Физически факултетДата06.02.2018
Размер54.38 Kb.ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Бул. “Дж. Баучер” 5

1164 София, България


ФАКС: +3592 962 52 76
Специалност Фотоника и лазерна физика
Развитието на физиката и техниката на лазерите откриха уникални научни и практически възможности в областта на оптиката. Така се роди новата изследователска и приложна област фотоника. Тя обхваща явленията и устройствата, свързани с генерирането, излъчването, линейното и нелинейно разпространение, модулирането, обработването, превключването, усилването, нелинейното преобразуване и детектирането на светлината.

С решение на Академическия съвет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от 02.02.2011г. във Физически факултет бе разкрита нова специалност “Фотоника и лазерна физика”.

Специалистите, придобили степента „бакалавър” по специалност „Фотоника и лазерна физика“, ще бъдат подготвени да извършват научноизследователска и приложна дейност във всички основни области на фотониката. Ще познават и прилагат на практика основните теоретични, изчислителни и експериментални методи и подходи в областта. Ще могат да използват специализиран софтуер за моделиране, инженерно проектиране, регистриране и обработка на данни в областта на фотониката. Ще владеят поне един чужд език до степен свободно да ползват специализирана литература в областта. Така те ще могат сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация.

Подготовката им позволява реализация в университетите и висшите училища, в Българската академия на науките, в научни и фирмени лаборатории, в поделенията на Националния център по метрология, в звена, работещи с научнотехническа и патентна информация, във фирми разработващи и произвеждащи продукти на фотониката и лазери, във фирми по технологични и телекомуникационни приложения на лазерите, обслужване, разработка и поддържане на медицинска техника, в системата на Министерството на образованието, младежта и науката, на длъжност „специалист с висше образование (физик)“, в съответните отдели към Министерство на отбраната, и към Министерство на промишлеността, също и в научноизследователски институти и фирми извън България. Широкопрофилната им подготовка позволява да работят и в близки области – информатика, приложна математика, приложна оптика, приложна лазерна техника, поддържане на техническо оборудване в развлекателната индустрия и др. Могат да се реализират и в областта на високотехнологичното производството на микро- и наноелектрониката и възобновяемите енергийни източници (фотоволтаика). Могат, натрупвайки опит да започнат успешен самостоятелен високотехнологичен бизнес.

Продължавайки образованието си в следващите степени, “магистър” и “доктор”, ще могат да се реализират и като преподаватели и/или изследователи в различните области на фотониката.

Адреси за информация и връзка:

– Физически факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски”: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2

– Бакалавърска специалност “Фотоника и лазерна физика”: http://quantum.phys.uni-sofia.bg/fotonika.html
Специалност ФОТОНИКА И ЛАЗЕРНА ФИЗИКА - Учебен план


ПЪРВА ГОДИНА

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Математика 1

Математика 2

Основни понятия на механиката

Молекулна физика

Механика

Лабораторен практикум Молекулна физика

Лабораторен практикум Механика

Увод в оптиката и оптичните уреди

Обработка на експериментални данни

Чужд език

Спорт / факултативно /

Спорт / факултативно /
ВТОРА ГОДИНА

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

Вероятности и физическа статистикаМатематични методи на физиката – 2 (частни диференциални уравнения (ЧДУ), комплексен анализ, числено решаване на ЧДУ)

Математични методи на физиката – 1 (векторен анализ и обикновени диференциални уравнения)

Оптика


Електричество и магнетизъм

Лабораторен практикум Оптика

Лабораторен практикум Електричество и магнетизъм

Основи на радиоелектрониката

Основи на акустиката

Теоретична физика – 1 (Механика и електродинамика)

Компютърно моделиране

Увод във физиката на кондензираната материя

Спорт / факултативно /

Спорт / факултативно /
ТРЕТА ГОДИНА

ПЕТИ СЕМЕСТЪР

ШЕСТИ СЕМЕСТЪР

Лазерна физика: Основи

Лазерна физика: Видове лазери

Квантова физика

Физика на атомите и молекулите

Оптоелектроника и интегрална оптика

Преход от линейната към нелинейната оптика

Спектрални оптични уреди

Матрична оптика

Компютърна инженерна графика

Оптични комуникации и оптична обработка на информацията

Избираема дисциплини - до 1 изпит и 1 текуща оценка

Избираема дисциплини - до 1 изпит и 1 текуща оценка
ЧЕТВЪРТА ГОДИНА

СЕДМИ СЕМЕСТЪР

ОСМИ СЕМЕСТЪР

Лазерна техника – 1

Основи на нелинейната оптика

Експериментална фотоника

Съвременни експериментални методи - Лабораторен практикум

Теоретична физика – 3 (Термодинамика и статистическа физика)

Фотоволтаични устройства и системи

Органична оптоелектроника

Избираеми дисциплини - до 3 изпита и/или 1 текуща оценка

Избираеми дисциплини - до 1 изпит и/или 2 текущи оценки.

Подготовка и защита на дипломна работа
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ( ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА )

Приложение на лазерите в медицината

Увод в програмирането на език от високо ниво (Fortran, C++, Pascal, JAVA)

Ултразвукови методи за безразрушителен контрол и медицинска диагностика

Компютърни методи в оптиката

Спектроскопия на нискотемпературна плазма

Увод в системата за управление на експеримента LabVIEW

Увод в паралелното програмиране

Съвременна твърдотелна оптоелектроника

Технологични приложения на лазерите

Захранващи устройства за лазери

Акустоелектроника

Атомна и молекулна спектроскопия с висока разделителна способностБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница