Европейски съюз европейки фонд за регионално развитиеДата30.07.2018
Размер119.99 Kb.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдещеОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bgдоговор за изпълнение

ДОГОВОР

BG161PO003-2.1.11/................./...................../ Su - ..........

„Боди Колор” ООД, ЕИК: 831709915, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда“, бл. 442, вх. „Б“, ет. 1, ап. 14, адрес за кореспонденция: България, София, п.код 1271, ул. „Джерман” № 10 Б, тел.: + 359 2 838 03 05; + 359 888 514 393 и факс: + 359 2 838 05 25, представлявано от Иван Колев Иванов – Управител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,


от една страна,

и

....................................” ................, ЕИК: ...................................., седалище и адрес на управление: ............................................................... (“Изпълнител”)

от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

Наименование на договора :

«Доставка, монтаж и първоначално изпитване на „Дейонизатор – 1 брой” »

Идентификационен номер: BG161PO003-2.1.11/....................../............../ Su - ..........Член 1 Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка, монтаж, първоначално изпитване и гаранционно обслужване в гаранционния срок на ..............., съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1/, която е неразделна част от настоящия договор.Член 2 Цена

(1) Общата стойност на договора е ............... лева (цифром и словом), без включен ДДС, съгласно финансовата оферта на Изпълнителя. /Преизчисляването в евро от породените в национална валута разходи ще се извършва по фиксирания курс на БНБ 1 евро=1,95583 лева./.

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

(3) Плащанията се извършват съгласно чл.3.Член 3 Начини на плащане:

Плащанията се извършват по банков път, в лева по банкова сметка на Изпълнителя.


Схемата на плащане е, както следва:
Авансово плащане: 20% /двадесет на сто/ от стойността на договора – в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на договора и представяне на фактура от страна на Изпълнителя;
Междинно плащане: 75% /седемдесет и пет на сто/ от стойността на договора - при писмено заявена готовност за доставка и представена фактура от Изпълнителя;
Балансово плащане: 5% /пет на сто/ от стойността на договора - след доставка, монтаж и първоначално изпитване на оборудването, обучение на персонала, подписване на окончателен приемно – предавателен протокол и получаване на фактура от Изпълнителя.
Член 4 Доставка

(1) Всички рискове за стоките са за сметка на Изпълнителя до предварителното приемане в местоназначението им. Място на изпълнение на доставка: Област София, гр. София, ул. „Джерман“ № 10 Б. Стоката трябва да бъде опакована по подходящ начин, за да се предпази от повреждане или разваляне по време на транспортирането и.

(2) Опаковката става собственост на получателя, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.

Член 5 Срок за изпълнение на договора

Срокът за изпълнение е ............... след подписване на настоящия договор, но не по-дълъг от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ – 02 – 72/20.10.2011г.Член 6 Гаранция

(1) Изпълнителят е длъжен да гарантира:

1. че доставената стока е нова, неизползвана и е от най-съвременни модели, в които са вложени най-съвременни технологии и материали;

2. че всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в сила за срок от ............... месеца от датата на приемане на оборудването.

Член 7 Следпродажбено обслужване

Задълженията на Изпълнителя за следпродажбено обслужване включват:

1. Гаранционно обслужване - ............... месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол.

Член 8 Санкции

(1) Санкции при забавено изпълнение

1. Ако Изпълнителят по своя вина не достави стоката или част от нея или не извърши договорените услуги в срока или сроковете, посочени в договора, Възложителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка на стойност 0,5 % от стойността на недоставените стоки, но не повече от 10 % от общата стойност на договора, за всеки ден от периода между крайния срок за изпълнение и датата на реално изпълнение.

2. Ако неизпълнението на част от доставката не позволява нормална употреба на доставената стока като цяло, неустойката по т. 1 се изчислява на базата на общата стойност на договора.

3. Когато Възложителят получи право на иск за поне 10 % от общата стойност на договора, той може след като изпрати писмено известие на Изпълнителя:

а) да прекрати договора без право на обезщетение за Изпълнителя; и

(2) Санкции при неизпълнение

1. Всяка от страните по договора, която виновно не изпълни свое задължение, произтичащо от него, носи отговорност за неизпълнение на договора.

2. В случай на неизпълнение засегнатата страна има право на следните обезщетения:

а) обезщетение за вреди; и/или

б) прекратяване на договора.

Член 9 Прекратяване на договора

(1) Прекратяване на договора от Възложителя

1. Възложителят има право да прекрати договора във всеки момент със 14-дневно предизвестие до Изпълнителя в следните случаи:

а) когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора;

б) когато Изпълнителят не изпълнява в приемлив срок писмено уведомление на Възложителя, изискващо да се поправи пропуск или неуспех да изпълни задълженията си по договора, в резултат на което сериозно се застрашава точното и навременно изпълнение на доставката;

в) когато Изпълнителят откаже или пренебрегне да изпълни писмено нареждане на Възложителя;

г) в случай, че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

д) когато срещу Изпълнителя бъде постановено окончателно съдебно решение по дело за нарушения на професионалната етика;

е) в случай че Изпълнителя е виновен за сериозно професионално нарушение, доказано по какъвто и да било начин и доказуемо от страна на Възложителя;

ж) когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;

з) когато Изпълнителят е обвинен в сериозно нарушение на договора и неизпълнение на задълженията по договор по друга процедура за доставки или грантова схема, финансирана от бюджета на Общността;

и) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, характера или управлението или контрола на Изпълнителя, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него (допълнително споразумение);

й) при подозрение в измама съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности.

к) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора;

2. Прекратяването на договора не засяга други права на Изпълнителя и Възложителя по договора. Изпълнителят не отговаря за забава при прекратяване на договора, без да се засяга отговорността на същото основание, която вече е възникнала.

3. Възложителят е длъжен предавайки известието за прекратяване на договора, да даде указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на доставката и за ограничаване на разходите до минимум.

4. При прекратяване на договора ръководителят на проекта е длъжен в максимално кратък срок в присъствието на Изпълнителя или негови представители, или са редовно призовани, да състави опис на извършените доставки и работа, както и на доставените и неупотребени материали. Възложителят е длъжен да състави и протокол за задълженията на двете страни към момента на прекратяване на договора.

5. До завършване на доставката Възложителят не е обвързан с допълнителни плащания в полза на Изпълнителя, след което получава правото да предприеме действия за възстановяване от Изпълнителя на допълнителните разходи, които е направил във връзка с довършване на доставката, или да изплати остатъка от сумите, дължими на Изпълнителя към момента на прекратяване на договора.

6. В случай на прекратяване на договора от страна на Възложителя, последният има право на обезщетение от Изпълнителя за загубите, които е претърпял.(2) Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя

1. Изпълнителят има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие, когато Възложителят:

а) не изплати на Изпълнителя сумите, след изтичане на крайните срокове;

б) системно не изпълнява задълженията си по договора след неколкократни покани; или

в) когато Възложителят преустанови изцяло или частично изпълнението на договора за повече от 180 дни на основания, които не са записани в договора и не по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя.

2. Прекратяването на договора в този случай не засяга други права на Възложителя или Изпълнителя по договора.

3. При прекратяване на договора при тези условия, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените от него вреди.

Член 10 Извънредни обстоятелства (force major)

(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force major), възникнали след датата на уведомяване на Изпълнителя за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила, ако това стане по-рано.

(2) С термина "извънредни обстоятелства" се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, Възложителят не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на Изпълнителя или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, Възложителят не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от Изпълнителя, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на Възложителя се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна и ръководителя на проекта, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ръководителя на проекта в обратен смисъл, Изпълнителят е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. Изпълнителят не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ръководителя на проекта указания за това.

(5) Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на Възложителя или по причина на използваните от него алтернативни средства да изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване от Възложителя.

(6) Ако извънредните обстоятелства (force major) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесет дневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестието извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.

Член 11 Уреждане на спорове

Всякакви спорове между Страните, които могат да се появят по време на изпълнението на договора и които не могат да се решат по друг начин (напр. споразумение), ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с националното законодателство на Възложителя.Член 12 Общи условия

(1) Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни.

(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство.

(3) Настоящият договор е изготвен на български език в три оригинала, два оригинала за Възложителя и един оригинал за Изпълнителя.Член 13 Допълнителни разпоредби

Условията на членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и 14 от Общите условия по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ – 02 – 72/20.10.2011г., описани по – долу и приложими за „Боди Колор” ООД като бенефициент, се отнасят по аналогичен начин и за изпълнителите на бенефициента по настоящия договор.

(1) Министерство на икономиката, енергетиката и туризма като Управляващ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по Проект „Цветна иновация” на „Боди Колор” ООД (в случая ВЪЗЛОЖИТЕЛ) не е страна по настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили в следствие неизпълнение на настоящия Договор.

(2) Страните по настоящия Договор се задължават да предприемат всички необходими мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведомят незабавно Договарящия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(3) Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г., както и по смисъла на Законa за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

(4) Страните се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от три години след приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 90 от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да разгласява при възможност факта, че Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване да предоставя на оторизираните национални и европейски одиторски и контролни органи в срок цялата необходима информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия Договор и да им оказва необходимото съдействие при извършването на одити, проверки и/или разследвания.

За Възложителя

За Изпълнителя

Наименование:

„Боди Колор” ООД

Иван Иванов

Управител

Наименование:

...............

...............

Управител


Подпис:

Подпис:
Дата:

Дата:

Този документ е създаден по проект № 3ТММ – 02 – 72/20.10.2011г. „Цветна иновация”, Бенефициент: „Боди Колор“ ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Боди Колор“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница