Evn bulgaria Elektrorazpredelenie ad евн българия Електроразпределение адДата02.02.2017
Размер30.93 Kb.

EVN Bulgaria Elektrorazpredelenie AD ЕВН България Електроразпределение АД

Ул. Христо Г. Данов 37 Вписано в Регистъра на търговските дружества

4000 Пловдив, България с Решение№ 5347/28.04.2000 год. в том/стр. 1/8, п. 4

Тел.: +359 (0) 7001 7777 фирмено дело No. 2436/2000

Факс: +359 (0) 34 445 450 при Пловдивски окръжен съд

e-mail: info@evn.bg ЕИК по БУЛСТАТ 115552190; ИН по ДДС BG 115552190Искане

за проучване на условията за присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа

Вх.Номер:       Дата:       г.

До: ЕВН България Електроразпределение АД

КЕЦ:      От:      

физическо, юридическо лице, име, презиме, фамилияАдрес за кореспонденция:

гр./ с.     ,ул.      

№      , бл.       , вх.      , ет.      , ап.№      , п.к.      ,

Тел:       , факс:       , мобилен тел.:       , Е-mail:      ,

ЕГН:      , ИН по ДДС:       , ЕИК по БУЛСТАТ:     

рег.       ,партида      , том      Моля, да ми се предостави: маркира се карето пред необходимия документ

 Предварителен договор за условията и начина за присъединяване към електроразпределителната мрежа /при изграждане на нов обект или преустройство на съществуващ по реда на ЗУТ/.

 Становище за условията и начина за присъединяване към електроразпределителната мрежа, /при увеличение на договорената присъединена мощност на съществуващ обект, с изключение на случаите по чл. 39, ал. 1, обособяване на нов обект чрез отделяне от съществуващ обект, промяна броя на фазите, временно електрозахранване, повишаване категорията на сигурност/.

За обект:      

наименование на обектаАдрес на обекта: гр./ с.     , ул.       ,№      , бл.      ,

вх.      , ет.     , ап.№      , парцел      ,имот       , квартал      , масив     .Брой потребители:       , Битови: жилища      ,Стопански:      

Необходима предоставена мощност:

За нов обект:

Рп. =       kW       kW       kWмонофазна трифазна общо

За съществуващ обект:

Рп.(същ) =       kW       kW       kWмонофазна трифазна общо
Рп.(допълн..) =       kW       kW       kW

монофазна трифазна общо

Съществуващ електромер с №       , абонатен №       , дог. за продажба      За строителство (временно захранване):

Рп. =       kW       kW       kWмонофазна трифазна общо
Единични / отделни уреди или машини с I>16A:  да  не

Обектът ще бъде въведен в експлоатация на      


Категория на сигурност на електрозахранване за обекта      

словом
Приложения:За нов или преустройван обект:  1. Скица с виза за проектиране - в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 7, №      г. от      ;

  2. Документ, удостоверяващ вещното право върху обекта или договор за наем – в случаите на чл. 4, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6;

  3. Разрешение за поставяне на преместваем обект – в случаите на чл. 4, ал. 1, т. 8.

Клиент:      

подпис / печатКаталог: ic enterpreneur -> stroitelstvo -> 1-investicionen proekt i razreshitelno za stroezh -> 3-syglasuvane s eksploatacionnite druzhestva
ic enterpreneur -> Приложение към заповед № рд 09-382/26. 06. 2008 г. Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания”
1-investicionen proekt i razreshitelno za stroezh -> 6. Съгласуване инвестиционни проекти с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи
3-syglasuvane s eksploatacionnite druzhestva -> 3. Съгласуване на издадената виза (скица) за проектиране в експлоатационните дружества
1-investicionen proekt i razreshitelno za stroezh -> 6 Съгласуване на инвестиционен проект с експлоатационното дружество на в и К
stroitelstvo -> „Констатации от извършените проверки при достигане на контролните проектни нива„ съдържа резултатите от извършените проверки на контролните нива „изкоп", „цокъл", „корниз" („стреха") и „било"
stroitelstvo -> Приложение №6 към чл. 7, ал. 3


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница