Eвропейска комисия информационна бележкастраница3/3
Дата19.07.2018
Размер378.88 Kb.
1   2   3

Растителен репродуктивен материал: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да измени разпоредбите за внос на растителен репродуктивен материал от други държави членки

Комисията смята, че гръцкото законодателство е в нарушение на член 34 от ДФЕС относно свободното движение на стоки, тъй като налага на лицата — вносители на растителен репродуктивен материал от друга държава членка, да притежават лиценз за търговия. За получаване на такъв лиценз е необходимо да бъдат изпълнени някои ограничителни условия. С малки изключения изискванията се прилагат както за частните ползватели, така и за бизнеса. Гърция твърди, че целта е да се предотврати засаждането на заразен материал и по този начин да се опази здравето на растенията. При все това изложените от гръцките власти аргументи бяха счетени за незадоволителни, тъй като те не засягат същината на въпроса, който тревожи Комисията, а именно условията за издаване на лиценза за търговия. От тях нито едно не може да се счита за значимо по отношение на целта да се опази здравето на растенията в случаите, когато размножителният материал се закупува за стопанска употреба. Що се отнася до частните потребители, изискването за лиценз за търговия се счита за непропорционално. Гърция разполага с два месеца, за да синхронизира своето законодателство с това на ЕС.

(За повече информация: F. Vincent - тел. +32 229 2987166 - моб. тел. +32 498 98 987166)

  • Данъчно облагане: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да прекрати дискриминационното данъчно облагане на млякото и месото

Европейската комисия официално поиска от Гърция да внесе изменения в данъчното си законодателство, което дискриминира млякото, млечните продукти и месото от други държави членки.

Понастоящем Гърция събира данък върху покупката на мляко и млечни продукти. При все това данъкът не се налага по един и същ начин за местните продукти и за продуктите от други държави членки. Някои местни продукти са освободени от данък, а други се облагат с по-ниска ставка.

Облага се с данък и покупката на местно и вносно месо. При все това с приходите от този данък се финансира ELOGAK — публичен орган, който предоставя субсидии на гръцките земеделски стопани, и следователно е в полза на местните продукти.

Тези разпоредби са в нарушение на европейските правила, които забраняват мерките с равностоен ефект на мита, водещи до дискриминационно местно данъчно облагане. Искането е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС.(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

  • Oколна среда: Комисията иска от УНГАРИЯ да приложи разпоредбите на ЕС за емисиите от промишлеността

Европейската комисия призова Унгария да предостави подробности за това как е транспонирала законодателство на ЕС относно емисиите от промишлеността в своето национално законодателство. Новата Директива относно емисиите от промишлеността заменя и актуализира остарелите разпоредби, целящи предотвратяването, намаляването и, доколкото е възможно, премахването на замърсяването, произтичащо от промишлени дейности, и трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 7 януари 2013 г. Тъй като Унгария не спази този срок, на 31 януари 2013 г. ѝ беше изпратено официално уведомително писмо. Впоследствие Комисията изпрати на Унгария мотивирано становище и ако тя не предприеме действия в срок от два месеца, ще бъде сезиран Съдът на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел.+32 498 95 3593)

Европейската комисия поиска днес от Италия да прилага правилно правилата на ЕС относно обществените поръчки във връзка с процедура за построяването на нови сгради за съдебната администрация в Бари, чиято прогнозирана стойност е в размер на 350 млн. евро. Италия не спазила правилата на ЕС, приложими за обществените поръчки, тъй като е сметнала, че договорът ще представлява по-скоро лизингово споразумение, отколкото обществена поръчка за строителни работи. По тази причина Комисията счита, че Италия не е изпълнила своите задължения съгласно Директива 93/37/ЕИО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство (приложими към момента на възлагане). Правилата на ЕС за обществените поръчки са изготвени с цел да се гарантира конкуренцията в европейски мащаб, прозрачността и равното третиране, както и най-доброто съотношение качество — цена. Незачитането на тези правила на практика вреди на обществения интерес и пречи на частните икономически оператори да се конкурират за договори за обществени поръчки.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в срок от два месеца не бъдат съобщени мерки за прекратяване на нарушението на правото на ЕС, Комисията може да реши да отнесе въпроса към Съда на Европейския съюз.

За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(За повече информация:C. Hughes - тел. +32 2 2964450 – моб. тел. +32 498 964450 2862)


  • Околна среда: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да подобри оценяването на вятърните паркове

Европейската комисия е загрижена, че Португалия позволява вятърните паркове да бъдат разширявани, преди да бъде направена подходяща оценка на ефекта от разширяването. Проблемът засяга и мрежата от защитени зони „Натура 2000“, което би могло да има сериозни последствия за околната среда и за защитените видове. В опит да накара Португалия да измени своето законодателство, Комисията изпраща мотивирано становище.

Съгласно разпоредбите на Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда проектите, които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда, подлежат на оценка, преди да бъдат официално одобрени, а проектите, намиращи се в зоните по „Натура 2000“, трябва да преминат и подходяща оценка в съответствие с Директивата за местообитанията. Понастоящем Португалия нарушава и двете директиви поради нов закон, освобождаващ от оценяване проекти, работата по които се счита за доразвиване на проектите под определен праг. Комисията има опасения, че позволявайки системното разширяване на проекти, които вече са близо до прага, неизбежно ще доведе до евентуално нарушение на законодателството за опазване на човешкото здраве и околната среда.(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

  • Данъчно облагане: Европейската комисия иска от ПОРТУГАЛИЯ да преустанови дискриминационното данъчно облагане на чуждестранни дружества

Комисията поиска от Португалия да измени своите данъчни правила за чуждестранни дружества, които са собственост на постоянно пребиваващи в Португалия лица.

Дружества, чието седалище или действително местоположение на управлението не се намират в Португалия, се облагат с корпоративен данък върху дохода, получен в Португалия. Подобно на останалите данъкоплатци, тези дружества могат да се ползват от редица данъчни облекчения. Тези облекчения обаче не се предоставят, ако повече от 25 % от капитала на чуждестранното дружество е собственост на постоянно пребиваващи в Португалия лица.

Европейската комисия счита, че различното данъчно третиране на чуждестранните дружества въз основа на мястото на пребиваване на техните акционери е пречка пред свободното движение на капитали. Искането е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)


  • Обществени поръчки: Комисията иска от РУМЪНИЯ да спазва разпоредбите на ЕС

Европейската комисия поиска днес от Румъния да се съобрази изцяло с европейските директиви за обществените поръчки. Комисията твърди, че тръжната процедура за строителни работи за подобряване на националния път между Красна и Иаши е проведена в нарушение на Директиви 2004/18/ЕО и 89/665/ЕИО. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е проведена от румънското национално дружество за пътища и автомагистрали въз основа на национален закон, който по-късно бе установено, че е несъвместим с европейските правила за възлагане на обществени поръчки. В резултат на това е липсвала основна информация от обявлението за поръчката и участниците в търга са били лишени от своето пълно право на ефективно обжалване.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в срок от два месеца не бъдат съобщени мерки за прекратяване на нарушението на правото на ЕС, Комисията може да предяви иск срещу Румъния пред Съда на ЕС.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(За повече информация: C. Hughes - тел. +32 2 2964450 – моб. тел. +32 498 964450)


  • Околна среда: Комисията иска от СЛОВЕНИЯ да подобри управлението на отпадъците и депата за отпадъци

Европейската комисия призовава Словения да подобри управлението на отпадъците на няколко места в град Целе. Едно от тях е депото близо до центъра на града, където е била незаконно изхвърлена силно замърсена с тежки метали почва, изровена от голям изоставен индустриален терен, а друго е депото в близост до Буковжлак. В по-общ план Комисията счита също така, че през 2006 г., по време на строителството на технологичния център в Целе, Словения не е взела достатъчно мерки, за да гарантира, че изкопаната почва и замърсените строителни отпадъцине представляват заплаха за здравето на хората и околната среда. Комисията изпрати мотивирано становище и, ако Словения не предприеме мерки в рамките на два месеца, случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.

Комисията също така поиска от Словения да гарантира,че нейното законодателство е в съответствие със стандартите на ЕС за оценка на въздействието на инфраструктурни проекти върху околната среда. Словения прие национална система за преглед на проектите, която не съвпадат напълно със стандартите на ЕС, и понятието „разрешение за осъществяване“ също не е напълно съобразено с изискванията на директивата и със съдебната практика на Европейския съд. Изпратено е мотивирано становище и, ако Словения не предприеме действия в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе случая пред Съда на Европейския съюз.(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

  • Право на установяване и свободно движение на услуги: Комисията иска от СЛОВЕНИЯ да зачита разпоредбите на ЕС

Европейската комисия поиска днес от Словения да спазва правилата на ЕС относно правото на свободно установяване и свободно предоставяне на услуги (член 49 и член 56 от Договора за функционирането на ЕС, както и членове 10, 13 и 16 от Директивата за услугите в областта на образованието).

В резултат на започнатите от Комисията процедури за установяване на неизпълнение на задължения, словенското законодателство бе изменено по начин, който да позволява на висши учебни заведения от други държави членки да предлагат своите програми в Словения. Въпреки това, в действащото в момента законодателство се посочва, че е необходимо установяването на специална административна процедура от вторичното законодателство, за да могат висшите учебни заведения от други държави на ЕС да извършват дейност в Словения. Това вторично законодателство все още не е прието, независимо от законовото задължение за неговото въвеждане. На практика това означава, че висши учебни заведения от други държави членки не могат да упражняват своето право да отварят клонове или дъщерни дружества или да предоставят курсове на обучение посредством споразумения за валидиране или франчайзинг, тъй като необходимата правна процедура все още не е налице.

Понеже Словения не е приела критериите и условията за тази административна процедура, Комисията изисква от страната, под формата на мотивирано становище, да предприеме действия за пълното прилагане на разпоредбите на ЕС. Ако в срок от два месеца словенските органи не дадат задоволителен отговор, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.

За повече информация:http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(За повече информация: C. Hughes - тел. +32 2 2964450 – моб. тел. +32 498 964450 2862)

  • Околна среда: Комисията иска от ИСПАНИЯ да преразгледа последиците от планираната железопътна линия в Андалусия

Европейската комисия е загрижена, че Испания е разрешила изграждането на високоскоростна железопътна линия, преди да е оценила подобаващо въздействието върху околната среда, което е в противоречие с изискванията на законодателството на ЕС. Проблемът касае един участък от линията, който ще свързва Алмериа и Севиля и ще преминава през една от най-важните области за степните птици в Андалусия. Понастоящем тази област фигурира в списъка на специалните защитени зони и изпълнението на проекта ще доведе до значително влошаване на местообитанието.

През юни 2011 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо по този въпрос и, въпреки че е постигнат известен напредък, Комисията не е убедена, че са взети необходимите мерки за предпазване на областта. Поради тази причина тя изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Испания не предприеме действия за разрешаване на проблема, случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

  • Данъчно облагане: Комисията иска от ИСПАНИЯ да преустанови дискриминационното данъчно облагане на инвестиции в чуждестранни дружества

Европейската комисия поиска от Испания да измени своите дискриминационни правила за данъчно облагане на чуждестранни дивиденти. Това са дивиденти, предоставяни от чуждестранно дружество на испанско дружество. Данъчното облагане на чуждестранните дивиденти е по-обременяващо в сравнение с облагането на местни дивиденти (т.е. дивиденти, разпределяни от установени в Испания дружества). Така например испанско дружество, което инвестира в чуждестранно дружество, трябва да се съобрази с повече условия (например свързани с обема на дохода и степента на участие на акционерите), отколкото за инвестиция в местно дружество, ако иска да се ползва от данъчно облекчение. В други случаи данъчните облекчения, предвидени за дивидентите с източник в страната, не са налични за чуждестранни дивиденти.

Комисията счита, че този режим е несъвместим с правото на свободно установяване, свободата на предоставяне на услуги, трансграничната доставка на стоки и свободното движение на капитали, предвидени в договорите за ЕС.

Искането е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)


  • Данъчно облагане: Комисията иска от ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да гарантира, че производителите връщат ДДС на потребителите

Европейската комисия отправи официално искане към Обединеното кралство да измени законодателството си, за да се гарантира, че крайните потребители могат да си получат обратно ДДС при всички възстановявания на разходи от производители за стоки, чиято цена се е понижила и които са закупени чрез трета страна (например шампоан в супермаркет).

Съгласно правилата на ЕС в областта на ДДС, потребителите имат право да получат обратно и заплатения от тях ДДС при възстановяване на разходите за дефектни стоки или стоки, които не отговарят на очакванията на потребителя, или при връщане на стоките от потребителя. Настоящите правила в Обединеното кралство обаче не позволяват на производителите да възстановяват ДДС, платен в момента на покупката.На 24 май 2012 г. Обединеното кралство обяви намерението си да приведе своите правила в съответствие със законодателството на ЕС, но все още не го е направило. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Обединеното кралство.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

MEMO/13/853
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница