Форма на обучение: Редовна Продължителност на обучението: 3 семестъраДата14.01.2018
Размер39.68 Kb.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Утвърждавам: ..................................


Утвърден от Академически съвет с протокол

№ ............. / ...............


Професионално направление: 2.1. Филология
ОКС „магистър”
Магистърска програма:

К

Н

А

3

1

2

1

1

3

„Комуникация: език, литература,медии“ (на английски език), специалисти
Форма на обучение: Редовна

Продължителност на обучението: 3 семестъра
Професионална квалификация: : Филолог-англицист с профил "Литература и медии"

Квалификационна характеристика
Специалност: английска филология
Магистърска програма: „Комуникация: език, литература, медии“ (на английски език)

  1. Насоченост, образователни цели

Магистърската програма Комуникация: език, литература, медии има за цел от една страна да предложи възможност на студентите завършили бакалавърската степен на специалност “английска филология” както в България, така и извън страната, да повишат професионалната си квалификация в областта на различните форми на комуникация, като основа на развитието на човешкото общество. От друга страна, тя осигурява задълбочаване на познанията на хората, които искат да преподават британска и американска литература на чужд език, като в същото време разширява и тяхната медийна грамотност и ги подгорвя за работа в и с медиите и използването на новите медии в обучението по чужд език. Основно място във философията на Програмата заема политиката на ЕС, насочена към владеене на чужди езици като начин за съхранявяне на културното многообразие на Стария континент, както изискването на ЕС за повишаване на медийната грамотност сред гражданите на Европа. Във връзка с политиката на ЕС за владеене на повече от един чужд език на студентите се предлага усилено изучаване на втори чужд език.  1. Обучение

„Комуникация: език, литература, медии“ (на английски език) е трисеместриална магистърска програма на английски език. За пълноценното включване на студенти, които не са завършили бакалавърската степен на специалност “английска филология”, през първия семестър се предвижда засилено обучение по английски език, тясно свързано с тематиката на предлаганите през втория и третия семестър специализирани курсове. За завършилите „английска филология“ бакалаври са предвидени специализиращи курсове за придобиване на нови умения за работа с чуждия език и задълбочаване на знанията и уменията, придобити във бакалавърската степен.


  1. Професионални компетенции

Особено внимание ще се обърне на задълбочаването на уменията на участниците в програмата за осъществяване на междукултурна и междуличностна комуникация, както и изграждането на стабилни изследователски умения у хората, които биха продължили в третата степен на университетско образование, докторската. В програмата ежегодно участват специалисти от програма “Фулбрайт”. Предвидени са практически стажове в училища и различни масмедии, както и по програмите на ЕС. Част от практическите занятия по английски се водят от американски учители, а някои от курсовете се предлагат под формата на е-обучение. Така студентите се запознават с новите интерактивни методи на преподаване.  1. Професионална реализация

След завършване на програмата студентите могат да се реализират професионално освен като висококвалифицирани праподаватели по британска и американска литература, така и във всички други професионални области, които предполагат добро познаване на междукултурния обмен и начина на функциониране на масмедиите като основен източник на комуникация. Така те могат да работят като добре подготвени специалисти в европейските културни институции, неправителствени организации и занимаващите се с развитие на човешките ресурси структури и във всички средства за масова комуникация.  1. Условия за прием

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и минимален успех „добър” (средно аритметично от общия успех от следването и държавния изпит), както и доказано ниво B2 на владеене на английски език на базата на международно признат документ (за предпочитане Oxford Test of English) за кандидатите, които не са завършили „английска филология“. Всички кандидати се явяват на устно събеседване с комисия. Оценяването се извършва въз основа на езиковите и комуникативните умения на кандидатите. Класирането се извършва на базата на бал, който е образуван от оценката от интервюто и средно аритметичното от общия успех от следването и държавния изпит от бакалавърската степен.
.
Ръководител на програмата:
проф. дфн Стефана Русенова


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница