Електротехника и електроникаДата27.10.2018
Размер42.5 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Факултет “Електротехника и електроника”

УТВЪРДИЛ

ДЕКАН:


/доц.д-р инж. Д.ПЕТРОВ/


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

по дисциплината : АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ”включена в учебния план на специалностите:

Комуникационна техника и технологии ”

Компютърни системи и технологии”

Електроенергетика и електрообзавеждане”

Електроника”

Автоматика, информационна и управляваща техника”Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: “Инженер по комуникации”
“Компютърен инженер”

“Електроинженер”


Инженер по електроника”
“Инженер по автоматика”

Професионално направление: “Комуникационна и компютърна техника”, шифър 5.3

Електротехника, електроника и автоматика”, шифър 5.2

Катедра: “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”
Г А Б Р О В О, 2003

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Вид на обучението Редовно

Вид на занятието Семестър Хорариум Часа

Седм. ОбщоСеминарни упражнения II,III,IV 3,2,2 105

Текуща оценка ІІІ,IV


А Н О Т А Ц И Я

Обучението по английски език обхваща две степени. Първата степен представлява курс по английски език 75 часа, съдържащ определен граматичен и лексикален минимум. Целта на курса е да затвърди и разшири изученото в средните училища като се изграждат у студентите навици и умения за ползване на техническа литература на английски език. Обръща се внимание на словообразуването, използването на международна лексика, синоними, антоними, фразеология. Езиковият материал е поднесен на базата на функционално-семантичния принцип, като се залага особено на комуникационния подхаод при представяне и разработване на учебното съдържание.

Втората степен включва преподаване на езиков материал на базата на тясно специализирани текстове от областта на компютърните технологии и комуникации. Целта е да се развият у студентите умения за самостоятелна работа със специализирана литература, което включва упражняване на четене за извличане на обща и специфична информация, разпознаване на типични за научния стил граматични конструкции, откриване и разбиране на логическите връзки в разработвания текст, синонимно представяне на информацията и особености на превода.

В края на последния семестър студентите се явяват на проверка за знанията и уменията по превод от английски на български език. Текстът за превод е от областта на изучаваната специалност и е в обем от 10 стандартни страници.ОБЩА ЧАСТ

 1. Методически указания за подготовка и адаптиране на студентите. Преговор на основни граматически особености на английския език. 2ч

 2. Изразяване на съотношенията “цяло- части на цялото”, “клас-представители на класа”. Числителни имена. Граматическата конструкция- there is/are 2ч

 3. Свойства и форми. Математически изрази. Сегашно просто време. 3ч

 4. Измерими свойства. Изразяване на метод. 3ч

 5. Общи свойства. Степени за сравнение на прилагателни и наречия. 4ч

 6. Изразяване на местоположение. Взаимно разположение и свързване. 5ч

 7. Изразяване на функция, необходимост и способност. 6ч

 8. Изразяване на минали събития. Минало просто време. 6ч

 9. Условни изречения I 2ч

 10. Сравняване и съпоставяне. 4ч

 11. Сегашно перфектно и минало просто време. Съобщаване за нови изследвания и постижения. 6ч

12. Наречия. Страдателен залог 10ч

 1. Дефиниции. Сравнения I част. Изразяване на подобие и различие

14. Определителен и неопределителен член част. Изразяване на функция и последователни действия. 10ч

15. Контролни работи 4ч


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЧАСТ

1. Сегашно и минало причастие. Условни изречения II. 7ч

Текст: Компютрите в бизнеса: база данни, таблици

Допълнителен текст: Изкуствен интелект и експертни системи

2. Инфинитив и герундий. Сравнения II част. Модални глаголи.

Текст: Компютрите в индустрията

Допълнителен текст: Роботика 7ч
3. Глаголите make/do. Конструкции със страдателен залог /passive + by +ing/. Лексикални упражнения. Превод.

Текст: Компютрите в изкуството и образованието

Допълнителен текст: Електронно обучение 7ч
4. Изразяване на предположение. Броими и неброими съществителни имена. Изразяване на препоръка и предупреждение. Инструкции.

Текст: Компютърни мрежи

Допълнителен текст: Приложения на Интернет в бизнеса 7ч
19. Контролни работи 2ч
Задължителна литература:


 1. Василева С., А. Лекова. English for Science and Technology.-НИ, С., 1989.

 2. Стойневска И., Д. Михайлова. English for Science and Technology.- Алма матер интернешънъл, С., 2001.

Съставили:

Ст.преп. И. Рашкова
Преп. Н. Бояджиева
Програмата е обсъдена на КС.

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

/ст.преп. Н. Николаева/

Програмата е приета от КС на катедра “КТТ” с Протокол No … / ……………. 2003г.


РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

/ доц.д-р –инж. К.Койчев /Програмата е утвърдена на заседание на ФС на Факултет “Електротехника и електроника” с Протокол No ……… / …………2003г.

ЗАМ. -ДЕКАН УР Ф”ЕЕ”:

/ доц.д-р -инж. П.ЖЕЧЕВ /
Каталог: docs -> Bachelor -> I%20kurs -> Sem%20II
I%20kurs -> Програма по дисциплината : "компютърна периферия" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
I%20kurs -> Програма по дисциплината: ": компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността " Компютърни системи и технологии"
I%20kurs -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 1
I%20kurs -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 11 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 11
I%20kurs -> Лабораторно упражнение n 1 Динамична памет
Sem%20II -> Програма По дисциплината Полупроводникови елементи и интегрални схеми
Sem%20II -> Програма по дисциплиината: " машинознание" включена в учебния план на специалностите: " Електроника" " Комуникационна техника и технологии"
Sem%20II -> Електротехника и електроника
Sem%20II -> Програма По дисциплината: електрически измервания
Sem%20II -> Програма По дисциплината: Теоретична електротехника


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница