Физикална и рехабилитационна медицинастраница1/4
Дата27.10.2017
Размер0.52 Mb.
  1   2   3   4
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА" (ДВ, БР. 85 ОТ 2004 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.

Параграф единствен. Приложението към член единствен се изменя така:

"МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА"

I. Въведение

1. Физикалната и рехабилитационна медицина (ФРМ) е клинична медицинска специалност с преобладаваща терапевтична насоченост, която изучава биологичното въздействие на естествените и преформираните физикални фактори върху човешкия организъм и ги прилага за нуждите на:

1.1. Профилактиката - с естествени (климатични, слънчева радиация, вода, движение и др.) и преформирани физикални фактори.

1.2. Диагностиката - с преформирани физикални фактори, инструментални и мануални методи и тестове.

1.3. Терапията - с подбор на подходящи естествени и/или преформирани физикални фактори, самостоятелно или в комбинация с фармакологични и други средства от медицинската практика според вида и фазата на основното заболяване и съпътстващите заболявания.

1.4. Медицинската рехабилитация - за постигане на максимална функционална годност и успешна ресоциализация на хората с увреждания и застрашени от инвалидизация лица.

1.5. Цялостното психо-соматично възстановяване и/или стабилизиране на пациента.

2. Задачи на ФРМ:

2.1. В преморбидния период - стимулиране на общата реактивност и закаляване на организма в рамките на провежданите профилактични и рекреационни мероприятия.

2.2. В условията на острата фаза - подпомогане на медико-биологичното възстановявяване и профилактика на усложненията.

2.3. Във възстановителната фаза - осигуряване на максимално функционално възстановяване и ефективна ресоциализация.

2.4. През време на хроничната фаза - поддържане на функционалното състояние и ограничаване на патологичните последствия.

2.5. През всички фази на възстановителния процес:

2.5.1. оценка и проследяване на ефекта от приложеното комплексно лечение и рехабилитация;

2.5.2. оценка на рехабилитационния потенциал;

2.5.3. осигуряване качество на живот на заболелите чрез навременен, компетентен и правилен подбор на средства и методи от специализираната медицинска практика;

2.5.4. изготвяне на медицинска експертиза на функционалната годност и рехабилитационния потенциал с оглед разрешаване на професионалните и социалните проблеми на хората с увреждания и застрашените от инвалидизиране лица.

3. Дейността, провеждана извън лечебните заведения от немедицински специалисти при здрави лица за трениране и подобряване на физическата кондиция на организма и за изграждане на двигателна култура в областта на общественото здраве във връзка с промоция на здравето не се окачествява като медицинска и не се регулира от този стандарт.

II. Организационна структура по физикална и рехабилитационна медицина в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ

1. Общи положения: дейността по ФРМ се извършва:

1.1. В лечебните заведения за болнична помощ - в клиники/отделения по физикална и рехабилитационна медицина в сектори по отделните направления на специалността с наличие на повече от един фактор от един и същи вид.

1.2. В амбулаториите за извънболнична специализирана медицинска помощ:

1.2.1. групова практика за специализирана медицинска помощ, медицинските центрове и диагностично-консултативните центрове - в сектори/кабинети по основните направления на специалността или в обособени кабини за различните по вид фактори;

1.2.2. индивидуална практика за специализирана медицинска помощ (ИПСМП):

а) в кабинети - в обем и оборудване според целите на упражняваната дейност по регистрация;

б) консултативен кабинет;

в) кабинети по съответни високоспециализирани дейност/и (ВСД).

1.3. Структурите по т. 1.2 при икономическа, териториална и кадрова обезпеченост могат да разкриват и отделения/сектори или кабинети от целия спектър на специалността по раздел III.

1.4. Медицинската апаратура:

1.4.1. да е от сертифициран производител, със съответстващи технически и терапевтични параметри, придружена с технически паспорт, оригинално ръководство за експлоатация и осигурен сервиз:

1.4.1.1. резултатите от техническата поддръжка и профилактика се документират в протоколи и се съхраняват в архива на структурата по ФРМ за срок 5 години;

1.4.2. за работа с деца да е технически подходяща за осигуряване прилагането на лечебните методики;

1.4.3. за работа със специфична патология да е оборудвана със специфични наконечници.

1.5. В структурата по ФРМ се води журнал, съхраняван по нормативно определения ред и срок, в който персоналът на съответните катедра/клиника/отделение/сектор/кабинет удостоверява с подписа си, че е запознат с резултатите от ежегодните замервания на факторите на работната среда.

1.6. Проведените прегледи, консултации и назначения в структурата по ФРМ се вписват в отделни регистрационни журнали за амбулаторно и/или хоспитализирани болни. Съдържат данни за пациента: лични данни, диагноза/и, клиниката/отделението или специалиста, насочил го за лечение, дати на: приема, на контролния преглед и на изписване/дехоспитализация. Съхраняват се в архива по реда, съществуващ в болничното заведение, или по нормативно определения ред и срок.

1.7. При прекратяване на структуктура по ФРМ документацията, за която не е изтекъл срокът за съхраняване съгласно нормативните актове, се предава в държавния архив.

2. Специални изисквания:

2.1. За клиники/отделения по физикална и рехабилитационна медицина към университетски многопрофилни болници за активно лечение (УМБАЛ) и междуобластни многопрофилни болници за активно лечение (ММБАЛ):

2.1.1. разкриват отделения/сектори по раздел III, оборудвани със съответната апаратура и обзавеждане, с възможност за повече от едно работно място за всеки фактор;

2.1.2. имат стационар по ФРМ - вкл. и за ранна болнична рехабилитация;

2.1.3 разполагат с квалифициран персонал по всяко направление на специалността.

2.2. В клиниките/отделенията по ФРМ към УМБАЛ и специализираните университетски болници за активно лечение (СУБАЛ) се извършва и:

2.2.1. учебно-преподавателска дейност и

2.2.2. научноизследователска дейност;

2.2.3. допуска се отделенията/секторите да са в различни бази при наличието на повече от една за административната структура, логично комплектовани за осигуряване на лечебно-диагностичния и преподавателския процес.

2.3. Отделенията/секторите по ФРМ към ММБАЛ или МБАЛ в населени места, на чиято територия функционира и университетска МБАЛ като самостоятелна административна структура, могат да се разкриват минимум по раздел IIIА.

2.4. Клиниките/отделенията по ФРМ в специализираните болници за рехабилитация (СБР) и за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) разкриват:

2.4.1. отделения/сектори съгласно раздел IIIА, както и:

2.4.2. отделения/сектори/кабинети със специфично оборудване според профилирането по съответните нозологии и за осигуряване методиките за лечение;

2.4.3. балнеолечебен, луголечебен, пелоидотерапевтичен или друг сектор/отделение според специфичния естествен фактор;

2.4.4. могат да бъдат бази за провеждане на следдипломно обучение при положителна акредитационна оценка.

2.5. Структура по ФРМ към болница за долекуване и продължително лечение или диспансер се осигурява с оборудване и кадри съобразно неговия профил за целите на дейността.

2.6. Амбулаториите за специализирана медицинска помощ могат да:

2.6.1. разкриват сектори/кабинети/кабини съгласно раздел IIIА;

2.6.2. разкриват стационар за дневно наблюдение на болни;

2.6.3. провеждат консултации, лечение и наблюдение и на трудноподвижни болни при домашни условия, хосписи, домове за медико-социални грижи.

2.7. Структура по ФРМ във:

2.7.1. медицински и медико-дентален център разкрива сектори/кабинети/кабини по раздел IIIА, т. 5;

2.7.2. диагностично-консултативен център разкрива сектори/кабинети/кабини по раздел IIIА;

може да упражнява и дейност по т. 2.6.2 и 2.6.3.

2.8. Самостоятелни стационари по ФРМ извън основна структура по ФРМ - разкриват се за лечение със специфичен фактор/методика или по съответен профил/нозология на територията на заведение за болнична помощ или за извънболнична такава. Могат да бъдат разкривани и като дневни стационари.

2.9. Национален център/болница за физикална и рехабилитационна медицина - освен изискванията, причислени в ЗЛЗ:

2.9.1. разкрива клиники/отделения/сектори по всички направления на специалността по раздел III, оборудвани със съответната апаратура и обзавеждане, с възможност за повече от едно работно място за всеки фактор;

2.9.2. има и разкрити поне три клиники/отделения с легла;

2.9.3. разполага с квалифициран персонал по всяко направление на специалността;

2.9.4. организира и провежда програми за физиопрофилактика и рекреация при социалнозначими заболявания;

2.9.5. препоръчително е в лечебно-диагностичния процес осигуряване и на:

2.9.5.1. поне 5 високоспециализирани медицински дейности и

2.9.5.2. методики за лечение с поне три естествени фактора.

III. Направления на физикалната и рехабилитационна медицина, формиращи съответните отделения/сектори/кабинети

А. Основни

1. Електролечение - при спазване на техническите изисквания и изискванията за електробезопасност оборудването може да се помещават съвместно със съответното по светлолечение.

За осигуряване на лечебните методики освен причислените в подточките оборудването трябва да разполага и със: пясъчни торбички, възглавници, компреси и колани за фиксация и отграничаване на/върху телесни сегменти; памук, спиртен разтвор и разтвори за форетично приложение:

1.1. Апарати за ниско- и средночестотни токове - общи изисквания:

1.1.1. интензитет до 50 mA и с не по-малко от два шънтови обхвата;

1.1.2. мрежово захранване - 220 V и 50 Hz и/или акумулаторно;

1.1.3. апарати за нискочестотни токове: галваничен; импулсни токове с фиксирани параметри - диадинамичен - с модалности DF, MF, RS, CP, LP или регулируеми параметри (за електродиагностика и/или електростимулация), интензитет на галваничния и на импулсния ток, продължителност и форма на импулса, модулация, пауза и честота;

1.1.4. апарат/и за средночестотни токове: интерферентни - с регулатори за фиксирана и варираща честота и възможност за настройка на двата токови кръга или синусоидално модулирани с четирите основни рода на работа и възможност за избор на: амплитуда на модулациите от 0 до и >100 %, съотношение импулс/пауза, честота, или включени в комбинирани апарати.

1.2. Апарат/и за високочестотни токове: ултрависокочестотни токове от диапазона 27,12 МHz, с кондензаторен и/или индукционен електрод, с регулатор на изходната мощност - от 20 W до 60 W, или за микровълнова терапия - в диапазона 433,9 MHz или 2420 - 2450/2500 MHz с регулатор на изходната мощност и електроди за контактно или дистанционно въздействие.

1.3. Апарат за ултразвукова терапия - честота от 800 КHz до 3 MНz, мощност до 2 W/сm2 и два озвучителя с различна площ.

1.4. Апарат за нискоинтензивно магнитно поле - възможности за променливо и импулсно поле и регулатори за напрегнатостта на полето и модулацията на честотите.

1.5. Източник на ултравиолетови лъчи.

1.6. Източник на видими лъчи с филтри от синия и червения светлинен диапазон - и/или инфрачервени лъчи.

2. Кинезитерапия: отделение/сектор/кабинет/кът - оборудване:

2.1. шведска стена, огледала, постелки (кече), масажна кушетка;

2.2. приспособления за суспенсионна и пулитерапия;

2.3. тренировъчни уреди и приспособления - тояжки, гирички, топки, еспандери:

2.3.1. уреди за трениране на фини движения, раздвижване на стави;

2.4. помощни средства за позиционно лечение и за придвижване - три/четири опорна проходилка;

2.5. табло за трениране на дейностите от ежедневието.

3. Термотерапия - сектор/кабинет/кабина - оборудване: парафин или друг топлоносител, крионосител.

4. Аерозолотерапия - сектор/кабинет/кабина - оборудване: микродисперсен/ултразвуков инхалатор.

5. Оборудването по т. 1.2, 1.4, 2.2, 2.3.1, 2.4, 2.5, 3 и 4 за амбулаториите за специализирана медицинска помощ има препоръчителен характер.

Б. Специфични

1. Хидротерапия: отделение/сектор - оборудване:

1.1. вани - общи и локални;

1.2. душове.

2. Към термотерапия - сауна.

3. Рефлексотерапия: отделение/сектор/кабинет - оборудване:

3.1. апарати за пунктура - за електроакупунктура с честота от 0 до 200 Hz с акумулаторно или нисковолтажно мрежово захранване;

3.2. набор стерилни игли;

3.3. методиките за лазер- и ултразвуково въздействие в биологично активни точки (БАТ) могат да се провеждат от компетентния за това персонал и в друг от секторите/кабинетите/кабините със съответстващото оборудване;

3.4. общоприетите методики за въздействие в рефлексогенни зони могат да се провеждат и в секторите/кабинетите/кабините, оборудвани с необходимата апаратура; за прескрипцията и провеждането им не е необходима допълнителна следдипломна квалификация на персонала по раздел V.

4. Сектор/кабинет за:

4.1. функционални изследвания;

4.2. мануална терапия;

4.3. тракционна терапия;

4.4. лазертерапия,

оборудвани със специални кушетки и допълнителни пособия съгласно раздел IV.

5. Университетските клиники и тези на междуобластните многопрофилни болници за активно лечение (ММБАЛ) разполагат и с апарат/и за овладяване на остри или комплицирани състояния, показани за лечение с факторите на физикалната медицина, като например: за ултразвукова аерозолотерапия, хидрогалванична вана (обща или частична) апарат за пасивно раздвижване на колянна и глезенна става, апарат за сегментна/целотелесна магнитотерапия, апарат за екстракорпорална ударно-вълнова терапия или друг/и.

IV. Осигуряване на организационната структура по физикална и рехабилитационна медицина

1. Общи изисквания:

1.1. Помещения:

1.1.1. регистратура с архив (допуска се съвместяване с лекарския кабинет за ИПСМП); приемат се постъпващите за лечение пациенти и се издава процедурен картон с регистрационен номер, съответстващ на регистрационния журнал на структурата; попълват се трите имена, възрастта и местоживеенето на пациента; съхранява се медицинската документация;

1.1.2. работни помещения, които в зависимост от мястото на структурата в системата на здравеопазване могат да бъдат отделения, сектори, кабинети, кабини;

1.1.3. приемен лекарски кабинет;

1.1.4. чакални за амбулаторно и/или стационарно болните;

1.1.5. санитарен възел;

1.1.6. за ИПСМП, при които лекарят - специалист по ФРМ, сам провежда и лечението, се допуска съвместяване на т. 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3.

1.2. Лечебно заведение за ФРМ се разкрива към балнео-/хидро-лечебните центрове независимо от начина им на финансиране.

1.3. Минималната светла височина на помещенията е 2,50 м.

1.4. Не се препоръчва разполагане в сутеренни помещения под кота 0.

1.5. Осигурява се приточна вентилация и/или естествена хоризонтална или вертикална вентилация.

1.6. В помещения, за които няма специални изисквания, се осигурява естествено осветление или изкуствен източник с коефициент на осветеност 75 лукса за волфрамов и 150 лукса при луминесцентен, а в лекарските кабинети - съответно 100 лукса и 200 лукса.

1.7. В помещенията за лежащо болните и персонала, както и в тези за провеждане на прегледи, процедури и манипулации, функционални тестове и измервания се осигурява комфортна температура, запазваща телесната изотермия. Преохлаждане или изпотяване на тялото се допуска в случаите, свързани с целите на лечебните методики.

1.8. Минимум помещения за разкрит кабинет за ВСД в ИПСМП са лекарски кабинет, чакалня и санитарен възел.

1.9. Структурата по физикална и рехабилитационна медицина да е с осигурен достъп за трудно подвижни болни.

1.10. За отделения/сектори, намиращи се извън основната болнична сграда, да има осигурена топла връзка с нея.

1.11. Самостоятелните стационари по ФРМ - клиники/отделения/сектори, извън основна структура по ФРМ трябва да са комплектовани със съответните необходими: апаратура, оборудване, приспособления и кадри за целите на дейността им по регистрация.

2. Балнео- (хидро-) лечебно отделение/сектор:

2.1. Балнеолечебният сектор се изгражда към отделения в болници за рехабилитация, намиращи се в близост до естествен източник на минерална вода, а хидролечебният - при източник на питейна вода или друг воден източник, отговарящ на санитарно-хигиенните норми.

2.2. Разкрива се в помещения, отговарящи на техническите норми за хидроизолация и санитарно-хигиенните изисквания за помещения с повишена влажност на въздуха. Интериорът на помещенията се изпълнява с корозивоустойчиви материали.

2.3. Има самостоятелен вход и изход и функционална връзка с другите сектори.

2.4. Предвиждат се самостоятелни процедурни помещения за:

2.4.1. вани - класически и за подводноструев масаж, както и със специално предназначение: седалищни, подводно-чревни, частични - за горни и/или долни крайници, включително вани по Хауфе, изкуствени газови вани (въглекисели, сероводородни, перлени). Спазват се изискванията за пределно допустими газови концентрации;

2.4.2. лечебни душове и душови катедри;

2.4.3. басейни за подводна кинезитерапия (включително съоръжени с повдигащи устройства, допълващи подемната сила на водата); басейните са със сух коридор за достъп на персонала.

2.5. Други помещения: чакалня, лекарски кабинет, манипулационна, диспечерски пункт с контролно-командно табло за вентилацията и звуковата и светлинната сигнализация, съблекални с кабини (превишаващи броя на водолечебните апарати от два до три пъти), помещение за влажни обвивания, обливания, обтривания; сепарирана зала за следпроцедурен отдих, свързана със санитарен възел с отделни тоалетни и душове за хигиенни и адаптивно-темпериращи преди и след процедурния прием нужди за мъже и жени, сушилно и складово помещение.

3. Термотерапевтично отделение/сектор.

3.1. Сауна:

3.1.1. помещение с площ около 3 - 4 кв. м и относителна влажност на въздуха до 12 %;

3.1.2. за обслужващия персонал се осигурява възможност за директно или опосредствано визуално наблюдение извън сауната, както и контрол чрез звукова или светлинна сигнализация;

3.1.3. помещения за студена баня и общо суховъздушно охлаждане с размери 6 м/4 м и басейн 2 м/1 м, душове, мивка, кушетки за почивка и в съседство с директен достъп кабини за събличане.

3.2. Парафино- (парафанго-) и/или калолечение (луголечение, торфолечение): кабинки за процедури, парафинова/парафанго кухня, кухня за приготвяне на калта/лугата/торфа с осигурена всмукателна вентилационна уредба (камина). Склад за парафин, помещения за съхраняване и регениране на лечебната кал, подходящо вентилирани. Разполагат с душове (душ-кабина) за след кало-/луго-/торфопроцедурния прием, съблекалня и помещение за следпроцедурна почивка.

3.3. Криолечение: хладилник с камера, компреси, различни по форма и големина, ледени блокчета или специални пакети с хидроколатор и др.

4. Кинезитерапевтично отделение/сектор:

4.1. Зала/кабинет за активна кинезитерапия - за индивидуални и групови занимания, свързана със санитарния възел, съблекалните и останалите кабинети от сектора.

4.2. Кабинет/и или кабина/и за лечебен масаж - с териториално отграничени работни места. Оборудване: кушетка с променлива геометрия и паравани.

4.3. Сектор/кабинет за механотерапия и функционална реедукация - в самостоятелно помещение или обособен на територията на залата за активна кинезитерапия.

4.4. Сектор/кабинет за трудо-/ерготерапия - възстановяване и трениране на: дейности от ежедневието и елементи от основни трудови навици.

4.5. Складово помещение.

5. Електросветлолечебно отделение/сектор - с осигурена звукова или светлинна индикация за връзка с и контрол на пациента:

5.1. Помещенията на отделенията/секторите/кабинетите за електро- и светлолечение се разделят на кабини посредством дървени или пластмасови прегради в светъл тон, с бърз и удобен достъп (врата тип "летяща", завеси). Кабините с процедурна кушетка са с минимални размери: дължина - 2 м, широчина - 1,5 м, и височина 2 м. За високочестотна терапия - затворени екранирани кабини с размери 2,20 м дължина, 2,15 м широчина при височина 2,20 м.

5.2. Във всяка кабина се помества само един стационарен терапевтичен апарат и източник за допълнително осветление.

5.3. Не се допускат в съседство апарати от различен честотен диапазон.

5.4. Процедурите се изпълняват върху дървена или от друг електроизолационен материал кушетка, а водопроводната и отоплителната инсталация се изолират чрез решетка със същите характеристики.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница