Европейска столица на културата -2019“ българия формуляр за кандидатстванеДата30.11.2018
Размер212.83 Kb.
ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА -2019“

БЪЛГАРИЯ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

(попълва се от градовете, които кандидатстват за присъждане на званието)

Информация за кандидата
Град
Организационна структура1
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
(град, пощенски код, улица)
Телефон
Факс
Електронен адрес
Интернет страница
Информация за представителя на кандидата
Име
Длъжност
Електронен адрес
Тел./факс
Лице за контакт (ако е различно от представителя)
Име
Длъжност
Електронен адрес
Тел./факс
Подпис на лицето, упълномощено да представлява кандидата
Дата и място
С цел да проведат по възможно най-добрия начин своето участие в процедурата по подбор за присъждане на званието „Европейска столица на културата - 2019“, както и за да улеснят работата на компетентното жури за подбор, желаещите да участват в конкурса български градове е необходимо да попълнят настоящия формуляр за кандидатстване. Неговите раздели обхващат различните елементи на събитието, които градовете следва да изяснят при участието си в конкурса. Формулярът за кандидатстване може да бъде придружен от приложения в свободен формат, както е посочено по-долу.

От съществено значение е между всички въпроси и съответните отговори във формуляра за кандидатстване да има ясна обвързаност.

Формулярът за кандидатстване се попълва на английски език и при желание на един или повече от един от 23-те официални езика на ЕС. Английската версия на документа ще бъде използвана в работата на журито за подбор и като основа за справки в случай на разминаване между различните езикови версии.

Журито за подбор ще оценява съдържанието на кандидатурите, а не тяхната форма или начин на представяне. От значение е отговорите на посочените по-долу въпроси да са кратки и в същото време съдържателни.

На етапа на предварителен подбор, попълненият вариант на формуляра за кандидатстване (без приложенията) не трябва да надвишава 80 страници, шрифт Times New Roman 12, формат A4. В рамките на този лимит (80 страници) кандидатите могат да приложат и илюстративни, графични или други визуални материали /например лого/. Извън този лимит са позволени допълнително две приложения: едно за описание на детайли на културната програма (до 10 страници) и едно към финансовата част (до 5 страници). На етапа на предварителен подбор не са позволени CD/DVD или други мултимедийни представяния на кандидатурите.

На етапа на окончателен подбор, попълненият вариант на формуляра за кандидатстване (без приложенията) не трябва да надвишава 100 страници, шрифт Times New Roman 12, формат A4. В рамките на този лимит (100 страници) кандидатите могат да приложат и илюстративни, графични или други визуални материали /например лого/. Извън този лимит са позволени допълнително две приложения: едно за описание на детайли на културната програма (до 10 страници) и едно към финансовата част (до 5 страници).Формулярите за кандидатстване, които не са изготвени съобразно посочените по-горе изисквания както за етапа на предварителен подбор, така и за етапа на окончателен подбор, няма да бъдат допуснати и разглеждани по-нататък.

За двата етапа на подбор документите за кандидатстване (попълненият формуляр и приложенията) трябва да бъдат изпратени в хартиен и електронен формат.

След публикуването на поканата за подаване на кандидатури от България2, градовете, които желаят да участват в конкурса, следва да изпратят документите за кандидатстване (формуляри за кандидатстване и приложенията към тях) до Министерството на културата на Република България. На етапа на предварителен подбор, конкурсните документи трябва да дадат обща представа за програмата, която всеки град-кандидат планира да осъществи през 2019 година. Градовете, избрани в края на етапа на предварителен подбор, трябва да допълнят формуляра за кандидатстване и приложенията и да предоставят необходимата допълнителна информация (виж по-долу при описанието на двата етапа).

За определения за "Европейска столица на културата" български град, културната програма, описана в документите за кандидатстване, ще послужи на журито за подбор като основа за следващите етапи на оценка и мониторинг3, на базата на които ще бъде взето решението за предоставяне на паричната награда на името на Мелина Меркури.

Попълненият формуляр за кандидатстване ще се използва по време на двата етапа на конкурса: първо при предварителния, а след това и при окончателния подбор (с направените допълнения). Процедурата за подбор е описана подробно в Ръководството за градовете, които кандидатстват за званието „Европейска столица на културата“. Единствено избраните градове от етапа на предварителен подбор се класират за участие в етапа на окончателния подбор.

- За етапа на предварителния подбор, отговорите във формуляра за кандидатстване трябва да предоставят общ преглед на програмата, която всеки град-кандидат планира да осъществи през 2019 година. На този етап не е задължително да се отговаря на някои от въпросите (това е посочено за всеки съответен въпрос чрез следния израз: „на етапа на предварителен подбор отговорът на този въпрос не е задължителен“).

- За етапа на окончателния подбор трябва да бъдат попълнени отговорите на всички раздели и въпроси. Онези от тях, които вече са били попълнени на етапа на предварителен подбор, трябва да бъдат допълнени и разширени при необходимост. На етапа на окончателен подбор някои въпроси изискват по-подробни отговори (това е посочено за всеки съответен въпрос чрез следния израз: "на този въпрос трябва да се отговори по-подробно на етапа на окончателен подбор“). Допълнително се изисква направените промени и включената нова информация във формуляра за кандидатстване на етапа на окончателен подбор да бъдат отбелязани с удебелен или цветен шрифт, или по някакъв друг начин.

Попълват се следните раздели:I. Основни принципи:

1. Защо представляваният от вас град желае да участва в конкурса за званието „Европейска столица на културата“?

Кое ще бъде основното предизвикателство за него при тази номинация? Какви са целите на града за въпросната година?

2. Опишете и обяснете концепцията на програмата, чието изпълнение ще започне, ако градът бъде определен за „Европейска столица на културата“?

3. Може ли тази програма да бъде обобщена под някакво мото? (На етапа на предварителен подбор отговорът на този въпрос не е задължителен.)

4. Коя географска област градът възнамерява да включи в инициативата „Европейска столица на културата“? Обяснете този избор.

5. Моля потвърдете, че имате подкрепата на местните и/или регионалните политически власти?

6. Как се вписва събитието в дългосрочното културно развитие на града и, където е уместно, на региона?

7. До каква степен планирате да установите връзки с града от Италия, който ще бъде определен за „Европейска столица на културата“ през 2019 година?

В случай, че на Вашия град бъде присъдено званието „Европейска столица на културата“, планирате ли да си сътрудничите с другите градове-кандидати от България, допуснати до етапа на окончателен подбор? (На етапа на предварителен подбор отговорът на този въпрос не е задължителен.)

8. Обяснете как събитието би могло да допринесе за изпълнение на изброените по-долу критерии. Моля, обосновете отговора си за всеки един от критериите (На този въпрос трябва да се отговори по-подробно при етапа на окончателен подбор.)

● По отношение на „Европейското измерение“, как градът възнамерява да даде своя принос за изпълнение на следните цели:

- развитие на сътрудничеството между културните оператори, хората на изкуството и градовете в България и в други държави-членки във всички сектори на културата;

- акцентиране върху богатото културно многообразие в Европа;

- извеждане на преден план на общите черти на европейските култури?

Можете ли да уточните как това събитие би могло да допринесе за укрепване на връзките на града Ви с Европа?

9. Обяснете как събитието би могло да допринесе за изпълнение на изброените по-долу критерии. Моля, обосновете своя отговор за всеки един от критериите (на този въпрос трябва да се отговори по-подробно на етапа на окончателен подбор.)

● По отношение на „Град и граждани“, как градът възнамерява да гарантира, че програмата за събитието ще:

- привлече интереса на европейските граждани;

- насърчи участието на хора на изкуството, заинтересовани лица от социално-културната сфера и жителите на града, неговите околности и областта, включени в програмата,

- бъде устойчива и ще представлява неразделна част от дългосрочното културно и социално развитие на града?

10. Как градът планира да участва в или да осъществява взаимодействия с културните дейности, подкрепяни от европейските институции?

11. Предназначени ли са някои части от програмата за определени целеви групи (млади хора, малцинства и т. н.)? Уточнете кои са съответните части от програмата, планирана за събитието.

12. Какви контакти е установил или възнамерява да установи градът или органът, отговорен за подготовката на събитието, с:

- културни оператори от Вашия град?

- културни оператори от останалата част от България?

- културни оператори извън България?

Посочете някои оператори, с които е предвидено да си сътрудничите и уточнете по какъв начин е предвидено това сътрудничество да се осъществи. (На етапа на предварителен подбор отговорът на този въпрос не е задължителен.)

13. С какво предложеният от Вас проект е иновативен?

14. Ако Вашият град бъде удостоен със званието „Европейска столица на културата“, какви ще бъдат средносрочният и дългосрочен ефект на събитието от социална и културна гледна точка, както и от гледна точка на цялостното развитие на града?

Възнамеряват ли общинските власти да направят публична декларация за своите намерения за бъдещата подкрепа на културата за периода след изтичането на годината на събитието?

15. Как е била планирана и подготвена кандидатурата на града Ви?II Структура на програмата за събитието:

1. Как възнамерява градът да структурира годишната програма ако бъде избран за „Европейска столица на културата“ (насоки, обща тема на събитието, конкретни теми и т.н.)? Каква ще бъде продължителността на програмата? (На този въпрос трябва да се отговори по-подробно на етапа на окончателен подбор.)

2. Какви основни събития ще се състоят през годината?

За всяко едно, моля да предоставите следната информация: описание на събитието /дата и място / партньори по проекта / финансиране. (На етапа на предварителен подбор отговорът на този въпрос не е задължителен.)

3. Как градът планира да избере проектите/събитията, които ще бъдат включени в програмата за годината? (На етапа на предварителен подбор отговорът на този въпрос не е задължителен.)

III Организиране и финансиране на събитието:

1. Организационна структура

1.1 Какъв вид структура4 е предвидена за организацията, отговорна за изпълнението на проекта? Какъв вид взаимоотношения ще поддържа тя с градските власти? (На този въпрос трябва да се отговори по-подробно на етапа на окончателен подбор, по-конкретно като бъдат включени статутът на организацията, числеността на персонала, автобиографиите на отговорните лица, информация за финансовия и управленския капацитет, както и графика на структурата с коментари за съответните отговорности на различните нива).

1.2 В случай че в събитието е включена област в околностите на града, как ще бъде организирана координацията между представителите на съответните местни и регионални власти?

1.3. Въз основа на какви критерии и при какви условия е бил или ще бъде избран художественият директор на събитието? Какъв е или какъв ще бъде неговият/нейният профил? Кога той/тя ще встъпи в длъжност? Какви ще бъдат неговите/нейните компетенции? (На този въпрос трябва да се отговори по-подробно на етапа на окончателен подбор.)

2. Финансиране на събитието:

2.1: Какъв е обемът на годишния бюджет за култура във Вашия град през последните 5 години (без разходите, свързани с кандидатурата за „Европейска столица на културата”).

Попълнете таблицата:година

Бюджет за култура на града

(в евро)

Бюджет за култура на града

(% от общия годишен бюджет на града)

-4-3-2-1текуща2.2 Обяснете как ще се формира бюджетът на събитието (финансиране, специално предвидено за събитието).

Моля попълнете таблицата.Общо разходи предвидени в бюджета

(в евро)

Оперативни разходи

(в евро)


Оперативни разходи

(%)


Капиталови разходи

(в евро)


Капиталови разходи

(%)

В случай, че градът предвижда да съфинансира събитието от годишния си бюджет за култура, посочете каква част от бюджета ще бъде преразпределена за събитието, като започнете от годината на подаване на кандидатурата и стигнете до 2019 г. включително (в евро).

Общо приходи предвидени в

бюджета

(в евро)

От бюджета на публичния сектор

(в евро)


От бюджета на публичния сектор

(%)


От частния сектор

(в евро)


От частния сектор

(%)Приходи от публичния сектор

(в евро)

(%)

Планирано/осигурено финансиране

(моля уточнете)Правителство


Град


Област


ЕС


други


2.3 Обяснете как ще бъде разпределен бюджетът за оперативни разходи, свързани със събитието "Европейска столица на културата".

Моля попълнете таблиците:

А) Общо оперативни разходи

Опера

тивни разходи

(в евро)

Разходи за програмата

(в евро)


Разходи за програмата

(%)


Реклама и маркетинг

(в евро)


Реклама и маркетинг

(%)


Заплати, непреки,

административни разходи

(в евро)


Заплати,непреки,

административни разходи

(%)


Други (уточнете)

Б) Времеви график за извършване на оперативните разходи

Времеви график на разходите/година

Разходи за програмата

(в евро)


Разходи за програ

мата


(%)

Разходи за реклама и маркетинг

(в евро)


Разходи за реклама и маркетинг

(%)


Заплати, непреки,

административни разходи

(в евро)


Заплати, непреки, администра

тивни разходи

(%)


Други

2014


2015


2016


2017


2018


2019


2020


2.4 Общо капиталови разходи

Капиталови разходи

(в евро)

Финансиране изграждането на нова или обновяване на съществуващата културна инфраструктура (музеи, галерии, театри, концертни зали, центрове за изкуство и т.н)

(в евро)


Разходи за обновяване на друга градска инфраструктура (обновяване на площади, градини, улици, благоустрояване на обществените пространства и т.н)

(в евро)


Инфраструктура (инвестиции в метролинии, железопътни линии, пристанища, пътища и т.н.)

(в евро)


Включете, ако е приложимо, таблица, която да уточнява какъв размер на средствата за какъв капиталов разход ще бъде изразходен за периода от подаването на кандидатурата до 2019 г. включително.

2.5 Гласували ли са вече или поели ли са някакви финансови ангажименти публичните финансови органи (община, област, държава)? Ако не, кога се очаква да стане това?

2.6 Какви са плановете за привличане на спонсори на събитието?

2.7 Съгласно какъв времеви график ще бъде получено финансирането от града и/или от органа, отговарящ за подготовката и изпълнението на събитието ”Европейска столица на културата”, ако градът получи званието „Европейска столица на културата“? Моля попълнете таблицата.(На етапа на предварителен подбор отговорът на този въпрос не е задължителен.)Източници на финансиране, които ще се използват за покриване на оперативните разходи:

Източник на финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ЕСПравителствоГрадОбластСпонсорствоДругиИзточници на финансиране, които ще се използват за покриване на капиталовите разходи:

Източник на финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ЕСПравителствоГрадОбластСпонсорствоДруги2.8 Каква част от общия годишен бюджет на града/общината имате намерение да бъде отделен за култура след приключване на събитието “Европейска столица на културата” ( в евро и като % от общия годишен бюджет)

IV Градска инфраструктура

1. Какви предимства има градът от гледна точка на достъпността (регионален, национален и международен транспорт)?

2. Какъв е капацитетът на града по отношение на туристическото настаняване?

3. Какви проекти предстои да бъдат осъществени между настоящия момент и 2019 година, от гледна точка на градската и туристическата инфраструктура, включително обновяване/ремонтни дейности? Какъв е планираният времеви график за осъществяването на тези дейности? (На етапа на предварителен подбор отговорът на този въпрос не е задължителен.)V Комуникационна стратегия:

1. Каква комуникационна стратегия възнамерява да приложи градът за събитието „Европейска столица на културата“?(На този въпрос трябва да се отговори по-подробно на етапа на окончателен подбор, по-специално по отношение на медийната стратегия, както и във връзка с привличането на публиката и мобилизация на местните жители. На етапа на окончателен подбор следва да се отдели специално внимание на планираните или осъществени партньорства с печатните медии и със сектора на аудиовизуалните медии с оглед осигуряване на медийно покритие на събитието и на плановете, свързани с тази стратегия).

2. Как градът планира да осигури видимостта на Европейския съюз, който присъжда званието?

VI Вътрешна оценка и мониторинг на събитието:

Възнамерява ли градът да създаде специална система за мониторинг и оценка:

- на въздействието на програмата и нейните резултати?

- на финансовото управление?VII Допълнителна информация:

1. Според вас кои са силните страни на кандидатурата на града и измеренията на неговия успех като „Европейска столица на културата“ и, от друга страна, кои са нейните слаби страни?

2. Градът възнамерява ли да разработва специални културни проекти през следващите години, независимо от резултата от неговата кандидатура за званието „Европейска столица на културата“? Моля да коментирате.

3. Моля добавете всякаква допълнителна информация, която считате за необходима по отношение на предмета на Вашата кандидатура.1 Вж. Ръководство за градовете, които кандидатстват за званието „Европейска столица на културата“.

2 Вж. Ръководство за градовете, които кандидатстват за званието „Европейска столица на културата“.

3 Уточнение: това са етапи на оценка и мониторинг, които журито за подбор провежда след избора на даден град за "Европейска столица на културата" и те не са част от представената процедура за кандидатстване. Вж. чл. 10 и чл. 11 на Решение 1622/2006/ЕО

4 Горепосочената структура се отнася за организацията, която ще осъществява връзка с Европейската комисия, по-специално по време на етапа на мониторинг, в случай че званието бъде присъдено на града.Каталог: images -> content
content -> Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 19. 03. 2011 г в гр. Ямбол yletest ниво Flyers Излъчени победители
content -> Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 19. 03. 2011 г в гр. Ямбол yletest ниво Starters Излъчени победители
content -> Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 19. 03. 2011 г в гр. Ямбол ниво А2 Pre-intermediate
content -> Европейска столица на културата -2019“ българия формуляр за кандидатстване
content -> Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 24. 03. 2012 г в гр. София yletest ниво Movers Излъчени победители
content -> Проведено на 28. 03. 2009 г в Соу „Христо Ботев” гр. Враца Излъчени победители
content -> Наредба №8121з-531 от 9 септември 2014 Г. За реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
content -> Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 24. 03. 2012 г в гр. София yletest ниво Starters Излъчени победители
content -> Догматична конституция за Църквата Lumen Gentium
content -> Objective proficiency 2nd edition


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница