Г гр. Банско Допълнително споразумение №1Дата02.07.2017
Размер118.55 Kb.
09.08.2011г. гр. Банско

Допълнително споразумение № 1

към Договор №…………………………………….
ООД «ЗНДК-Банско», наричано по-нататък Хотелът в лицето на Управителя Трубачева М.В., действащ на основание на удостоверение №_______________ от една страна и , наричано по-нататък Туроператор, лиценз №__________ в лицето на , действащ на основание _____, от друга страна, подписаха настоящето Допълнително споразумение за следното:

1.Предмет на допълнителното споразумение

  1. В съответствие с т. 2.2.1.(Б) от основния Договор, Хотелът предоставя на Туроператора хотелски стаи за резеврвиране при условия за предоставяне на гъвкав контингент. Туроператорът се задължава да заплати за всички резервирани и оказани от Хотела услуги при условията и реда, предвидени в Договора и настоящето допълнително споразумение.
 1. Условия за предоставяне на гъвкав контингент

  1. Цялата информация за предоставяне на гъвкав контингент се конкретизира от Хотела в „известието за предоставяне на гъвкав контингент”. Тази информация впоследствие може да бъде променяна, уточнявана и коригирана от Хотела едностранно.

  2. Известието за предоставяне на контингента трябва задължително да бъде заверено с печат и подпис на упълномощено за него лице. То се изпраща от Хотела на адреса, предназначен за входящата кореспонденция на Туроператора, посочен в т. 15.3. на Договора.

  3. Известието за предоставяне на гъвкав контингент трябва задължително да съдържа следната информация:

 • срок на действие (expiration date) – определената от Хотела дата, настъпването на която е основание за автоматично прекратяване за действие на гъвкав контингент;

 • брой на стаите (number of rooms) – брой на предоставените от Хотела стаи за резервиране на Туроператора в рамките на гъвакв контингент. Може да бъде различен в зависимост от сезона и вида на стаята.

 • вид на стаята (type of room) – уточняване на стаята по вид, в зависимост от разполагащите стаи в Хотела (Standart, Superior, Suit).

 • период за предоставяне на хотелските услуги (period of hotel services) – дати, списък на периодите, в които се предоставят хотелски услуги. Датите могат да бъдат групирани според сезона.

 • краен срок за резервиране (booking deadline) – минимално количество дни останали до датата на пристигане, в интервала на които, не е възможно да се резервира стая на съответната датата на пристигане. (stop data).

 • Период от време, определен за приемане на Съобщение за резервиране (time work). Съобщения, които не са изпратени в посочените срокове, не могат да бъдат потвердени автоматично.

 • Период от време, посочен като препоръчителен за изпращането на кореспонденция от Хотела на адреса на Туроператора (time feedback). В този интервал от време Хотелът обикновено изпраща предоставените съгласно резервацията стаи, направени промени, уточнения, информация за изключенията във връзка с контингента и всякаква друга информация.

 • Минимално възможна продължителност на престоя, посочена в „нощувки”, в рамките на едно настаняване и за една стая. (min Night).

 • Забележки (notes)- всякакви други условия, посочени от Хотела.

Информацията, посочена в известието за предоставяне на контингента, може да бъде различна за различните сезони и видове стаи.

  1. Информацията за предоставения на гъвкав контингент впоследствие може да бъде променена от Хотела едностранно след 3 (третия) календарен ден след информирането на Туроператора за направената промяна, чрез изпращане на съответно известие по договорените средства за контакт.

  2. Предоставяният контингент може да има и изключения:

 • Спиране на продажбите (stop sales)- датите, на които се спира резервирането;

 • Допълнителни стаи (additional rooms) – предоставяне на допълнителен брой стаи за резервиране за определените дати;

 • Заявка (request)- всякаква информация за прехвърлянето от автоматично потвърждаване на резервиране на потвърждаване непосредствено от Хотела;

 • Нерезервирани пристигания (not reservated arrivals) - дати, които могат да бъдат резервирани за престой, при условие, че те не се явяват едновременно и дати на пристигането;

 • Пристигания след запитване (arrivals for request)- дати, които се явявят дати на пристигане, не могат да се потвърждават автоматично, а трябва да бъдат потвърдени само непосредствено от Хотела;

 • Допълнителна информация (additional information)- всяка друга информация, посочена от Хотела.

  1. Хотелът има право да променя информацията, коята е спомената в т.2.5. на ностоящето допълнително споразумение. За тези изменения Хотелът обикновено информира в сроковете, посочени като «time feedback» информация за предоставяния на гъвкав контингент. Тези изменения влизат в сила веднага, след като бъдат изпратени на Туроператора.

  2. Нови изпратени известията за предоставяне на гъвкав контингент автоматично отменят направените по –рано съответни известия.

  3. Резервиране, според предоставения гвъкав контингент, се осъществява чрез изпращане от Туроператора на Съобщение за резервиране на адреса, посочен за подобни известия в т. 15.3. от основния Договор. Събщението за резервиране трябва да съдържа цялата необходима информация за резервиране. Изпратеното съобщение трябва да съответства на всички актуални условия, посочени в известие за предоставяне на гвъкав контингент и неговите изключения към момента на получаване на такова известие от Хотела. Съобщението, което не отговаря на всички изброени изисквания, не се признава за действително.

  4. Съобщения за резервиране, което отговаря на всички изброени в т.2.3. и 2.5. изисквания, да се потвърждава автоматично в момента на неговото получаване на Хотелът.

  5. Хотелът се задължава да уведоми Туроператора за промяна в цените не по-късно от 5 (пет) работни дни до влизането им в сила. Тези условия не се отнасят за промяната на цените в посока намаляване, те влизат в сила и от момента на информиране на Туроператора.

  6. Хотелът има право да анулира резервацията, ако не е бил платен аванс в срока, посочен в основния Договор в т.7.2.

  7. Заплащането за резервираните услуги става в съответствие с условията на т.7.2. от основния Договор.

  8. Стойността на услугите се изчислява по Приложение №1 към настоящото допълнително споразумение.

  9. Ако Туроператорът анулира резервация, за която е заплатил, Хотелът има право да удържи глоби от преведената сума, в размер в съответствие с т.6. на основения Договор.

  10. Ако Туроператорът анулира резервация, за която не е платил, той се задължава да преведе дължимите ,съгласно т. 6. на основния Договор, глоби в срок от 3 (три) банкови дни след изпратеното Известие за анулиране.

  11. Във всички останали случаи Страните се ръководят от условията на основния Договор.
 1. Адреси на седалищата и банкови реквизити на Страните

“ЗДНК -Банско” ООД

2770, България, гр.Банско, ул."Пейо Яворов", 31

Райфайзен Банк АД

SWIFT: RZBBBGSF

IBAN: BG20RZBB91551487152205 – Евро

IBAN: BG32RZBB91551087152216- Лева

Приложение№1

към допълнително спорузумение №1 от 09.08.2011г.

към Договор № _____от________
Цените на сезон 2011-2012*, в евро

с включен ДДС 9%Тип на стаята

стандартно разместване, количество хора

15.12-21.12

22.12-27.12

28.12-02.01

03.01-15.01

16.01-10.03

11.03-15.04

16.04-14.12

Superior 3+1

3

14

21

33

23

15

13

10

(TRPL+extra bed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standart 2+1

2

16

25

38

27

18

15

12

(DBL+extra bed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suit 2+4

2

21

33

49

35

24

19

16

2 rooms (max 5 pax)

 

количество нощувки

Допълащания/намаления към горепосочените цени при друго количество нощувки на резервация:

 

допълащане (+)

до 3

5%

25%

25%

25%

5%

5%

5%

от 4 до 6

2%

10%

10%

10%

2%

2%

2%

намаление (-)

от 12 до 13

10%

3%

3%

3%

10%

10%

10%

от 14

13%

5%

5%

5%

13%

13%

13%


*Цени на човек при стандартно разместване, действащи при резервации 7-11 нощувки. За друго количество цените се променят взависимост от съответните доплащания/намаления.


Доплащания:

Задължително доплащане:

Туристически данък- 0,23 евро на човек, да се начеслява на всяка нощувка (за всички възрасти)

Новогодишна вечеря ( 31.12.2011):

За възрастни ( над 12г.) – 60 евро, за деца ( 4-12г.) – 30 евро

Коледна вечеря (25.12.2011):

За възрастни (над 12г.)-40 евро, за деца ( 4-12г.)-20 евро

Доплащане по желание:

Вечеря: за възрастни ( над 12г.) – 8 евро

за деца ( 4-12г.) – 4 евро

Трансфер София-Банско-София

Индивидуален трансфер (до 4 човека)- 185 евро

Трансфер микробус (до 8 човека)- 240 евро

Намаления при допълнителни настанявания за всяка стая:

За деца ( 4-12г.) – доплащане 30% от цената на човек в стандартна стая

За възрастни (над 12г.)– доплащане 50% от цената на човек в стандартна стая

Допълнителни условия:

Настаняване на 1 човек в стандартна двойна стая – 80% от стойноста за двама

Настаняване на 2 човека в супериор – доплащане 10% над цената за двама в стандартна стая


Известие за предоставяне на гъвкав контингент

В съответствие с дополнителното спорузумение № __от __ към Договор №__от __

№ 1 от ______

Туроператор _____


срок на действие (expiration date) на гъвкав контингент от 01.08.2011г до 31.04.2012г.


period of hotel services

15.12-21.12

22.12-27.12

28.12-02.01

03.01-15.01

16.01-10.03

11.03-15.04

16.04-15.12

 

 

Number of rooms

type of rooms

Standart

0

3

3

3

5

5

0

Superior

0

1

1

1

2

2

0

Suit

0

1

1

1

2

2

0

 

booking deadline

 

3 седмици

3 седмици

2 седмици

7 ден

7 ден

 

time work

ежедневно от 8:00 до 20:00

time feedback

ежедневно от 20:00 до 8:00

min Night

 

7

7

7

7

7

 

notes

 ----------

  ----------

  ----------

  ----------

  ----------

  ----------

  ----------

Изключения:

Пристигания след запитване (arrivals for request): 28.12, 29.12, 30.12, 31.12.

Нерезервирани пристигания (not reservated arrivals): 01.01

Хотел_________________________ Туроператор________________________База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница