на вируси, троянски коне и др.;

 • Не посещавайте Интернет страници със съмнително съдържание

 • Пазете потребителското си име и парола на сигурно място и избягвайте да ги записвате на хартия, във файл или на друго място. Можете да използвате мениджър за пароли. Така помните само една парола за достъп до Вашите реални пароли; Разбира се, както и при всяка друга операция в Интернет, при онлайн банкирането се изисква самата парола да е добре подбрана, за да не може да бъде отгатната. Не е разумно например да изберете за парола датата си на раждане, която лесно може да бъде проверена от всеки срещу почти минимални усилия. Както и при ПИН кодовете, би било грешка да запишете паролата си някъде, където може да я прочете някой друг – например, в бележника си или на листче, което носите в портфейла. За най-голяма сигурност, просто я запомнете.

 • Използвайте личния си компютър като избягвате интернет клубове, библиотеки, офиси или други публични места, за които не сте сигурни, че предоставят защитен и сигурен достъп;

 • Не използвайте опциите на браузъра за запаметяване на потребителски имена и пароли MUTUALLY;

 • Избирайте парола, съставена от главни и малки букви в комбинация с цифри и не по-малка от 8 символа

 • Периодично сменяйте паролата си;

 • Не оставяйте без надзор компютъра си докато сте в системата за електронно банкиране;

 • Когато сте в системата за е-банкиране се уверете, че в долната лента на прозореца има катинар. Кликнете два пъти върху него, за да проверите валидността на използвания от Банката сертификат;

 • Винаги излизайте от акаунта си преди да затворите прозореца на браузъра;

 • Уверете се, че дадената банка или друга инстанция имат Вашите актуални координати за връзка при необходимост .

9. Онлайн банкирането в България

Eлектронното банкиране в българската банкова система се развива съобразно с международните норми, но с известно закъснение в сравнение с останалите страни, въпреки огромното нарастване на електронните транзакции чрез интернет за последните 6 години.

Като имаме предвид, че 77 % от всички търговски банки предоставят на клиентите си електронни банкови услуги, интернет банкирането в българската банкова система се намира в началния етап от своето развитие. Очевидно е, че клиентите на банките в България засега не се доверяват достатъчно на Интернет при осъществяването на финансовите си разплащания. Според проведено проучване на Евростат, едва три на сто от българите извършват банкови операции в Интернет, спрямо 44% за Европейския съюз като цяло. Този тип услуги са най-разпространени във Финландия, с 84%, Естония – 83%, и Холандия – 77%.

Една от причините за слабия интерес се дължи на факта, че страната ни е на едно от последните места в Общността по разпространение на широколентови високоскоростни връзки.

Незадоволителната компютърна грамотност също лишава потребителите от възможността да изберат по-ефективен и спестяващ нерви начин да плащат задълженията си или да проверяват наличността по сметките си.

Засега традиционните банки печелят в конкурентната борба поради по-силни изходни позиции: многогодишният опит на работа с клиентите, създаденият авторитет, надеждните рейтинги на тези банки в банковата система.

Сред икономическите последствия за банковата система от развитието на електронното банкиране най-основните са:

1. Изостряне на конкуренцията в банковия сектор;

2. Пренасочване на цялата банкова система към практическо осъществяване на концепцията за многоканалния (интегрирания) модел на банката;

3. Привличане към банките на най-перспективните клиенти, които получават възможност да управляват своите финанси и да инвестират най-изгодно в режима на реалното време;

4. Международна легализация на електронното банково дело;

5. Консолидация на банковия сектор с небанкови контрагенти, които започват да предоставят финансови услуги в областта на електронните разплащателни системи.

В настоящия етап на развитие на банковите услуги, все повече банкови институции се насочват към съвременните модели на банкиране. Все повече фирми предпочитат мобилните банкови услуги и българските банки се приспособяват към налагащите се тенденции на развитие. Като пример за електронно банкиране в България, ще разгледаме предлаганите онлайн услуги от някои от по-големите банки у нас.Алианц Банк България

www.allianz.bg/bank

"Алианц Банк България" осигурява 24-часов достъп до вашите сметки през изграденото онлайн банкиране. С новото интернет банкиране на Алианц Банк България можете да се извършват всички ежедневни операции. Интернет банкирането осигурява достъп до средствата по сметки, дистанционно иницииране на платежни нареждания, както и ползване на широка гама от услуги. Алианц E-BANK може да обслужва хиляди потребители едновременно.. Интернет връзката между Банката и клиента е защитена чрез 128-bit SSL криптиране /криптиран HTTP протокол/. Достъп до Алианц E-BANK се осъществява чрез обичайните средства за идентификация – потребителско име и парола, ако желаете да правите само справки, а за платежни нареждания – и чрез цифров сертификат издаден от банката или УЕП (Универсален Електронен Подпис) издаден от лицензиран за България доставчик на удостоверители услуги.

Булбанк

www.bulbank.bg

Развитието на онлайн банкирането е приоритет за банката, като неразделна част от стратегията за многоканално банкиране на UniCredito Group. Банката стартира електронно банкиране от 1998 година. Булбанк стартира с две системи за електронно банкиране: TeleBANK и PhoneBANK. TeleBANK, интегрирана корпоративна система за цялостни електронни разплащания, е достъпна през dial-up връзка към банката или през Интернет и осигурява на клиентите дистанционно ползване на всекидневните банкови продукти и услуги. TeleBANK предлага информация за салдата и движенията по сметки, генериране на платежни нареждания, искане за незабавно инкасо в лева; извършване на сделки за покупко-продажба на валута и други. PhoneBANK е система за електронно банкиране, достъпна през пълната гама от директни канали за web и wap, voice, fax, e-mail, sms. Осигурява дистанционно и мобилно ползване на банкова информация и други услуги при гарантирана сигурност.Корпоративна търговска банка

www.corpbank.bg

Фиг. 1

Обслужването се осъществява чрез два модула. Home RemoteBank е предназначен основно за индивидуални клиенти на Корпоративна банка. Той предлага обща информация: валутни курсове (централни и на банката); лихвени проценти; такси и комисиони; налични емисии ДЦК, котировки за продажба и обратно изкупуване; информация за състояние на разплащателна, депозитна или влогова сметка в реално време; извлечение по разплащателна или влогова сметка; справка за движенията; осъществяване на преводи - вътрешнобанкови и междубанкови; плащания по списък, обработвани автоматизирано от банката.

Модулът Corporate RemoteBank включва услугите, предоставяни от модула Home RemoteBank и други, характерни за работата на фирмени клиенти, като информация за състояние на кредит; заявка за теглене на пари в брой; изплащане на заплати по предварително подготвен списък; изготвяне на нареждане за валутен превод и искане за покупко-продажба и други.

Обединена българска банка

www.ubb.bg

Също предлага мобилно банкиране. Банкирането по GSM ви дава достъп до вашите финансови средства в ОББ 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Можете да оперирате с тях независимо от работното време на клоновете. Информацията за сметки, упътването за извършване на банкови операции и потвържденията за тях се виждат на екрана на мобилния телефон. Ако телефонът на потребителя не поддържа WAP, може да ползвате Телефонното банкиране ОББ. Тогава информацията, която ще се получава по GSM, ще е гласова и няма да се визуализира на екрана. Ще се получават SMS съобщения за състояние по сметка.

В сайта на ОББ е включено и демо на услугата. ОББ предлага и услугите на електронен банков клон U-HomeLine, регистрацията в който става чрез сайта. ОББ предлага и U-code, електронно устройство, което генерира пароли за еднократно използване с цел повишаване на сигурността при достъпа до Интернет банкиране за активни операции. Клонът предлага възможностите, които потребителите получават и от другите клонове на банката. Сред тях услуги по клиентски сметки: салда и движения по сметки, нареждане на документи и др., платежни операции: левов и валутен превод; бюджетен превод; платежно искане; декларация НОИ; обработка инкасо и др., кредит на клиенти, кредитни карти - транзакции, извлечение, захранване; молба за потребителски кредит, статус на молбата, търговия и инвестиции: валутни курсове, обмяна на валута, търговия с ценни книжа и др.;

РС-банкирането позволява справки и операции по банкови сметки; подават се заявки за банкови операции; получава се актуална банкова и справочна информация.Фиг. 2

При влизане в системата тя изпраща съобщение за разрешаване на достъп до личната ви информация (Фиг. 2), след потвърждаване системата изисква оторизиране с електронен сертификат (Фиг. 3). На един компютър може да имате инсталиран повече от един сертификат, като при достъп трябва да посочите, кой ще използвате.

Фиг. 3

След избиране на сертификата, системата генерира потребителско име в полето „Потребител”, за да влезете във профила си трябва да въведете парола в полето „Парола”.

Услугата поддържа интерфейс към счетоводни системи (SAP, Бизнес навигатор и др.). Нужни са РС с инсталиран MS Windows 95, 98, NT, Стандартен модем; директен телефонен пост или интернет оператор.

Първа инвестиционна банка

www.fibank.bg

Виртуален банков клон - e-fibank.bgВиртуалният клон на Първа инвестиционна банка е единственият, който действа като независим банков клон. Тоест, можете да си отворите сметка, която ще се води само към него. Недостатъкът тук е, че всеки трансфер на живи пари чрез реален клон може да подлежи на таксуване като вътрешно банков трансфер. Като всеки независим клон, той предлага откриване и извършване на операции по разплащателна сметка, откриване и използване на срочен депозит в лева и чуждестранна валута, нареждане на плащания в левове и чуждестранна валута, иницииране на искане за незабавно инкасо, покупко-продажба на валута, нареждане откриване на акредитив, искане за издаване на банкова гаранция, издаване на дебитна карта по разплащателна сметка, справочно - информационни услуги като извлечения, лихви, курсове и други. За да оперирате в клона, е необходимо да се регистрирате в уеб сайта, след което да посетите най-близкия клон на ПИБ, където да потвърдите лично. Издаденият сертификат на клиент, идентифициран на гише на банката и потвърден от нея, отговаря на всички изисквания на ЗЕДЕП (Закон за електронния документ и електронния подпис) и всеки електронен документ, подписан с него, е електронен документ, подписан с усъвършенстван електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕП. Първа инвестиционна банка развива и модернизира платформата си за интернет банкиране. В резултат на това е подготвена нова версия на виртуалния им клон, като се очаква всички потребители да мигрират към нея до 15 септември 2009 г.

Райфайзенбанк (България)

www.raiffeisenbank.bg

Райфайзенбанк (България) предлга на своите клиенти надеждна алтернатива на традиционното банкиране - продукта ЕЛБА Интернешънъл. Потребителите на услугата имат възможността в удобно време директно от офиса си да осъществяват връзка с банката и да извършват банкови транзакции. Справки могат да се извършват по всяко време на денонощието чрез PhoneBank услугата. За допълнителна сигурност банката предлага използването на „токен”. Токенът е преносимо устройство, което генерира кодове за еднократно използване и не изисква инсталация. Той се отключва с ПИН, който се задава при неговото активиране. С помощта на кодовете, генерирани от токена, потвърждавате при изпращане към банката подписаните със софтуерния сертификат нареждания.Централна кооперативна банка

www.ccbank.bg

За корпоративни клиенти ЦКБ предлага "Електронно бизнес банкиране" като канал за дистрибуция на услуги чрез система ТелеБАНК. Чрез системата могат да се извършват услугите: управление на сметките; платежно нареждане; искане за незабавно инкасо; съгласие за незабавно инкасо. Клиентите на ТелеБанк могат да получават оперативна и справочна информация за салдата и движенията по сметка, включително и за операциите наредени извън ТелеБанк. ЦКБ предоставя "Електронно бизнес банкиране" посредством обществената телефонна мрежа. За работа с ТелеБАНК клиентът трябва да разполага с PC.

Софтуерът на банката е разработен така, че всяка фирма да приложи моделът, който най-точно отговаря на структурата и работата на самата организация. Съществуват инструменти за администриране, наблюдение и контрол на цялата финансова дейност на фирмата.

10. Тенденции в пазара на онлайн банкирането

Постоянният ръст на системите за онлайн банкиране на световния пазар е обусловен от нарасналия брой на потребителите и от все по-интензивно използване на този тип услуги в домашни условия.

Според проучване Infratest, към момента системи за онлайн банкиране използват около 200 млн. домашни потребители. Изследователската компания очаква, че към 2010 г. техният брой ще бъде над 300 млн. Основание за тази прогноза са темповете на ръст през последните няколко години – ежегодно потребителите на онлайн банкиране се увеличават с 12-15%. Ясно различима тенденция за последните 2 г. е все по-интензивното използване на онлайн банкирането и повишеното търсене на допълнителни интегрирани функции, като Online-Brokerage и възможност за работа с няколко сметки дори ако те са в различни банки.

Като допълнителни услуги банките предлагат онлайн консултации в сферата на инвестициите, на минимизирането на рискове при финансови операции и покупка на недвижимо имущество, сключване на договори за застраховане. С помощта на използваните от тях системи за онлайн банкиране потребителите могат да пресметнат лесно различни параметри по застрахователни договори, кредитни вноски и т. н.

Според експерти на Световната банка, към 2010 г. проникването на онлайн банкирането сред домашните потребители в икономически развитите региони ще бъде над 90%. В скандинавските страни проникването на този тип услуги ще бъде дори над 95%. На неголяма дистанция следват в страните от Западна Европа: Германия, Швейцария, Австрия, Великобритания и Франция. Високи темпове при онлайн банкирането демонстрират Сингапур, Япония и САЩ, където проникването през 2010 г. ще е към 80%. Като основни фактори, стимулиращи развитието на домашните системи за онлайн банкиране аналитиците посочват бързото разпространение на високоскоростния Интернет и перспективите пред електронната търговия.

11. Заключение

Електронното банкиране е средство за достъп в реално време до услугите на банката, с висока степен на сигурност, интегрирано в Интернет средата. Електронното банкиране позволява денонощно управление на средствата в реално време. Онлайн банкиране обхваща банкови услуги и операции, обслужвани и реализирани чрез електронни канали за регистриране и банкиране. Електронните канали, които се определят от достъпа на клиента са: PC банкиране, телефонно банкиране, Интернет банкиране и мобилно (GSM) банкиране. То позволява бърз и лесен достъп до банковите услуги, което го прави все по-предпочитано.

Сред последствия за банковата система, от развитието на електронното банкиране, най-основните са: изостряне на конкуренцията в банковия сектор и високата технологизация на работния процеа.

Електронното банкиране все по-стабилно се налага, поради нуждите на съвременния потребител. В нашия високотехнологизиран век това е нормалното развитие на сектора на услугите, все по-голяма цифровизация и обвързаност с интернет пространството. При настоящото развитие на този вид банкови услуги водещ е стремежа към нарастване на сигурносtта на операциите, което ще привлече и нови потребители. Последните прогнози за развитието на банковия сектор предвещават значителен ръст в онлайн транзакциите и развитие на банковите средства за осъществяването им. Онлайн банкирането е най-бързо развиващата се дейност в Интернет. Разпространението на цифровите подписи и налагането им като равноправно средство ще доведе и до нови схеми на поведение на потребителите и превличане на по-голям дял към електронния сектор на банковите услуги.Използвана литература

 1. http://www.bezmishka.org/node/64

 2. http://e-banking.start.bg/

 3. http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueId=1140§ionid=16&id=00001

 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Online_banking

 5. http://www.checkfreecorp.com/cda/corp/L4.jsp?layoutId=52326&contentId=52327

 6. http://www.cio.bg/?call=USE~home;&page=paper&n=1126

 7. http://kredita.blogspot.com/2008/03/blog-post.html

 8. http://www.pcworld.bg/?call=USE~home;&page=paper&n=681&pn=2

 9. www.allianz.bg/bank

 10. www.bulbank.bg

 11. www.corpbank.bg

 12. www.ubb.bg

 13. www.fibank.bg

 14. www.raiffeisenbank.bg

 15. www.ccbank.bg

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница