Европейските избори са крайъгълният камък на демократичния процес на ес, както се предвижда в ДоговоритеДата24.09.2017
Размер211.89 Kb.1.Въведение


Европейските избори са крайъгълният камък на демократичния процес на ЕС, както се предвижда в Договорите1. Мнозинството от гражданите на ЕС считат, че участието в избори за Европейския парламент е най-добрият начин да се гарантира, че техните мнения се вземат предвид от лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС.2

Изборите през 2014 г. ще бъдат изключително важни. Те ще бъдат първите след влизането в сила на Договора от Лисабон, който укрепи демократичните основи на Съюза и разшири ролята и правомощията на Европейския парламент. Освен това те се провеждат във важен за европейската интеграция момент при условия, в които ЕС предприема решителни действия за излизане от кризата, пораждаща всеобхватни последици за гражданите.

Въз основа на резултатите от тазгодишните европейски избори ще бъдат взети важни решения за бъдещото развитие на ЕС. По-важно е от всякога гражданите на ЕС да гласуват масово. Поради това трябва да бъдат предприети решителни стъпки за преодоляване на разделението между политиките на ЕС и неговите граждани. Гражданите ще се включат в гласуването единствено ако са убедени, че им се предлага избор и че техният глас ще бъде от определящо значение3.

Всички европейски институции се стремят да направят европейския демократичен процес по-прозрачен и да насърчат по-голяма ангажираност от страна на европейските гласоподаватели.

На 12 март 2013 г. Комисията прие Препоръка 2013/142/ЕС относно подобряване на демократичността и ефикасността на провеждането на изборите за Европейски парламент4, която беше адресирана до държавите членки и до европейските и националните политически партии. Във връзка с това Европейският парламент прие резолюции5.

Препоръка 2013/142/ЕС бе разделена на две основни направления:

Първият набор от препоръки беше насочен към укрепване на прозрачността на изборите и на демократичната легитимност на процеса на вземане на решения в Съюза. Комисията препоръча преди изборите избирателите да бъдат запознати с принадлежността на националните партии към европейски политически партии. Освен това националните и европейските политически партии следва да определят своя предпочитан кандидат за председател на Европейската комисия и да представят подробна информация за програмата на своя кандидат. Националните и европейските политическите партии следва да използват излъчването на своите политически програми в медиите, за да информират гражданите за кандидата на своята партия и за програмата на кандидата. Подобни мерки ще установят практически и видими връзки между гласуването на гражданите и европейските политически партии. Те ще допринесат за демократичната легитимност на процеса на вземане на решения в ЕС и насърчават провеждането на действителен паневропейски дебат по отношение на визията на кандидатите за Европа. Освен това Комисията препоръча да се договори общ ден за гласуване в целия ЕС.

Вторият набор от препоръки беше насочен към държавите членки и целеше увеличаване на ефикасността на изборите чрез усъвършенстване на процедурите за упражняване на правото на гражданите на ЕС да избират и да бъдат избирани в тяхната държава на пребиваване, предвидено в Директива 93/109/ЕО6. Тези препоръки, когато бъдат приложени от държавите членки, следва допълнително да подобрят ефикасността на изборите и същевременно да намалят административната тежест за държавите членки.

В настоящия доклад се разглежда как са изпълнени тези препоръки от страна на държавите членки и националните и европейските политически партии. Също така в него се разкрива как те са били възприети от други институции и гражданското общество.

2.Демократично провеждане на изборите


През септември 2013 г Комисията поиска от държавите членки да предоставят информация относно състоянието на изпълнението на първия набор от препоръки; повечето държави членки отговориха на това искане.7 Освен това Комисията събра информация от национални експерти в областта на изборите, както и от европейските политически партии.8

Преглед на информацията, събрана по време на изготвянето на настоящия доклад, може да бъдат намерен в таблицата в приложението. Вариантът на таблицата в интернет9 ще се актуализира редовно въз основа на допълнителната информация от държавите членки.


2.1.Информация за гласоподавателите относно принадлежността на националните партии към европейски политически партии


Комисията препоръча държавите членкида насърчават и улесняват предоставянето на информация на избирателите за принадлежността на националните партии в европейските политически партии преди и по време на изборите за Европейски парламент, като наред с другото позволяват и насърчават посочването на такава принадлежност в бюлетините, използвани за изборите“.

Комисията препоръча също националните политически партиида оповестяват преди тези избори принадлежността си в европейска политическа партия“ и „във всички свои предизборни материали, съобщения и политически програми, излъчвани в медиите, ясно да посочват принадлежността си в европейските политически партии“.

В отговорите си като цяло държавите членки приветстваха препоръките и се съгласиха, че задълбочената предизборна кампания ще бъде важна за по-доброто предоставяне на информация на гражданите и за повишаване на осведомеността. По-голямата част от държавите членки, които предоставиха отговори, съобщиха, че са уведомили националните политически партии за необходимостта от увеличаване на прозрачността и повишаване на осведомеността на гласоподавателите с цел подобряване на демократичността на провеждането на европейските избори.

Въпреки това изглежда законодателството относно изборите в няколко държави членки10 не позволява отпечатване на имената или емблемите на европейските политически партии върху бюлетините. От тези държави членки три обмислят изменение на своето законодателство с цел да се позволи отпечатването на тази информация.

Някои държави членки11 считат, че националните политически партии са в състояние най-добре да информират своя електорат за принадлежността на съответната партия. Една държава членка повдигна въпроса за потенциалното дискриминационно действие на изтъкването на връзките между националните и европейските политически партии по отношение на националните партии, които не са установили такива съюзи.

- Белгия, Германия, Гърция, Естония, Испания, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Португалия, Финландия и Хърватия са съобщили на своите национални партии за препоръката да посочват по-ясно принадлежността на националните партии към европейските партии.

- Австрия, Белгия, Ирландия, Испания, Нидерландия, Обединеното кралство, и отскоро Словения12, позволяват имената и/или емблемите на европейските политически партии да се посочват на бюлетините.

- България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Латвия, Люксембург, Малта, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Хърватия, Чешката република и Швеция не позволяват имената и/или емблемите на европейските политически партии да се поставят на бюлетините за изборите.

- Гърция, Румъния и Хърватия извършват оценка за бъдещи изменения в своите национални законодателства, чрез които да се позволи посочването на имената и емблемите на бюлетините за изборите.

В получените до момента становища в рамките на политическия диалог с Европейската комисия националните парламенти13 също приветстваха препоръката и оцениха положително нейните цели, особено положителното въздействие на предизборните мероприятия за осведомяване на електората относно връзката между европейските и националните политически партии.Европейските политически партии уведомиха Комисията, че ще насърчат и подкрепят посланията на политическите кампании, в които се подчертава принадлежността на националните партии. Някои от тях обаче поясниха обаче, че тъй като изборните закони не на всички държави членки позволяват включването на имената или емблемите на европейските политически партии на бюлетините за гласуване, те няма да предложат единна стратегия за принадлежащите им съответно национални партии. Някои европейски партии отговориха, че ако се наложи изменение на законодателната рамка, те ще предприемат по-съгласуван подход към насърчаването на националните партии да се възползват от тази възможност. Една европейска политическа партия заяви, че не вижда смисъл в добавянето на такива емблеми и че следва да се помисли за други средства за информиране относно връзката между националните и европейските политически партии.

2.2.Подкрепа за кандидат за председател на Европейската комисия


Комисията препоръча европейските и националните политически партиида оповестяват преди изборите за Европейски парламент кандидата за председател на Европейската комисия, когото подкрепят, и програмата му“ и че националните политически партиив своите политически програми, излъчвани в медиите, за изборите за Европейски парламент националните политически партии следва да информират гражданите за кандидата за председател на Европейската комисия, когото подкрепят, и програмата му“.

Европейските политически партии предприеха действия във връзка с препоръката за оповестяване на своите кандидати за председател на Европейската комисия. До момента свои(й) кандидат(и) са предложили шест политически партии: г-н Жан-Клод Юнкер за Европейската народна партия (EPP), г-н Мартин Шулц за Партията на европейските социалисти (PES), г-н Ги Верхофстад за Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE) и за Европейската демократическа партия (EDP), г-н Жозе Бове и г-жа Ска Келер за Европейската зелена партия и г-н Алексис Ципрас за Европейската левица. Движението за Европа на свободите и демокрацията (MELD) и Алиансът на европейските консерватори и реформисти (AECR) съобщиха, че няма да номинират кандидат.

Европейските политически партии също планират да повишат осведомеността за своите кандидати и техните програми. Някои партии вече издадоха манифести и откриха уебсайтове за кампанията, на които са представени програмите на техния кандидат и основните предстоящи събития. Други партии съобщиха, че ще направят това скоро. Ще бъдат използвани социални медии за достигане до електората. Ще се организират мащабни общоевропейски кампании и събития. Кандидатите ще участват в публични предизборни прояви в различни държави — членки на ЕС, заедно с националните партии, които ще бъдат основни участници в кампаниите.

Като част от институционалната кампания на Европейския парламент за популяризиране на изборите14 Европейският съюз за радиоразпръскване (EBU) ще излъчи на 15 май 2014 г. дебат между основните кандидати за председател на Комисията. Ще бъдат организирани и други медийни дейности, включително дейности с участието на социалните медии, по възможност в съчетание с дейностите, планирани от държавите членки.

В периода 9—11 май 2014 г. в Страсбург Европейският парламент, в сътрудничество с Европейския младежки форум, Европейската комисия и други партньори, ще организира европейско младежко мероприятие, в което ще участват няколко хиляди младежи.15 Може да се включат и кандидатите за председател на Комисията.Други институции на ЕС също подкрепят дебата. Европейската среща на върха на регионите и градовете, организирана от Комитета на регионите, беше домакин на дебат на високо равнище в Атина на 8 март 2014 г. във връзка с предстоящите европейски избори. Европейският икономически и социален комитет ще организира дебати в държавите членки и ще съгласува техните уебсайтове и послания с кампанията на Европейския парламент. Освен това той планира да предостави на своите национални комуникационни звена за контакт специално обучение във връзка с европейските избори. На 4 март 2014 г. Европейският омбудсман организира проява под надслов „Каква Европа желаете“ (Your wish list for Europe)16, за да осъществи контакт с гражданите заедно с председателите на Комисията и Европейския парламент във връзка с европейските избори през 2014 г.

Държавите членки уведомиха Комисията за по-мащабни комуникационни мерки, които предприемат с цел увеличаване на избирателната активност, като например информационни кампании за граждани, които гласуват за първи път, уебстраници за изборите, информационни срещи за медиите, както и обсъждания тип „кръгли маси“ и семинари.

Примери за най-добри практики:

- Финландия създаде уебсайт, посветен на европейските избори, на който се предоставя изчерпателна информация за Европейския парламент, европейските политически партии и евентуалната принадлежност на национални партии към тях (www.vaalit.fi). Освен това уебсайтът съдържа насоки за граждани на ЕС, които не са финландци, за това как да упражнят правото си да избират. Финландският парламент е отпуснал 100 000 евро на неправителствени организации, които да проведат информационни кампании по време на европейските избори.- Полша ще свърже предизборната кампания с десетгодишния юбилей от присъединяването си към ЕС. Тя определи популяризирането на европейските избори като приоритет и си постави за цел да увеличи избирателната активност. В кампанията ще бъде подчертан успехът от десетгодишното членство в ЕС и с конкретни примери ще бъде показано въздействието, което ЕС оказва върху ежедневието на полските граждани. Планирана е телевизионна програма, в която да бъдат обяснени принципите на ЕС и значението на десетгодишното членство в ЕС за Полша и нейните граждани. Освен това Полша ще осъществява контакти с полски граждани, които живеят в други държави — членки на ЕС, за да бъдат запознати по-добре с възможността за гласуване в настоящата им държава на пребиваване.

2.3.Общ ден за гласуване


Комисията препоръча на държавите членкида се споразумеят за общ ден за произвеждане на изборите за Европейски парламент, който да приключи със затваряне на избирателните секции по едно и също време“ с цел да се преодолеят проблемите с разпокъсаността и да се постигнат по-добре съгласувани паневропейски избори чрез провеждането на избори в един и същ ден в целия ЕС.

Въпреки че някои държави членки приеха да проведат изборите в неделя, 25 май 2014 г., други отхвърлиха идеята, като обясниха, че гласуването в делнични дни или в събота би увеличило избирателната активност. Националните традиции също бяха представени като обяснение за отхвърлянето на идеята за общ ден за гласуване.17

Правото на ЕС предвижда строги правила относно срока за публикуване на резултатите от изборите18. Тези правила по-специално забраняват официално публикуване на резултатите в една държава членка преди затварянето на избирателните секции във всички държави членки. Целта е да се избегне повлияване на гражданите на ЕС от резултатите в държави членки, където гласуването вече е приключило, и така да се защити принципът на свободното гласуване. Комисията следи отблизо прилагането на тези правила от страна на държавите членки и предприе действия19, чрез които да се гарантира, че те ще бъдат спазвани при изборите за Европейски парламент през 2014 г.

Обобщените резултати от изборите ще бъдат публикувани от Европейския парламент вечерта на 25 май чрез едно общо съобщение за целия ЕС.


2.4.Роля на гражданското общество


Извън рамките на препоръката на Комисията, насочена към държавите членки и към европейските и националните политически партии, организации на гражданското общество предприемат действия като ценни разпространители на информация сред гражданите относно новия демократичен стимул във връзка с европейските избори през 2014 г. Организациите на гражданското общество разполагат с добри възможности да обсъдят със своите членове предимствата и недостатъците на манифестите на различни кандидати. Много от тези организации възприемат предизборните кампании на кандидатите за председател на Европейската комисията като ценна възможност да представят своите послания и да окажат влияние на програмите на кандидатите. Това може да насърчи обсъжданията между гражданите и кандидатите и да доведе до ясно изразена подкрепа за конкретен кандидат, като същевременно се допринася за стимулиране на европейското обществено пространство и паневропейските дебати във връзка с изборите.

В по-общ план гражданското общество има изявена роля в запознаването на гражданите със значението и ползата от участието в европейските избори. Във връзка с това бяха предприети или са в процес на подготовка редица инициативи.Примери за най-добри практики:

Указания и информация за гласуването:

- AEGEE-Europe (Европейският студентски форум): „Защо да гласуваме през 2014 г.?“ („Y Vote 2014“). Организираните дейности ще включват създаването на указания за гласуване, автобусни турове и младежки конференции20.Електронни инструменти за гласуване/сравняване на профили:

Тези електронни инструменти помагат на избирателите да изберат кандидат, като съпоставят своя профил и предпочитания с профила и програмата на кандидатите.

- Европейски младежки форум — лига на младите гласоподаватели и електронен инструмент за проследяване на гласуването21;

- Формиране на профили за гласуване на уебсайта „Euandi“на Организацията за наблюдение на демокрацията в Европейския съюз22;

- Формиране на профили за гласуване на уебсайта „Ние гражданите“23 (Wecitizens).

Дебати, форуми и онлайн чатове с кандидатите:

- „Европа обсъжда“24 (Debating Europe) ще организира дебати, чатове в реално време и лични срещи, което ще позволи на гражданите да задават въпроси на членове на Европейския парламент и на потенциални членове на ЕП по актуалните за Европа теми и ще помогне на гражданите да вземат информирани решения в европейските избори;

- Инициативата „Да променим Европа“ („Move Europe“) на младите европейски федералисти25 ще включва дебати и кампании, насочени към младите хора;

- Европейската служба за граждански действия (ECAS) управлява проекта JoiEU („Обединени граждански действия за по-силен Съюз, който е близо до гражданите“), който е насочен към участието в европейските избори26;

- Алиансът за Европейската година на гражданите (EYCA)27 ще организира ден на гражданското общество през март 2014 г., на който ще бъдат поканени основните кандидати.

Освен другите инициативи за укрепване на европейското обществено пространство, сред които повече от 50 диалога с гражданите28, ангажирали пряко или непряко повече от 500 000 граждани, Комисията изпълни и ангажимента си от Доклада за гражданството на ЕС от 2013 г. (действие 12 а) да публикува на всички официални езици на ЕС лесно разбираем наръчник на основните права на гражданите на ЕС, включително тяхното право да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент29.


3.Ефикасно провеждане на изборите

3.1.Усъвършенстване на административните процеси


За да бъде осигурена легитимността на европейските избори, в Директива 93/109/ЕО30 се съдържа изискване за процедури, чрез които се гарантира, че гражданите на ЕС няма да гласуват и да се кандидатират в едни и същи избори едновременно в държавата —членка на произход, и в своята държава — членка на пребиваване. Въз основа на обсъжданията с експерти от държавите членки в Препоръка 2013/142/ЕС Комисията изготви списък с мерки за опростяване на съществуващия за тази цел механизъм за обмен на данни31, които облекчават административната тежест за държавите членки при прилагането му и го правят по-безопасен и по-ефективен при предотвратяването на злоупотреби.

Комисията препоръча по-специално следното: държавите членки да определят единен орган за контакт във всяка държава членка, който да улеснява по-безпроблемния обмен на данни за гласоподавателите с другите държави членки; държавите членки на пребиваване бяха насърчени да предадат допълнителни лични данни, които биха могли да бъдат необходими за по-ефективното идентифициране на избиратели от страна на органите в тяхната държава на произход; всички държави членки следва да използват един и същ електронен формат за регистрирането на данни и сигурен криптиран електронен метод за обмен на данни с цел защита на личните данни на гласоподавателите; държавите членки следва да изпращат данните в единствен пакет за всяка държава на произход, като при необходимост се допуска още едно предаване на по-късен етап; при обмена на данни държавите членки следва да вземат под внимание различните изборни графици, въведени в рамките на ЕС.

От приемането на настоящите препоръки насам Комисията работи с експертите на държавите членки, за да им окаже помощ в изпълнението им. За европейските избори през 2014 г. всички държави членки приеха да създадат единен орган за контакт, който да получава и изпраща съобщения в рамките на механизма за обмен на информация, с изключение на Обединеното кралство, което планира да изпраща съобщения относно гласоподавателите на ЕС чрез местните органи за изборите.

Комисията гарантира пълната осведоменост на държавите членки за вида на данните, които се изискват от държавите членки за извършване на ефективна проверка на самоличността на техните граждани, които са се регистрирали за гласуване в държавата членка на пребиваване.

Почти всички държави членки подобриха сигурността на обмена на данни, който се извършва при подготовката за изборите, като въведоха общ електронен формат и използват инструмент за криптиране, препоръчан от Комисията.

Освен това Комисията предостави на всички държави членки изборните графици, използвани в рамките на ЕС, за да се определи подходящото време за изпращане на съобщенията.

Голяма част от държавите членки извършиха значителна работа за подготовка на изпълнението на настоящите препоръки. Тези мерки, когато бъдат изпълнени във връзка с изборите за Европейски парламент, следва да допринесат за усъвършенстване на изборния процес и за намаляване на административната тежест.

3.2.Други мерки, предприети от Комисията за по-ефикасно провеждане на изборите


В допълнение към препоръката бяха предприети и други мерки с оглед на по-ефикасното провеждане на изборите за Европейски парламент. Чрез Директива 2013/1/ЕС32 се улеснява кандидатирането на гражданите на ЕС в техните държави на пребиваване, тъй като те ще трябва да представят единствено документ за самоличност и декларация, че отговарят на изискванията за допустимост, вместо да се налага да представят удостоверение от съответните органи в тяхната държава — членка на произход.

Комисията счита своевременното транспониране на директивата за приоритет, за да могат гражданите на ЕС да се възползват от усъвършенствания процес от изборите за Европейски парламент през 2014 г. нататък. Комисията следи отблизо мерките, предприети от държавите членки във връзка с транспонирането. След изтичането на срока за транспониране на директивата на 28 януари 2014 г. на 5 февруари 2014 г. Комисията взе решение за образуване на производство за нарушение срещу 14 държави членки, които не са я уведомили своевременно за своите мерки. Междувременно по-голямата част от държавите членки уведомиха Комисията за своите мерки за транспониране.

Комисията обсъжда с държавите членки проблемите по транспонирането, свързани с Директива 93/109/ЕС, които е установила по-рано33. По-специално те засягат налагането на допълнителни изисквания за регистрация за гласуване (които съответно създават пречки пред упражняването на правото на гражданите на ЕС да избират) и неправилното транспониране на разпоредбите за защита на легитимността на изборите.

Всички тези дела, с изключение на две, вече са приключени. В останалите случаи една държава членка неотдавна прие ново законодателство за решаване на проблемите в транспонирането34, а другата държава членка скоро ще приеме такова законодателство35.


4.Заключения


Като цяло препоръката на Комисията относно подобряването на демократичността и ефективността на провеждането на европейските избори беше приета добре. Това е предварителен доклад относно инициативите, които държавите членки и националните и европейските политически партии разработват с цел увеличаване на прозрачността, повишаване на осведомеността на гражданите и популяризиране на паневропейските кампании във връзка с кандидатите и техните програми. Целта на настоящия доклад е да се стимулира обменът на най-добри практики и да се насърчат нови инициативи за подобряване на демократичния живот на ЕС с оглед на предстоящите европейски избори през 2014 г.

Комисията ще продължи да следи изпълнението на своята препоръка от страна на държавите членки и политическите партии при подготовката на изборите и редовно ще актуализира таблицата в интернет36 с допълнителна информация от държавите членки, по-специално десетте държави, които към момента на настоящия доклад все още не бяха отговорили на искането на Комисията за информация.Комисията ще изготви цялостен доклад след европейските избори, в който ще бъде оценено прилагането на съответното законодателство на ЕС, включително изпълнението на препоръката. В него ще бъдат представени допълнителни инициативи, които са били предприети при подготовката на европейските избори, и ще бъде разгледана ролята на организациите на гражданското общество. Това следва да спомогне за определянето на нови възможни насоки за бъдещето, които да доведат до още по-демократични европейски избори.

1Член 10 от Договора за Европейския съюз.

2Почти 6 от всеки 10 граждани на ЕС смятат, че гласуването на европейски избори е най-добрият начин да се гарантира, че техните мнения се вземат предвид от лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС. Евробарометър на Европейския парламент (EB/EP 77.4), „Две години преди европейските избори през 2014 г.“, Брюксел, 20 август 2012 г.

3Повече от 7 от всеки 10 граждани на ЕС са на мнение, че ако във всички свои предизборни материали националните политически партии разкрият принадлежността си към съответната европейска политическа партия, избирателната активност би била по-висока, а повече 8 от всеки 10 граждани на ЕС заявяват, че ако получават повече информация относно програмите и целите на кандидатите и партиите в Европейския парламент и влиянието на ЕС върху техния живот и самите избори, това ще увеличи мотивацията им да гласуват на европейските избори. Флаш Евробарометър № 364 относно избирателните права на гражданите на ЕС, данни, събрани на място през ноември 2012 г.

4 ОВ L 79, 21.3. 2013 г., стр. 29.

5Резолюция на Европейския парламент от 22 ноември 2012 г. относно изборите за Европейски парламент през 2014 г. (2012/2829(RSP)); Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2013 г. относно подобряване на практическите условия за провеждане на изборите за Европейски парламент през 2014 г. (2013/2102(INI).

6Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани. ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34.

7Към момента на настоящия доклад 18 държави членки са представили информация в отговор на писмото на Комисията: Белгия, Чешка Република, Дания, Естония, Гърция, Испания, Финландия, Хърватска, Унгария, Люксембург, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Обединено кралство.

8В рамките на подготовката на настоящия доклад през февруари 2014 г. Комисията изпрати писма на всички европейски политически партии. В отговор до Комисията информация предоставиха следните партии: Европейската народна партия (EPP), Партията на европейските социалисти (PES), Алиансът на либералите и демократите за Европа (ALDE), Алиансът на европейските консерватори и реформисти (AECR), Движението за Европа на свободите и демокрацията (MELD) и Европейската демократическа партия (EDP).

9http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm.

10Вж. приложението.

11Вж. приложението.

12 Словения съобщи за намерението си да въведе изменения в своето законодателство и впоследствие уведоми Комисията за това изменение на 20 февруари 2014 г.

13Становище на парламента на Португалия, Комисия по европейските въпроси (4 юни 2013 г.); Становище на парламента на Румъния, Камара на депутатите (25 юни 2013 г.) и Сената (30 септември 2013 г.).

14 http://www.elections2014.eu/bg.

15 http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html.

16http://www.ombudsman.europa.eu/bg/activities/calendarevent.faces/bg/818/html.bookmark.

17Вж. приложението.

18Актът от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г. и последно изменен с Решение 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета (ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).

19Нидерландия не спази тези правила при изборите за Европейски парламент през 2009 г. След намеса от страна на Комисията Нидерландия се ангажира писмено да предприеме мерки за спазването на тези правила и издаде съответните инструкции за общинските органи за европейските избори през 2014 г.

20http://www.aegee.org/aegee-europe-launches-y-vote-2014/.

21http://www.myvote2014.eu/en.

22http://www.eui.eu/Projects/EUDO/EUandI/Index.aspx/.

23http://www.wecitizens.be/fr/elections-2014/.

24http://www.debatingeurope.eu/vote2014/.

25http://www.jef.eu/activities/projects/moveurope2014/.

26http://joieu.net/.

27http://ey2013-alliance.eu/.

28Доклад на Комисията „Гражданските диалози като принос към изграждането на европейско обществено пространство“, COM(2014) 173.

29http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:NA0414127:EN.

30Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34.

31Механизмът включва обмен на данни между държавите членки относно гражданите на ЕС, които са регистрирани като гласоподаватели или кандидати в техните държави — членки на пребиваване. Въз основа на данните, изпратени от държавата — членка на пребиваване, държавата — членка на произход, трябва да отстрани съответните граждани от своите избирателни списъци (или да не допусне по други начини да гласуват или да се кандидатират).

32Директива 2013/1/ЕС за изменение на Директива 93/109/ЕО по отношение на някои от условията и реда за упражняване на правото на граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, да бъдат избирани в избори за Европейски парламент ОВ L 26, 26.1.2013 г., стр. 27.

33Доклад съгласно член 25 от ДФЕС — „Относно напредъка към ефективно гражданство на ЕС за периода 2011—2013 г.“, COM(2013) 270.

34Комисията разглежда словашкия закон, за който беше уведомена неотдавна.

35Чешката република.

36http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm.

BG   BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница