For sale-purchase of a real estate propertyДата06.04.2017
Размер124.63 Kb.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

PRELIMINARY CONTRACT

FOR SALE-PURCHASE OF A REAL ESTATE PROPERTY
Днес, ................................г., в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, се сключи настоящият предварителен, по смисъла на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, договор между:

The current contract, preliminary within the meaning of Art. 19, par.3 of the Obligations and Contacts Act, has been concluded and signed on ............................, in Sunny Beach Holiday Resort, Nessabar Municipality between the following parties:

1. “ТОП -99-ДДГ” ООД

1. TOP-99-DDG, Ltd.

Със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. “Отец Паисий” № 58, БУЛСТАТ 102045917,вписано в БОС, регистър, партида 433, том 15, стр.320, фирмено дело № 2490 / 1996г., представлявано от Димитър Въчев Димитров- управител ЕГН 6202140925, наричан по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

наричан по-долу КУПУВАЧ, от друга


With legal seat and address of management: 58, Otets Paisiy Street, Town of Nessebar, UIC of Bulstat 102045917, registered in the company register of Burgas District Court, Batch 433, Volume 15, page 320, corporate case No.2490/1996, represented by Dimitar Vachev Dimitrov – Manager, PIN 6202140925, referred to, hereinafter, as SELLER, and

2.………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

referred to as BUYER.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

THE PARTIES AGREED UPON THE FOLLOWING:

І. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА НА ДОГОВОРА

1.ПРОДАВАЧЪТ се задължава да построи и продаде на КУПУВАЧА следния свой недвижим имот от предвидената да се построи: Масивна жилищна сграда за сезонно ползване, с местонахождение: ПИ 11538.3.142 / УПИ I-3142, КВ.8/, по плана на курортна зона между „Морски санаториум” и гр.Св.Влас – ЮГ, м-ст”Юрта под Пътя”, землище на гр.Св.Влас, Общ.Несебър, съгласно разрешение за строеж № 9 от 07.02.2007г. и одобрен със Заповед № 445 /10.04.2006г. на Кмета на община Несебър съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури и размери.І.SUBJECT AND SALE PRICE OF THE CONTRACT
1. The SELLER shall be obliged to build and sell the BUYER the following real estate property, whose owner the SELLER is, included in the solid residential building for seasonal usage, which is to be built at location: Land Plot 11.538.3.142/ Regulated Land Plot I-3142, Section 8/,according to the plan of the holiday zone between Morski Sanatorium ( Seaside Sanatorium) and the town of Saint Vlas, Yurta pod Patya Area, in the lands of Saint Vlas, Nessabar Municipality, approved with Order No. 445/ 10.04.2006 by the Mayor of Nessabar Municipality.

АПАРТАМЕНТ № ..................., със застроена площ от .......................................кв.м., състоящ се от...................................................., намиращ се в секция..... ……………….…на ...................... етаж, при граници: на изток – .............., на запад – ........................, на север – .................., на юг – ................, отгоре – ........... и отдолу - …………………..……, .както и съответстващите на Aпартамента ......... кв.м. идеални части от общите части на сградата и ................% идеални части от правото на строеж. Общата площ на апартамента е.................

APARTMENT № .................. of a built-up area of ………. …...sq. metres consisting of …………………………………………………., situated in section…………., on the ……… floor, with boundaries: east -……………… west- ……………….. north- ……………. south- ……………………, above-…………………., below -………………………..; as well as the respective ……………… sq. metres ideal shares of the common parts of the building and ……………………% ideal shares of the building right.

The total area of the apartment is

…………………………………………………………….


Продаваният апартамент се индивидуализира съгласно одобрения от Община Несебър на ................................... г., за построяването на жилищната сграда, работен проект, разрешение за строеж № 9 от 07.02.2007г.

The apartment to be sold is individualized according to the working project of the building, approved by Nessabar Municipality on .....................................

Building Permission No:9/07.02.2007В предмета на настоящия договор не се включва правото на собственост върху идеални или реални части от дворното място, на което е построен описаният имот.

The subject of the current contract does not include the right of ownership over ideal or real parts of the land plot on which the property is built.If, after the building is completed, a minor deviation ( up to +/- 10%) in the apartment area, mentioned above, should occur, the deviation shall not be considered a reason for the breach of contract. In this case the agreed sale price in the contract shall be corrected automatically according to the new calculations and/or the executive documentation.


2.Цената на продавания недвижим имот и съответстващите му идеални части от правото на строеж е…………………….евро /общата квадратура се образува от сбора на прехвърляния обект и общите части на сградата /.

2. The sale price of the property and its respective ideal shares of the building right shall be ………………. Euro ( the total area comprising the area of the apartment and the common parts of the building).

Страните по настоящият договор се уговарят заплащането на продажната цена да се изрърши както следва:

- 35% от продажната цена в размер на......................................, (от която следва да се удържи платената1000 /евро / резервационна такса) в срок до ....................

- 35% от продажната цена в срок до ..................................................................................................
- 30% от продажната цена в деня на нотариалното прехвърляне на имота пред нотариус, но не по-късно от 01.06.2008г.


The parties under the current contract shall agree as to the following payment schedule:
35% of the sales price …………………………………………………………………..,

(from which 1000 Euro reservation tax previously paid should be deducted)

in time, to …………….
35% of the sales price within a period of 120 days following the date of the signing of the current preliminary contract;
30% of the sales price on the date of the official transfer of ownership at the Notary’s office but not later than June 1, 2008.


Настоящият договор служи и за разписка за платената сума.

The current contract shall be considered as a receipt for the payment made.

3. КУПУВАЧЪТ заяви, че купува, описания в т. 1, недвижим имот за сумата в размер на........................................................... Евро, платима по начина, посочен по-горе.

3. The BUYER declares that he/she shall buy the real estate property described in item 1, for the sum of …………………..Euro, which shall be paid in the method specified above

Плащането по настоящия договор следва да бъде направено по сметка оказана от продавача или в брой.


The payments under the current contract shall be made to the following bank account:

Beneficiary :

TOP-99-DDG, Ltd.,

58, Otets Paisiy Street, Nessebar, Nessabar Municipality

Bank Account in Euro OBB

Bank Address ……………..

Bank Code ……………..

SWIFT Code ……………..Настоящият договор влиза в сила при следното условие: ПРОДАВАЧЪТ декларира, че имотът, предмет на договора е запазен за КУПУВАЧА и няма да бъде предлаган за продан на други лица. В случай, че КУПУВАЧЪТ не заплати на ПРОДАВАЧА договорената сума, настоящият договор автоматично прекратява своето действие, без ПРОДАВАЧА да дължи на КУПУВАЧА каквото и да било уведомяване или съобщаване.


The current contract shall be enforced on the condition that the SELLER declares that the property subject of the contract shall be reserved for the BUYER and shall not be offered for sale to third parties. In the event of the BUYER’s failure to pay the SELLER the contracted sales price, the current contract shall be considered discharged, without any obligation of the SELLER to notify the BUYER.

4. Окончателният договор за покупко-продажба на недвижимия имот, предмет на договора ще се сключи при издаване на акт 16 за обекта, но не по-късно от 15 юни 2008 г. Договорът може да бъде сключен в изключителни случаи и след тази дата, но не по-късно от два месеца след 15 юни 2008 г. При съгласие от страна на ПРОДАВАЧА, окончателният договор може да се сключи и по-рано.


4. The final contract for sale and purchase of the property, subject of the current contract, shall be concluded upon the issuing of Construction Act No. 16 for the building, but not later than 15 June 2008. Under force majeure conditions, the contract can be signed after this date, but not later than two months after 15 June 2008. Upon agreement from the SELLER, the final contract can be signed earlier than that.

Разноските по сключването на окончателния договор /нотариална такса, такса вписване и местен данък, но не само/ са за сметка на КУПУВАЧА.


The expenses relevant to the concluding of the final contract ( Notary fee, registration fee and local tax, or any other) shall be covered by the BUYER.

5. ПРОДАВАЧЪТ, удостоверява и декларира пред КУПУВАЧА, че продаваните вещни права са негови собствени, че не са сключвани други предварителни договори с трети лица, както и че не е извършено разпореждане, по какъвто и да било начин с тях, вкл. и за обезпечение, че няма претенции на трети лица, свободни са от всякакви тежести, възбрани или учредени права в полза на трети лица, както и че не са предмет на съдебни спорове и искове.

5. The SELLER shall certify and declare before the BUYER that the real rights being sold are his ownership, that he has not concluded any other preliminary contracts with third parties, as well as that no disposal of property has been done of any kind, including mortgage; that no claims have been made by third parties; that they are exempt from liabilities, bans or established rights for usage by third parties, and that they are not subject to legal claims and litigation.

6. Всички необходими документи за изповядване на сделката пред нотариус се подготвят и представят от ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧЪТ е длъжен да му съдейства когато следва да се представи документ изходящ от негова страна.

6. All the necessary documents for the conclusion of the deal before the Notary shall be prepared and submitted by the SELLER and the BUYER is obliged to assist by providing the needed documents from his part.

7. Предаването на обекта от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА се извършва с подписването на приемо-предавателен протокол. С предаването на обекта върху КУПУВАЧЪТ преминават и рисковете от погиване и повреждане на обекта и намиращото се в него обзавеждане.


7. The transfer of property from the SELLER to the BUYER shall be done by signing a record of proceedings for work completed. After transfer of property, all risks of perishing or damage of the property, as well as of the furnishings and equipment in it, shall be taken by the BUYER

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

II. RIGHTS AND LIABILITY OF THE SELLER

1. ПРОДАВАЧЪТ приема да организира и/или извърши строителството на посочения в глава І., чл. 1 от договора обект, като за целта организира цялостното построяване на сградата, на обекта на КУПУВАЧА, във вида, уговорен с настоящия договор, както и осъществяване на необходимите постъпки за въвеждане на сградата в експлоатация, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

1. The SELLER is obliged to organize and/or build the real estate property, specified in Section I, item 1of the current contract, and ,for this purpose, shall organize and carry out the construction work on the property development, including the property of the BUYER, to complete it in the condition and appearance as agreed in the current contract, as well as all shall undertake the necessary actions to obtain official permission for usage of the building by the authorities in compliance with the provisions of the effective legislation.

2. ПРОДАВАЧЪТ има право да получи договоренaтa с настоящия договор сумa, в сроковете, посочени в договора.

2. The SELLER shall be entitled to receive the contracted amount of money within the time limits specified in the current contract.

3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да завърши проекта в съгласие със стандартите на качественото строителство, и материали и оборудване ще бъдат нови и в съгласие със спецификациите показани на купувача в момента на подписване на договора Продавачът гарантира качествено изпълнение на строителните работи за срокове, съгласно изискванията на БДС.

3. The SELLER shall be obliged to complete the property development in compliance with the standards of quality approved for construction work, with new materials and equipment, and of the same type and quality as specified by the Buyer when signing the contract. The Seller shall guarantee quality performance of all construction work within the time required by the Bulgarian State Standard.

4. ПРОДАВАЧЪТ ще предостави апартамента професионално завършен, чист и готов за ползване, и обзаведен спoред поетите ангажименти в договора

4. The SELLER shall provide the apartment professionally finished, clean and ready to use, and furnished according to the specifications in the current contract.

5. ПРОДАВАЧЪТ ще обогати инфраструктурата около обекта (пътища; осветление; озеленяване)

5. The SELLER shall improve the infrastructure around the building ( roads, lighting, green areas).

6. В случай на необходима промяна установена от компетентни органи ПРОДАВАЧЪТ може да променя материалите вложени в проекта, както и дизайна и цветовите решения.

6. The SELLER shall be obliged to make necessary replacements of some of the materials used in the building, as well as changes in the design or the colour scheme, in order to fulfill requirements by the competent authorities.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

III. RIGHTS AND LIABILITY OF THE BUYER

1. КУПУВАЧЪТ има право да бъде осведомяван за изпълнението на договора и спазването на сроковете, без с това да пречи на оперативната дейност на ПРОДАВАЧА.

1. The BUYER has the right to be kept informed as to the fulfillment of the contract and the observance of the time limits unless this interferes with the operative activity of the SELLER.

2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да изплати стойността на вещните права и извършената работа изцяло и в сроковете по договора. В случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълнява стриктно това си задължение, ПРОДАВАЧЪТ няма задължение да продължи работата по строителството и има право да развали настоящия договор.

2. The BUYER shall be obliged to pay the value of the real rights and the work done in full and within the period of time in accordance with the current contract. If the BUYER fails to fulfill this obligation accurately, the SELLER shall not be obliged to continue construction and has the right to break the contract.

3. С подписването на настоящия договор КУПУВАЧЪТ се задължава да сключи договор за стопанисване и управление с ПРОДАВАЧА, който договор е безсрочен, без право на разваляне и годишната такса по него се определя за всяка година

3. By signing the current contract, the BUYER shall become obliged to conclude a contract with the SELLER for property maintenance and management. This contract is of unlimited duration, not subject to breakage and the annual charge for property maintenance and management is to be specified each year.

4.От момента на по-ранната дата – предаването на обекта или прехвърляне собствеността с Нотариален Акт, КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА в качеството му на собственик на урегулирания поземлен имот, в който е построен комплекса, годишна такса в размер на 8 ЕВРО без ДДС на кв.м. на обекта, ведно с общите части - за обслужване и поддръжка на комплекcа и общите части на сградата, като предоставяните услуги са описани в отделен договор между страните.

4. From the earlier date ( either the transfer of the property for usage or the notary transfer of the ownership) on, the BUYER owes the SELLER, in the latter’s capacity of owner of the regulated land plot on which the property is built, an annual charge of € 8 ( without VAT) per square metre of the property, including the common parts, to cover property maintenance and management costs. The services included in property maintenance and management are specified in an additional contract between the parties.

The above-mentioned charge shall be paid by the BUYER in one payment, respectively from ………….. until ……………….. of the current year.В случай, че КУПУВАЧЪТ не заплати дължимата годишна такса за стопанисване и управление в срок, същият дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 10 % от стойността на имота, като в този случай ПРОДАВАЧЪТ има право да развали

настоящия договор.In case the BUYER fails to pay the required annual charge for property maintenance and management, he/she shall owe the SELLER a demurrage in the amount of 10% of the price of the apartment and in this case the SELLER has the right to break the current contract.

5. От момента на предаване на владението върху обекта на КУПУВАЧА същия се задължава да заплаща на ПРОДАВАЧА дължимите от последния суми за заплащане на данък сгради и такса смет за обекта, предмета на договора, както и всички консумативни разходи, свързани със самия обект – ток, вода, телефон и др. Като въпросните суми се заплащат по следния начин- в брой или по сметка.

5.From the moment of the official transfer of ownership to the BUYER, he/she shall be obliged to pay the SELLER the required payments for property ownership tax, refuse collection charge for the property subject of this contract, as well as all utility bills with reference to the property – electricity, water supply, telephone, etc. The amounts of money in question shall be paid in cash or by bank transfer.

6. КУПУВАЧЪТ се задължава и заявява, че:

6. The BUYER shall be obliged and declare that he/she:

а/Няма да използва имота за нелегални или неморални цели

a) shall not use the property for illegal or immoral purposes;

б /Ще се съобразява с местните закони

b) shall observe the local legislation;

в/ Няма да променя каквато и да е част във външния вид на притежавания от него имот, и няма да предприема конструктивни вътрешни промени без изричното писмено съгласие на ПРОДАВАЧА.

c) shall not alter any part of the exterior of the property, as well as make any constructive interior alterations without the written consent of the SELLER.

7. Купувачът може да сключи договор за наем и управление с Продавача при условия, одобрени от двете страни.


7. The BUYER can sign a contract with the SELLER for rental management of the property under terms agreed upon by both parties.

ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ФОРС МАЖОР

IV. TERMS OF COMPLETION. FORCE MAJEURE.

1. Изграждането на обекта, предмет на договора, във вид, съгласно приложение № 1, следва да се извърши в срок до 15.01.2008 г.

1. The property, subject of the current contract, shall be fully completed, according to Appendix No.1, by 15.06.2008.

2. Срокът за изграждането се удължава със срока на забавата, ако последната се дължи на обстоятелства, предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ (Търговския закон), както и при неоказване на съдействие и/или виновно поведение от страна на КУПУВАЧА, когато негово действие е необходимо за осъществяване на задълженията на ПРОДАВАЧА по този договор.

2. The period of construction shall be prolonged with the period of delay, if the latter is due to force majeure conditions within the meaning of Art. 306 of the Commercial Act, or due to the BUYER‘s culpable behaviour or failure to render assistance in cases when his/her actions are necessary for the proper fulfillment of the SELLER’s obligations under the current contract.

В случай, че забавата /виновна/ на ПРОДАВАЧА да изпълни задължението си по т. І. 1 от договора продължи повече от 2 месеца, КУПУВАЧЪТ има право да развали договора, поради неизпълнение, като в този случай ПРОДАВАЧЪТ му дължи връщане на платените по договора суми.

In case of a culpable delay of more than two months caused by the SELLER’s failure to fulfill his obligation referred to in item I.1. of the current contract, the BUYER shall have the right to break the contract, upon which the SELLER shall give him/her a full refund of the money paid under the current contract.

3. При изграждане на обекта, предмет на договора, ПРОДАВАЧЪТ уведомява КУПУВАЧА и последният е длъжен да се яви, в сроковете по договора за прехвърляне на обекта.

3. During the building of the property, subject of the current contract, the SELLER shall notify the BUYER, and the latter is obliged to be available in person on the dates for transfer of property specified in the contract.

4. Съобщенията по този договор до КУПУВАЧА се извършват на следния адрес: ......................................................................................................,

като същите се считат за получени от КУПУВАЧА, с изтичането на 10 работни дни след изпращането им. В процеса на изпълнение на договора КУПУВАЧЪТ има право да промени посочения адрес, като писмено уведомява за това ПРОДАВАЧА. Уведомленията до последния се правят на адреса му по съдебна регистрация.4. The notifications to the BUYER with reference to the current contract shall be send to the following address:

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...

…………………………………………,

and they shall be deemed received within 10 working days after being sent. During the period of duration of the current contract, the BUYER shall have the right to change the above address, notifying the SELLER in writing to the address of the SELLER’s legal seat.V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

V. PENALTIES AND COMPENSATIONS

1. При неизпълнение на задълженията на страните по договора, изправната страна има право да го развали.

1. In case of default of obligations by the parties under this contract, the correct party shall have the right to discharge the contract.

2. При разваляне на договора от страна на ПРОДАВАЧА, поради неизпълнение на задълженията на КУПУВАЧА, включително и при условията на гл. ІІ, т.3 и гл. ІІІ, т. 3 от договора, последният му дължи неустойка, в размер на платените по договора суми.

2. In the event of breach of contract by the SELLER due to the BUYER’s failure to fulfill his/her obligations, including those under the terms of Section II, item 3 and Section III, item 3 of the contract, the latter owes him a compensation in the amount of the sums paid under the contract.

3. При забава на изпълнение на задълженията по т. І. 1 от договора от страна на ПРОДАВАЧА за повече от 2 месеца, последният дължи на КУПУВАЧА неустойка за забава в размер на 0, 1 % върху стойността на договора – за всеки ден забава след изтичане на 2-месечния срок по т. ІV.2, изречение последно от договора.

3. In case of delay of more than two months caused by the SELLER’s failure to fulfill his obligation, referred to in item I.1. of the contract, the SELLER owes the BUYER a demurrage of 0.1% of the total cost of the contract for each day of delay after the end of the two-month period referred to in item IV. 2, last sentence.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

VI. FINAL PROVISIONS

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие.

All disputes on issues arising from or relevant to the current contract, or to the Annexes to it, as well as the disputes arising from or relevant to its interpretation, voidance, fulfillment or termination shall be resolved by amicable agreement.


Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред компетентния съд

In the event of failure to reach an agreement, the dispute shall be subject to settlement by the competent court.

За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


The provisions of the effective Bulgarian legislation shall apply to all issues unsettled by the current contract.
If discrepancies in the interpretation of the translated text occur, the text in Bulgarian shall have the priority for interpretation.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра по един за всяка от страните.

The current contract has been made into two identical copies and signed, one for each party

ПРОДАВАЧ:
“ТОП -99-ДДГ” ООД ..............................

SELLER : ……………………..

TOP-99-DDG, Ltd.................................

КУПУВАЧ:.............................

BUYER: ………………………

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница