Европейската сметна палата – външният одитор на Европейския съюзДата13.10.2017
Размер223.36 Kb.

Дирекция „Международна дейност и евроинтеграция”

Информационен материал № 1/2007 г.Европейската сметна палата –

външният одитор на Европейския съюз

Финансов контрол на средствата на ЕС

Европейската комисия отговаря за изпълнението на бюджета на Европейския съюз (ЕС) и за осигуряването на разумно и законосъобразно изразходване на средствата на ЕС. Макар по правило управлението да е директно, Комисията разчита на страните членки за управлението на финансовите средства за определени политики. Селскостопанските разходи и разходите за регионалната политика, които преобладават в разходната част на бюджета на Общността, се осъществяват в страните членки от национални и местни органи, на които са предоставени пълномощия за тяхното управление при условията, определени от Общността. Комисията в партньорство със страните членки следи за правилното изпълнение на проектите и изразходване на тези средства.

Разходите на ЕС са обект на много и различни равнища на контрол в Комисията и от администрациите на страните членки и страните бенефициенти. Самата Комисия има функции за вътрешен одит, който помага да се установи дали съответните контролни системи са създадени и действат ефективно.

Изпълнението на бюджета като цяло се следи стриктно на три равнища:

● вътрешен контрол в рамките на институцията под надзора на Комисията;

● независим външен одит, извършван от Европейската сметна палата (ЕСП); и

● отчет-оценка, давана от Европейския парламент, която се изразява в решение на Парламента за одобряване на управлението на бюджета от Комисията и затваряне на бюджетния цикъл.
Ролята на Европейската сметна палата, като независим външен одитор на ЕС, е да оцени финансовото управление на бюджета като цяло.

Европейската сметна палата е независима и автономна в одитната си дейност, т.е. тя организира и извършва одитите при пълна независимост от останалите институции на ЕС и от правителствата на държавите членки на ЕС. ЕСП е свободна да планира и организира одитната си дейност, да решава кога и по какъв начин да извършва одити и да представя резултатите от тях, да определя степента на публичност по отношение на специалните й одитни доклади и становища. Одитът в държавите членки се извършва съвместно с националните одиторски органи.

Историческа справка
До 1975 г. финансите на Европейската общност (ЕО) се проверяват от одиторски съвет (за общия бюджет) и от главен одитор (за бюджета на Европейската общност за въглища и стомана).
Договорът на Европейската общност от Брюксел (22 юли 1975 г.) включва разпоредби (чл.чл. 246-248) за създаването на Европейската сметна палата. Инициативата е на Х. Айгнер, Председател на Комитета за бюджетен контрол на Европейския парламент.
ЕСП, определена като „финансовата съвест” на ЕО1, започва да функционира през октомври 1977 г. със седалище в Люксембург. Тази година ЕСП отбелязва 30 години от създаването й.
Договорът от Маастрихт (7 ноември 1992 г.) предоставя на ЕСП статут на една от петте институции на ЕО. По силата на този договор ЕСП се задължава да представя в Европейския парламент и Съвета на ЕС декларация, гарантираща точността на отчетите, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции (ДАС).2
Договорът от Амстердам (2 октомври 1997 г.) разширява обхвата на одитната дейност на ЕСП, като включва втория и третия стълб на ЕС (външна политика и сигурност, правосъдие и вътрешни работи). Договорът подчертава ролята на палатата по отношение на нередностите и мерките за борба с измамите. Договорът осигурява на ЕСП достъп до различни форми на правна защита, които са на разположение на другите институции на ЕС, и по този начин гарантира нейното ефективно функциониране.

Договорът от Ница ( 26 февруари 2001 г.) предвижда ЕСП да се състои от по един представител от всяка страна членка на ЕС. Той предоставя възможност на ЕСП да приема различни видове доклади и становища в отделните групи, а не само от цялата Сметна палата. Договорът потвърждава практиката на допълване на ДАС със специфични оценки за всяка основна област на дейността на ЕС.

Мисия на ЕСП

Осъществява независим одит на набирането и разходването на финансовите средства на ЕС и по този начин дава оценка как европейските институции изпълняват своите функции;

Проверява за правилното документиране, законното и правомерно осъществяване на финансовите операции и дали са управлявани с цел постигане на икономичност, ефикасност и ефективност;

Информира своевременно за резултатите от дейността си чрез публикуване на обективни и състоятелни доклади;

Допринася за подобряването на финансовото управление на средствата на ЕС на всички равнища.
Организационна структура
ЕСП е организирана и функционира като колегиален орган. Членовете (вече 27) се избират за срок от шест години от Съвета на ЕС след консултации и гласуване в Европейския парламент и имат право на последващ мандат. В своята дейност те са независими от националните правителства. По време на мандата си не могат да извършват други дейности, независимо дали получават от тях доходи или не.
Президентът на ЕСП се избира от членовете за срок от три години и може да бъде преизбиран. Неговата роля е на „пръв между равните” и отговаря за цялостната дейност на ЕСП, представлява палатата в контактите с европейските институции и националните ВОИ, наблюдава правните въпроси, информационната политика и вътрешния одит. Президент на ЕСП от 2005 г. е Хуберт Вебер (втори мандат на член на ЕСП).
Членовете на ЕСП са разделени в няколко работни групи и отговарят пред палатата за дейностите в техните сектори, а ЕСП като цяло е отговорна за приемането на различните видове доклади и становища. По-конкретно, одитните групи включват следните сектори от дейността на ЕС:
Одитна група І – Селскостопанска политика ( животински и растителни продукти; селскостопанско развитие; рибовъдство и морски улов, и др.; подготвя ДАС за селскостопанските политики);
Одитна група ІІ – Структурни и вътрешни политики (структурни политики – одит на изпълнението и финансов одит; вътрешна политика, включително изследвания);
Одитна група ІІІ – Външни дейности (разходите за сътрудничеството със страните от Централна и Източна Европа, страните в ОНД, Европейския фонд за развитие);
Одитна група ІV – Собствени ресурси, банкови дейности, административни разходи, институции и органи на Общността (традиционни собствени ресурси, ДДС/БНП, административни разходи за институциите на ЕС, банковите дейности и децентрализирани органи);
Група за координация, оценка, надеждност, развитие – (одитна методология и обучение, осигуряване на качеството; координиране на процедурата за написване на доклади; взаимоотношения с ОЛАФ (Европейската служба за борба с измамите); координация по изготвянето на ДАС;
Административен комитет (включва членовете, които председателстват одитните групи и групата за координиране на ДАС) – обсъжда административните въпроси, които изискват решение на палатата;
Главен секретар – отговаря за човешките ресурси, информационните технологии и телекомуникации, финанси и администрация, преводи.

ЕСП приема свой вътрешен правилник. Този правилник подлежи на одобрение от Съвета на ЕС, който взема решение с квалифицирано мнозинство.


Обхват на одита

Одитни компетенции

ЕСП одитира изпълнението на общия бюджет на ЕС, европейските фондове за развитие и финансовите отчети на всички органи и агенции и на ЕС. Това включва проверка на отчетите за приходите и разходите на всички органи и служби на ЕС (когато договорът на учредяването им не изключва тази дейност). Проверките трябва да установят дали всички приходи са събрани и дали всички разходи са направени законосъобразно и правомерно, както и дали управлението на финансовите средства е добро (стабилно) (чл. 248 от Договора за създаване на ЕО).

Одитът върху приходите, извършван от ЕСП, обхваща както планираните, така и постъпилите приходи в ЕС. Одитът върху разходите се осъществява на основата на поетите задължения и извършените плащания. Тези одити могат да бъдат извършени и преди приключването на отчетите за съответната финансова година.

Ежегодно ЕСП предоставя на Европейския парламент и Съвета на ЕС декларация, гарантираща точността на отчетите, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции (ДАС) за предходната финансова година. Тази декларация се допълва с оценки за всяка основна сфера на дейността на ЕС.Кой одитира бюджета на ЕСП?

Тъй като разходите на ЕСП са включени в общия бюджет на ЕС, за да се гарантира възможно най-голяма прозрачност при изпълнението на този раздел от бюджета, всяка година частна счетоводна фирма извършва независим одит на палатата. Резултатите от одита се изпращат на Европейския парламент и се публикуват в Официалния вестник на Европейския съюз.Освен това, ЕСП има задължението да представя становище по всяко законодателно предложение, свързано с финансовите регламенти на ЕС или оказващо въздействие върху финансите на Общността, включително борбата срещу измамите. Другите институции на ЕС могат също да искат от палатата становища по конкретни въпроси.

В годишната работна програма на ЕСП тези дейности са разграничени като: • повтарящи се одити, които съгласно Договора за учредяването на ЕО, ЕСП трябва да извършва ежегодно (одита на финансовите отчети на ЕС, на Европейските фондове за развитие и на другите органи на ЕС, както и подготвянето на ДАС);

 • избрани одитни задачи, които включват подбрани по преценка на ЕСП одити във всяка бюджетна област или по въпроси от специален интерес в областта на управлението на средствата на ЕС. Това става на основата на редовно извършвания анализ на рисковете в цялата одитна сфера, като се вземат предвид проблемите и слабостите, финансовата значимост и констатациите от предишни одити.

 • постоянни одитни задания (включени в Наръчника за одитната дейност на ЕСП) – отнасят се до дейности, които не изискват непременно публикуван доклад (при проследяване на препоръките за отстраняване на нередности и др.).

Одитите се извършват в съответствие с приетите от ЕСП Одитни политики и стандарти (ОПС), разработени на основата на Стандартите за одит на ИНТОСАЙ и Международните одиторски стандарти на Международната федерация на счетоводителите. Общата рамка на ОПС се гради върху три основни стълба:

 • анализ на риска: използването на широко обхватен анализ на риска за избор на одитни задачи и извършване на одити;

 • одитни доказателства: одитните доклади се основават на достатъчни, уместни и надеждни одитни доказателства;

 • контрол върху качеството и осигуряване на качеството: качеството на планирането, извършването и докладването на одитите се контролира в хода на одитния процес и впоследствие подлежи на прегледи за гарантиране на качеството.

Одитите се извършват на място:

 • в Европейската комисия, която отговаря за изпълнението на бюджета на ЕС;

 • в националните и местни администрации, които управляват средствата на ЕС в държавите членки, както и в трети страни бенефициенти на средства от ЕС ; • при крайните бенефициенти, които получават финансови средства от ЕС.

Принос към финансовото управление

Специално внимание ЕСП отделя на приноса към финансовото управление (adding value to financial management) чрез своята одитна дейност, която не само констатира слабостите при използването на средствата на ЕС, но и посочва как тези средства могат по-добре да се управляват. ЕСП дава предложения за повишаване ефективността на разходите чрез: • подобряване на съответствието със законодателството;

 • намаляване на риска от грешки и нередности;

 • подобряване на организацията на дейността на ЕС и неговите системи за вътрешен контрол;

 • осигуряване на по-голяма прозрачност на дейностите на ЕС чрез подобряване на методите и процедурите на отчетност; и

 • по-ефективно и ефикасно постигане на целите на политиките на Европейския съюз.

Роля за предотвратяване на нередности и измами

Основната отговорност за предотвратяване, разкриване и разследване на измамите и нередностите се носи от тези, които са отговорни за управлението и изпълнението на програмите на ЕС, т.е. от Европейската комисия и страните членки. Те трябва да гарантират съществуването на адекватни системи за вътрешен контрол и че умишлено допуснатите измами и нередности се разкриват, разследват и санкционират.

Европейската сметна палата, в качеството си на външен одитор на ЕС, оценява доколко Комисията и страните членки изпълняват своите отговорности в тази сфера и посочва действия и обстоятелства, които създават възможности за измами и нередности. За да подобри одитната си дейност в тази област, ЕСП въведе специални административни процедури, които одиторът трябва да спазва, когато разкрие или има подозрения за измами, корупция или други незаконни дейности. В тези случаи ЕСП веднага осведомява ОЛАФ.

Право на достъп до информация

Всички институции на Общността, всички органи, осъществяващи управление на приходи или разходи от името на Общността, всяко физическо или юридическо лице, което получава средства от бюджета, както и националните одитни органи изпращат на ЕСП, по нейно искане, всички документи или информация, необходими за извършването на одити.

Правото на ЕСП на достъп до информацията на Европейската инвестиционна банка, свързана с дейността й по управлението на приходите и разходите на Общността, се регламентира от споразумение между Палатата, Банката и Комисията. При отсъствие на споразумение за дадена финансова година, ЕСП има право на достъп до необходимата й информация от банката.

Одитен подход

Европейската сметна палата извършва два вида одити: финансов одит и одит на доброто (стабилното) финансово управление.Финансов одит

Достоверност на отчетите - целта на одита е да установи дали финансовите отчети дават действителна и точна представа за резултатите от финансовата година и за финансовото състояние в края на тази година.

Законност и правомерност на извършените операции за изпълнението на бюджета на ЕС - целта е да се установи доколко събраните приходи и направените разходи отговарят на съответните правила и регламенти. Одитът обхваща целия процес от получаването или направеното плащане от Комисията през различните равнища на администриране до отделните елементи на прихода или получената сума от крайния бенефициент.

Как ЕСП извършва финансов одит?

А. Законност и правомерност

Европейската комисия


 • Стандарти за вътрешен контрол

 • Извадка от направените плащания

 • Приключили програми (1994 – 1999 г.)

 • Годишни отчети за дейността и декларациите на Генералните дирекции

Държавите членки

 • Системи за надзор и контрол

 • Извадка от 80 проекти на равнището на крайните бенефициенти

В. Достоверност на отчетите

 • Прилагане на новата счетоводна система на Комисията

Декларацията (ДАС) – съдържа становище за точността на финансовите отчети на ЕС и становище за законността и правомерността на свързаните с тях операции. Декларацията се основава на резултатите от извършените финансовите одити. Първата ДАС е представена през 1994 г.

Главните цели на ДАС са да подпомогне Европейския парламент и Съвета на ЕС при упражняването на техните контролни функции по изпълнението на бюджета, като ги информира дали: • консолидирания финансов отчет на общия бюджет на Европейския съюз, съставен от Европейската комисия, дава вярна и точна представа за финансовите дейности през съответната година и финансовата ситуация в края на годината; и

 • разпоредбите на законите и договорите са спазени при изпълнението на бюджета.

Общото становище на ДАС се базира на специфичните оценки за всяка главна област на дейността на ЕС, които дават детайлна информация за източниците на грешки и слабости и как управлението би могло да се подобри. Тези оценки се правят на основата на:

 • оценката на функционирането на системите за вътрешен контрол в Комисията, в страната членка и държавите бенефициенти;

 • одитните доказателства, основани на проверка на определена извадка от операциите, извършени във всеки раздел на бюджета;

 • доказателства от одитите на средства на ЕС, извършени от други одитори; и

 • проучването на годишните отчети за дейността и декларациите на генералните дирекции на Европейската комисия.

Специфичните оценки на ДАС включват елементи на мониторинг, за да се осигури обективна оценка на качеството на финансовото управление и наблюдение на напредъка във времето.

Декларацията (ДАС), заедно с прилежащата информация, се включва в годишния доклад на ЕСП, който се предоставя на Европейския парламент и на Съвета на ЕС. Декларацията и финансовият отчет на ЕС се публикуват в Официалния вестник на ЕС.

В допълнение към становището за изпълнението на общия бюджет, палатата също така представя годишна Декларация за точността на отчетите на Европейските фондове за развитие и законността и правомерността на свързаните с тях операции. Подобни становища се предоставят и за финансовите отчети на органите и агенциите на ЕС.

ЕСП – подход към ДАС одит на структурните мерки за 2004 г.

 • Проверка на системите за вътрешен контрол в ЕК;

 • Проверка на декларациите и годишните отчети за дейността на Генералната дирекция за структурни фондове;

 • Проверка на приключилите програми в периода от 1994- 1999 г.;

 • Проверка на системите за управление и контрол на плащанията, направени през 2004 г. по програмите 1994 – 1999 г. и 2000-2006 г.

 • Проследяване на предишни на наблюдения.

Становището може да бъде положително; положително с обръщане на внимание на някои въпроси; положително като се изключат определени въпроси, по които не е постигнато съгласие или са налице (несъществени) ограничения в обхвата на одита; отказ от становище и отрицателно становище.

Декларацията (ДАС) се придружава от доклад, който предоставя подробна информация за съществените заключения при извършения одит на финансовите отчети. Когато становището на одиторите е положително и няма съществени въпроси за докладване, придружаващият доклад обикновено се пропуска.ДАС са одиторските заключения на нивото на конкретните оценки и одиторското становище за изпълнението на целия бюджет на Европейския съюз.

Одит на доброто финансово управление

Целта на одита е да оцени доколко Европейската комисия и държавите членки на ЕС прилагат принципите на доброто (стабилното) финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност – при управлението на средствата на Европейския съюз.Одитите на доброто (стабилното) финансово управление (sound financial management audits) са известни като одити на изпълнението (performance audits) и одити на стойността от вложените средства (value for money audits)3.

В съответствие с Финансовия регламент, средствата на ЕС трябва да се управляват на основата на следните принципи:

 • Икономичност – използвани минимални средства за постигането на даден резултат или определена цел;

 • Ефикасност – получената най-добра стойност от вложените средства;

 • Ефективност – постигане на целите на политиката на ЕС.

Целта на одита по отношение на икономичността изисква ресурсите, използвани от организацията при производството на стоки/услуги, да се предоставят в подходящ момент, да са достатъчни като количество, да са с необходимото качество и да са придобити на възможно най-ниската цена. Тази цел е свързана с оценяването на използваните ресурси (количество, качество и цена) и с разглеждането на алтернативите.

Целта по отношение на ефикасността изисква необходимите за постигането на целите на организацията стоки/услуги да са произведени по начин, който осигурява оптималното съотношение между вложените ресурси и получените резултати. Тази цел е свързана с оценката на процесите на превръщането на вложените ресурси в резултати от организацията.

Целта на одита по отношение на ефективността изисква поставените цели да са постигнати и по този начин да е увеличен максимално търсеният от политиката ефект. Тази цел е свързана с оценяването дали и до каква степен одитираният обект е постигнал предварително заложените цели.

Европейската сметна палата прилага два различни подхода при одита на доброто финансово управление в зависимост от темата на одита и включените рискове: • Първият подход е да се оцени управлението на разходите и по конкретно, предприетите мерки за постигане на по-висока стойност от вложените средства. Това изисква да се направи оценка на подхода на управление и използваните системи за осигуряване на стойността от вложените средства, а така също да се проверят взетите решения. Заключенията на този одит са фокусирани върху начина на управление – дали е подходящ за осигуряване на стойност от вложените средства и ако не, как да се подобри.

 • Вторият подход съдържа оценка на това дали дадена програма или проект са изпълнили своите цели и постигнали възможно най-добра стойност от парите. Това включва отговорите на два въпроса – дали са постигнати целите с определени разходи и дали са използвани минимални ресурси за този резултат. В този случай одитът дава заключение за това дали стойността от вложените средства е постигната за програмата, и ако не, как да се подобри.

Одитни процедури

Всеки одит на ЕСП преминава през три етапа: планиране, проверка и докладване.Планиране – извършва се на многогодишна и годишна основа. Многогодишното планиране позволява да се дефинира и осъвремени стратегията на ЕСП, а годишният план определя конкретните задания за съответната година.

Всеки одит започва с предварително проучване, докладът от който съдържа оценка на очакваното въздействие от одита и разходите за неговото извършване.

За всеки одит се подготвя меморандум за планирането на одита, който определя обхвата на одита, подхода и целите на одита, както и тяхното постигане по най-ефективен и ефикасен начин. В меморандума се включват детайлно определяне на необходимите човешки и други ресурси за изпълнение на одитното задание и практическа информация (напр. страните, които трябва да бъдат посетени, как да се събират одитните доказателства, график на одита и др.). Меморандумът за планиране се допълва от одитна програма, която определя какви проверки трябва да се извършат.

Проверяване – извършва се с цел набавяне на достатъчни, уместни и надеждни одитни доказателства. Проверяват се системи и операции едновременно в Европейската комисия и държавите членки, както и в страните бенефициенти. Обикновено се използва методът на статистическите извадки в комбинация със системно базирания одитен подход, при който се оценява ефективността на системите за вътрешен контрол. Системно базираният подход се използва както при финансовите одити, така и при одитите на доброто финансово управление.

Докладване има за цел да представи основните констатации от одита. То преминава през различни вътрешни и външни процедури.

След завършването на одитната работа (мисия в страната членка), одиторът подготвя писма по сектори (sector letters), адресирани до съответните органи в страната членка и до Европейската комисия. В писмата се посочват детайлно всички установени факти и констатации и се иска предоставянето на коментари по тях. Писмата се подписват от члена на ЕСП, отговорен за дадения одит, като се изготвят по начин, от който да става ясно, че тяхното съдържание не ангажира палатата. Одитният екип анализира отговорите, получени на писмата по сектори, и преценява тяхното въздействие върху одитния доклад. Целта на тези писма е да се изяснят разглежданите въпроси и да се опростят последващите двустранни обсъждания (изслушването на страните) между Комисията и ЕСП, да се съкрати необходимото време за провеждането им и да се даде възможност за концентриране върху основни въпроси. Добре

структурираните и формулирани писма подпомагат съставянето на одитните доклади.

Одитният екип подготвя проект на одитен доклад ( т.нар. предварителни наблюдения на палатата), който съдържа одитните наблюдения и констатации, изводи и препоръки. Проектът се разглежда в одитната група и след това се предоставя за одобрение на палатата. За разлика от писмата по сектори, представящи всички констатации, докладите съдържат оценката на палатата за управлението на одитираните дейности.

Одобреният от палатата проект на доклад се изпраща на одитирания обект – Европейската комисия или друга институция на ЕС - в рамките на т.нар. процедура на двустранно обсъждане, по време на която одитираният обект проверява представените факти и констатации и предоставя официален отговор с допълнителна информация и аргументи на палатата. Този отговор отчита и реакциите на държавите членки. След като вземе под внимание официално изразената позиция от одитирания обект, ЕСП приема окончателния одитен доклад. Отговорът на одитирания обект става част от публикувания одитен доклад.

Ефект от работата на ЕСП

Европейската сметна палата няма съдебни правомощия и не може пряко да налага санкции. Институционалното развитие на ЕС не позволява на ЕСП да действа независимо от националните правни системи, особено по отношение на санкциите, които следва да бъдат налагани на отговорните лица, виновни за нарушаването на регламентите на Общността.

Този факт не омаловажава реалния ефект от работата на ЕСП. Управляващите органи – европейски и национални, участващи по различен начин в изпълнението на бюджета на ЕС, най-често предприемат необходимите коригиращи мерки веднага след като палатата представи първоначалните си констатации от извършените одити. Тези мерки включват и възстановяване на неправилно изплатени суми.

Европейската сметна палата подготвя: • Годишен доклад - съдържа общ доклад, който фокусира вниманието върху избрани въпроси, засягащи главно доброто финансово управление на европейските средства, и декларациите (ДАС) относно изпълнението на общия бюджет на ЕС и на отчетите на Европейските фондове за развитие за всяка финансова година. Публикува се през м. ноември на следващата финансова година;

 • Отделни годишни доклади за всяка организация или агенция на ЕС; • Специални доклади - съдържат резултатите от финансовите одити и одитите на доброто финансово управление на отделни бюджетни сектори или по въпроси на управлението на средствата на ЕС. Публикуват се през цялата година и се използват като основа за идентифициране на „структуриращите теми” за общия годишен доклад;

 • Становища по законодателни инициативи, които оказват влияние върху финансите на ЕС.

Одитните доклади и становища на ЕСП се изпращат на ръководителите на институциите на ЕС и на председателя на Комисията за бюджетен контрол при Европейския парламент. Освен това, годишният доклад се предоставя на Бюджетната комисия на Съвета на ЕС (който представлява правителствата на държавите членки), както и на националните парламенти и ръководителите на ВОИ на държавите членки.

Одитните доклади се публикуват на интернет страницата на палатата и в Официалния вестник на ЕС , заедно с отговорите на съответните институции относно бележките на Сметната палата, на всички езици на съюза.

Докладване пред Европейския парламент и Съвета на ЕС
Годишният доклад се представя от президента на ЕСП на пленарна сесия на Европейския парламент, след като вече е представен на неговата постоянна Комисия за бюджетен контрол и на Икономическия и финансов съвет, в който участват министрите, отговарящи за икономика и финанси в държавите членки.
Отделните годишни доклади и специалните доклади се представят от член на ЕСП пред парламентарната Комисия за бюджетен контрол. Освен това, специализираните комисии на Европейския парламент също проявяват интерес към тези доклади.
По този начин резултатите от анализите на ЕСП по отношение на качеството и надеждността на системите за управление и вътрешен контрол (които се съдържат в одитните доклади) са базата, на която бюджетните органи (Парламента и Съвета) могат да направят необходимите заключения, както от законодателна гледна точка, така и по отношение на областите на управление, в които са необходими подобрения.
Европейският парламент приема резолюции по одитните заключения на ЕСП, а Съветът на ЕС прави препоръки за предприемането от Комисията или другите институции на ЕС на коригиращи действия на основата на одитните констатации на Палатата.

Съветът, по предложение на Комисията, след като се консултира с Европейския парламент и получи становището на Сметната палата: • приема Финансови регламенти, които в частност уточняват процедурата, за подготвянето и изпълнението на бюджета и за представянето на одитните доклади;

 • определя методите и процедурата, в съответствие с която бюджетните приходи, предвидени в разпоредбите относно собствените ресурси на Общността се, предоставят на Комисията ;

 • определя правилата и организира контрола на отговорността на финансовите контрольори, разпоредителите със средства и счетоводителите.


Ежегодна процедура за освобождаване от отговорност
Докладите на ЕСП за дадена финансова година са началото на ежегодната процедура за освобождаване от отговорност. Това е завършването на цикъла от отчетност по използването на средствата на ЕС, който започва няколко години по-рано с одобряването на бюджета от Парламента и Съвета на ЕС.
Освобождаването от отговорност се извършва от Европейския парламент, който следвайки предложението на Комисия за бюджетен контрол и препоръката на Съвета, решава с квалифицирано мнозинство дали да освободи от отговорност Европейската комисия за изпълнението на бюджета за съответната финансова година.

За тази цел Съветът и Европейският парламент последователно преглеждат финансовия отчет на Европейската комисия, годишния доклад на Сметната палата, заедно с отговорите на одитираните институции, както и другите специални доклади на Сметната палата.

Преди да освободи от отговорност Европейската комисия или с друга цел, свързана с упражняването на нейните правомощия по изпълнение на бюджета, Европейският парламент може да поиска да изслуша Комисията, която да даде обяснения относно осъществяването на разходите или функционирането на системите за финансов контрол. По искане на Европейския парламент или на Съвета, Комисията докладва относно взетите мерки, съобразно забележките, коментарите и препоръките, дадени на службите, отговорни за изпълнението на бюджета.

В тази връзка Сметната палата трябва да подчертае в своя годишен доклад онези области, при които предишните констатации и препоръки не са довели – или не са довели в необходимата степен – до промените, необходими за гарантиране на правомерното и доброто управление на средствата на ЕС. Осъществява се т. нар. проследяване на резултатите от предишните одитни наблюдения на ЕСП. Целта е да се провери какви коригиращи дейности са предприети от съответните органи на основата на препоръките, дадени от ЕСП и Парламента.

Това е важно по две причини:


 • годишният и специалните доклади на ЕСП са основния документ за обосноваване на решението, вземано от Европейския парламент и по-специално за приемането на резолюция за одобрение на изпълнението на бюджета;

 • в съответствие с договореностите, процедурата за одобрение включва оценка на отговорността на Европейската комисия за изпълнението на бюджета. От европейските институции се изисква да проследяват изпълнението на препоръките, съдържащи се в резолюцията на Парламента, и да предприемат мерки за опазване на парите на данъкоплатците чрез подобряване на качеството на управленските системи и защита на финансовите интереси на съюза. Всяка година се изисква от Комисията да докладва на органа, който освобождава от отговорност, за предприетите действия на основата на решенията за освобождаване от отговорност от предходната година.

Освобождаването от отговорност показва, че управлението на средствата на ЕС от Комисията или другите институции на ЕС е добро, направените разходи са законосъобразни и правомерни, финансовото управление е ефективно и средствата са подходящо използвани за постигане на целите на политиката на ЕС. Отказването на „освобождаване от отговорност” е едно от най-силните порицания, които Европейският парламент може да наложи на Комисията и другите институции на ЕС. Парламентът може, също така, да отложи освобождаването от отговорност, докато Комисията или другите институции на ЕС предприемат действия за отстраняване на основните слабости.

Хоризонталният характер на одитната дейност на Европейската сметна палата означава, че приемането на нейните препоръки предполага не само коригиране на конкретни операции, но и на самите управленски системи. В съответствие с препоръките на ЕСП, може да се наложи промяна на тези системи, което на свой ред да изисква приемането на нови законодателни мерки. Това на практика показва по какъв начин институцията, която одитира финансите на Европейския съюз, представлява и неговата „финансова съвест”.


.
Подробна информация за Европейската сметна палата и нейната дейност може да се намери на уебсайта : www.eca.europa.eu

.1 Определението, което става мото на ЕСП, е дадено от Х.Кучер, председател на Съда на ЕО при откриването на институцията през октомври 1977 г.

2 Обикновено се използва съкращението ДАС (DAS) от френския израз Declaration d”assurance.

3 В презентацията на одитния подход на интернет страницата на ЕСП под одит на стабилното финансово управление е дадена дефиниция на стойност от парите ((value for money): Управляват ли се средствата по икономичен, ефикасен и ефективен начин, осигурявайки на гражданите на Съюза възможно най-висока стойност от вложените средства?

В Наръчника за одитната дейност на ЕСП е записано : Одитът на изпълнението е одитът на стабилното финансово управление, т.e. на икономичността, ефикасността и ефективността.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница