Физикална и рехабилитационна медицинастраница3/4
Дата27.10.2017
Размер0.52 Mb.
1   2   3   4


5.1.8.1. местна дарсонвализация - високочестотни електромагнитни заглъхващи трептения; кожата се подсушава с пудра; електродът се придвижва спираловидно по третирания участък, без да се отделя от кожата;

5.1.8.2. лечение с ултрависокочестотни токове - електромагнитно поле с ултрависока честота; процедурата може да се провежда през гипсова или суха превръзка; проверява се резонансът между техническата и терапевтичната верига с глим лампа в началото и по време на самата процедура;

5.1.8.3. микровълнова терапия - с дециметрови и сантиметрови вълни; при процедури в областта на главата или гениталиите се използва защита, изработена от метална мрежа; осигуряват се защитни очила за персонала.

5.2. Светлолечение:

5.2.1. ултравиолетово облъчване (УВО) с кварцова лампа - провежда се след снемане на биодоза и при използване на защитни очила от персонала и пацентите с отграничаване на третирания участък по подходящ начин, като източникът се насочва перпендикулярно;

5.2.2. методики: ултравиолетова еритема - източникът е на разстояние 0,5 м, като при възрастни максималната площ на облъчваното поле е до 800 кв. см, а при деца - до 150 кв. см; еритемите се дозират от 1 до 3 биодози с интервал минимум 24 часа в зависимост от степента на еритемната реакция, до 3 - 5 облъчвания на поле; при общите суберитемни облъчвания разстоянието от източника е 0,7 - 1 м; започва се от 1/4 биодоза, като дозировката се увеличава с 1/4 биодоза - по забавена, традиционна или ускорена схема; при облъчване на лигавици с УВО се използват тубуси с индивидуални наконечници;

5.2.3. облъчвания с източници на инфрачервени и видими лъчи - поставят се на разстояние 0,5 - 0,7 м от тялото на болния под ъгъл; могат да се поставят филтри за селективно въздействие с лъчи от определен вълнов диапазон;

5.2.4. колортерапия - прилагане на светлина от различен светлинен диапазон върху фокусирани участъци от тялото или негови сегменти според възприемчивостта на органа/телесната структура към съответния цветен диапазон и целта на въздействието.

5.3. Инхалационно (аерозолно) лечение - въвеждане в организма през дихателните пътища на солеви и лекарствени разтвори и разтвори от природни продукти във вид на аерозол; следи се за алергична реакция към инхалираното вещество; рутинно се използва мундщук; при болни в увредено общо състояние, както и при деца се използва маска.

5.4. Кинезитерапия - активна, пасивна, асистирана, суспенсионна и пулитерапия, рефлекторна, аналитична:

5.4.1. активна кинезитерапия - при леглото на болния в специално оборудвана единица по лечебна физкултура според нивото на структурата по физикална и рехабилитационна медицина и на открито, със или без спомагателни уреди и средства; прилагат се комплекси от активни, подпомогнати и срещу съпротивление упражнения за възстановяване на функционалния дефицит и превенция на усложненията; включва и функционална трудотерапия в специално обзаведен кабинет, както и теренно лечение;

5.4.2. пасивна кинезитерапия - като въвеждащ елемент от рехабилитационната програма при ранната болнична рехабилитация или при болни с двигателен дефицит от различно естество - пасивни раздвижвания/упражнения и лечебен масаж:

5.4.2.1. позиционна терапия - лечение с положение при болни в безсъзнателно или тежко общо състояние или с ограничение за двигателна активност и с превантивна цел; поставяне на тялото или негови сегменти:

5.4.2.1.1. без промяна на равнината и под различен ъгъл;

5.4.2.1.2. с промяна на равнината,

с дозирано време и интервал; ползват се помощни средства за фиксиране на положението в необходимия обем;

5.4.2.2. пасивни раздвижвания/упражнения - при болни в тежко общо състояние, двигателен дефицит или с ограничение за активни движения:

5.4.2.2.1. в една равнина и достигане на максимална амплитуда на движение;

5.4.2.2.2. в различни равнини - комбинирани модели на движения до свободния обем (Кабат терапия);

5.4.2.3. лечебен масаж - класически и специализиран:

5.4.2.3.1. релаксиращ - подготвителна процедура при спастично повишен мускулен тонус вследствие увреда на централния двигателен неврон и ригидност на мускулатурата при вертеброгенна патология, ставни контрактури и др.;

5.4.2.3.2. стимулиращ (тонизиращ) - при вяла мускулатура (увреда на периферния двигателен неврон, хипотрофична мускулатура след луксации, фрактури, дегенеративни и възпалителни ставни заболявания и др.);

5.4.2.3.3. профилактичен - за превенция на усложненията (декубитуси, застойни явления);

5.4.2.3.4. оттичащ - профилактичен или лечебен, при хипостатични явления;

5.4.2.3.5. лимфен дренаж - апаратен и мануален със специални похвати за улесняване на лимфно-венозния отток; включва специфични дренажни положения и специфични вибрации към централните лимфни пътища;

5.4.2.3.6. специализирани масажни прийоми: периостален масаж, съединителнотъканен масаж, сегментарен масаж, рефлекторен масаж;

5.4.3. асистирана кинезитерапия - съчетана, при непълен двигателен дефицит и запазена/възстановена двигателна функция в непълен обем;

5.4.4. дихателна гимнастика - като задължителен елемент в рехабилитационната програма при ранната болнична рехабилитация, както и като етап в рехабилитационния комплекс на рехабилитационната програма:

5.4.4.1. активна - при контактни пациенти с ненарушено съзнание - аналитично или общо мобилизиране на дихателните пътища и белодробния паренхим;

5.4.4.2. подпомогната - при пациенти с нарушено ниво на съзнание (по Glasgow Score Scale), с ограничаващи показания от страна на основното заболяване, с патология на дихателните пътища с нарушен/влошен витален капацитет - различни дрениращи приоми, с прилагане на външно лобарно съпротивление, поставяне в сегментно дрениращо положение (постурален дренаж), различни стимулиращи приоми, като вибрация и почукване;

5.4.5. тракционно лечение - шийно, лумбално, на крайници; мануално или с помощта на съответна апаратура, с дозировка - процент от телесното тегло; пряко се контролира или се осъществява от лекаря - специалист по физикална и рехабилитационна медицина; използват се фиксиращи колани, тежести, ъгломер; може да се прилага и под вода със специални приспособления в специализирани балнеолечебни заведения;

5.4.6. суспенсионна терапия - в условия на елиминирана гравитация, чрез окачване на маншони за крайниците под съответен ъгъл; пулитерапия - пасивно гравитационно обременяване в същите условия;

5.4.7. рефлекторна кинезитерапия по Бобат и Войта;

5.4.8. аналитична - при ограничен патологичен процес в даден сегмент или крайник; освен избирателно трениране на засегнатия участък /става/и, мускулна/и група/и занятието започва с подготвителен кинезитерапевтичен комплекс с индивидуално натоварване, обем и продължителност; включват се и съседни сегменти или контралатерален крайник/другият чифтен орган.

5.5. Термолечение:

5.5.1. топлолечение - парафин или друг материал с подобни физични характеристики, луга, пелоид; провежда се под формата на локални апликации; общи апликации - с пелоид или луга;

5.5.2. криотерапия: локално или сегментарно въздействие чрез компреси, блокчета, индивидуални пакети и криоелектрофореза; за общо въздействие при определени заболявания - криокамера.

5.6. Хидротерапия:

5.6.1. балнеолечебни процедури:

5.6.1.1. вътрешно приложение - питейно при гастроентерологични, бъбречно-урологични и жлъчно-чернодробни заболявания;

5.6.1.2. иригационни процедури - гаргари, промивки на: назо-фарингса, стомаха и дуоденума, трансдуоденално, сифонно промиване на дебелото черво, подводно-чревна вана;

5.6.1.3. външно приложение: басейни, вани, душове;

5.6.2. водолечебни процедури:

5.6.2.1. посредством контактен влажен слой - увиване;

5.6.2.2. без потапяне: душове - общи и локални, с постоянна и променлива температура, подвижни и статични, с ниско, средно и високо налягане; с плътна и модифицирана струя; низходящи и възходящи;

5.6.2.3. с потапяне: вани - със засилено химично действие (със синтетични - лекарствени, и природни продукти - фитопродукти, луга, пелоид), газови вани, със засилено механично действие (подводен ръчен, четков и апаратен масаж, вихрова или вибрационна вана); басейни - обикновени и съчетани с механично въздействие: с подводна гимнастика, с изкуствени вълни, с подводноструеви въздействия, с вертикална тракция, ходеща водна пътека;

5.6.3. парни процедури - парен компрес по Кени, парен душ, парна кабина;

5.6.4. сауна - ниска влажност и висока температура, последвана от охлаждаща аеро- или хидропроцедура.

5.7. Терапевтични схеми при социално значими заболявания:

5.7.1. сърдечно-съдови: заболявания и постоперативни състояния - индивидуална рехабилитационна програма в зависимост от компенсаторните и адаптивните възможности на сърдечно-съдовата система и при стабилизирана хемодинамика; включва пасивна или активна кинезитерапия в съответния обем и дозировка (според стадия и фазата на основното заболяване), дихателна гимнастика, позиционно лечение, вертикализация: пасивна (за първите часове след оперативната интервенция в съответната структура за лечение на острата патология на специално легло с възможност за промяна в наклона на отделните му сегменти или по общата вертикална ос) или активна по градираща рехабилитационна програма в зависимост от субективната поносимост и компенсаторно-адаптивните възможности на сърдечно-съдовата система; теренно лечение, трудо(ерго) терапия, обучение в дейности от ежедневието (ДЕЖ), професионална рехабилитация; синергични физикални фактори - магнитотерапия , аерозолотерапия, УВО, лазертерапия;

5.7.2. неврологични заболявания:

5.7.2.1. при увреждания на централен двигателен неврон:

5.7.2.1.1. при възрастни - след оценка на стадия (по Брунстрьом, Куртцке или др.); включва: дихателна гимнастика, активни движения за незасегнатите крайници и възможния обем в засегнатите, пасивни упражнения за паретичните крайници; шиниране на паретичните крайници и поставяне на крайника в съответна позиция (лечение с положение) в съответната дозировка, вертикализация, упражнения с уреди и на уреди; обучение в ходене (със и без помощни средства); ерготерапия, трениране на ДЕЖ, професионална рехабилитация; специализирани методики - Бобат, Кабат и др.; при изразен спастицитет преди кинезитерапевтичния комплекс се извършва криотерапия или се назначава миорелаксант; трениране на походката след изследване големината на опорната и маховата фаза със или без помощни средства и манипулативната дейност - трениране на захвата; синергични физикални фактори - аерозолотерапия, УВО, лазертерапия, ниско- или средночестотни токове, в т.ч. и електростимулация, магнитотерапия;

при наличие и на сензо-моторна афазия и/или дискоординационен синдром - речева рехабилитация и комплекс упражнения за трениране възстановяването на равновесието и координацията;

5.7.2.1.2. при деца - след оценка по Класификационна система за груби моторни функции (GMFCS), Тест за измерване на груби моторни функции (GMFM), скала за спастичност по Ашуърт; включва кинезитерапия по Войта и Бобат, активни упражнения по аналитичен принцип, пасивни упражнения, механотерапия, позиционно лечение, вертикализация, упражнения с уреди, обучение в ходене със и без помощни средства, дейности от ежедневието, трениране на равновесие и координация на движението, стимулиране на фина моторика; синергични физикални фактори - нискочестотно импулсно магнитно поле, електростимулации, нискочестотни токове, лазертерапия, термотерапия, хидротерапия, хипербарна оксигенация, хранителна и логопедична терапия, поведенчески и когнитивни интервенции;

5.7.2.2. при увреда на периферен двигателен неврон:

5.7.2.2.1. при възрастни - след мануално мускулно тестуване; включва: общоукрепваща гимнастика, аналитична гимнастика - пасивни упражнения (при плегия) или комбинирани пасивно-активни упражнения (при пареза); антигравитационни или от обременена позиция; без или срещу съпротивление; с уреди и на уреди; синергични физикални фактори - електрофореза, електростимулации - под степен 3; обучение в ДЕЖ, ерготерапия, професионална рехабилитация;

5.7.2.2.2. при деца с родова травма на раменния сплит - след оценка по теста на Малетт, Мускулнa степенуваща система - скала за активни движения, ММТ, включва кинезитерапия по Войта и Бобат, активни упражнения по аналитичен принцип, пасивни упражнения, упражнения с уреди, дейности от ежедневието; синергични физикални фактори - нискочестотно импулсно магнитно поле, електростимулации, нискочестотни токове, електрофореза, лазертерапия, термотерапия, хидротерапия; хипербарна оксигенация;

5.7.2.2.3. при деца с паралитични заболявания на долни крайници (спина бифида) - след оценка по ММТ и спонтанна моторика, включва рефлекторна кинезитерапия, активна и пасивна кинезитерапия, упражнения с уреди, дейности от ежедневието, позиционно лечение, синергични физикални фактори - нискочестотно импулсно магнитно поле, електротерапия с прав и нискочестотен ток, електрофореза, лазертерапия, термотерапия, хидротерапия, хипербарна оксигенация;

5.7.3. ортопедични и травматологични заболявания:

5.7.3.1. при увреди на горен крайник (луксации - вродени или придобити фрактури, реплантации) - след кинезиологичен анализ; включва общоукрепваща гимнастика, аналитична гимнастика, позиционна терапия; пасивни упражнения за обем на движение на засегнатите стави; активни упражнения без и срещу съпротивление, със и на уреди за увредения мускул или мускулна група; обучение в ДЕЖ; синергични физикални фактори - магнитотерапия, УВО, йонофореза, електромагнитно поле, средночестотен ток, лазертерапия;

5.7.3.2. при увреди на долен крайник (луксации - вродени и придобити, фрактури, мекотъканни увреждания - лигаментарни руптури, менисцектомии, ендопротезиране, артроскопии) - след кинезиологичен анализ; включва: общоукрепваща гимнастика; аналитична гимнастика, позиционна терапия; пасивни упражнения; активни упражнения без и срещу съпротивление, със и на уреди; поетапна вертикализация; обучение в ходене и ползване на помощни средства; обучение в ДЕЖ; синергични физикални фактори - електромагнитно поле, средночестотни токове, йонофореза, магнитотерапия, лазертерапия, ултрафонофореза, термотерапия;

5.7.4. при обездвижени болни (кома, след черепно-мозъчна травма и др.) - с цел превенция на усложненията вследствие хипо- и адинамията, хиповентилацията, променената микроциркулация; включва: позиционно лечение, белодробен дренаж, пасивни упражнения, дихателна гимнастика, обща и аналитична гимнастика; пасивна вертикализация, при контактни болни (по Glasgow Score Scale) със стабилизирани показатели на хемодинамиката и съхранена функционална годност на опорно-двигателния апарат - поетапна активна вертикализация; синергични физикални фактори - лазертерапия, магнитотерапия, УВО, инхалации, компреси, обтривания, местна дарсонвализация;

5.7.5. при респираторни заболявания - астма, спастичен бронхит, пневмонии, ХОББ или професионално обусловени - за поддържане на виталния дихателен капацитет чрез неинвазивно белодробно дрениране, премахване на хипостазата, подобряване на алвеоларната еластичност, противовъзпалително и релаксиращо спазъма на гладката мускулатура; включва дихателна гимнастика, постурален дренаж, специализирани прийоми с прилагане на външно съпротивление или друго стимулативно въздействие; синергични физикални фактори - магнитно поле, УВО, инхалации, ултрафонофореза.

6. Медицинската дейност в областта на медицинска специалност "Физикална и рехабилитационна медицина" може да бъде упражнявана само в лечебни заведения, разкрити и акредитирани по съответния законов ред, от правоспособен, професионално компетентен персонал и по реда на субординация съгласно раздел V.

6.1. За прилагане на лечебните методики за целите на медицинската дейност по ФРМ право да обслужват медицинската апаратура имат само правоспособни, професионално компетентни медицински специалисти, причислени в раздел V.

6.2. Самостоятелни обекти независимо от начина им на финансиране (балнео- и спацентрове, почивни станции или др.), презентиращи в дейността си използване на фактори с цел повлияване на здравето (лечение), причислени в медицинските дейности на физикалната и рехабилитационна медицина, следва да разкрият на територията си лечебно заведение за ФРМ по реда на ЗЛЗ или да имат сключен договор с редовно регистрирано такова, което да ги осъществява съгласно т. 6.

7. Дейности, окачествявани като неврохабилитация, неврорехабилитация, кардиорехабилитация, пулморехабилитация и подобни, съдържащи в себе си принципите и методите на физикалната и рехабилитационна медицина се приемат за нейни раздели и трябва да бъдат провеждани от рехабилитационен екип, ръководен от лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

VIII. Критерии за качество

1. Отсъствие на изгаряния - електрични или термични.

2. Спазване на изискванията по раздел Х за съвместимост на факторите.

3. Правилна последователност в прилагането на отделните фактори - самостоятелно, комбинирано или съчетано.

4. Стриктно спазване на показанията и противопоказанията за прилагане на преформираните физикални фактори, кинезитерапията, балнео-/хидротерапията, климатотерапията, термотерапията, аерозолотерапията и всички високоспециализирани дейности.

5. Висока икономическа ефективност при навременно и компетентно лечение със средствата и методите на физикалната и рехабилитационната медицина:

5.1. скъсяване продължителността на престоя на болните в стационар;

5.2. минимизиране на риска от усложнения в ранния (остър) морбиден период - декубитуси, контрактури, тромбемболии, хиповентилация, застойни белодробни и циркулаторни явления и др.;

5.3. неинвазивно въздействие и отсъствие на риск от трансмисивни инфекции;

5.4. хипоалергенност по сравнение с фармацевтика;

5.5. липса на токсичност;

5.6. качествена интеграция и реинтеграция в обществото и семейството до максимално възможния функционален капацитет:

5.6.1. за състояния след инсулт, черепно-мозъчна и/или гръбначно-мозъчна травма/процес, включително и след неврохирургични интервенции:

5.6.1.1. след дехоспитализация от неврологична/неврохирургична клиника и осигуряване на до 4-кратна хоспитализация в структура по ФРМ за първата година след инцидента;

5.6.1.2. осигуряване на рехабилитация и при домашни условия до втората година от инцидента при пациенти, чието състояние не позволява посещение на структура за извънболнична медицинска помощ;

5.6.2. за състояния след родова травма на ЦНС, ПНС, вродени увреждания на ЦНС, ПНС, невро-мускулния и опорно-двигателния апарат при новородени, кърмачета и деца;

5.6.2.1. осигуряване на ежемесечна рехабилитация на кърмачета с родова травма на ЦНС и ПНС, както и на такива с невро-мускулни увреждания и други заболявания на ЦНС, ПНС и опорно-двигателния апарат, водещи до двигателно изоставане с повече от три месеца спрямо календарната възраст на детето, в рамките на първите 18 месеца от раждането;

5.6.2.2. осигуряване на ежемесечна комплексна медико-педагогическа рехабилитация на децата с церебрална парализа от 1 година и 6 месеца до 18-годишна възраст;

5.6.2.3. осигуряване на поддържаща рехабилитация при деца с родово-травматични парализи на раменния сплит, спина бифида, мускулни дистрофии и други състояния на опорно-двигателния апарат, водещи до непълноценно интегриране на детето в обществото, минимум 4 пъти годишно, след навършване на 1 година и 6 месеца до 18 години;

5.6.2.4. осигуряване на поддържаща рехабилитация за лица с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания с двигателен дефицит над 18-годишна възраст, минимум 4 пъти годишно;

5.6.3. за заболявания с хронично или хронично-прогресиращо протичане, водещо до инвалидизация - осигуряване на до 2 хоспитализации за годината в периода след тласък и до 3 при промяна в нивото по съответните скали за оценка в структура по ФРМ:

5.6.3.1. осигуряване на поддържаща рехабилитация в домашни условия при болни в трайно увредено състояние на постелен режим;

5.6.4. за заболявания, прогресиращи с полиневропатии - осигуряване на двукратна годишна хоспитализация в структура по ФРМ;

5.6.5. за усложнени състояния вследствие множествени травми и/или фрактури от различен произход - осигуряване на 3-кратна хоспитализация за първата година след острия момент в структура по ФРМ:

5.6.5.1. след алопластика на стави - осигуряване на двукратна хоспитализиция за първите 6 месеца след операцията;

5.6.6. при тежки дегенеративни промени на междупрешлените дискове с миелопатия или с радикулопатия - осигуряване на 3-кратна годишна хоспитализация в структура по ФРМ:

5.6.6.1. при болни с анкилозиращ спондилит, коксартроза/дисплазия на тазо-бедрени стави - осигуряване на поддържаща рехабилитация в рамките на двукратна хоспитализация годишно;

5.6.7. след миокарден инфаркт и кардиохирургични интервенции - осигуряване на двукратна хоспитализация в структура по ФРМ за годината на инцидента/интервенцията, първата от които да е непосредствено след дехоспитализация от клиниката по кардиология/кардиохирургия;

5.6.8. при белодробни заболявания с клинично влошаване на вентилаторните показатели, оценени по скалата за функционално изследване на дишането - осигуряване на поддържаща рехабилитация в рамките на двукратна хоспитализация годишно.

5.7. Повишаване на адаптивните възможности и резистентността на организма към заболявания.

6. Разработване и внедряване в диагностично-лечебната практика на нови:

6.1. концепции;

6.2. алгоритми;

6.3. методики;

6.4. апарати;

6.5. лекарствени продукти.

IХ. Изисквания при лечение с физикални фактори

1. Физиотерапевтично лечение се провежда при болни, които:

1.1. са афебрилни;

1.2. имат рехабилитационен потенциал;

1.3. нямат данни за активно инфекциозно заболяване;

1.4. нямат данни за активен/остър възпалителен процес;

1.5. нямат свръхчувствителност към някои от лекарствените разтвори или някой от физикалните фактори (електричество, луга, пелоид и др.);
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница