Eвропейска комисия информационна бележкастраница1/3
Дата19.07.2018
Размер378.88 Kb.
  1   2   3

Eвропейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 20 юни 2013 г.Юнски пакет от мерки за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения
СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ЕНЕРГЕТИКА

ОКОЛНА СРЕДА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И УСЛУГИ

ПРАВОСЪДИЕ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

ТРАНСРОРТ

AT
1

BE


2

1

3

BG

1
CY


1


1CZ


1
1

DE


1
1

DK1


EL

1


1

12
ES

1

11

1

FI


1

1
FR


1
1

HU

1
1


IT

1


2
1
1
LU
1

LV


1NL
1
1

1
PL


2
21
PT


2

1


1

1

RO


11


SE
1

SI

1

2

1


UK

1

1

С решенията си за месеца относно неизпълнението на задължения от държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС. Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилно прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Комисията прие днес 186 решения, включително 47 мотивирани становища и 12 решения за сезиране на Съда на Европейския съюз, в 4 от които се изискват финансови санкции. По-долу е представено обобщение на основните решения. За повече информация за процедурата при нарушения вж. MEMO/12/12.1. Сезиране на Съда на ЕС с искане за финансови санкции


  • Околна среда: ново дело срещу ИТАЛИЯ във връзка с управлението на отпадъците в Кампания; Комисията иска глоби

Европейската комисия реши да заведе отново дело срещу Италия пред Съда на ЕС поради дълготрайната ѝ неспособност да управлява адекватно отпадъците в регион Кампания. Според правото на ЕС държавите членки трябва да събират и депонират отпадъците по начин, опазващ човешкото здраве и околната среда. Три години след предишно решение по този въпрос Комисията завежда ново дело срещу Италия в Съда. Този път Комисията иска еднократна глоба от 25 милиона евро (21 067 евро на ден от предното дело в Съда) и дневна санкция от 256 819,20 евро за всеки ден от второто решение на Съда до преустановяване на нарушението.

(За повече информация: IP/13/575 – J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

  • Транспорт: Комисията завежда дело срещу БЕЛГИЯ във връзка с правилата за интелигентните транспортни системи

Европейската комисия реши да заведе дело срещу Белгия в Съда на ЕС, защото страната не е транспонирала Директива 2010/40/ЕС за интелигентните транспортни системи. Комисията предлага дневна парична санкция в размер на 34 540,80 евро, която ще бъде дължима от датата на решението на Съда до момента, в който Белгия уведоми Комисията, че е въвела изцяло разпоредбите в националното си право.

Срокът за транспониране на Директива 2010/40/ЕС от всички държави в ЕС изтече на 27 февруари 2012 г. С нея се създава рамка за подпомагане на разгръщането на интелигентните транспортни системи (информационни и комуникационни технологии, приложени към транспорта) в областта на сухопътния транспорт и за връзки с други видове транспорт.

(За повече информация: IP/13/561 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

  • Морска безопасност: Комисията завежда дело срещу БЕЛГИЯ във връзка с правилата за разследване на морски произшествия

Комисията реши да заведе дело срещу Белгия в Съда на ЕС за непълно прилагане на Директивата за разследването на морски произшествия. Комисията предлага дневна парична санкция в размер на 55 265,28 евро, която ще бъде дължима от датата на решението на Съда до момента, в който Белгия уведоми Комисията, че е въвела изцяло разпоредбите в националното си право. Тази финансова санкция се предлага от Комисията по силата на Договора от Лисабон и взема предвид продължителността и тежестта на нарушението, както и размера на държавата членка. Окончателното решение за санкциите се взема от Съда на ЕС.

В директивата се изисква държавите членки да създадат безпристрастен постоянен разследващ орган с необходимите правомощия, в който работят разследващи лица с подходящи квалификации, компетентни по въпроси, свързани с морски злополуки и инциденти.(За повече информация: IP/13/560 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)  • Енергийна ефективност на сградите: Комисията завежда дело срещу ПОРТУГАЛИЯ за нетранспониране на разпоредби на ЕС

Европейската комисия завежда дело в Съда на ЕС срещу Португалия за нетранспониране на Директивата за енергийната ефективност на сградите. По силата на тази директива държавите членки трябва да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на всички сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това в директивата се изисква държавите членки да гарантират, че не по-късно от 2021 г. всички нови сгради ще са така наречените „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Комисията предлага дневна санкция от 25 273,60 евро. Размерът на санкцията е определен предвид продължителността и тежестта на нарушението и предвид размера на държавата. В случай на утвърдително решение на Съда дневната санкция се заплаща от датата на решението до действителното транспониране на директивата. Окончателният размер на дневната санкция ще бъде определен от Съда.

(За повече информация: IP/13/579 – M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

2. Други решения за сезиране

  • Митници: дело срещу БЪЛГАРИЯ в Съда на ЕС за непреразгледани данъчни и митнически облекчения в споразумението ѝ със САЩ

Европейската комисия заведе днес дело срещу България в Съда на ЕС, защото страната не е привела двустранното си споразумение за техническа помощ със САЩ в съответствие с правото на ЕС.

При присъединяването си към ЕС България пое ангажимент да вземе всички необходими мерки, за да приведе действащите си споразумения със страни извън Съюза в съответствие с правото на ЕС. Сред тях е двустранното споразумение за техническа помощ със САЩ, по силата на което България премахва облагането с мито и ДДС на вноса на продукти, свързани с финансирани от САЩ проекти за подпомагане. Това не е разрешено по правилата на ЕС за митата и ДДС.

Комисията поиска от България да измени споразумението в съответствие с правото на ЕС или да го прекрати едностранно (вж. IP/12/672). Тъй като България не направи това, Комисията завежда дело в Съда на ЕС.

(За повече информация: IP/13/573 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)


  • Околна среда: Комисията завежда дело срещу ГЪРЦИЯ относно замърсяването с нитрати

Европейската комисия завежда дело срещу Гърция в Съда на ЕС, тъй като страната не е взела мерки за гарантиране на ефективна борба със замърсяването на водите с нитрати. Въпреки че директивата за нитратите е в сила от 1991 г., Гърция все още не е посочила редица зони, уязвими от замърсяване с нитрати, и не е приела мерки за ефективна борба със замърсяването с нитрати в тези зони. Поради това Комисията започва дело срещу Гърция пред Съда на ЕС.

(За повече информация: IP/13/576 - – J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

  • Вътрешен пазар: Комисията завежда дело срещу УНГАРИЯ в Съда на ЕС във връзка с ограничителни условия за издаване на ваучери за храна и други обезщетения в натура

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Унгария пред Съда на ЕС във връзка с разпоредбите на страната за издаване на ваучери за храна, развлечения и ваканции. Комисията счита, че ограниченията, въведени с новото унгарско законодателство, противоречат на основните принципи на свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги, гарантирани с Договора за функционирането на Европейския съюз (членове 49 и 56) и с Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 г. oтносно услугите на вътрешния пазар).

(За повече информация: IP/13/578 – C. Hughes – тел.. +32 2 2964450 – моб. тел. +32 498 964450)

  • Комисията завежда дело срещу НИДЕРЛАНДИЯ за дискриминация при студентски намаления

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Нидерландия за дискриминация на студенти от други страни от Съюза, на които не се позволява да се възползват от същите намаления в обществения транспорт като нидерландските студенти. Според Договора за ЕС когато студенти от страна от ЕС решат да учат в друга страна от Съюза, те имат право на същите облаги като местните студенти освен ако правото на ЕС изрично изключва дадена облага, като например помощта за издръжка, от принципа за равно третиране.

Комисията смята, че Нидерландия не е приложила принципа на равно третиране, като е ограничила намаленията при пътуване с влак и автобус само до студентите с холандско гражданство или пребиваващи отдавна в страната. Тези правила водят до дискриминация на всички останали граждани на ЕС, учещи в Нидерландия, включително студентите по програма „Еразъм”.(За повече информация: IP/13/574 – D. Abbott – тел. +32 229 59258 – моб. тел. +32 498 95 9258)

  • ГМО: Комисията завежда дело срещу ПОЛША за липсата на регистри на местоположението на отглежданите ГМО

Комисията реши днес да започне дело срещу Полша в Съда на ЕС за неспазване на правилата на ЕС за проследяване на отглеждането на генетично модифицирани организми.

В Директива 2001/18/ЕО се изисква компетентните национални органи да се уведомяват за местата, където се отглеждат ГМО, и тези места да се вписват в регистър, установен от държавата членка и достъпен за обществеността. Този процес гарантира адекватното осведомяване на обществеността, позволява проследяване на евентуалните последствия от ГМО върху околната среда и дава възможност за установяването на мерки за съвместно съществуване. Досега Полша не е включила тези изисквания в националното си законодателство.

(За повече информация: IP/13/571 – F. Vincent – тел. +32 2 2987166 – моб. тел. +32 498 987166)
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница