Език, личност и общество в съвременния святДата02.05.2017
Размер140.77 Kb.Scientific Events 2010, Sunny Beach Resort, Bulgaria

Четвърта международна научно-практическа конференцияЕЗИК, ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВО

В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

6 - 10 септември, курорт Слънчев бряг, България


Организирана от

Българска академия на науките

Съюз на учените в България - Бургас

Фондация "Наука и Образование"

Педагогически институт при

Южния федерален университет, Ростов на Дон, Русия

 

Sponsored by:

Info Invest - Bulgariawww.ScienceBg.Net

 

Scientific media partner

Journal of International Research Publications:

Language, Individual & Societyhttp://language-individual.ejournalnet.com


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Симпозиумът се организира от Фондация Наука и Образование и фирма Инфо Инвест и се провежда съвместно с партньорски организации.

За участници в симпозиума се считат онези дами и господа, които са  изпълнили условията, изложени в настоящата покана.

 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ • Възприемането на света през призмата на социологическите, психологическите и философските изследвания;

 • Личността в съвременната  педагогика и психология;

 • Диалогът между културите при обучението на чужди езици;

 • Актуални проблеми на прагмалингвистиката и теорията за комуникациите;

 • Когнитивно описание на естествения език и неговите единици;

 • Семантика и езикова концептуализация на света;

 • Текстът като обект на хуманитарните изследвания;

 • Функционално-системен подход при изследването на езиците;

 • Проблеми на теорията и практиката на превода;

 • Методически, психолого-педагогически и методологически аспекти на преподаването на хуманитарните дисциплини.


МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

от 6 до 10 септември 2010 г. в хотел Империал, курорт Слънчев бряг 

6 септември от 17 до 18 часа; 7 септември от 9.00 до 10.00 часа - регистрация на участниците;

7 септември, 10 часа - откриване на симпозиума; 10 септември - закриване на симпозиума.


ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

Възможни са две форми на участие: • чрез регистрация на място на провеждане;

 • онлайн участие: участникът получава материалите - изданието на списанието и програмата - чрез интернет.


ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

За устните доклади – английски език

За постерните доклади – английски, български и руски език.

Всички статии, независимо от формата на представяне /устен или постерен доклад/ ще бъдат публикувани в научното списание International Scientific Publications: Language, Individual & Society, Volume 4.
ДОКЛАДИ

Допуска се участие с два доклада. Те могат да бъдат представени устно или като постери. Продължителността на устните доклади е максимум 10 минути, а на постерната сесия 1 час.


ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Участниците ще могат да ползват мултимедиен проектор и компютър. Презентациите за мултимедийния проектор трябва да са изготвени на Power Point и да са записани на флаш памет. Презентациите се изпращат предварително по електронната поща на организаторите, като файловете носят името и фамилията на участника.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА СТАТИИТЕ: Статиите се публикуват в сътрудничество с Фондация Наука и Образование. Всички статии, без значение на формата на представяне, се публикуват в научното списание International Scientific Publications: Language, Individual & Society. Информация за списанието можете да прочетете на адрес: www.science-journals.eu.      

Характеристика на изданието: носител - CD диск с обем 750 МВ в кутия; Flash формат на изданието, с възможност за пълно цветно разпечатване на статиите.

Виж публикуваните статии: www.sciencebg.net/download/Защита и идентификация: изданието е защитено надеждно чрез използването на специални технологии. Идентифицира се с международен ISSN издателски номер за периодично издание.

Редактиране: всяка статия се рецензира от двама анонимни независими рецензенти.

Advisory Editor

Sofia Agapova, RussiaEditorial Board

Alireza Valipour, Iran

Elena Murugova, Russia

Galina Sinekopova, USA

Igor Kyukanov, USA

Neziha Musaoglu, Turkey

Olivera Gajic, Serbia

Simona Stanisiu, Romania

Sibel Turan, Turkey

Vladimir Zhdanov, JapanЕзици за публикуване: Volume 4, Part 1 - английски; Volume 4, Part 2 - български и руски

Авторски права и права на публикуване:  авторите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за съдържанието им. Издателят получава неограничени права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Издателят не носи отговорност, ако авторите са причинили вреда на трети лица.

Декларация за отговорност

Инфо Инвест ЕООД като организатор на симпозиума, не носи отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствията, произтичащи от незнание или изопачено тълкуване на условията за участие. Фактът, че сте заявили участие в симпозиума означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.

 

ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

До 30.04.2010 г.

Такса за правоучастие: 210 евро. Забележка: участието на българските учени и специалисти се спонсорира от Фондация Наука и Образование

Спонсорирана такса за представители на български учебни заведения и научни институти: 120 лева с ДДС;

Преференциална такса за представители на учебни заведения и научни институти

96 лева с ДДС:

- за участниците, които ще представят докладите си на английски език;

- за участвалите в конференцията Language, Individual & Society 2009;

- за аспиранти. Забележка: таксата се отнася за редовна форма на обучение на аспиранти, а не за задочни, дистанционни и други форми на обучение.

След 30.04.2010 г. таксата е 150 лева с ДДС за всички участници

Допълнителна такса - 60 лева с ДДС за участие с втори доклад

Такса за получаване на сертификат: 30 лева с ДДС

 

УЧАСТНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ • възможност за участие в работата на симпозиума;

 • възможност за представяне на устен доклад с продължителност 10 минути и 5 минути за въпроси и отговори или на постер с размер 80/90 см. Продължителност на постерната сесия 1 час. Забележки: аспирантите представят само постери или устни доклади на английски език. Желателно е постерите да са английски език или задължително трябва да съдържат разширено резюме на английски език;

 • поместване на статия с обем до 30 страници в научното списание “International Scientific Publications, Language, Individual & Society" на CD Rom + CD Rom с изданието. Статиите задължително трябва да са оформени съгласно изискванията. програма на симпозиума;

 • безплатно публикуване на статията в интернет списанието "International Research Publications" Online Electronic Journal, ако са спазени всички изисквания за публикуване в списанието; представените статии се разглеждат и приемат за публикуване от редакционния съвет по реда на тяхното представяне; статиите се рецензират и препоръчват за публикуване от двама независими рецензенти. Виж списанието на адрес: http://language-individual.ejournalnet.com

Забележка: безплатно публикуване в не означава задължително публикуване от страна на издателите.

 • кафе паузи;

 • симултанен или синхронен превод от руски и български на английски език, ако е необходим;

 • преференциални цени в предлаганите от организаторите хотели и безплатна резервация за участниците.


Без уважителни причини и без предварителното съгласие на Организационния комитет не се разрешава представянето на чужди доклади. В случай, че не е указана формата на представяне - доклад или постер - организационният комитет си запазва правото да определи формата.
СРОКОВЕ

 • до 30.03.2010 г. - изпращане на заявките за участие с кратки резюмета на докладите до 10 реда. Максималният срок за отговор с официално писмо по електронната поща от страна на Организационният комитет е пет работни дни след получаване на заявката за участие. Ако не получите отговор свържете се с организаторите чрез електронната поща или по телефона.

 • до 30.04. 2010 г. таксите за правоучастие се превеждат по разплащателната сметка посочена в официалното писмо, изпратено до участника от организаторите. Всички разходи по банковия превод са за сметка на участниците. Информирайте банковите служители за това условие, когато извършвате банковия превод на таксата за правоучастие. Плащане на място не се извършва.

 • до 30.04.2010 г. научната статия, изготвена съобразно изискванията е необходимо да се изпрати на организаторите по електронната поща symposium@sciencebg.net  за публикация. В рамките на пет работни дни от датата на получаване на статията ще получите отговор от организаторите дали ли е приета за публикуване. Ако не получите отговор свържете се с организаторите чрез електронната поща или по телефона.

 • да се извърши резервация на места за настаняване на участниците и съпровождащите лица. Изтеглете цените на предлаганите от нас хотели на адрес: www.travel-events.info

 • 6 септември от 17 до 18 часа; 7 септември от 9.00 до 10.00 часа - регистрация на участниците;

 • 7 септември, 10 часа - откриване на симпозиума; 10 септември - закриване на симпозиума.


БАНКОВА СМЕТКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКТУРИ

Плащане: таксите за правоучастие да се превеждат по разплащателната сметка указана в официалното писмо изпратено на участниците от организаторите. Всички разходи по банковия превод са за сметка на участниците. Информирайте банковите служители за това условие, когато извършвате банковия превод на таксата за правоучастие. Плащане на място не се извършва.

Получаване на фактури: за да получите фактура, е необходимо да ни съобщите следните данни:

 • ако превода е от името на физическо лице: трите имена на лицето, от чието име е извършен превода, единният граждански номер на лицето, ако е от България, държава, пощенски код, град, улица и номер;

 • ако превода е извършен от името на организация: юридическото наименование на организацията, адрес, ЕИК /VAT/, материално отговорно лице, имената на лицето получател на фактурата, държава, пощенски код, град, улица и номер.

Фактурите се изпращат по електронната поща в PDF формат с цветен подпис и печат. Необходимо е да разпечатате файла на високакачествен цветен принтер и ще получите оригинала.

Забележки: ако банковия превод е извършен от името на физическо лице не е възможно издаването на фактура на името на юридическо лице.

УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Участие в симпозиума: в симпозиума участвуват само онези лица, които са изпълнили предварително всички условия за участие и специално поканените гости от Организационния комитет. Свободно участие и присъствие не се допуска.

Регистрация на участниците -  6 септември от 17 до 18 часа; 7 септември от 9.00 до 10.00 часа. При регистрацията на участниците е необходимо да съобщите държавата, името и фамилията си.

Баджове с имената на участника /Name badges/ - баджовете с имената на участниците, които ще бъдат раздадени с материалите на симпозиума по време на регистрацията са лични. Те са единственият документ разрешаващ свободен достъп до залата на симпозиума и трябва да са видими всякога. Възможно е да бъде отказан достъп до залата на симпозиума на лицата, които не могат да ги покажат. Организаторите си запазват правото да изискват от присъстващите да докажат правото си на участие.

 

НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Информация за хотелите и условията за настаняване ще намерите на сайта:

http://www.travel-events.info

Организационният комитет извършва безплатна резервация на места в хотелите за участниците в симпозиума по предварителна заявка. Организаторите не носят отговорност, ако указаните цени за настаняване бъдат променени.

Възможно е участниците, които желаят да организират пътуването и настаняването си чрез туристическа агенция. Организаторите трябва да бъдат информирани за това.


СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Социалната програма има важно значение за успеха на симпозиума. Неофициалната атмосфера, създадена по време на мероприятията помага да се разшири кръга на контактите с останалите участници. За съдържанието и графика на социалната програма ще бъдете информирани допълнително. Пълно описание на предлаганите мероприятия и условията за участие в тях ще бъдат поместени на сайта: http://www.travel-events.info

 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Друга полезна информация ще бъде достъпна за ползване в определено време на този сайт. Относно организацията и провеждането на симпозиума, моля отправяйте въпроси към г-н Иван Генов - координатор на симпозиума и директор на Инфо Инвест ЕООД - Бургас.http://www.facebook.com/ivan.genov1

For More Information:                                                    
Phone:
+359 /056/  950077
Mob. phone: +359 878844410
eMail: office@sciencebg.net

 Skype: investbg


Send Materials to:
eMail: symposium@sciencebg.net
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ
Допуска се публикуване на две статии и на една в съавторство с друг участник.

Файлът със статията, който ще ни изпратите трябва да носи името и фамилията на участника в симпозиума, изписани на английски език. Пример: ivangenov.doc

Задължително е при писането на статията да използвате файла: papertemplate.dot

Обем на статията: включително схемите, таблиците, диаграмите, литературата и резюмето, трябва да е минимум 7 и не повече от 30 страници, оформени съгласно изискванията изложени по долу. Условията за публикации с обем над 30 страници се договарят с издателя.

Софтуер: статията трябва да е написана на компютърна програма Word 2003/2007 for Windows в DOC формат или на съвместима версия на Word. Тя се изпраща по електронната поща symposium@sciencebg.net, но задължително архивиран като ZIP или RAR файл.

Форматиране на страницата: всички следващи по-долу указания се отнасят за форматиране на доклада на Word 2003/2007 for Windоws, като менютата се настройват по следния начин:

Page Setup:

Margins: Top - 2.5 см; Botton - 2.5 см; Left - 2.5 см; Right - 2.5 см.

Paper Size: A4

Format:

Font - Times New Roman; Font Styl - Regular; Size - 11Paragraph: Lin Spacing All: Single; Alignment: Justified;

Spacing: Before - 6 pt.

Останалите опции сочат 0.

Страниците на статията не се номерират и отстъп за нов абзац не се допуска.Заглавие, автори, организации, резюме и ключови думи: наименованието на статията се центрира и се изписва с шрифт Times New Roman №11, с големи букви Bold. Под него се поместват с малки букви Regular, със същия размер на шрифта, имената на авторите /пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име/, а на нов ред - наименованията и адресите на организациите, които представляват. Научни степени, звания и адреси не се упоменават. На следващия ред по същия начин с големи букви Bold, но на английски език, се изписва заглавието, а под него с малки букви Regular - имената на авторите, а на нов ред - наименованията и адресите на представяните от тях организации.

След два празни реда се помества резюме на английски /Abstract/ в обем до 15 реда, като се прилагат общите изисквания към текста и наклонен шрифт /Italic/. На нов ред се излагат ключовите думи / Key words: / - дескриптори според основните правила за текста с наклонен шрифт.Пример:

TREATMENT OF MSW LANDFILL LEACHATE BY ELECTROCHEMICAL OXIDATION

George A. Ntalos1, Antonios N. Papadopoulos1, Viron A. Tantos2and Ioannis G. Chouliaras2

1 Department of Wood Technology and Furniture Design, Technological Institute of Larisa, 43100,

Karditsa, Greece2 Department of Forestry, Technological Educational Institute of Larisa, 43100 Karditsa, Greece

Technological Institute of Karditsa, Department of Wood and Furniture Technology-Design, 43100,

Karditsa, Greece. E-mail: ...........


Abstract

Biologically stabilized landfill leachate usually requires further removal of organic substances and ammoniacal-N before final discharge. Chemical oxidation may be a convenient method for removal of organics but does not appear efficient in ammoniacal-N removal. Under the best operational conditions lab-scale application of electrochemical oxidation to treatment of leachate with low BOD/COD ratios and high ammoniacal-N content resulted in 75% COD removal and 100% ammoniacal-N oxidation. Ammoniacal-N oxidation appears to follow chemical oxidation by chlorine and chlorites formed by electrochemical conversion of chlorides in the leachate (1600 mg/l). Further developments on pilot plant are on progress.

Key words: forest floor, surface soil, organic matter, nutrients accumulation, marquis ecosystem

1. INTRODUCTION


Biological stabilization in landfill leachate may be a result of application of pre-treatment strategies, of degradation processes within the landfill and their eventual enhancement or of biological treatment of the leachate. Whatever the case the resulting leachate may still contain high COD values (generally higher than 1000 mg/l), low BOD/COD ratio and significant concentrations of ammoniacal-N and halogenated compounds.

2. FUNDAMENTALS OF CHEMICAL OXIDATION


2.1 Organics and other compounds in biodegraded leachate

The organic content of MSW landfill leachate may vary extensively according to different influencing parameters and can be roughly classified into three main groups (Christensen, 1982; cit. in Kylefors, 1997 ) :Текст: след един празен ред следва текстът на изложението. Отстъп на ред за нов абзац не се допуска. Празни редове се оставят само по необходимост. Заглавията в текста се изписват с големи букви Bold след интервал един празен ред, на нов ред, ляво подравнени. Номерират се с арабски цифри. Подзаглавията се изписват с начална голяма буква и следващи малки букви с наклонен шрифт Italic. Номерират се последователно с арабски цифри 1.1(съответно 1.1.1; 1.1.2 и т.н.); 1.2; 1.3 и т.н.
Пример:

2. Material and Methods

  1. Plant material

Aerial parts of Satureja hortensis L., Thymus vulgaris L., Salvia officinalis L. and Mentha piperita L. (Lamiaceae) were obtained from plant culture of the Crop Research Institute, Prague. They were oven-dried at 40 °C for 72 h, stored at room temperature and milled prior to extraction experiments.

  1. Insects

The housefly Musca domestica L. (Dip., Muscidae), larvae 4th instar and adults 3-4 days old, Spodoptera littoralis (Lep., Noctuidae) (larvae 4th instar, 35 ± 5 mg weight) and Culex quinquefasciatus SAY (Dip.) larvae 4th instar, were obtained from the stock culture maintained in the Crop Research Institute, Dept. of Entomology.
Фигури, графики, формули и таблици: таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в статията, независимо от вида на програмата, с която са изработени. Могат да бъдат пълноцветни. Фигурите и графиките се вграждат в статията като една цяла картинка, а не на отделни части. Такстът свършва преди и продължава след фигурите, графиките и таблиците. Допустимият максимален размер на фигурите, графиките и таблиците е 15 на 15 см. Ориентацията на фигурите, графиките и таблиците е Portrait. Между текста на статията и таблиците (съответно фигурите, графиките и формулите) се оставя един празен интервал. Текстът над тях се центрира и се изписва с размер на шрифта # 11. Цифрите и текстът вътре в тях се изписват с шрифт Times New Roman, размер # 10. Формулите се създават с редактора на WORD или се вграждат като обекти, ако са създадени със специални програми.
Пример:

2. SPATIAL TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL SCIENCE

Spatial technologies are generally considered Remote Sensing, GIS and GPS, but could also include other related technologies such as navigation systems. They depend on a number of interrelated disciplines and technologies (see figure below.) These technologies are becoming increasing seamless and being utilized both inRelationship of spatial technologies and supporting disciplines

analysis and real time applications. The comprehensive study of spatial technologies, geographic information and the supporting disciplines have now been placed under the rubric of Geographic Information Science (GIScience) (Longley 2005).
Литература: Цитирането на литературата се извършва в съответствие с международните стандарти:


 • ISO 690:1987 (Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure)

Повече информация за стандарта виж на адрес: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_690

 • ISO 690-2:1997 (Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof)

Повече информация за стандарта виж на адрес: http://www.ejournalnet.com/services.html

След един интервал от основния текст следва цитираната литература /References/. Номерира се с арабски цифри, като се спазват стандартите за библиографското описание ISO 690 и ISO 690-2. Важат общите указания за форматиране на текста в статията:

Format:

Font - Times New Roman; Font Styl - Regular; Size - 11Paragraph: Lin Spacing All: Single; Alignment: Justified;

Spacing: Before - 6 pt.

Останалите опции сочат 0.
Цитирането

Пример:

REFERENCES


 1. Kratasyuk V, Gitelson J. Bacterial bioluminescence and bioluminescent analysis. Biophysics (Moscow) 1982; 27: 937-53.

 2. Kudryasheva N, Kratasyuk V, Esimbekova E, Vetrova E, Nemtseva E, Kudinova I. Development of the bioluminescent bioindicators for analyses of environmental pollutions. Field Anal Chem Tech 1998; 2: 277-80.

 3. Petushkov V, Shefer L, Rodionova N, Fish A. Bioluminescent method of determination of NAD(P)H-depend dehydrogenase activity. Appl Biochem Biotech 1987; 23: 270-4.

 4. Petushkov V, Kratasyuk V, Fish A, Gitelson J. Protease activity determination method. 1983 Patent SU 1027615 A.

 5. Kratasyuk V, Esimbekova E, Gladyshev M, Khromichek E, Kuznetsov A., Ivanova E. The use of bioluminescent biotests for study of natural and laboratory aquatic ecosystems. Chemosphere 2001; 42: 909-15.

Задължително използвайте при писането на статията си файла: papertemplate.dot


International Scientific Publications Journals

www.Science-Journals.Eu

Каталог: marygud -> files
files -> Project Достоевски Радослав Парушев Трейлър Съдържание
marygud -> Ects макет на учебен курс
files -> Приложна лингвистика английски език с китайски език в /В1, В2/ 20 английски език с италиански език—С/С1,С2/20, английски с немски език- д-10, английски с руски език-е/20
files -> Технологии а група Курс І английски език и немски език с инф. Технологии в група
files -> Приложна лингвистика английски език и испански език а, в групи Семестър ІІ английски език и турски език, новогръцки език -обща група – с курс: І, учебна 2009-2010 г
files -> Последна редакция: 29. 11. 2013 г. Първи семестър Специалност “българска филология”
files -> Литература и мултимедия, ІІ семестър, 2007-2008 Доц д-р Живко Иванов
files -> Студент Специалност Оценка
files -> Ангелина Пенева
files -> Първи семестър Специалност “български език и история”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница