Европол: европейският център за подкрепа на сътрудничеството и обучението в областта на правоприлаганетоДата13.10.2017
Размер50.45 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 март 2013 г.Европол: европейският център за подкрепа на сътрудничеството и обучението в областта на правоприлагането

Днес Комисията представи предложение за повишаване на ефективността на европейската агенция за правоприлагане Европол при събирането на информация, нейното анализиране и споделянето на резултатите от тези анализи с държавите членки. Това ще позволи на Европол да предоставя по-конкретна и целева подкрепа на националните правоприлагащи органи при тяхното трансгранично сътрудничество и разследвания. В същото време с предложението се увеличава отчетността на Европол пред Европейския парламент и националните парламенти и се подобрява защитата на личните данни.

С новия регламент също така се засилва връзката между обучението и подкрепата за оперативно сътрудничество, като Европейският полицейския колеж (Cepol) преминава към Европол, а на Европол се пада отговорността относно съвместните програми за обучение и обмен на служители на полицията и на други правоприлагащите органи.

ЕС се нуждае от ефективна и рентабилна агенция, която да помага на държавите членки в борбата с тежката международна престъпност и тероризма, като гарантира безопасността и сигурността на гражданите и като защитава законната икономика. Нашите предложения са насочени към засилване на ролята на Европол като европейска агенция за правоприлагане, към подобряване на защитата на личните данни и повишаване на отчетността на Европол пред Европейския парламент и националните парламенти, както и към гарантиране на качеството и съгласуваността на обучението, предоставяно на служителите на правоприлагащите органи на място“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС в областта на вътрешните работи.

Заместник-председателят Марош Шефчович, който отговаря за администрацията и междуинституционалните въпроси, заяви: „По време на този труден за икономиката и бюджета период всички институции и агенции на ЕС трябва да положат усилия за рационализиране на своите дейности. Тази реформа на Европол показва, че рентабилността е възможна, като в същото време се повиши и ефективността. Това е силен старт за планираното от ЕС подобряване на функционирането на неговите децентрализирани агенции.“

Дейностите на мрежите на организираната престъпност са по-сложни, по-разнообразни и по-разпространени в международен план отколкото преди. Тежките престъпления, като трафикът на хора, наркотици и огнестрелни оръжия, корупцията, измамите с разплащателни карти, киберпрестъпността и престъпленията, свързани с тероризъм, причиняват сериозни вреди на жертвите, нанасят икономически щети в голям мащаб и подкопават чувството на сигурност на гражданите. Безпроблемното трансгранично сътрудничество, ефективното използване на информацията и анализа, както и подходящата оперативна подкрепа на разследванията са от основно значение, за да могат държавите членки да отговорят на тези заплахи по подходящ начин.

Комисията предлага ролята на Европол като европейска агенция за правоприлагане да бъде засилена по следните начини:


  • За да може Европол наистина да стане европейски център за обмен на свързани с тежките престъпления информация и анализ, с регламента се засилва и пояснява задължението на държавите членки да предоставят данни на Европол. Предвидена е също така целева финансова подкрепа за разследванията. Европол ще докладва ежегодно относно количеството и качеството на данните, предоставени от държавите членки.

  • За да може Европол да подобри връзките между данните, с които разполага, и съответно да ги анализира, структурата за обработка на данни на агенцията ще бъде проектирана по нов начин. Европейският надзорен орган по защита на данните ще отговаря за външния надзор на защитата на данните на Европол, а правата на лицата, засегнати от обработката на данни от Европол, ще бъдат подсилени.

  • С този регламент Европол и Cepol се обединяват в една агенция, която ще бъде разположена в седалището на Европол в Хага, Нидерландия, с цел осъществяването на полезни взаимодействия и по-голяма ефективност. Комбинирането на наличните знания за оперативното сътрудничество в правоприлагането на Европол с експертните знания на Cepol в областта на обучението и образованието ще позволи да се засилят връзките между двете области. Дублирането на поддържащите функции в двете агенции ще бъде избегнато, а произтичащите от това икономии ще бъдат реинвестирани в курсове за обучение. Това е и резултатът от междуинституционалното споразумение миналата година относно децентрализираните агенции. Така нареченият „общ подход“ има за цел да подобри съгласуваността, ефективността, отчетността и прозрачността на всички тези агенции, включително посредством търсенето на полезни взаимодействия и обединяването на агенции, когато това е уместно.

  • На последно място, с цел увеличаването на парламентарния контрол над Европол, Европейският парламент и националните парламенти ще бъдат консултирани относно стратегическата многогодишна работна програма на Европол. Европейският парламент и националните парламенти ще получават информация чрез годишните отчети за дейността и окончателните отчети всяка година, както и чрез оценки на заплахата, стратегически анализи и общи доклади за състоянието на работата.

Контекст

Със Стокхолмската програма Европейският съвет отправи призив към Европол да се развива и „да стане център на обмена на информация между правоприлагащите органи в държавите членки, доставчик на услуги и платформа на правоприлагащите служби“. Освен това в програмата бе отправен призив за създаването на европейски схеми за обучение и програми за обмен, насочени към всички специалисти в съответните области на правоприлагането на национално равнище и на равнище ЕС.Днес Комисията прие:

  • Предложение за регламент относно европейската агенция за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на Решение 2009/371/ПВР на Съвета (за създаване на Европол) и на Решение 2005/681/ПВР на Съвета (за създаване на Cepol).

  • Съобщение относно европейската схема за обучение в областта на правоприлагането (LETS).

След като Европейският парламент и Съветът приемат новия регламент, Европол ще поеме отговорност за осъществяването на LETS. Седалището на CEPOL в Брамсхил, Обединеното кралство, предстои да бъде закрито през 2014 г. Британските власти обявиха, че закриването на седалището ще бъде осъществено така, че дейностите в Cepol да могат да продължат безпрепятствено.

Обединеното кралство и Ирландия могат да вземат участие в приемането и прилагането на предложения регламент като уведомят писмено Съвета относно желанието си за това (в рамките на три месеца след като предложението за регламент бъде представено на Съвета). Дания не участва в мерки по дял V, трета част от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), като предложения регламент.Полезни връзки

MEMO/13/286

Link към предложението

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следете съобщенията на комисар Малмстрьом в TwitterУебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в TwitterСъвместна декларация и общ подход във връзка с агенциите

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)IP/13/284


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница