Финансиран със заемни средства (Заем 7612 bg) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31. 39 милиона евро по Проекта за социално включванеДата11.01.2018
Размер302.14 Kb.
Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Добричка кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция социален работник/социален педагог) по Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес web site: www.dobrichka.bg1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности, социална педагогика, здравно-социален мениджмънт или педагогическа правоспособност;

 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на социалните, здравните или образователните дейности;

 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравната грижа за деца и предучилищната подготовка;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” на община Добричка1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;

 • да познават местните уязвими общности в община Добричка, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;

 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи.2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 08.09.2014 г.
Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:
(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа.
Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:e-mail: obshtina@dobrichka.bg

- на хартия на адрес:Град Добрич, община Добричка, ул. „Независимост“ №20

ПРИЛОЖЕНИЕ A
ЗАДАНИЕ ЗА РАБОТА И ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ
социален работник/социален педагог В УСЛУГАТА „ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ/КЛАСОВЕ” ПО проект на община ДОБРИЧКА „Равен шанс за всички деца в община Добричка”
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Проект за социално включване - Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка)
Проектът за социално включване цели:

  • Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години;

  • Повишено общо благосъстояние на децата;

  • Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.

Проектът за социално включване има следните компоненти:


Компонент 1: Интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца. Компонентът включва общински под проекти за предоставяне на пакет от интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца за родителите и децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Основна особеност на услугите е, че те ще бъдат интегрирани – както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение на самият характер на услугите – социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и т.н.
Услугите са разделени в две групи с оглед възрастта на целевите групи деца – услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст. Фокусът на услугите за деца до 3 годишна възраст е поставен най-вече на формирането и развитието на родителски умения, като за целта ще бъдат финансирани дейности за формиране на умения за отглеждане на децата и дейности за подкрепа на родителите в процеса на отглеждане на децата. Ще има родителски групи, възможности за индивидуално консултиране, включително и чрез мобилни екипи, предоставящи подкрепа на място, ще се предоставя и по-специфична подкрепа за деца с увреждания и техните семейства.
Целта на услугите е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. И за двете възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове.
За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 7 г. основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. Като за да има пълноценно социално включване ще се работи и с тези деца и родители, които не попадат в рисковите групи по проекта. Ще бъде подпомогна интеграцията на децата и чрез намаляване на таксите за детска градина. Транспорт за децата с цел да могат да посещават детска градина също ще бъде осигурен по проекта.
Един от най-съществените елементи на проекта е възможността за инвестиции в ремонтни и строителни дейности с цел предоставяне на услугите – това може да е свързано както с увеличаване на капацитета или адаптиране с оглед нуждите на услугите на действащи форми за грижи за деца, така и с инвестиции в създаването на материална база за предоставяне на услугите.
По проекта ще се финансира и обучение на доставчици на социални услуги и персонал в детски градини.
Компонент 2: Изграждане на капацитет. Този компонент ще финансира дейности, свързани с оценката на въздействието, одит и подкрепа за изпълнението.
Проектът за социално включване (Заем 7612 BG) се администрира от Министерството на труда и социалната политика.
1.2. Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка”, община Добричка

Община Добричка изпълнява Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка”, съгласно Споразумение за финансиране № РД 09-53 от 15.06.2011 г. между Министерството на труда и социалната политика и община Добричка.


Основните цели на проекта са:

Да се подобри качеството на живот на децата в риск и техните семейства на територията на община Добричка чрез интегрирано и устойчиво предоставяне на комплекс от качествени и достъпни социални, здравни, образователни и други услуги, отговарящи на техните потребности, в стимулираща семейна и социална среда.


Основните целеви групи на проекта са:

Основни целеви групи деца в риск (0-7 г.):

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чиито личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца, не посещаващи детска градина или не посещаващи друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми.Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.):

- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Родители, получаващи социални помощи;

- Безработни родители;

- Родители на 3 и повече деца;

- Самотни родители;

- Бъдещи родители от уязвими групи ;

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

- Родители на деца с увреждания;

- Родители на деца със здравословни проблеми;

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);

- Здравно неосигурени родители;

- Родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си;

- Родители без или с ниско образование;- Родители, живеещи в лоши жилищни условия.

Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители

 1. Формиране и развитие на родителски умения

 2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията

 3. Семейно консултиране и подкрепа

 4. Здравна консултация за деца


Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители

 1. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове

 2. Мониторинг на готовността за обучение.

 3. Семейно консултиране и подкрепа

 4. Здравна консултация за деца

 5. Допълнителна подготовка за равен старт в училище

 6. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания


.
II. ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО
Целта е да бъде подпомогнато изпълнението на Проект Равен шанс за всички деца в община Добричкана община Добричка чрез наемане на социален работник, който да участва в предоставянето на следните услуги/дейности по проекта:

Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове

Услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” цели преодоляване на социалното изключване, изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера чрез средствата и методите за работа в детските градини. Интеграцията на уязвимите деца се постига, ако децата от целевата група се включат в съществуващи групи за деца в предучилищна възраст извън затворените общности и техният брой не надвишава 30 % от общия брой на децата в групата. Целевата група са деца от 3 до 7-годишна възраст от уязвими семейства от затворени общности и извън тях и деца с увреждания, за които има възможност да се запишат в детска градина или група за предучилищна подготовка в града/селото.В рамките на услугата се извършват следните дейности:

 • Работа с деца, интегрирани в детски градини;

 • Работа с родителите на децата;

 • Работа с останалите родители – организиране на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина;

 • Съвместна работа с всички родители.


Работата с деца, интегрирани в детски градини, се осъществява чрез предварителна работа “на място”- в детски градини в общините, за намаляване на стреса и по-бърза адаптация към новата и нежелана среда; индивидуално обучение за преодоляване на дефицити: социални умения, езикова бариера (когато е необходимо); подкрепа за реално включване в живота на групата и в учебния процес по общата учебна програма след изтичането на периода на адаптация; допълнителни дейности за интеграция на децата в групите – организиране на състезания, фестивали и др., чиято подготовка по принцип включва родителите на всички деца; мотивация за по-добро образование; посещения на училища. Ще бъдат обхванати деца от семейства от уязвими групи – уязвими етнически групи, в частност ромската етническа група; получатели на социални помощи; безработни; семейства с три или повече деца; самотни родители; с ниско ниво на образование; живеещи в лоши жилищни условия; не полагащи достатъчни грижи за децата си, деца с увреждания.
Специалистите, които извършват дейността, включват социални педагози/ социални работници, медиатори от общността, които ще водят децата до детската градина заедно с някои от родителите. При необходимост ще се привлича логопед, психолог.
Работата с родителите на децата е свързана с предоставянето на възможност за срещи на родителите с персонала в детските градини и социални работници с цел преодоляване на недоверието на родителите относно това, че техните деца се чувстват добре в новата среда; включване на всички родители в интегриращи дейности; поддържане на мотивацията на родителите за подкрепа на интеграционния процес и за осигуряване на по-добро образование на техните деца. Срещите следва да са по-интензивни в началото (веднъж седмично). В зависимост от процеса на адаптиране и резултатите след първия месец срещите могат да се провеждат веднъж или два пъти месечно. Дейността ще се извършва в детски градини в общините – бенефициенти по проекта.
Специалистите, които извършват дейността включват социални педагози/ социални работници, медиатори от общността, при необходимост – логопед и/или психолог, персонал на детската градина.
Работата с останалите родители – организиране на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина е свързана с организиране и провеждане на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца в детската градина; участие в съвместни дейности с родителите на новозаписаните деца. Дейността ще се извършва в детски градини в общините – бенефициенти по проекта.
Специалистите, които извършват дейността включват социални педагози/ социални работници, медиатори от общността, при необходимост – логопеди и/или психолог, персонал на детската градина.
Съвместната работа с всички родители цели взаимно разбиране, приемане и взаимна адаптация. Съвместните срещи следва да се организират в детските градини и да бъдат по-интензивни в първите месеци на интеграционния процес. Като част от тази дейност могат да се организират и съвместни дейности с всички деца и техните родители.
Специалистите, които извършват дейността включват социални педагози/ социални работници, медиатори от общността, при необходимост – логопед и/или психолог, персонал на детската градина.

ІІІ. обхват НА ЗАДАНИЕТО
В съответствие със заложените в Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” на община Добричка цели, изисквания и характеристики за всяка една дейност и с описаните в раздел ІІ услуги, в чието предоставяне ще участва, консултантът ще извършва следните задачи:


 1. Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;

 2. Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги/дейности по проекта, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете;

 3. Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейностите, в които участват и изготвяне на графици за дейността им;

 4. Насочване на деца и семейства към услугите „Здравна консултация за деца”, „Ранна интервенция на уврежданията” и „Семейно консултиране и подкрепа” и координация с екипите на тези услуги;

 5. Координация на екипа на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”;

 6. Съвместна работа и взаимодействие с персонала на детската градина, където се осъществява услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”;

 7. Разработване на график и програма за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”;

 8. Организиране и провеждане на индивидуална работа с интегрираните в детската градина деца, съвместно с персонала на детската градина и при необходимост с психолог;

 9. Организиране и провеждане на индивидуална работа с родителите на интегрираните в детската градина деца съвместно с персонала на детската градина и при необходимост с психолог;

 10. Организиране и провеждане на срещи с родителите на децата в детската градина, които не са целеви групи по проекта;

 11. Организиране и провеждане на съвместни срещи на всички родители на децата в детската градина с цел подобряване на интеграционния процес;

 12. Организиране на извънучебни развлекателни мероприятия за децата и родителите;

 13. Изготвяне на графиците за провеждане на групова и индивидуална работа в услугата съгласувано с персонала на детската градина;

 14. Координация с екипа на услугите „Индивидуална педагогическа подкрепа”;

 15. Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на съответните услуги;

 16. Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва;

 17. Организиране и участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

 18. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

При изпълнение на задачите консултантът е длъжен: • да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;

 • да прилага Методиката на екипната работа по случай;

 • да прилага Методическото ръководство за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, създадено по ПСВ;

 • да спазва Програмата за обучение за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, създадена по ПСВ;

 • да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие, съгласно своите компетентности;

 • да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;

 • да участва в обучения, организирани от МТСП и община Добричка;

 • да оказва съдействие на органите за закрила на детето в общината;

 • да сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при работата по случая.

Основно дейностите ще се изпълняват в следните населени места ЦДГ с. Стожер, ЦДГ с. Победа, ЦДГ с. Житница, ЦДГ с. Карапелит, ЦДГ с. Стефаново, ЦДГ с. Дончево, ЦДГ с.Бенковски, ЦДГ с.Плачи дол, ЦДГ с.Батово, ЦДГ с.Божурово, ЦДГ с.Одърци, ЦДГ с.Ловчанци, ЦДГ с.Алцек, ЦДГ с.Черна, ЦДГ с.Лясково и съставните села. .


Мястото, където ще се изпълняват дейностите, е както следва:

„Общностен център“ с. Стефаново, ул. Първа №70


ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Условията (помещения за провеждане на дейностите, консумативи, техника и др.) за изпълнение на дейностите ще бъдат осигурени от община Добричка.

С цел осъществяването на мобилната работа на консултанта ще бъде осигурен транспорт от община Добричка.


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Проведени 250 консултации за родители;

 2. Проведени 500 консултации за деца;

 3. Проведени 15 мероприятия.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И БАЗА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Профил на кандидатите
Експертите трябва да отговарят на следните изисквания за специализация и експертиза:
А. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности, социална педагогика, здравно-социален мениджмънт или педагогическа правоспособност;

 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на социалните, здравните или образователните дейности;

 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравната грижа за деца и предучилищната подготовка;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект Равен шанс за всички деца в община Добричка на община Добричка


Б. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;

 • да познават местните уязвими общности в община Добричка, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;

 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи.


VІI. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА
Консултантът трябва да започне работа веднага след подписване на Договора, което се очаква да бъде от месец септември 2014 г. Услугите по Договора ще се предоставят за период от 12 месеца.

Заплащането на консултанта ще бъде почасово.

Разходите за командировъчни, дневни, транспортни разходи няма да се заплащат отделно.

VІІI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА ПО ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА
Консултантът ще работи в тясна връзка с Координатора по Договора, екипа за управление на Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” на община Добричка и другите консултанти по проекта.
Консултантът ще изготвя месечни отчети за извършените от него дейности през изминалия месец на български език, които ще предоставя на Координатора по договора за преглед и одобрение. Заедно с отчета за извършените дейности през месеца Консултантът представя за подпис от Координатора лист за отчитане на изработеното време през месеца по образец (Приложение Г), който се прикрепя към приемо-предавателния протокол за приемане на извършената работа от Консултанта през отчетния период.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

задължения на консултанта по докладите

Консултантът ще подготвя и представя месечни доклади за напредъка на проекта на български език.

Всички доклади, отчитащи извършените дейности и предложения, Консултантът ще предоставя на Възложителя за одобрение на следния адрес:
Гр. Добрич

ул. „Независимост” №20

Координатор на Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка“

Консултантът ще предоставя месечните си доклади на Координатора по договора, за преглед, коментари и одобрение.

Възложителят ще изпрати коментари по доклада, ако е необходимо, в срок от пет (5) дни след получаването на доклада и неговото одобрение ще бъде основание за извършване на плащането.

Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Добричка кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция медиатор) по Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес web site: www.dobrichka.bg1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат завършено основно/средно образование;

 • да познават местните уязвими общности в община Добричка, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

 • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” на община Добричка.1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 08.09.2014 г.
Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:
(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа.
Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:e-mail: obshtina@dobrichka.bg

- на хартия на адрес:Град Добрич, община Добричка, ул. „Независимост“ №20

ПРИЛОЖЕНИЕ A
ЗАДАНИЕ ЗА РАБОТА И ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ
медиатор В УСЛУГАТА „ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ/КЛАСОВЕ” ПО проект на община ДОБРИЧКА „Равен шанс за всички деца в община Добричка”
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Проект за социално включване - Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка)
Проектът за социално включване цели:

  • Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години;

  • Повишено общо благосъстояние на децата;

  • Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.

Проектът за социално включване има следните компоненти:


Компонент 1: Интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца. Компонентът включва общински под проекти за предоставяне на пакет от интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца за родителите и децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Основна особеност на услугите е, че те ще бъдат интегрирани – както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение на самият характер на услугите – социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и т.н.
Услугите са разделени в две групи с оглед възрастта на целевите групи деца – услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст. Фокусът на услугите за деца до 3 годишна възраст е поставен най-вече на формирането и развитието на родителски умения, като за целта ще бъдат финансирани дейности за формиране на умения за отглеждане на децата и дейности за подкрепа на родителите в процеса на отглеждане на децата. Ще има родителски групи, възможности за индивидуално консултиране, включително и чрез мобилни екипи, предоставящи подкрепа на място, ще се предоставя и по-специфична подкрепа за деца с увреждания и техните семейства.
Целта на услугите е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. И за двете възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове.
За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 7 г. основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. Като за да има пълноценно социално включване ще се работи и с тези деца и родители, които не попадат в рисковите групи по проекта. Ще бъде подпомогна интеграцията на децата и чрез намаляване на таксите за детска градина. Транспорт за децата с цел да могат да посещават детска градина също ще бъде осигурен по проекта.
Един от най-съществените елементи на проекта е възможността за инвестиции в ремонтни и строителни дейности с цел предоставяне на услугите – това може да е свързано както с увеличаване на капацитета или адаптиране с оглед нуждите на услугите на действащи форми за грижи за деца, така и с инвестиции в създаването на материална база за предоставяне на услугите.
По проекта ще се финансира и обучение на доставчици на социални услуги и персонал в детски градини.
Компонент 2: Изграждане на капацитет. Този компонент ще финансира дейности, свързани с оценката на въздействието, одит и подкрепа за изпълнението.
Проектът за социално включване (Заем 7612 BG) се администрира от Министерството на труда и социалната политика.
1.2. Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка”, община Добричка.

Община Добричка изпълнява Проект Равен шанс за всички деца в община Добричка, съгласно Споразумение за финансиране № РД 09-53 от 15.06.2011 г. между Министерството на труда и социалната политика и община Добричка.


Основните цели на проекта са:

Да се подобри качеството на живот на децата в риск и техните семейства на територията на община Добричка чрез интегрирано и устойчиво предоставяне на комплекс от качествени и достъпни социални, здравни, образователни и други услуги, отговарящи на техните потребности, в стимулираща семейна и социална среда.


Основните целеви групи на проекта са:

Основни целеви групи деца в риск (0-7 г.):

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чиито личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца, не посещаващи детска градина или не посещаващи друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми.Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.):

- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Родители, получаващи социални помощи;

- Безработни родители;

- Родители на 3 и повече деца;

- Самотни родители;

- Бъдещи родители от уязвими групи ;

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

- Родители на деца с увреждания;

- Родители на деца със здравословни проблеми;

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);

- Здравно неосигурени родители;

- Родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си;

- Родители без или с ниско образование;- Родители, живеещи в лоши жилищни условия.

Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители

 1. Формиране и развитие на родителски умения

 2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията

 3. Семейно консултиране и подкрепа

 4. Здравна консултация за деца


Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители

 1. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове

 2. Мониторинг на готовността за обучение.

 3. Семейно консултиране и подкрепа

 4. Здравна консултация за деца

 5. Допълнителна подготовка за равен старт в училище

 6. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания


II. ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО
Целта е да бъде подпомогнато изпълнението на Проект Равен шанс за всички деца в община Добричкана община Добричка чрез наемане на медиатор , който да участва в предоставянето на следните услуги/дейности по проекта:

Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове

Услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” цели преодоляване на социалното изключване, изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера чрез средствата и методите за работа в детските градини. Интеграцията на уязвимите деца се постига, ако децата от целевата група се включат в съществуващи групи за деца в предучилищна възраст извън затворените общности и техният брой не надвишава 30 % от общия брой на децата в групата. Целевата група са деца от 3 до 7-годишна възраст от уязвими семейства от затворени общности и извън тях и деца с увреждания, за които има възможност да се запишат в детска градина или група за предучилищна подготовка в града/селото.В рамките на услугата се извършват следните дейности:

 • Работа с деца, интегрирани в детски градини;

 • Работа с родителите на децата;

 • Работа с останалите родители – организиране на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина;

 • Съвместна работа с всички родители.


Работата с деца, интегрирани в детски градини, се осъществява чрез предварителна работа “на място”- в детски градини в общините, за намаляване на стреса и по-бърза адаптация към новата и нежелана среда; индивидуално обучение за преодоляване на дефицити: социални умения, езикова бариера (когато е необходимо); подкрепа за реално включване в живота на групата и в учебния процес по общата учебна програма след изтичането на периода на адаптация; допълнителни дейности за интеграция на децата в групите – организиране на състезания, фестивали и др., чиято подготовка по принцип включва родителите на всички деца; мотивация за по-добро образование; посещения на училища. Ще бъдат обхванати деца от семейства от уязвими групи – уязвими етнически групи, в частност ромската етническа група; получатели на социални помощи; безработни; семейства с три или повече деца; самотни родители; с ниско ниво на образование; живеещи в лоши жилищни условия; не полагащи достатъчни грижи за децата си, деца с увреждания.
Специалистите, които извършват дейността, включват социални педагози/ социални работници, медиатори от общността, които ще водят децата до детската градина заедно с някои от родителите. При необходимост ще се привлича логопед, психолог.
Работата с родителите на децата е свързана с предоставянето на възможност за срещи на родителите с персонала в детските градини и социални работници с цел преодоляване на недоверието на родителите относно това, че техните деца се чувстват добре в новата среда; включване на всички родители в интегриращи дейности; поддържане на мотивацията на родителите за подкрепа на интеграционния процес и за осигуряване на по-добро образование на техните деца. Срещите следва да са по-интензивни в началото (веднъж седмично). В зависимост от процеса на адаптиране и резултатите след първия месец срещите могат да се провеждат веднъж или два пъти месечно. Дейността ще се извършва в детски градини в общините – бенефициенти по проекта.
Специалистите, които извършват дейността включват социални педагози/ социални работници, медиатори от общността, при необходимост – логопед и/или психолог, персонал на детската градина.
Работата с останалите родители – организиране на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина е свързана с организиране и провеждане на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца в детската градина; участие в съвместни дейности с родителите на новозаписаните деца. Дейността ще се извършва в детски градини в общините – бенефициенти по проекта.
Специалистите, които извършват дейността включват социални педагози/ социални работници, медиатори от общността, при необходимост – логопеди и/или психолог, персонал на детската градина.
Съвместната работа с всички родители цели взаимно разбиране, приемане и взаимна адаптация. Съвместните срещи следва да се организират в детските градини и да бъдат по-интензивни в първите месеци на интеграционния процес. Като част от тази дейност могат да се организират и съвместни дейности с всички деца и техните родители.
Специалистите, които извършват дейността включват социални педагози/ социални работници, медиатори от общността, при необходимост – логопед и/или психолог, персонал на детската градина.

ІІІ. обхват НА ЗАДАНИЕТО
В съответствие със заложените в Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка на община Добричка цели, изисквания и характеристики за всяка една дейност и с описаните в раздел ІІ услуги, в чието предоставяне ще участва, консултантът ще извършва следните задачи:


 1. Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;

 2. Участие в оценка на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;

 3. Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата;

 4. Разпространение на информационни и образователни материали сред целевите групи;

 5. Съдействие за организиране и провеждане на срещи със семействата на интегрираните в детската градина деца;

 6. Придружаване на децата до и от детската градина след писмено съгласие на родителите;

 7. Подпомагане на социалния работник в услугата, персонала на детската градина и при необходимост на психолог при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;

 8. Подпомагане на организирането и провеждането на извънучебни развлекателни мероприятия за децата и родителите;

 9. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

При изпълнение на задачите консултантът е длъжен: • да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;

 • да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие по въпроси свързани с компетенциите си;

 • да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;

 • да участва в обучения, организирани от МТСП и община Добричка;

 • да оказва съдействие на органите за закрила на детето в общината;

 • да сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при работата по случая;

 • да отговаря за опазване живота и здравето на децата при придружаването им до и от детската градина.

Основно дейностите ще се изпълняват в следните населени места ЦДГ с. Стожер, ЦДГ с. Победа, ЦДГ с. Житница, ЦДГ с. Карапелит, ЦДГ с. Стефаново, ЦДГ с. Дончево, ЦДГ с.Бенковски, ЦДГ с.Плачи дол, ЦДГ с.Батово, ЦДГ с.Божурово, ЦДГ с.Одърци, ЦДГ с.Ловчанци, ЦДГ с.Алцек, ЦДГ с.Черна, ЦДГ с.Лясково и съставните села.


Мястото, където ще се изпълняват дейностите, е както следва:

„Общностен център“ с. Стефаново, ул. Първа №70


ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Условията (помещения за провеждане на дейностите, консумативи, техника и др.) за изпълнение на дейностите ще бъдат осигурени от община Добричка.

С цел осъществяването на мобилната работа на консултанта ще бъде осигурен транспорт от община Добричка.


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Проведени 300 посещения за работа на терен;

 2. Оказано съдействие/насочване/посредничество/придружаване и др. за ползване на услугата на 300 деца, родители и семейства;

 3. Проведени 300 срещи с родители и семейства;

 4. Разпространени информационни материали и образователни материали.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И БАЗА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Профил на кандидатите
Експертите трябва да отговарят на следните изисквания за специализация и експертиза:
5.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат завършено основно/средно образование;

 • да познават местните уязвими общности в община Добричка, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

 • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект Равен шанс за всички деца в община Добричка на община Добричка


5.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.


VІI. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА
Консултантът трябва да започне работа веднага след подписване на Договора, което се очаква да бъде от месец септември 2014 г. Услугите по Договора ще се предоставят за период от 12 месеца.

Заплащането на консултанта ще бъде почасово.

Разходите за командировъчни, дневни, транспортни разходи няма да се заплащат отделно.

VІІI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА ПО ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА
Консултантът ще работи в тясна връзка с Координатора по Договора, екипа за управление на Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” на община Добричка и другите консултанти по проекта.
Консултантът ще изготвя месечни отчети за извършените от него дейности през изминалия месец на български език, които ще предоставя на Координатора по договора за преглед и одобрение. Заедно с отчета за извършените дейности през месеца Консултантът представя за подпис от Координатора лист за отчитане на изработеното време през месеца по образец (Приложение Г), който се прикрепя към приемо-предавателния протокол за приемане на извършената работа от Консултанта през отчетния период.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

задължения на консултанта по докладите

Консултантът ще подготвя и представя месечни доклади за напредъка на проекта на български език.

Всички доклади, отчитащи извършените дейности и предложения, Консултантът ще предоставя на Възложителя за одобрение на следния адрес:
Гр. Добрич

ул. „Независимост” №20

Координатор на Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка“

Консултантът ще предоставя месечните си доклади на Координатора по договора, за преглед, коментари и одобрение.

Възложителят ще изпрати коментари по доклада, ако е необходимо, в срок от пет (5) дни след получаването на доклада и неговото одобрение ще бъде основание за извършване на плащането.

Примерна форма за професионална биография (CV)

Име на кандидата:

Професия:

Дата на раждане:

Националност:

Членство в професионални организации:

Подробности за възлаганите му задачи:

Ключови квалификации: [Дайте описание на опита и обучението си, които са най-сходни със задачите, включени в заданието. Опишете степента на отговорност в сходни предишни задания като посочите дати и място на изпълнение.]

Образование: [Дайте обобщени данни за университетското си и друго специализирано образование като посочвате имената на съответните учебни заведения, периода на обучение и получените академични звания.]

Професионален опит: [Като започнете от сегашната позиция и продължите назадвъв времето изредете всички заемани професионални постове. Посочете всички назначе­ния от завършване на университета, включително датите на започване и приключване, работодатели, название на заеманите постове и място на работа. За опита през пос­ледните 10 години дайте също типа на извършваните дейности и препоръки от клиенти, където е възможно.]

Езици: [За всеки език посочете степента на владеене: отлично, добре, прилично,или слабо говоримо, четимо и писмено.]

Декларация:

Аз, долуподписаният, декларирам, че тези данни дават коректно описание за мен, моите квалификации и моя опит.

Дата: [Подпис на кандидата]


Пълното име на кандидата: [Изписва се саморъчно]


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница