Фондация “кроп” І. Общи разпоредбиДата19.07.2018
Размер95.33 Kb.
У С Т Р О Й С Т В Е Н А К Т

НА

ФОНДАЦИЯ “КРОП”

І. Общи разпоредби


Чл. 1 Общи разпоредби

Настоящият Устройствен акт урежда структурата на Фондация “КРОП”, наричана оттук нататък Фондацията, учредена като юридическо лице с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 2 Наименование, седалище и адрес на управление

(1) Наименованието на Фондацията е Фондация “КРОП”. На английски език наименованието се изписва така: “CROP” Foundation.


(2) Седалището на Фондацията е с. Буйново.

(3) Адресът на Фондацията е с. Буйново, община Борино, област Смолян п. код 4.8.12.

(4) Името на Фондацията, седалището и адресът й, трябва да бъдат изписани на всички документи и издания на Фондацията.

(5) Фондацията, по собствена преценка, може да открива представителства или клонове в страната и чужбина, да участва в български, чуждестранни и международни организации.

(6) Фондацията ще има собствен знак и печат, които ще се поставят на всички документи и издания на Фондацията.

Чл. 3 Срок


Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

ІІ. Цели и дейност


Чл. 4 Определение на дейността

Фондацията се определя за извършване на дейност в обществена полза.


Чл. 5 Цели

(1) Фондацията е организация, която преследва следните цели:  1. Да защитава околната среда;

  2. Да развива и утвърждава методи за природосъобразен начин на живот;

3. Да работи за популяризиране на начини за селскостопанско производство без използване на изкуствени торове и пестициди;

4. Да работи за подкрепа и обновяване на селскостопанските ферми;

5. Да осигурява достъп до информация за начини на производство на екологично чисти продукти в селското стопанство;

6. Да насърчава и подпомага рециклирането на отпадъчни продукти;

7. Да изпробва и/или развива нововъведения в техниките и технологиите за опазване на околната среда;

8. Да осигурява бази с оборудване и възможности за настаняване за обучение и провеждане на семинари и конференции.

9. Да осъществява дейности за постигането на други цели определени от Настоятелството, които не противоречат на целите и идентичността на Фондацията, изложени в този чл. 5.
Чл. 6 Предмет на основна дейност


  1. Средствата за постигане на целите на Фондацията са:

1. Изпълнява и подпомага проекти и изследвания, извършва проучвания и когато е необходимо публикува резултатите от тях;

2. Организира симпозиуми, семинари, конференции, изложби, лекции и образователни курсове и други национални и международни срещи по проблеми, свързани с целите на Фондацията;

3. Събира и разпространява информация по всички въпроси свързани с целите на Фондацията, обменя информация с местни и чуждестранни организации със сходни цели;

4. Създава мрежа от организации със същата цел за взаимно подпомагане;

5. Извършва съвместна дейност с държавни и общински институции, с представители на доброволчески организации, на други нестопански организации и бизнеса;

6. Членува в организации със сходни цели и задачи;

7. Осъществява други законни дейности свързани с целите изложени в чл. 5 по-горе.

Чл. 7 Предмет на стопанска дейност


(1) Фондацията осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната й дейност.

(2) Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея са:  1. извършване на мениджърска и продуцентска дейност;

2. предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на Фондацията, срещу определено заплащане;

3. изработване, публикация и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целта на Фондацията;

4. организация на платени семинари и други форми на обучение;

5. други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на Фондацията и подпомагат тяхното постигане;

(3) Приходите, набрани от стопанската дейност на Фондацията ще бъдат използвани само за постигане на нестопанските цели определени в чл. 5 и Фондацията няма да разпределя печалба.

Чл. 8 Имущество


(1) Имуществото на Фондацията се състои от:

1. учредителното дарение;

2. дарения, завещания и грантове от български и чуждестранни физически и юридически лица;

3. договори с държавни органи или многостранни или двустранни международни организации;

4. доходи от имуществото на Фондацията и от съвместни или самостоятелни дейности, целящи гарантирането на устойчивостта на Фондацията и постигането на целите определени в чл. 5 по-горе;

5. други доходи или приходи придобити съгласно разпоредбите на закона.

(2) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими имоти, обекти на интелектуална и друга собственост.

(3) Фондацията може да откаже всяко дарение или завещание предоставено при неприемливи условия или при условия противоречащи на целите или разпоредбите на настоящия Устройствен акт или законите.

(4) Всички дарения, грантове и завещания ще бъдат отбелязвани в специален регистър и волята на дарителя ще бъде уважавана.

Чл. 9 Ограничения при разпореждането с имущество


(1) Имуществото на Фондацията ще бъде управлявано съобразно законите в България и разпоредбите на настоящия Устройствен акт.

(2) Фондацията не може да бъде неограничено отговорен съдружник.


Чл. 10 Разходване на средства


(1) Средствата реализирани от Фондацията ще бъдат разходвани единствено за постигане на целите на Фондацията, без възможност за разпределяне на печалба.

ІІІ. Органи на Фондацията


Чл. 11 (1) Органи на Фондацията са:

1. Настоятелство – върховен колективен орган.  1. Директор на Фондацията - едноличен управителен орган.

  2. Почетен съвет – почетен орган.

(2) В органите на Фондацията може да бъде избрано без оглед на гражданството всяко дееспособно физическо лице, което приема целите на Фондацията и желае да работи за тяхното осъществяване.

(3) По решение на Настоятелството могат да бъдат създавани и други органи на Фондацията.


Чл. 12 (1) Настоятелството на Фондацията се състои от минимум 3 членове с мандат до 5 години.

(2) Членовете на Настоятелството се избират и освобождават с решение на Настоятелството. Първият състав на Настоятелството се определя от учредителя на Фондацията.

(3) Директорът на Фондацията се избира и освобождава от Настоятелството и има мандат до 5 години, без ограничение в броя на мандатите. Първият Директор се определя от учредителя на Фондацията.

(4) Почетният съвет се състои от минимум 3 членове, които се избират и освобождават с решение на Настоятелството. Първият състав на Почетния съвет се избира на първото редовно заседание на Настоятелството.

(5) Настоятелството провежда редовно заседание поне веднъж годишно, което се свиква от Директора. Директорът може да свиква и извънредни заседания по собствена инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Настоятелството. Ако в едноседмичен срок Директорът не удовлетвори искането на членовете, всеки един от тях може сам да свика Настоятелството.

(6) Заседанията на Настоятелството се свикват с едноседмична писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, часа, мястото и инициативата за провеждане на заседанието.

(7) Заседанията на Настоятелството са законни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(8) Настоятелството може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Настоятелството.


Чл. 13 (1) Настоятелството избира измежду своите членове Председател, който организира и ръководи дейността и заседанията на Настоятелството и представлява Фондацията пред трети лица в страната и чужбина.

(2) Първият Председател на Настоятелството се определя от учредителя на Фондацията.


Чл. 14 (1) Настоятелството:

1. Определя основните насоки и приоритети в дейността на Фондацията;

2. Приема правилник за дейността на Фондацията;

3. Избира и освобождава Директора на Фондацията;

4. Приема финансовия отчет на Директора за изтеклата година, както и годишния доклад за дейността на Фондацията;

5. Приема стратегически план и годишна програма за дейността на Фондацията през следващата година, включително и тази в обществена полза, както и приема бюджет на Фондацията;

6. Взема решение за откриване и закриване на клонове на Фондацията;

7. Взема решение за участие на Фондацията в други организации;

8. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията;

9. Изменя и допълва Устройствения акт на Фондацията;

10. Взема решение за извършване на ликвидация и назначаване на ликвидатори при прекратяване на Фондацията;

11. Приема и освобождава собствените си членове;

12. Отменя решенията на други органи на Фондацията, противоречащи на закона, този Устройствен акт или други актове на Фондацията;

13. Определя вида, броя, числеността и състава на помощните органи.

14. Разрешава сделки с недвижимите имоти и вещни права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия;

15. Приема други вътрешни актове;

(2) Решенията на Настоятелството се вземат с мнозинство от най-малко половината плюс един от присъстващите негови членове. В случаите на чл. 14, ал. 1, т. 3, 5, 8, 9, 10, 11 и 14, решенията се взимат с мнозинство 2/3 от всички членове.
Чл. 15 (1) Директорът на Фондацията:

1. Осигурява изпълнението на решенията на Настоятелството.

2. Представлява Фондацията пред трети лица в страната или чужбина.

3. Прави предложения за развитието на Фондацията пред Настоятелството.

4. Сключва сделки от името и за сметка на Фондацията, като за сделки с недвижимите имоти и вещните права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия взема разрешението на Настоятелството.

5. Оперативно изпълнява годишния бюджет на Фондацията.

6. Сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на Фондацията.

7. Свиква редовните заседания на Настоятелството на Фондацията, както и извънредни заседания по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Настоятелството в едноседмичен срок.

8. Изготвя доклад за дейността на Фондацията, който е публичен и съдържа данни относно съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Фондацията и постигнатите резултати; размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набирането на средства, както и финансовите резултати от осъществяването на допълнителната стопанска дейност.

9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устройствения акт не са от компетентността на друг орган на Фондацията.Чл. 16 Почетния съвет:
  1. Участва в заседанията на Настоятелството без право на глас.
  2. Изготвя становища по въпроси определени от Настоятелството;
  3. Популяризира целите и дейността на Фондацията в обществото;

4. Служи като обществен гарант за спазване на закона и Устройствения акт на Фондацията;

5. Следи за правилното опазване и използване на имуществото на Фондацията;

6. Контролира законосъобразността на извършваните разходи и следи за спазването на принципите за прозрачност, отчетност и липса на конфликти на интереси в работата на Фондацията;

7. Има право да получава информация за дейността и за общите насоки в работата на Фондацията.ІV. Представителство


Чл. 17 Фондацията се представлява от Председателя на Настоятелството и Директора заедно или поотделно.
V. Книги на Фондацията

Чл. 18 Освен задължителните счетоводни книги, Фондацията поддържа Протоколна книга за заседанията на Настоятелството, Протоколна книга за заседанията на Почетния съвет и Почетна книга за дарения и завещания.
Чл. 19 Всички книги на Фондацията се съхраняват в нейния офис и са достъпни за членовете на органите на Фондацията.
VІ. Прекратяване и ликвидация

Чл. 20 (1) Фондацията се прекратява в предвидените от закона случаи;

(2) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация от Директора на Фондацията съвместно с Настоятелството, като първо се удовлетворяват кредиторите на Фондацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото й имущество.


Чл. 21 Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя по решение на Настоятелството на юридическо лице определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.


VІІ. Заключителни разпоредби


§ 1. Всички въпроси неуредени в настоящия Устройствен акт на Фондацията, ще бъдат разрешавани съгласно българското законодателство като се спазва волята на учредителя.
§ 2.Фондацията има свой знак и печат, утвърдени от Настоятелството.
§ 3. Настоящият Устройствен акт е приет от учредителя на ................. г. в с. Буйново.


Учредител:

..........................................................................Ян Сендърс, пасп. № 400269231, дата на раждане: 11.07.1976 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница