Електротехника и електроникаДата31.12.2017
Размер72.41 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

УТВЪРЖДАВАМ!


Декан:...............................

/доц. д-р Д. Петров/У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

по дисциплината: ВИСША МАТЕМАТИКА – I

включена в учебния план на специалностите: КСТ, КТТ, АИУТ, Е, ЕЕ

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Професионална квалификация:

КСТ – компютърен инженер

КТТ –инженер по комуникации

АИУТ –инженер по автоматика

Е –инженер по електроника

ЕЕ –електроинженер

Професионално направление: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Катедра: МАТЕМАТИКА

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА


Габрово


2003 г.
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Вид на обучението

Редовно

Задочно

Форма на

обучениетоСеместър

Хорариум, часа

Семестър

Хорариум, часа

седмично

общо

седмично

общо

А. Лекции

I

3

45

I

8

24

Б. Семинарни упр.

I

3

45

I

7

21

Б. Лабораторни упр.Г. Курсов проектИзпит

II

II. А Н О Т А Ц И Я

Курсът по Висша математика – I запознава студентите с основните знания по Линейна алгебра и Аналитична геометрия, необходими за всеки специалист с висше инженерно образование. Приложенията му са свързани с всички фундаментални, общотехнически и специални дисциплини.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМАТеми на лекциите и упражненията

Вид на обучението

РО

ЗО
А. Лекции

Модул I. Линейна алгебра
1.

Комплексни числа

3

1

2.

Полиноми. Корени на алгебрични уравнения.

3

2

3.

Разлагане на рационална функция на сума от елементарни дроби

24.

Детерминанти

3

2

5

Матрици

2

1

6.

Обратна матрица. Матрични уравнения.

3

2

7.

Линейна зависимост. Ранг на матрица.

2

1

8.

Системи линейни уравнения. Формули на Крамер.

3

1

9.

Метод на Гаус. Хомогенни системи.

1

1Модул II. Аналитична геометрия10

Вектори. Координатни системи

1

1

11.

Скаларно произведение

2

2

12.

Векторно произведение

2

2

13

Смесено произведение

1

2

14.

Уравнения на равнина

3

2

15.

Уравнения на права в пространството

3

1

16.

Уравнения на права в равнината

3

2

17.

Окръжност. Елипса. Хипербола. Парабола.

3

1

18.

Смяна на координатната система.

1
19.

Канонизиране на криви от втора степен

2
20.

Повърхнини от втора степен.

2


----------------

------Общо

45

24
Б. Семинарни упражнения1.

Комплексни числа

2

1

2.

Полиноми. Корени на алгебрични уравнения.

3

2

3.

Разлагане на рационална функция на сума от елементарни дроби

2

1

4.

Детерминанти

3

2

5

Матрици

2

1

6.

Обратна матрица. Матрични уравнения.

2

1

7.

Линейна зависимост. Ранг на матрица.

2

1

8.

Системи линейни уравнения. Формули на Крамер.

2

1

9.

Метод на Гаус. Хомогенни системи.

2

1

10.

Вектори. Координатни системи.

2

1

11.

Скаларно произведение

2

1

12.

Векторно произведение

2

1

13

Смесено произведение

2

1

14.

Уравнения на равнина

3

2

15.

Уравнения на права в пространството

3

1

16.

Уравнения на права в равнината

3

2

17.

Окръжност. Елипса. Хипербола. Парабола.

3

1

18.

Смяна на координатната система.

1
19.

Канонизиране на криви от втора степен

2
20.

Повърхнини от втора степен.

2


----------------

------Общо

45

21

IV. ЛИТЕРАТУРА


А. Основна

  1. Димова В., Н. Стоянов, Висша математика, Част 1, 1973

  2. Терзиева В., П. Стоилов, Лекции по ЛААГ, Габрово, 1988

  3. Капралов С., Р. Даскалов, П. Събев, Е. Методиева, Сборник по аналитична геометрия, ТУ-Габрово, 1996

  4. Атанасов А., В. Терзиева, Р. Даскалов, С. Капралов, Сборник от решени задачи по висша математика, Алма Матер Интернационал, Габрово, 1998

  5. Практикум по ЛААГ, Катедра Математика, Габрово, 1997

Б. Допълнителна  1. Станилов Г., Аналитична геометрия, София, Наука и изкуство, 1975

  2. Гурский Е.И., Основы линейной алгебры и аналитической геометрии, Минск,

Высшэйшая школа, 1982.
В. Справочна

8. Гелерт В. и др., Математически енциклопедичен речник, София, Наука и изкуство, 1973

СЪСТАВИЛИ: 1...........................

/ доц. д-р Атанас Ив. Атанасов/


2...........................

/ доц. д-р Веселина Д. Терзиева/


3...........................

/ доц. д-р Стоян Н. Капралов/

Учебната програма е обсъдена на заседание на КС на катедра Математика и е приета с протокол № 7 / 25.03.2003 г.
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА МАТЕМАТИКА:....................................

/ доц. д-р Стоян Н. Капралов /


Учебната програма е обсъдена на заседание на ФС на ф-т “ЕЕ” и е приета с протокол №..../.................2003 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница