Формуляр за предложение за финансиране на проект Име на проекта на български език: „Опазване и увеличение на популацията на кафявата мечка (Ursus arctos) в района на дейност на слр “лрд”страница1/3
Дата24.07.2017
Размер457.88 Kb.
  1   2   3
ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНДФОРМУЛЯР

за предложение за финансиране на проект

Име на проекта на български език: „Опазване и увеличение на популацията на кафявата мечка (Ursus arctos) в района на дейност на СЛР “ЛРД” Девин, чрез създаване на екотуристически продукт”

Име на проекта на английски език: „Conservation and increasing the numbers of the brown bear (Ursus arctos) in the region of activities of the “Hunter - fisherman association”, Devin city through developing of ecotourist product”

Кандидатстваща организация на български език: СЛР - „Ловно-рибарско дружество”- гр. Девин

Кандидатстваща организация на английски език: Association of the hunters and the fishermen -“Hunter-fisherman association” - Devin city

Партньори по проекта: „Държавно лесничейство”, с. Триград, РИООСВ Смолян, Българска асоциация на водачите в природна среда, Община Девин, Пещерен клуб “Силивряк”, с. Триград

Продължителност на проекта: 2 години

Общ бюджет на проекта, лева: 102 166 лева

Сума, за която се кандидатства от ПМП, лева и % от общия бюджет: 48 866 лева, 47,8%

В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.

Попълва се от служител на ПМП

Номер на проекта:

Служител приел проекта: Подпис:

Дата на получаване:

І. 00000000КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Име на организацията: СЛР Ловно-рибарско дружество”, гр. Девин2. Общи данни: Съдебно решение № 458/19.04.2001 година на Смолянски окръжен съд, Булстат - 120525049, Данъчен № 1211515437
3. Контакти:

Адрес: гр. Девин, ул.”Руен” №2

Телефон: 00 359 885252737

Електронна поща: starataloza6@abv.bg


4. Банкова информация:
5. Лице за контакт:

г-н Владимир Пейков – координатор на проекта6. Оторизирано лице, длъжност, номер на лична карта


г-н Владимир Пейков – пълномощно от 14.04.2005г.
7. Мисия и стратегически цели на организацията

„СЛР Ловно-рибарско дружество”, гр. Девин е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Дружеството и обединените в него дружини си поставят следните цели:


  • работят за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие.

  • полагат целогодишни грижи за опазване видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата

  • извършват охрана на дивеча и рибата

  • създават условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт


8. Кратка история на организацията и предишни постижения:

„Сружението на ловците и риболовците ЛРД” Девин е наследник на Ловно-стрелческа организация „Сокол” гр. Девин основана през 1919 година и Рибарско дружество Девин основано през 1947 г. - обединени през 1947 г в единна организация „Ловно-рибарско дружество” Девин. До 2000 година дружеството се ползва със статут на поделение на Централния ловно-рибарски съюз гр.София и ползва тяхната регистрация и Булстат. През 2001 година сдружението се регистрира под наименованието „Сдружение на ловците и риболовците - Ловно-рибарско дружество” Девин, със седалище и адрес гр.Девин ул.”Руен”2. Регистрирано е пред съдебните органи като юридическо лице с нестопанска цел и за осъществяване на общественополезна дейност. Записано е в централния регистър при Министерството на правосъдието. Дружеството се състои от 8 ловно -рибарски и 1 рибарска дружина, обособени на територията на общините Борино, Девин и Смолян с населени места с. Широка лъка, с. Брезе, гр. Девин, с. Грохотно, с. Гьоврен, с. Триград, с. Буйново, с. Кожаре, с. Ягодина и с. Борино.

Сдружението и обединените в него дружини си поставят следните цели:


  • работят за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие.

  • полагат целогодишни грижи за опазване видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата

  • извършват охрана на дивеча и рибата

  • създават условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт

Дружеството стопанисва 38 хил. хектара площ за която има сключени договори с Държавните лесничейства Борино,Триград, Девин и Широка лъка. В тези територии целогодишно се извършват мероприятия, като създаване на дивечови ниви, хранилки за сено и подхранване на животните с фураж и др. мероприятия залегнали в Ловоустройствените проекти. За осъществяване на своите дейности дружеството е кандидатствало пред Бюро по труда гр. Девин за наемане на работници по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Основно по тези програми сме работили за подобряване на хранителната база за дивите животни, като сме създавали и засявали ниви, изграждали сме хранилки за животните, ежедневно подхранване с фуражи и др. Почиства ли сме речни корита от дървета, храсталаци и отпадъци от битов характер (найлони, пластмасови туби и др.) Дружеството ежегодно извършва разселване на кеклици, диви патици, муфлони, както и зарибяване на водоемите за спортен риболов. Ежегодно организира и състезания по улов на пъстърва. Били сме домакини на две световни първенства по улов на пъстърва. Организираме наблюдения и фотолов на диви животни и птици, като най голям успех имаме при дивите кози, диви свине, Бл. елен, глухар, скален орел и др.
9. Капацитет на организацията

Дружеството ни като структура се състои от 8 ловно-рибарски дружини и 1 рибарска с общ брой членове 519 до 31.12.2006г. То се ръководи от Управителен съвет състоящ се от 9 членове. Председателя на дружеството е на обществени начала. Щатния персонал се състои от Секретар на дружеството съвместяващ и длъжността Специалист по ловностопанство и счетоводител общ брой 2.


10. Финансов капацитет (оборот през последните 3 години или годините на съществуване на организацията)

2004 г. = 85 000 лв.

2005 г. = 57 667 лв.

2006 г. = 63 264 лв.


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница