Елица Александрова Николчева Лице за контакти: Елеонора Благоева Христова Уважаеми г-н/г-жо Директор, Моля да ми бъде издадено решениеДата01.01.2018
Размер64.17 Kb.

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - МОНТАНА

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване

на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
От “Магура” АД, ЕИК 815 157 442, гр.София, бул. “Александър Пушкин” № 5

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице/

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: п.к. 1618, гр. София, бул.”Александър Пушкин” № 5

.......................................................................................................................................................................................


Телефон, факс и е-mail: тел./ факс 02/ 957 16 23

......................................................................................................................................................................................

Управител или изпълнителен директор на фирмата – инвеститор

Елица Александрова Николчева

Лице за контакти: Елеонора Благоева Христова


Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение “Преструктуриране и конверсия на винени лозя”

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново строителство, дейности и технологии, разширение и/или промяна на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр.91 от 25.09.2002г.; срок на действие на предложението/Прилагам:

  1. Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г. (обн. ДВ, бр.25/2003 г.) – 1 брой на хартиен носител и 2 броя на електронен носител.

  2. Документи, доказващи обществен интерес (при наличие на такъв)

  3. Документ за платена такса – 290 лв. и 280 лв., съгласно чл. 5, ал. 1 и чл. 5а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ бр. 86/2004 г.).

Дата:10.10.2011г. Инвеститор:...................................../подпис /

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. “Магура” АД, ЕИК 815 157 442, п.к. 1618

2. Пълен пощенски адрес. п.к. 1618, гр.София, бул. “Александър Пушкин” №5

3. Телефон, факс и e-mail. тел./факс 02/ 957 16 23

4. Лице за контакти. Елеонора Благоева Христова

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Винарска изба “Магура” е една от най- старите изби в България. Основната и дейност е производство на вино и ракия от избрани сортове грозде. Изграждането на лозе тип “гъмза” представлява продължение на инвестиционната стратегия на ръководството на винарска изба “Магура”, включваща възстановяването на регионалните вина от северен лозарски район, в частност вино “гъмза”

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Изграждането на лозовия масив е с цел добиване на винен материал за производство на регионално вино- тип “гъмза”

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Преструктуриране на лозов масив със смяна на сортовия състав. От с.Бъркачево /Бяла Слатина/ в с.Раяновци / община Белоградчик/. При засаждането ще се използва водоноска. Няма да се изгражда напоителна система.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Лозовия масив който ще се изкоренява от с.Бъркачево е много стар, плодоотдаването е намаляво в пъти и е доста отдалечен от избата.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имота се намира в с.Раяновци, община Белоградчик, местност Рабишки връх

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Засаждане на лозе 10 дка. и изграждане на подпорна конструкция от материали безвредни за околната среда.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Няма да се изгражда пътна инфрастуктура

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Не се предвиждат строителни дейности

9. Предлагани методи за строителство.

Не се предвиждат строителни дейности

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Не се предвижда използването на природни ресурси

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Естествения материал от резитбата на лозето се събира в контейнери и се извозва на местното сметище

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Изграждането на лозовия масив и по-нататъшната му експлоатация ще бъдат изцяло съобразени с нормативните изисквания за екология . Предвижда се наторяване с троен суперфосфати калиев сулфат.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали,нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Не се предвижда изграждане на водопровод с цел напояване

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

След изкореняване на стария лозов масив , очакваме разрешение за засаждане от Изпълнителната агенция по лозата и виното

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Засаждането на лозе не предполага такова

16.Риск от инциденти.

Няма такива

III.Местоположение на инвестиционното предложение

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Имота се намира в с.Раяновци, община Белоградчик. Прилагам скица на имота

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имотът е собственост на ВИ “Магура”, използва се само от нея по предназначение

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Инвестиционното предложение няма да има никакво вредно въздействие върху хората ,почвата, водите и въздуха.Засаждането на лозовия масив ще се извърши след издаване на разрешение за засаждане от Изпълнителната агенция по лозата и виното.След което, изкореняваме съществуващия стар лозов масив и засаждаме по технологична карта,която ние стриктно спазваме.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование,вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

5.Вероятност на поява на въздействието.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

8.Трансграничен характер на въздействията.

 База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница