Европейска комисия Информационна бележкаДата13.09.2017
Размер270.18 Kb.

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 25 септември 2014 г.Процедури за нарушение от месец септември: основни решения

Със своя месечен пакет от решения по процедури за нарушение Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват правилно задълженията си съгласно законодателството на ЕС. Целта на тези решения, обхващащи множество сектори, е да се осигури надлежното прилагане на законодателството на ЕС в полза на гражданите и предприятията.

Днес Комисията прие 147 решения, включително 39 мотивирани становища и 4 решения за завеждане на дело в Съда на Европейския съюз. По-долу е представено обобщение на основните решения. За повече информация относно процедурите за нарушение вж. MEMO/12/12.

Заведени дела в Съда на ЕС

Околна среда: Европейската комисия иска Съдът на ЕС да глоби ГЪРЦИЯ за неправилно управление на опасните отпадъци

Европейската комисия завежда отново дело в Съда на ЕС срещу Гърция за пропуски в третирането на опасните отпадъци. Пет години след първото съдебно решение страната все още не се е съобразила с нормите на ЕС. Затова Комисията иска от Съда да наложи глоби, като предлага те да бъдат под формата на еднократно платима сума в размер на EUR 14 904 736 и периодична имуществена санкция в размер на EUR 72 864 на ден до изпълнението на задълженията.(За повече информация: IP/14/1037 – J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

Данъчно облагане: Срещу ГЕРМАНИЯ се завежда дело във връзка с нейните разпоредби за възстановяването на ДДС на оператори извън ЕС

Европейската комисия реши да заведе дело срещу Германия в Съда на ЕС във връзка с нейните разпоредби за заявленията за възстановяване на ДДС и произтичащата от тези разпоредби дискриминация срещу операторите извън ЕС.

Съгласно германското законодателство в областта на ДДС данъчно задължените лица, установени извън ЕС, трябва лично да подписват всяко заявление за възстановяване на ДДС, начислен за стоки или услуги.

Установените в Германия или ЕС оператори обаче могат да упълномощят трето лице да подпише или подаде заявлението им за възстановяване на ДДС.

През септември 2012 г. Комисията изпрати на Германия мотивирано становище, с което изисква тези разпоредби да бъдат изменени (вж. MEMO/2012/708). Германските власти обаче не са привели въпросните разпоредби в съответствие със законодателството на ЕС.

(За повече информация: IP/14/1038 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

Морско дело: Комисията завежда дело срещу ИСПАНИЯ в Съда на ЕС във връзка със сигурността на пристанищата ѝ

Европейската комисия заведе дело срещу Испания в Съда на ЕС, тъй като 20 испански пристанища все още не са въвели и изпълнили план за сигурност.

Главната цел на европейската политика за сигурност на пристанищата е защитата на морските връзки в рамките на транспортно-логистичната верига, що се отнася до корабите и пристанищните съоръжения, във връзка с рисковете от терористични атаки. Директива 2005/65/ЕО за повишаване на сигурността на пристанищата е предназначена за осигуряването на еднакво високо равнище на сигурност във всички европейски пристанища, по-конкретно чрез въвеждането на план за сигурност за всяко пристанище, в който се определят мерките за гарантиране на сигурността.

(За повече информация: IP/14/1039 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

Данъчно облагане: Комисията завежда дело в Съда на ЕС срещу НИДЕРЛАНДИЯ във връзка с освобождаването от ДДС на дейностите в областта на водните спортове

Европейската комисия реши да заведе дело в Съда на ЕС срещу Нидерландия за неизпълнение на разпоредбите на ЕС относно освобождаването от ДДС на дейностите в областта на водните спортове.

По силата на Директивата за ДДС доставката на услуги, свързани със спорта или физическото възпитание, от организации с нестопанска цел е освободена от ДДС.

Нидерландия обаче предвижда освобождаване само ако въпросните организации не наемат работници и служители за предоставянето на тези услуги, а ползват само доброволци. Комисията смята, че това допълнително условие не е разрешено съгласно Директивата за ДДС.

Комисията вече изпрати мотивирано становище, с което официално изисква от Нидерландия да се съобрази с Директивата за ДДС, но нидерландските власти отказаха да изменят закона.

(За повече информация: IP/14/1040 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

Мотивирани становища

Енергетика: От БЕЛГИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ЛАТВИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ и СЛОВЕНИЯ се призовават да се съобразят с разпоредбите на ЕС за минималните запаси от нефт

Комисията официално поиска днес от Белгия, Люксембург, Латвия, Нидерландия и Словения да предприемат действия, за да изпълнят изцяло своите задължения съгласно законодателството на ЕС относно запасите от нефт. С Директивата за запасите от нефт (2009/119/EC) от държавите членки се изисква да поддържат запаси от суров нефт и/или нефтопродукти в количество, което съответства най-малко на по-голямата от двете величини: 90 дни среднодневен нетен внос или 61 дни среднодневно вътрешно потребление. Директивата трябваше да бъде транспонирана до 31 декември 2012 г. Като се имат предвид голямото значение на нефта в енергийния микс на ЕС, високата външна зависимост на ЕС за доставките на суров нефт и нефтопродукти и геополитическата несигурност в много региони производители, жизненоважно е всички държави от ЕС да спазват тези разпоредби, за да се осигури непрекъснато предлагане на нефтопродукти за потребителите.

Днес Европейската комисия изпрати мотивирано становище на четири държави членки (Люксембург, Латвия, Нидерландия и Словения), които са транспонирали изискванията на Директивата само отчасти. Белгия вече беше получила мотивирано становище през юни 2013 г. Оттогава Белгия прие законодателни актове, за да се съобрази с тези разпоредби на ЕС, но според преценката на Комисията Директивата все още не е напълно транспонирана. Затова днес Комисията издаде допълнително мотивирано становище и по отношение на Белгия.

Ако държавите членки не изпълнят своите правни задължения в срок от два месеца, Комисията може да заведе в Съда на ЕС дела срещу тях. През януари 2013 г. бяха открити процедури за нарушение срещу 17 държави членки, които не бяха изпълнили задълженията си за транспониране. Официални уведомителни писма бяха изпратени на Белгия, България, Кипър, Чешката република, Гърция, Испания, Унгария, Литва, Люксембург, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Обединеното кралство. През юни 2013 г. мотивирани становища бяха изпратени на Белгия, Кипър, Чешката република, Португалия и Румъния. Комисията проучва какво е положението в останалите държави членки, за които има открити процедури за нарушение, и сегашните мерки могат да бъдат допълнени с още мотивирани становища на следващите етапи на процедурите. За повече информация за сигурността на доставките на нефт:(За повече информация: M. Holzner - тел. +32 229 60196 - моб. тел. +32 498 98 2280)

Железопътен транспорт: Комисията иска от ЕСТОНИЯ, ГЪРЦИЯ и УНГАРИЯ да транспонират изцяло законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт

Европейската комисия поиска от Естония, Гърция и Унгария да приведат националните си разпоредби в съответствие с Директива 2004/49/EC относно безопасността на железопътния транспорт. В Гърция и Естония този въпрос е свързан по-конкретно с независимостта и статута на разследващия орган. В Естония става въпрос също така за сертифицирането за безопасност и докладването за произшествия и инциденти пред разследващия орган. По отношение на Унгария искането на Комисията е свързано с независимостта на националния орган по безопасността, с правото му да изисква техническа помощ от операторите на инфраструктура и железопътните предприятия или други квалифицирани организации и със задължението му до докладва за произшествия и инциденти пред разследващия орган.

Директивата има за цел разработването на общ подход към безопасността в железопътния транспорт, по специално чрез установяване на изисквания за безопасност на железопътната система, включително във връзка с безопасното управление на инфраструктурата и на движението, с ролята и отговорностите на железопътните предприятия и операторите на инфраструктура и взаимодействието помежду им, с обща нормативна уредба за безопасността, с регулирането, управлението и контрола на безопасността и с независимото разследване на произшествията. Необходимите законодателни актове трябваше да бъдат въведени до 30 април 2006 г. Важно е законодателството на ЕС за безопасността на железопътния транспорт да се прилага така, че всички железопътни мрежи в Съюза да бъдат с еднакво висока степен на безопасност.

Комисията откри процедура за нарушение срещу Естония през май 2014 г., срещу Гърция през април 2013 г. и срещу Унгария през февруари 2014 г. Сега се изпращат мотивирани становища (това е вторият етап на процедурата на ЕС за нарушение). Трите държави разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на Комисията. Ако Естония, Гърция и Унгария не реагират задоволително, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

Комисията иска от ГЕРМАНИЯ и СЛОВЕНИЯ да въведат разпоредбите на ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване

Европейската комисия изисква от Германия и Словения да изпратят подробни сведения за начина, по който са въвели в националното си право законодателните разпоредби на ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) — задължение, което трябваше да бъде изпълнено до 14 февруари 2014. С новата Директива за ОЕЕО се заместват и осъвременяват по-старите разпоредби за отпадъците от електрическо и електронно оборудване и се цели да бъдат предотвратени или намалени неблагоприятните ефекти от създаването и управлението на ОЕЕО върху човешкото здраве и околната среда, както и да бъде повишена ефективността и общото въздействие на използването на ресурси, като по този начин се допринесе за устойчивото развитие. След като Германия и Словения не спазиха първоначалния срок, на 31 март 2014 г. им бяха изпратени официални уведомителни писма. Сега Комисията изпраща мотивирани становища и ако тези държави членки не предприемат мерки в рамките на два месеца, срещу тях може да бъдат заведени дела в Съда на ЕС.(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

Права на пациентите при трансгранично здравно обслужване: Комисията иска от ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ да уведомят за пълното транспониране на разпоредбите за трансграничното здравно обслужване

Днес Европейската комисия изпрати официално искане до Чешката република, Румъния и Словения да уведомят за пълното транспониране на Директивата за трансграничното здравно обслужване (2011/24/ЕС). С Директивата се установяват правата на пациентите да получават здравно обслужване в друга държава членка и да искат възстановяване на разходите за него в своята държава. С нея се изисква също така системите на здравеопазване и доставчиците на здравно обслужване да гарантират, че на пациентите се предоставя информацията, от която те се нуждаят, за да направят информиран избор относно своето лечение. Директивата е частично транспонирана от Чешката република, Румъния и Словения.

Към днешна дата обаче горепосочените държави членки не са въвели Директивата изцяло в националното си право, въпреки че от тях се изискваше да направят това до 25 октомври 2013 г. Тези държави имат срок от два месеца, за да информират Комисията за мерките, които са взели за пълното транспониране на Директива 2011/24/ЕС. Ако за съответните мерки не бъде представено уведомление, Комисията може да заведе дела в Съда на ЕС.

(За повече информация: F. Vincent – тел. +32 229 87166 – моб. тел. +32 498 98 7166)

Права на пътниците: Комисията иска от ГЪРЦИЯ и ЛЮКСЕМБУРГ да гарантират принудителното изпълнение на разпоредбите за пътниците в автобусния транспорт

Европейската комисия поиска от Гърция и Люксембург да приемат необходимите мерки за правилното прилагане на правата на пътниците в автобусния транспорт (Регламент (EС) № 181/2011). Люксембург все още не е въвел система от санкции, за да гарантира пълното спазване на Регламента. В Гърция определените национални органи не могат да осигурят принудителното изпълнение на разпоредбите, в т.ч. налагането на санкции, относно някои автобусни превози, попадащи в обхвата на Регламента. С Регламента се определят правата на пътниците, използващи автобусен транспорт в ЕС, а прилагането му започна на 1 март 2013 г. — датата, до която държавите членки бяха правно задължени да изпълнят горепосочените изисквания. Исканията на Комисията са изпратени под формата на мотивирани становища в рамките на процедурата на ЕС за нарушение. Гърция и Люксембург имат срок от два месеца да уведомят Комисията за предприетите мерки за правилното прилагане на Регламента, в противен случай Комисията може да реши да заведе дело в Съда на ЕС срещу Гърция и Люксембург.(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

Шосеен транспорт: Комисията иска от АВСТРИЯ да прекрати неравното третиране в системата от такси за изминато разстояние в прохода Felbertauern

Европейската комисия официално поиска от Австрия да измени реда за облагане с такси за изминато разстояние в прохода Felbertauern в австрийската част на Алпите, за да го приведе в съответствие с принципа за недискриминация на основание гражданство по силата на член 18 от ДФЕС, както и с някои разпоредби на т.нар. „Директива“ за евровинетките (1999/62/EО), що се отнася до камионите. Сега прилаганият ред за облагане с такси за изминато разстояние предвижда различни цени според мястото на регистрация на превозното средство. Комисията смята, че разликите са несъразмерно високи при личните автомобили и допълнително нарушават конкуренцията между операторите, що се касае до търговските превозни средства. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище (втори етап от процедурата за нарушение). Ако не получи задоволителен отговор от Австрия в срок от два месеца, Комисията може да заведе срещу нея дело в Съда на ЕС.(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

Социално осигуряване: Комисията иска от БЕЛГИЯ да приема удостоверенията за членство на работниците и служителите в социалноосигурителната система на друга държава членка

Европейската комисия е поискала от Белгия да приема документите на мобилните работници и служители, с които те удостоверяват, че плащат социалноосигурителни вноски в системата на друга държава членка. Сега действащите разпоредби в Белгия дават право на властите на страната да не признават тези документи и едностранно да заставят мобилните работници и служители да спазват белгийското социалноосигурително законодателство, а това противоречи на законодателството на ЕС.

Т.нар. „преносими документи А1“ се издават на работниците и служителите, временно командировани в друга държава членка (за срок до две години), и на лицата, които работят в няколко държави едновременно, като с тях се удостоверява, че те плащат социалноосигурителните си вноски в издаващата държава членка. Според законодателството на ЕС, потвърждавано последователно от Съда на ЕС, другите държави членки са длъжни да приемат тези документи, доколкото те не са били оттеглени или обявени за недействителни от издаващата държава членка.

За предпазване от злоупотреби и измами има установени конкретни и ясни разпоредби на ЕС относно проверката на действителността на тези документи. С тези разпоредби се определят срокове, в които другите държави членки трябва да отговорят на исканията за проверка на действителността на тези документи, и се предвижда помирителна процедура за случаите на несъгласие. Въпреки това Белгия е избрала да не използва тази добре установена процедура, а да действа едностранно.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата на ЕС за нарушение. В срок от два месеца Белгия трябва да уведоми Комисията за мерките, които е приела за отстраняване на нарушението. В противен случай Комисията може да заведе срещу нея дело в Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Todd – тел. +32 229 94107 – моб. тел. +32 498 99 4107)

Транспорт: Комисията иска от БЕЛГИЯ да спазва законодателството на ЕС относно летищните такси

Европейската комисия поиска от Белгия изцяло да транспонира в националното си законодателство Директива 2009/12/EО относно летищните такси, чиито разпоредби се прилагат за най-голямото летище във всяка държава членка и за всички летища в ЕС, през които преминават над 5 милиона пътници годишно. Летищните такси се плащат от въздушните превозвачи на летищата за използването на инфраструктурата им. С Директивата се установяват минимални изисквания за изчисляването на летищните такси, за да бъде избегната дискриминацията и да се осигури лоялна конкуренция между всички въздушни превозвачи, използващи летища в ЕС. Тя е съобразена с различните системи за налагане на летищни такси, въведени от националните власти, и е изготвена въз основа на политиката за налагане на такси за услугите на летищата и за аеронавигационно обслужване, установена от Международната организация за гражданско въздухоплаване. Всички държави — членки на ЕС, бяха задължени по закон да транспонират изцяло Директивата до март 2011 г.

До момента Белгия не е транспонирала правилно в националното си законодателство определени изисквания на Директивата, по-точно разпоредбите за създаване на система за консултации по таксите между летищата и въздушните превозвачи и разпоредбите за създаване на независим надзорен орган, който да разрешава споровете между тях във връзка с таксите. Искането на Комисията бе изпратено под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата на ЕС за нарушение. Белгия има срок от два месеца да уведоми Комисията за предприетите мерки за пълното транспониране на Директивата, в противен случай Комисията може да заведе срещу нея дело в Съда на ЕС.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да спазва разпоредбите на ЕС

Днес Европейската комисия поиска от България да спазва разпоредбите на ЕС относно свободата на установяване и свободното движение на услуги (членове 49 и 56 от ДФЕС и членове 15 и 16 от Директива 2006/123/EО относно услугите на вътрешния пазар). В България по закон има минимални тарифи за услугите на ветеринарните лекари, които ограничават свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги за чуждестранните доставчици на услуги. По силата на закона всяка година българските власти определят минималните цени за извършване на ветеринарномедицински дейности, с изключение на дейностите по изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма. Ако България не отмени скалата на минималните тарифи за услугите на ветеринарните лекари, достъпът до пазара ще продължи да бъде сериозно ограничен, тъй като тези цени пречат на новите участници, навлизащи на пазара, да се конкурират въз основа на цените на тези услуги. Това в крайна сметка лишава клиентите от възможността да получават услуги на друга цена. Засега изискването за минимални цени не е отменено и поради това Комисията иска от България, под формата на мотивирано становище, да предприеме действия за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на ЕС. Ако българските власти не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.(За повече информация: C. Hughes – тел. +32 2 296 44 50 – моб. тел. +32 498 964450)

Околна среда: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да измени законодателството си в областта на водите

Европейската комисия изпраща на България две мотивирани становища във връзка със законодателството ѝ в областта на водите. Първото мотивирано становище се отнася до пропуски при въвеждането на Рамковата директива за водите в националното право. Комисията извърши анализ на българското законодателство, от който установи редица пропуски, а след това изпрати две официални уведомителни писма по въпроса през ноември 2009 г. и септември 2013 г. Въпреки че България измени законодателството си и призна повечето от пропуските, тя не е приела всички мерки за отстраняването на тези пропуски, поради което все още не са предприети подходящи действия във връзка с някои технически подробности, като липсата на определени норми за мониторинга на елементите за качество.

Второто мотивирано становище е свързано с факта, че законодателството на страната не е приведено в пълно съответствие с Директивата за питейната вода, чиято цел е опазването на човешкото здраве от неблагоприятните ефекти на заразяването на вода, предназначена за консумация от човека. Днешното действие се предприема вследствие на двете официални уведомителни писма, изпратени на България през ноември 2009 г. и септември 2013 г. Макар че много от първоначално посочените несъвършенства са отстранени, сега Комисията изисква от българските власти да отстранят и останалите от тях, в т.ч. като гарантират например, че се забранява снабдяването с вода за консумация от човека, която представлява потенциална опасност за човешкото здраве, или че използването ѝ се ограничава. Ако в срок от два месеца България не предприеме действия, Комисията може да заведе срещу нея дела в Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

Комисията иска от ГЕРМАНИЯ да изпълни Директивата за климатичните системи в моторни превозни средства

Днес Комисията изпрати официално искане до Германия да предприеме необходимите действия за прилагането на Директивата за климатичните системи в моторни превозни средства (2006/40/EО). В Директивата се предвижда постепенно да се въведе забрана върху използването на флуорирани парникови газове — които имат висок потенциал за глобално затопляне — в автомобилните климатични системи.

Германия е нарушила законодателството на ЕС, тъй като е разрешила на немски производител между януари и юни 2013 г. да пусне на пазара на ЕС превозни средства, които не отговарят на изискванията на Директивата, и е решила да не налага поправителни мерки на този производител. Освен това през май 2013 г. германските органи, издаващи одобренията, удовлетвориха искането на производителя да се прекрати използването на сегашните одобрения на типа за тези превозни средства и вместо това старите одобрения за превозните средства да важат за същите превозни средства. Комисията смята, че с удължаването на срока на одобренията германските органи са заобиколили Директивата за климатичните системи в моторни превозни средства, като по този начин са попречили на реализирането на целите ѝ.

Комисията ще положи всички усилия, за да осигури постигането на целите на Директивата по отношение на климата и еднаквото прилагане на законодателството на целия вътрешен пазар на ЕС, така че условията на лоялна конкуренция да бъдат спазени за всички икономически оператори.

Германия има срок от два месеца, за да вземе необходимите мерки за изпълнение на искането на Комисията. В противен случай Комисията може да заведе срещу нея дело в Съда на ЕС.

(За повече информация: M. Sagredo – тел. +32 229 68589 – моб. тел. +32 498 98 1631)

Данъчно облагане: Комисията иска от ЕСТОНИЯ да измени законодателството си относно продажбата на цигари

Европейската комисия официално поиска от Естония да измени законодателството си за акцизите във връзка с предлагането на пазара на цигари. В Естония е определен срок за продажбата на цигари, свързан с бандерола върху опаковката. Три месеца след като в сила влязат нови бандероли, цигарите със старите бандероли не може вече да се продават. Съгласно законодателството на ЕС тютюневите изделия трябва да се облагат с акциз по ставката, приложима на датата, на която те са освободени за потребление. В законодателството на ЕС няма разпоредба, която да разрешава на държавите членки да ограничават с фискална цел разпространението на освободени за потребление тютюневи изделия. Следователно забраната на продажбата е неоснователна.

Искането на Комисията е отправено под формата на мотивирано становище (втори етап от процедурата на ЕС за нарушение). Ако в рамките на два месеца националните разпоредби не бъдат приведени в съответствие с изискванията, Комисията може да заведе дело в Съда на ЕС. (Номер за справка: 2012/2135)

(За повече информация: E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

Данъчно облагане: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да измени законодателството си за безмитните бензиностанции на сухопътните граници

Европейската комисия официално поиска от Гърция да измени законодателните си разпоредби, по силата на които бензиностанциите по сухоземните ѝ граници при Кипи (с Турция), Какавя (с Албания) и Евзони (с бивша югославска република Македония) имат право да продават гориво без акцизи. Комисията смята, че когато дадено превозно средство се зарежда, горивото следва да се счита за продадено за потребление и следователно не може да остане под режим отложено плащане на акцизи. Ето защо продажбата на това гориво следва да се облага с акциз съгласно Директивата на ЕС за акцизите. Искането е под формата на мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Гърция не вземе необходимите мерки за изпълнение на изискванията, Комисията може да заведе срещу нея в дело Съда на ЕС. (Номер за справка: 2013/2038)(За повече информация: E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

Данъчно облагане: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да прекрати дискриминационното облагане на корабите под чуждо знаме

Европейската комисия официално поиска от Гърция да измени дискриминационните си разпоредби за данъчно облагане на корабите под чуждо знаме. По силата на гръцките данъчни разпоредби плаващите под гръцко знаме кораби и някои управлявани от Гърция плавателни съдове са освободени от данък върху доходите, като вместо това се облагат с опростения и по-нисък специален данък върху тонажа, важащ за морските дейности. Плаващите под чуждо знаме кораби обаче се облагат по по-неблагоприятния ред на данъка върху доходите. Освен това гръцкото законодателство предвижда от данък върху доходите да бъдат освободени дивидентите от субекти, които използват кораби под гръцко знаме, но не и дивидентите от дружества, които използват кораби под чуждо знаме.

Комисията смята, че тези разпоредби противоречат на разпоредбите на ЕС за свободата на установяване, свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали. Искането от страна на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако Гърция не изпълни изискванията в срок от два месеца, Комисията може да заведе срещу нея дело в Съда на ЕС. (Номер за справка: 2012/4155)

(За повече информация: E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

Комисията иска от ГЪРЦИЯ да въведе разпоредби за единно разрешение и набор от ясно установени права за законните мигриращи работници

Европейската комисия е обезпокоена от факта, че Гърция не е предприела достатъчно действия за транспонирането на Директива 2011/98/EС. С Директивата се въвежда единна процедура за кандидатстване на граждани на държави извън ЕС за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава — членка на ЕС, и общ набор от права за работниците от държави извън ЕС, законно пребиваващи в държава членка. Т.нар. Директива за единното разрешение трябваше да бъде транспонирана до 25 декември 2013 г.

Въпреки че през януари тази година бе изпратено официално уведомително писмо (първи етап от процедурата за нарушение), гръцките власти все още не са съобщили за приети мерки за транспониране.

Ето защо днес Комисията реши да изпрати на Гърция мотивирано становище. Гърция има срок от два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е взела за съобразяване на националното си законодателство с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да заведе срещу нея дело в Съда на ЕС.(За повече информация: M. Cercone - тел. +32 229 80963 - моб. тел. +32 498 98 2349)

Околна среда: Комисията иска от ИСПАНИЯ да закрие незаконните депа за отпадъци

Европейската комисия изисква Испания да предприеме действия във връзка с множество незаконни депа за отпадъци, които не функционират, но трябва да бъдат закрити, запечатани и рекултивирани. Съгласно законодателството на ЕС отпадъците трябва да се оползотворяват или обезвреждат при контролирани условия. Като не взема всички необходими мерки за управление на отпадъците без застрашаване на човешкото здраве или увреждане на околната среда, Испания не изпълнява задълженията си по Рамковата директива за отпадъците — основния законодателен акт на ЕС в тази област.

В Испания все още има 63 депа за отпадъци, които трябва да бъдат затворени, запечатани и рекултивирани. Въпреки че по-рано Испания се бе съгласила да завърши тези дейности до края на 2011 г., планираният краен срок сега е отложен за 2016 г., поради което Комисията изпраща мотивирано становище. Днешното писмо се изпраща след официалното уведомително писмо, изпратено на Испания през март 2007 г., и първото мотивирано становище, изпратено през октомври 2008 г. (вж. IP/08/1537). Ако Испания не изпълни изискванията на Директивата, срещу нея може да бъде заведено дело в Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

Околна среда: Комисията иска от ФИНЛАНДИЯ да осъвремени законодателството си в областта на водите

Европейската комисия иска от Финландия да приведе националните си закони в съответствие с Рамковата директива за водите (РДВ), за да повиши качеството на повърхностните и подземните води. Нарушението е отпреди няколко години и макар че Финландия прие нов Закон за водите през 2011 г., техническите пропуски остават както в континенталната част, така и на Аландските острови. По силата на Директивата, за да предотвратят понижаването на качеството на водните обекти, държавите членки трябва да изготвят програми с мерки, които трябва да се актуализират заедно с плановете за управление на речните басейни, изисквани по закон. Комисията смята, че състоянието на водите би могло да се влоши поради графика, който Финландия планира за тези актуализации. Комисията счита също така, че за Аландските острови трябва да има въведени законодателни разпоредби, за да се предвидят мерки в случай на неочаквани събития, например наводнения. Ако Финландия не отговори в срок от два месеца, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

Работно време: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да спазва правата на определени категории полицейски служители във връзка с максималната продължителност на работното време и минималната продължителност на почивките

Европейската комисия поиска от Франция да спазва правата на определени категории полицейски служители във връзка с максималната продължителност на работното време и минималната продължителност на почивките съгласно изискванията на Директивата за работното време (2003/88/EО). По силата на френското законодателство редица ключови права, предвидени в Директивата за работното време, например ограничението от 48 часа за средното седмично работно време и правото на компенсиращи почивки, не са гарантирани за определени категории полицейски служители.

В Директивата се предвижда едно изключение от правото на ограничение за продължителността на работното време и на минимална продължителност на почивките — то се отнася до работниците, които могат да определят сами работното си време, например ръководните кадри. Въпросните френски полицейски служители обаче не попадат в обхвата на изключението, тъй като не могат сами да определят работното си време.

Искането е под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата на ЕС за нарушение. Франция има срок от два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е взела за съобразяване на националното си законодателство с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да заведе срещу нея дело в Съда на ЕС.(За повече информация: J. Todd – тел. +32 229 94107 – моб. тел. +32 498 99 4107)

Данъчно облагане: От ИТАЛИЯ се иска да измени дискриминационните си законодателни разпоредби за данъка върху наследството

Комисията поиска от Италия да измени законодателните си разпоредби за данъка върху наследството, които дискриминират завещанията в полза на организации с нестопанска цел в друга държава — членка на ЕС, или държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП). По силата на италианското законодателство завещанията в полза на организации с нестопанска цел, които извършват дейности от обществен или социален интерес, са освободени от данък. Но подобни завещания за организации с нестопанска цел със седалище в други държави от ЕС или ЕИП се освобождават само ако съответната държава предвижда реципрочно освобождаване за италианските организации с нестопанска цел. Ако няма реципрочно освобождаване, завещаното имущество се облага с данък в размер на 8 % от стойността му. В резултат на това данъкът върху завещанията в полза на чуждестранни организации с нестопанска цел често е по-висок от този върху завещанията в полза на подобни италиански организации. Освен това според италианското законодателство ценните книжа, издадени от италиански публични субекти, се изключват от масата на наследството, докато за ценните книжа, издадени от други държави от ЕС и ЕИП, такова изключение няма.

Комисията смята, че тези разпоредби са дискриминационни и представляват неоснователно ограничение на свободното движение на капитали. Изпратените на Италия искания са под формата на две мотивирани становища. Ако Италия не изпълни изискванията в срок от два месеца, Комисията може да заведе срещу нея дело в Съда на ЕС. (номера за справка: 2012/2156 и 2012/2157)

(За повече информация: E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

Права на пътниците: Комисията иска от ИТАЛИЯ да изпълни изцяло разпоредбите за правата на пътниците, пътуващи по море или вътрешни водни пътища

Европейската комисия поиска от Италия да изпълни изцяло Регламента относно правата на пътниците по отношение на превозите и круизите от и до италиански пристанища. Италия все още не е учредила национален орган, който да се занимава с жалбите на пътниците и да осигурява изпълнението на Регламента. Освен това Италия не е въвела наказателни разпоредби за случаите на нарушение на Регламента.

С Регламента се определят правата на пътниците, пътуващи по море и вътрешни водни пътища в ЕС, а прилагането му започна на 18 декември 2012 г. — датата, до която всички държави членки бяха задължени по закон да изпълнят горепосочените изисквания. Искането на Комисията е изпратено под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата на ЕС за нарушение. Италия има срок от два месеца да уведоми Комисията за предприетите мерки за правилното прилагане на Регламента, в противен случай Комисията може да заведе срещу нея дело в Съда на ЕС.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

Околна среда: Комисията иска от ЛАТВИЯ да приведе в съответствие законодателството си за отпадъците

На Латвия се изпраща мотивирано становище, тъй като не е въвела правилно Рамковата директива за отпадъците в националното си законодателство. Комисията изпрати по този въпрос официално уведомително писмо на 18 октомври 2013 г.; макар че много от първоначалните проблеми са преодолени, все пак остават известни пропуски. Те са свързани най-вече с непълното или неправилно въвеждане на изискванията за страничните продукти, статуса за край на отпадъка и управлението на опасните отпадъци. Въпреки че Латвия е признала пропуските си, тя все още не е приела поправителни мерки. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище, като дава на Естония срок от два месеца за предприемане на действия. Ако Естония не се съобрази с това становище, въпросът може да бъде отнесен пред Съда на ЕС.(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

Железопътен транспорт: Комисията иска от НИДЕРЛАНДИЯ да транспонира изцяло законодателството на ЕС относно оперативната съвместимост

Европейската комисия поиска от Нидерландия да приведе националните си разпоредби в съответствие с Директива 2008/57/EО относно оперативната съвместимост на железопътната система, по-точно по отношение на разрешенията за превозните средства. Предназначението на Директивата е да бъдат създадени условия за постигане на оперативна съвместимост на инфраструктурата, подвижния състав, сигнализацията и другите подсистеми на железопътната система в рамките на европейската система за железопътен транспорт. Законодателството на ЕС относно оперативната съвместимост на железопътната система трябва да се прилага във всички държави членки, за да могат железопътните превозвачи да извършват дейност в цяла Европа, като по този начин се осигурява възможност железопътният транспорт да се конкурира по-ефективно с другите видове транспорт и товарните превози да се пренасочат към по-безопасни и по-екологосъобразни видове транспорт.

Необходимите законодателни актове трябваше да бъдат въведени до 19 юли 2010 г. През април 2014 г. Комисията откри по случая процедура за нарушение срещу Нидерландия и сега изпраща мотивирано становище (втори етап от процедурата на ЕС за нарушение). Нидерландия разполага със срок от два месеца, за да отговори на Комисията. Ако Нидерландия не предприеме задоволителни действия, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

Въздухоплаване: Комисията иска от ПОЛША да приеме разпоредбите за инициативата Единно европейско небе

Днес Комисията изпрати на Полша мотивирано становище, тъй като страната не е изменила действащото си законодателство, за да го съобрази с изискванията на ЕС за управлението на потоците въздушно движение (Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията). Националните разпоредби трябваше да бъдат въведени до 2011 г., за да се оптимизира наличният капацитет при използване на въздушното пространство. На практика с Регламента от операторите на въздухоплавателни средства се изисква да спазват полетните си планове и определените им слотове, както и да съгласуват операциите си с органите за обслужване на въздушното движение и централния орган за управление на потоците въздушно движение. Държавите — членки на ЕС, трябва да предвидят наказания за нарушение на тези разпоредби и да вземат всички необходими мерки за изпълнението им. Необходимо е да бъдат установени национални наказателни разпоредби за борба срещу злоупотребите с полетни планове и използването на паралелни полетни планове и срещу неправомерното използване на слотовете, тъй като тези практики намаляват ефективността на управлението на въздушното движение. Полша има срок от два месеца да уведоми Комисията за предприетите мерки за пълното прилагане на Регламента, в противен случай Комисията може да заведе срещу нея дело в Съда на ЕС.(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

Околна среда: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да предприеме действия във връзка със замърсяването на въздуха

Португалия не защитава гражданите си от замърсяване с фини прахови частици (ПЧ10). Емисиите на ПЧ10 идват главно от промишлеността, превозните средства и жилищното отопление; тези частици могат да предизвикат астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Съгласно законодателството на ЕС държавите членки трябва да ограничат излагането на гражданите на тези частици. Гражданите в някои райони на Лисабон, Порто, Авейро/Иляво и Естарежа постоянно или почти постоянно се излагат на нездравословни нива ПЧ10 от 2005 г. насам, както сочат последните доклади от 2012 г. Комисията счита, че необходимите мерки за защита на здравето на гражданите е трябвало да бъдат въведени не по-късно от 2005 г., и иска от Португалия да предприеме перспективни, бързи и ефективни действия, за да изпълни съответните норми възможно най-скоро. Днешното мотивирано становище е вторият етап на процедурата след изпращането на официално уведомително писмо през ноември 2013 г. Съдът на ЕС вече постанови едно решение срещу Португалия през ноември 2012 г. заради твърде високите нива на ПЧ10 в Лисабон и Порто за периода 2005—2007 г. Ако Португалия не предприеме действия, Комисията може да заведе срещу нея второ дело в Съда на ЕС, като е вероятно да поиска налагане на глоби.

(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

Околна среда: Комисията иска от РУМЪНИЯ да предприеме действия във връзка със замърсяването на въздуха

Румъния не защитава гражданите си от замърсяване с фини прахови частици (ПЧ10). Емисиите на тези фини частици идват главно от промишлеността, превозните средства и жилищното отопление, като те могат да предизвикат астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Съгласно законодателството на ЕС държавите членки трябва да ограничат излагането на гражданите на тези частици. Гражданите в някои райони на Букурещ, Брашов и Яш постоянно или почти постоянно се излагат на нездравословни нива ПЧ10 от 2007 г. насам, както сочат последните доклади от 2012 г. Комисията счита, че Румъния не е взела необходимите мерки за защита на здравето на гражданите, които трябваше да бъдат въведени най-късно през 2007 г., и иска от нея да предприеме перспективни, бързи и ефективни действия, за да изпълни съответните норми възможно най-скоро. След допълнителното официално уведомително писмо от февруари 2013 г. днес се изпраща мотивирано становище. Ако Румъния не предприеме действия, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

Медицински предписания: Комисията иска от РУМЪНИЯ да я уведоми за пълното транспониране на разпоредбите относно медицинските предписания, издадени в друга държава членка

Днес Европейската комисия изпрати официално искане до Румъния да осигури пълното транспониране на Директивата за определяне на мерки за улесняване на трансграничното признаване на медицински предписания (2012/52/ЕС). Директивата има за цел повишаване на способността на фармацевтите да разбират и изпълняват медицински предписания, издадени в друга държава от ЕС на пациенти, които упражняват правото си на трансгранично здравно обслужване. С нея от държавите — членки на ЕС, се изисква да гарантират, че медицинските предписания, които ще бъдат използвани в друга държава членка, съдържат определен брой елементи, изложени в приложението към Директивата. Румъния е транспонирала Директивата частично.

Към днешна дата Румъния не е въвела Директивата изцяло в националното си законодателство, въпреки че от нея се изискваше да извърши това до 25 октомври 2013 г. Румъния разполага с два месеца, за да информира Комисията за мерките, които е взела за транспониране на Директива 2012/52/ЕС. Ако не бъде получено уведомление за предприемането на подходящи мерки, Комисията може да отнесе въпроса пред Съда на ЕС.

(За повече информация: F. Vincent – тел. +32 229 87166 – моб. тел. +32 498 98 7166)

Околна среда: Комисията иска от ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да измени законодателните си разпоредби за живака

Европейската комисия иска от Обединеното кралство да завърши въвеждането в националното си законодателство на измененията в разпоредбите на ЕС относно съхранението на метален живак, считан за отпадък (Директива 2011/97/EС). След като проучи измененията в нормативните актове на Обединеното кралство, уреждащи издаването на екологични разрешителни, и нормативните актове на Шотландия, отнасящи се до депата за отпадъци, Комисията не е убедена, че изменението на законодателните разпоредби на ЕС за съхранението на живак е въведено ясно и правилно. Това изменение е свързано с техническите изисквания за временното съхранение на метален живак — елемент, който е силно токсичен за хората, екосистемите и живата природа. Ето защо сега се изпраща мотивирано становище и ако Обединеното кралство не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да отнесе въпроса пред Съда на ЕС.(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

Официални уведомителни писма

Банкови депозити: БЪЛГАРИЯ трябва да осигури за клиентите на банките достъп до парите им

Европейската комисия открива процедура за нарушение срещу Република България, тъй като страната не е транспонирала правилно член 1, параграф 3 и член 10, параграф 1 от Директива 94/19/EО (Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите) и не се е съобразила с принципа на свободното движение на капитали по член 63 от ДФЕС.С откриването на тази процедура за нарушение Комисията изпълнява задължението си да следи за спазването на правото на ЕС от страна на държавите членки. Комисията очаква на вложителите незабавно да бъде осигурен достъп до средствата по банковите им депозити в размера, на който имат право.

(За повече информация: IP/14/1041 - C. Hughes - тел. +32 2 296 44 50 - моб. тел. +32 498 964450)

MEMO/14/537


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница