Европейска сметна палата съобщение за пресата eca/13/18Дата24.10.2018
Размер47.5 Kb.ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/18

Люксембург, 18 юни 2013 г.

Помощта от ЕС за Египет в областта на управлението е предоставена с добри намерения, но е неефективна“ според одиторите на ЕС

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува доклад, в който се отправят сериозни критики към помощта от ЕС, предназначена за подпомагане на ключови области на управлението в Египет преди и след въстанието от януари 2011 г. „Внимателният и мек подход не е постигнал резултати. Настъпва моментът за приемане на по-фокусиран подход, който да доведе до значими постижения и да осигури повече ползи от средствата на европейските данъкоплатци“ заяви г-н Karel Pinxten — членът на ЕСП, който отговаря за изготвянето на доклада.

Одитът се съсредоточи върху управлението на публичните финанси (УПФ) и борбата срещу корупцията от една страна и върху демокрацията от друга.

За периода 2007—2013 г. Египет е получил от ЕС средства в размер на приблизително 1 милиард евро. Тъй като над половината от тези средства се насочват през държавната хазна на Египет чрез механизъм за предоставяне на помощ, наречен бюджетна подкрепа, до голяма степен се разчита на управлението на публичните финанси в страната.

Комисията и Европейската служба за външни действия (ЕСВД) не са успели да осигурят преодоляване на сериозните слабости в УПФ от страна на египетските власти. Като пример за тези сериозни слабости могат да се посочат липсата на прозрачност на бюджета, неефективните одитни механизми и широкоразпространената корупция. Комисията и ЕСВД не са реагирали на липсата на напредък с решителни действия за осигуряване на отчетност за значителните средства на ЕС, а са продължили прякото им изплащане на египетските органи.

Наред с това интервенциите на ЕС в областта на подкрепата за правата на човека и демокрацията също са постигнали ограничен успех. Основната програма за защита на правата на човека като цяло не е успешна.Програмата е стартирала твърде бавно, а нейното изпълнение е възпрепятствано от отрицателното отношение на египетските органи. Комисията и ЕСВД не са използвали наличните инструменти за финансово и политическо въздействие, за да преодолеят тази неотстъпчивост. Някои елементи на тази програма е трябвало да бъдат напълно прекратени. Средствата, канализирани чрез организации на гражданското общество (ОГО), не са били с достатъчен размер, за да постигнат чувствително различни резултати.

След въстанието не са предприети значими нови инициативи за решаване на проблемите с правата на човека, а до настоящия момент изпълняваните мерки имат слабо въздействие. В последвалия преглед не е обърнато достатъчно внимание на правата на жените и малцинствата въпреки критичната нужда от спешни действия, които да противостоят на растящата нетолерантност.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Специален доклад № 4/2013 е озаглавен „Сътрудничество на ЕС с Египет в областта на управлението“. ЕСП оцени дали Европейската комисия и Европейската служба за външни действия (ЕСВД) са управлявали ефективно помощта от ЕС за подобряване на управлението в Египет преди и след въстанието от 2011 г. В доклада са изложени множество констатации, които демонстрират, че помощта от ЕС не е била ефективна при подобряването на управлението.

Управление на публичните финанси

Липса на прозрачност на бюджета и управленска отговорност


  • Липсва прозрачност във важни области от бюджета. Военните разходи не се декларират, липсва и информация относно разходите, свързани с президентската институция (вж. точка 47, буква a).

  • Египетските органи са отделили най-малко 36 милиарда египетски лири (около 4 милиарда евро), което се равнява на 2,4 % от БВП на Египет, извън държавния бюджет в т.нар. „специални фондове“. Точният размер на средствата в тези фондове не е известен, нито за какви цели и по какъв начин се използват те (вж. точка 47, буква б).

  • Не е постигнат напредък в реформите на външния одит. Централната одитна организация, която е върховната одитна институция на Египет, се отчита пряко на президента Мубарак, а мнозинството от нейните доклади са секретни. Липсата на реформи и прозрачност в Централната одитна организация сериозно затруднява подобряването на УПФ (вж. точка 47, буква в).

Въпреки сериозните проблеми на Египет в областта на корупцията, помощта от ЕС не е била насочена към преки действия за преодоляване на този проблем. Някои програми за бюджетна подкрепа от ЕС в други държави съдържат конкретни условия по отношение на корупцията, но случаят на Египет не е такъв. Следва също така да се отбележи, че Комисията е единственият донор, предоставящ бюджетна подкрепа на Египет.

Права на човека и демокрация

Ключова характеристика на споразумението за асоцииране, сключени между ЕС и Египет, е настояването за спазване на демократичните принципи и основните човешки права. Това отразява дългогодишния ангажимент на ЕС за насърчаване на правата на човека и демокрацията при провеждане на международните отношения на Съюза, който е заложен и в член 21, параграф 1 от Договора за Европейския съюз.

Основната програма е засегната от проблеми, много от които се дължат най-вече на липсата на ангажираност от страна на египетските органи:


  • 30 месеца след подписване на споразумението за финансиране само 22 % от средствата са изплатени (точка 29, буква б);

  • отменен е основен компонент (4 милиона евро) за увеличаване на капацитета на ОГО (точка 29, буква в).

След въстанието правата на малцинствата се намират под все по-голяма заплаха, междуобщностното насилие на религиозна основа се увеличава, като християнското малцинство понася най-сериозните атаки. Разследванията на проявеното насилие са много бавни или изобщо не се предприемат.

В областта на правата на жените новият парламент, сформиран след въстанието, призовава за премахването на няколко институции, поддържащи правата на жените. Парламентът изисква също така намаляване на възрастта за сключване на брак, декриминализирането на гениталното осакатяване на жени и преразглеждане на закона за гражданското състояние и закона за детето с цел привеждането им в съответствие с принципите на шериата (вж. точка 63 от доклада).Препоръки на ЕСП

Всички препоръки, отправени в доклада на Палатата (точки 80—82), са приети от Комисията и ЕСВД.
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от Европейската сметна палата. Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg


Tel.: (+352) 4398 45410 - Fax: (+352) 4398 46410 – Mobile (+352) 621 55 22 24
e-mail: press@eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница