Еоод /сбплр/ Бухово 1830, ул „Стефан и ВeлкоДата01.08.2018
Размер73.5 Kb.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – БУХОВО” ЕООД /СБПЛР/

Бухово – 1830, ул „Стефан и Вeлко“ № 2, тел. 02/ 9942320, Е-mail: sbplr_buhovo@abv.bg
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово" ЕООД”

ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187 И СЛ. ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИград Бухово, 2017 година

І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово" ЕООД - Управител


II. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

    1. Обект – доставка

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявани чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

    1. Предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово" ЕООД

    2. Кратко описание

В качеството на координатор на балансираща група изпълнителят следва да прогнозира потреблението на обекта на възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия ниско напрежение съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Обществената поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение и осигуряващ пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Бухово ” ЕООД.

При наличие на техническа възможност възложителят ще присъединява и нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи и по договорената с изпълнителя цена за MWh.
2. Срокове

Договорът за възлагане на настоящата поръчка се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца.3. Място и начин на изпълнение

Място на изпълнение на доставката са средствата за търговско измерване на електрическата енергия, собственост на OEM, монтирани на обекти на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД, гр. Бухово 1830, ул."Стефан и Велко" № 2.


4. Приложимо законодателство

При изпълнението на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва стриктно приложимото към изпълнението на поръчката законодателство: ЗЕ (Закон за енергетиката) и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му, както и ПТЕЕ (Правила за търговия с електрическа енергия) и разпорежданията на OEM (Оператор на електроразпределителната мрежа).

В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи резултатите по поръчката и да извършва необходимите корекции своевременно.

5. Изисквания към изпълнението

Изпълнителят следва да:

- изготвя дневни графици за доставка на електрическа енергия като се съобразява с очаквания часови товар за обекта;

- изпраща дневни графици към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система съгласно разпоредбите на ПТЕЕ;

- потвърждава от името на възложителя графиците за доставка в системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ;

- осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обекта (ите) на възложителя, са за сметка на изпълнителя.

- Изпълнителят да доставя на Възложителя договорените количества електрическата енергия, с необходимото качество, на мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ, а именно, в обектите на Възложителя.

- Изпълнителят, в качеството си на координатор на стандартната балансираща група - да осигурява прогнозиране на потреблението на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна активна електрическа енергия съобразно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

- Изпълнителят, в качеството си на координатор на стандартната балансираща група - да осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електрическа енергия.

- Изпълнителят да доставя на Възложителя необходимите количества електрическа енергия и на нови обекти, за които ще е налице техническа възможност за измерване на доставена енергия от свободен пазар. Възложителят ще уведомява Изпълнителя за необходимостта от нови доставки за нови обекти, като му връчва допълнен списък. Доставките към новоприсъединените обекти ще се извършват от първо число на месеца, следващ датата на връчване на допълнения списък, представляващ допълнено Приложение към техническата спецификация, съответно – към договора.


Прогнозното количество електрическа енергия не задължава възложителя да го потреби, като Изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставката.

Възложителят заплаща веднъж месечно потребеното количество електроенергия, отчетена от измервателните уреди на съответните измервателни точки по цената, предложена от участника, избран за изпълнител и след представяне на надлежно оформена оргинална фактура. Възложителят няма да извършва авансови плащания.

Периодът на отчитане на потребената електрическа енергия ще бъде един календарен месец.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактури за доставеното количество ел. енергия, всички относими добавки към цената, определени от съответен компетентен орган и начислени акциз и ДДС, с посочени номер на договора и предмет.

Плащания по договора за обществена поръчка ще се извършват ежемесечно, в български лева, по банков път, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставка за съответния месец, въз основа на представени фактури в оригинал, както и отчет на изразходваното количество енергия за всеки обект поотделно.

6. Контрол:

Контрол по изпълнение на договора се осъществява от определените за това служители от структурата на "СБПЛР – Бухово" ЕООД.


7. Условия за предаване на изпълнение по договора:

Прехвърляне правото на собственост върху доставените количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото на доставка.

Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на действащите правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ ) и в сроковете, определени в ПТЕЕ.

Доставените количества електрическа енергия се определят съгласно данните, предоставени от OEM на страните. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя отчет на изразходваното количество енергия за всеки обект поотделно.

Периодичността на отчитане на количествата активна енергия във всяко място на измерване е най-малко веднъж месечно, като периодът не може да е по-дълъг от 31 дни (ПИКЕЕ).
Ред за приемане на изпълнение по договора:

Прехвърляне правото на собственост върху доставените количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото на доставка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема направените доставки с подписването на съответна представена фактура Фактурата следва да бъде придружена с отчет на изразходваното количество енергия за всеки отделен обект.Докладване:

Изпълнителят представя на Възложителя:

Специфични доклади - изготвят се през периода на изпълнение на договора, единствено при необходимост и/или при изрично поискване от Възложителя, в разумен срок, определен от него.

6. Допускания за успешно изпълнение на договора


За успешното изпълнение на договора са ключови следните предпоставки:

• Ефективно сътрудничество и взаимодействие между Възложителя и Изпълнителя по договора;

Осигуряване на достъп на Изпълнителя до цялата изходна документация от страна на Възложителя - обектите за доставка на нетна ел. енергия - видове, местонахождение, предоставена мощност и други характеристики.


СПИСЪК ОБЕКТИ НА „СБПЛР – БУХОВО“ ЕООД И ОЧАКВАНО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (KWH)

1. ОБЕКТ с адрес: гр. Бухово 1830, ул.”Стефан и Велко” № 2
ДОСТАВЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА


месец

кВтч

Март 2016 г..

27422

Април 2016 г .

12624

Май 2016 г .

12528

Юни 2016 г .

6857

Юли 2016 г.

6372

Август 2016 г.

6534

Септември 2016 г

7481

Октомври 2016 г

18001

Ноември 2016 г

26809

Декември2016 г.

37584

Януари 2017 г

43578

Февруари 2017 г.

33441

Общо

239231


стр. от

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница