Езикова гимназия "бертолт брехт"Дата21.07.2018
Размер425 Kb.


ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

ПАЗАРДЖИК - 4400, ул.”ПИРДОП” № 1
ДИРЕКТОР: тел. 034/482939 /факс: 0882/382939e-mail: b_breht@abv.bg

Пом. директори: тел.: 034/483929 канцелария: тел. 034/485996

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил........................................

/подпис и печат/

Директор: Велка Недялкова

ПЛАН
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН
СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ
В ЕГ “БЕРТОЛТ БРЕХТ“- ГРАД ПАЗАРДЖИК
ЗА УЧЕБНАТА 2015/ 2016 ГОДИНА


Разработен съгласно Заповед № РД09-611/18.05.2012 г. на Министъра на
образованието и науката и във връзка със Заповед № 2011/01.09.2015г. на
директора на ЕГ „Бертолт Брехт“- град Пазарджик


Състав на Училищен Координационен Съвет:
Председател: Елена Якимова – помощник-директор по учебната дейност
Членове: 1. Тодор Тодоров – педагогически съветник
2. Петя Енкина – старши учител по БЕЛ
3. Диана Джукелова – старши учител по информатика и ИТ

4. Надежда Божилова – родител и председател на УН

5. Соня Асенова – старши учител по ФА и родител на ученик от ЕГ „Бертолт Брехт”

І. Предмет
Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и
юношите в системата на средното образование чрез превантивни мерки и
сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на
училищния тормоз между децата и учениците в училище.
Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от
Министерството на образованието и науката с участието на МТСП, АСП,
ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация
„Стъпки за невидимите деца в Българи,” фондация „Асоциация Анимус”,
Дружеството на психолозите в България и УНИЦЕФ.

ІІ. Цел
Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на
координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и
създаване на по-сигурна училищна среда.
ІІІ. Задачи:
1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за
предотвратяване на тормоза в училище
.
2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на
тормоз в училище.


ІV. Общи положения
1. Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и
делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и
координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът да се ръководи
задължително от помощник-директор и да включва учители и педагогически съветник.
2. Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат
за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите
фактори, допринасящи за насилието.
3. Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни
аспекти и форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието
на всички групи и да се планира на три нива - класна стая/паралелка,
училище, общност.
4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни
граници, изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат
прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище.
5. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от
учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна
преценка на ситуацията и нейната тежест.

V. Дейности
Дейност

Срок

отговорникМатериален

ресурс


Друг

ресурс

Дейности по разработване и
прилагане на превантивни
мерки за предотвратяване на
тормоза в училище:


1.

Определяне на училищен координационен съвет

м.IХ,

Председател на


УКС, педагогически съветник2.

След проведена оценка на проблема за насилието чрез мнението
на учениците – с помощта на
стандартизиран въпросник, УКС запознава ръководството на ЕГ с обобщените резултати

м.Х, м.VI

Председател на


УКС, педагогически съветникХартия за
анкетни
карти
3.

Изготвяне на план за работа на УКС за справяне с училищния тормоз

м. Х,

УКС
4.

Отбелязване на Международния ден за борба с насилието

м. Х
Време- 1 час на класа

5.

Запознаване на учениците със
същността на тормоза, проявите и
участниците в процеса

м.XI и м.V
УКС и
класни ръководители

Цветна хар-
тия за
изработване на
информаци-
онни
материали

Време- 1 час на класа

6.

Изработване и разпространение на
информационно-образователни
материали, презентации по
отношение на:

Двукратно през учебната година
УКС, педагогически съветник

Цветна
хартия за
изработване на
информаци
онни
материали,
презентациа) превенция на тормоза;

б) правата и задълженията на
децата;


7.

Провеждане на индивидуални
консултации с деца, понасящи или
извършители на тормоз.
Набиране на данни и анализ на
профила на ученика, използващ
булинг.

Постоянен
срок.
УКС, педагогически съветник, класни ръководители7.

Използване на възможностите на часа на класа за прилагане на форми на групова работа, дискусии, решаване на казуси, споделяне на опит.

Постоянен срок.

Класни ръководители, педагогически съветник

9.

Извеждане на теми от учебното съдържание по отделните предмети, които биха могли да се използват за работа и анализ по проблема насилие, свързани с изграждането на ценности, социалните роли, функционирането на групите и институциите.

Постоянен срок.

Учители
10.

Ангажиране на учениците в извънкласни дейности, насочване вниманието на децата към положителни модели на поведение, стимулиране на творческите им заложби.

Постоянен срок.

Учители, класни ръководители

11.

Поддържане на непрекъсната връзка между класни ръководители и родители с цел превенция на случаи на агресия в училище.

Постоянен срок.

Класни ръководители, педагогически съветник

12.

Провеждане на дискусии и кампании съвместно с УС като фокус група по проблемите за превенция на училищния тормоз.

Постоянен срок.

Председател на УС, педагогически съветник

13.

Използване на подхода за работа с връстници

/ peer education/ по основни и конкретни въпроси в УС.Постоянен срок.

Председател на УС, педагогически съветник

14.

Повишаване на квалификацията на учителите по проблемите на училищното насилие и начините за справяне с него.

Съгласно график за квалификационната дейност.

Училищно ръководство, педагогически съветник

15.

Привличане на родители, които биха могли да станат посредници между училището, родителите и други организации и институции.

Постоянен срок.
Председател на УН, председател на УКС16.

Създаване на атмосфера на толерантност в училище.

Постоянен срок. Класни ръководители, педагогически съветник17.

Обмен на информация и добри практики с други учебни заведения.

Постоянен срок.

Председател на УКС, педагогически съветник
Дейности по разработване и
въвеждане на защитна мрежа


18.

Запознаване на педагогическия персонал с правилата и процедурите, разработени в механизъм за превенция на училищния тормоз, утвърден със Заповед на директора на ЕГ „Бертолт Брехт”

м. IХ

Председател на УКС

19.

Популяризиране на правилата и процедурите, залегнали в училищните механизми, чрез сайта на ЕГ „Бертолт Брехт”

м. Х

Председател на УКС

20.

Запознаване на учениците и родителите с възможностите за реагиране при изградена система за защита: дежурни учители, класни ръководители, педагогически съветник, помощник – директори, директор

м. Х

УКС
21.

Взаимодействие при решаване на
конфликти между ученици, учители,
родители и училищно ръководство, гарантиране на конфиденциалност на проведени разговори.

Постоянен
срок.
Директор,
УКС, педагогически съветник22.

Подобряване на системата за дежурство според резултатите от оценката на проблема за насилието в гимназията.

Постоянен
срок.
Ръководство на ЕГ „Бертолт Брехт”23.

Осигуряване на охрана и поддържане на системата за видеонаблюдение с цел осигуряване на сигурност в сградата и двора на гимназията.

Постоянен
срок.
Ръководство на ЕГ „Бертолт Брехт”24.

Водене на единен регистър за
регистриране на ситуации на тормоз
в училището.

Постоянен
срок.
УКС, педагогически съветник25.

Осигуряване на ефективни партньорства с външни за училището организации, служби, специалисти.

Постоянен
срок.
УКС, педагогически съветник


ПЛАНЪТ Е ИЗГОТВЕН ОТ КОМИСИЯ В СЪСТАВ:


Председател: Елена Якимова
Членове: 1. Тодор Тодоров

2. Петя Енкина

3. Диана Джукелова

4. Надежда Божилова5. Васил Златанов
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница