Г. Какво се крие зад тръбата и скъпия газДата07.05.2018
Размер161.96 Kb.


24.02.2009 г.

Какво се крие зад тръбата и скъпия газ
Знаете ли, че:

маржът между цените, на които ни го доставят, е 12% - правете сметка за комисионите на посредниците;

За 10 месеца „Булгаргаз" ще плати 12 млн. за издръжка на енергийния холдинг;

Договорите са направени така, че трудно можеш да търсиш отговорност, ако газа го няма.

По време на газовата криза редакцията полу­чи по-дълъг вариант на този анализ. Помолихме за коментар фирми, кои­то се споменават, и из­чакахме да го получим.

Темата за газа обаче продължава да е актуал­на, има предупреждения, че може да ни сполети втора криза. Около тръ­бата и посредниците се води яростен дебат, в който хвърчат предим­но емоции, клишета и политически оцветени аргументи. Те не ни ин­тересуват - интересу­ват ни фактите и ин­тересът на българския потребител. Защото цената на парното за­сяга джоба на голяма част от българите.

Затова започваме де­бат. Утре очаквайте по­зицията на „Овергаз" по повдигнатите проблеми. Ще публикуваме и пози­цията на „Булгаргаз".

Запитвали ли сте се, след като тръбата за доставката на газ е една, за какво служат посредниците при достав­ката на газ.

Нито газът ще върви по-бързо, нито доставката му ще е по-сигурна. За разли­ка от продуктите, обособе­ни на отделни стоки - като например домакинската техника, тук не са необхо­дими търговци на едро и дребно - най-малкото за до­ставката на газа до монопо­листа „Булгаргаз".

Тогава остава обясне­нието, че единствената причина за съществуване­то на посредниците е акумулирането на пари за някакви „специални" нужди.

Защото посредниците, освен да натоварват с комисиона, нищо друго не правят.

"Булгаргаз" има два по­средника -" Овергаз Инк" и Witerhall Erdgas. Първият е внасял 79% от газа за „Булгаргаз" през послед­ното тримесечие на 2008 г.

Докато външнотъргов­ското дружество на "Газпром" - „Газпромекспорт", е внесло само символичният четвърт процент от газа!

Пазарните цени, на кои­то е внасян газът за послед­ното тримесечие на 2008 г., са:

-" Овергаз Инк" - $ 503 на 1000 куб.м;

- "Газпром експорт" - $ 486;

- Witerhall Erdgas - $ 548.

Маржът между най-ниска­та (на "Газпром експорт") и най-високата цена са це­ли 12%! Можем да си на­правим изводи какви са ко­мисионите на посредниците. Тази неизвестност про­тиворечи на директива 90/ 377/ЕИО, която изисква прозрачност на цените на газа.

Вече е приета и новата директива, която регулира този въпрос и която тепър­ва трябва да се транспонира в българското законо­дателство - директива 2008/ 92/ЕО.

Няма как да не направим сравнението, че през по­следното тримесечие на 2008 г. българският произ­водител на газ "Мелроуз Ресорсиз" доставя газа на цена $ 200. По данни на агенция Heren Energy доставната цена на руския газ за Германия е $ 360.

Същата агенция дава прогнозни цени за 2009 г. в размер на $ 240.

Вярно е, че "Овергаз Инк" внася газ и на още една цена - $ 305. Но тази цена е остатък от предишните договорни отноше­ния, където се отчита учас­тието на България в разра­ботването на газово нахо­дище, а също и на транзит­ните такси.

И така "Овергаз Инк" се явява основният посредник на руски газ в България. В тази връзка интерес пре­дизвиква неговата акцио­нерна структура, която по никакъв начин не говори за 100% собственост на "Газпром".

"Овергаз Холдинг" дър­жи 50% от акциите на "Овергаз Инк". Останали­те акции са на 49,51% на "Газпром експорт" и 0,49% на "Газпром".

DDI Holdings Limited (бившата "Енерджи Кансълтънт Лимитид") е ан­глийска фирма, която при­тежава 98,125% от "Овер­газ Холдинг". Въпросната DDI е регистрирана на лондонски адрес, където се помещава малка адвокатс­ка фирма.

Собственик на DDI е ка­рибската офшорка South Eastern European Limited c адрес: Trident Chambers PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Оказва се, че 50% от основния вносител на газ в България "Овергаз Инк" се контролират от островна офшорка.

Разбира се, във всички фирми - пощенски кутии, бързо могат да се правят промени. Следва да се има предвид и че комбинацията на английска фирма със соб­ственик фирма в Британ­ските Вирджински острови се прилага много често. Причината е във възмож­ностите за неподлежащи на данъчно облагане опера­ции, които дава английско­то право в такива случаи.

Друга причина за високи­те цени на газа е, че "Бул­гаргаз" обикновено заявява по-големи количества газ от реално получаваните. И тъй като количеството на газа, внасян на преферен­циални цени, е постоянно, то при по-високи заявки се плащат и по-високи цени от крайните потребители. Не­зависимо че те получават по-малки количества газ от заявените.

Около 1/3 от количества­та газ (данни от последното тримесечие на 2008 г.) се за­явяват от "Топлофикация-София" и "Кремиковци". Проблемът е, че те не пла­щат. Задълженията на "То­плофикация" бяха към 100 млн. лв. (непрекъснато се менят), а на „Кремиковци" са над 48 млн. лв. Така в крайна сметка за газа пла­щат данъкоплатците и из­правните платци.

Оказва се, че „Булгаргаз" има голямо количество из­лишни разходи. Само за 10 месеца от настоящата годи­на "Булгаргаз" трябва да плати 12 млн. за издръжка на шапката си - Български енергиен хол­динг. Що за разходи има въ­просната шапка, след като за издръжката й плащат и други енергийни гиганти, като напр. НЕК! А тези раз- { ходи на "Булгаргаз" в край­на сметка се плащат от по­требителите на газ.

България няма алтернативи за доставка на достатъчни количества газ.

Да се направи връзка с локалната гръцка мрежа до Комотини, би донесло възможност само за снаб­дяване на малък регион от страната в близост до гра­ницата. Внос по тръбите, които сега служат за износ на газ към Гър­ция и Турция, би могъл да задо­воли 16-20% от потреблението на газ в България.

Сравнително перспективно е да се направи връзка с румън­ската мрежа. При Русе стойност­та на свързването е относително малка - само около 34 млн. евро. Но и това с проектирането и пре­говорите би отнело близо 2 г.

Турция иска да купува газа при влизане на своята територия и след това да го продава. Целта е очевидна - да може да държи в зависимост купувача на газа. Турция директно обвърза реали­зирането на проекта Набуко с членството си в ЕС. Всичко това .не вещае скорошна реализация на този проект.

В момента и Русия, и "Газпром" не разполагат с необходи­мите средства, за да започнат бърза реализация на проекта „Южен поток".

Изводът - в близко бъдеще мерки за диферсифициране на доставките могат да се вземат в ограничена степен. Необходимо е да се стимулират концесиите за търсене на газ - Румъния на дело доказа наличието на доста­тъчно находища в Черно море. А и кандидат-концесионерите са оптимистично настроени, макар и в малко по-дългосрочен план.

Крайно време е да се махнат посредниците при доставката на газ. Така „Газпром" пряко ще може да отговаря пред международен арбитраж при договорно неизпълнение. А и цената на внасяния газ няма да се натоварва с излишни комисиони. Щом Украйна можа да махне посредниците, значи и ние мо­жем. Стига да има воля за това от българска страна.

Практически важен въпрос е дали могат да бъдат осъдени „Газпром" и посредниците му за неизпълнените газови доставки.

Не може да бъде осъден "Газпром", защото "Булгаргаз" няма до­говор с него.

С „Газпром експорт" някой е на­правил такъв договор, че е аб­сурдно този доставчик да бъде осъден. Арбитражът е в Москва, а наличието на форсмажор се опре­деля от Руската търговско-промишлена палата.

Съгласно договора с "Овергаз Инк" споровете се решават или в Софийския градски съд, или в АС при БТПП, или в Арбитражния съд в Париж. Някой е „забравил" да уточни къде точно ще се гледа спорът. Вероятно това ще е съдът. Форсмажор (непреодолима сила) между посредниците и "Булгаргаз" няма. Причината Ц- че доставките са спрени от „Газпром". Няма ре­шение на руски държавен орган. Имаше определение на украински съд за спиране на доставките на газ, но съдебният акт не бе изпъл­нен. Ако все пак се приеме, че Украйна или украинският "Нафтогаз" са отговорни за спирането на доставките, то дело срещу тях мо­же да се води на основание Евро­пейската енергийна харта. В нея изрично е посочено, че при споро­ве .държавите нямат право да спи­рат транзитните обеми газ". Русия предвидливо не е ратифицирала хартата.

Сложно стоят нещата с воденето на дела и в България срещу моно­полиста „Булгаргаз". Той е наложил във всичките си договори клауза, според която всички потребители трябва да имат запаси от гориво за 15 дни. Съхраняването на толкова големи количества гориво е крайно опасно. Нещо повече - в много случаи не може да се използва друго гориво освен газ. Затова практи­чески никой не поддържа такива количества гориво. Не случайно нормативните актове изискват само "Булгаргаз" и топлофикациите да поддържат резервно го­риво, като и сроковете, за които е необходимо горивото, са други. Налага се изводът, че клаузата е нищожна, поради това че е на­ложена като резултат от моно­полното положение на "Булгар­газ".

Освен това "Булгаргаз" е нало­жил и втора клауза във всичките си договори, съгласно която въ­веждане на т.нар. ограничителен режим от министъра на икономи­ката и енергетиката, се счита за форсмажор. Такава заповед ми­нистърът е издал на 7 януари. Тя е незаконна в частта си, в която за нейно основание се приема, че била възникнала „непреодо­лима сила" (форсмажор). Както вече споменахме, спирането на доставките от "Газпром" не е форсмажор. Заповедта може да се отмени в тази й част от Вър­ховния административен съд. Ос­вен това и тази наложена от Булгаргаз клауза е нищожна,

поради това, че е използвал моно­полното си положение. Причината е, че въвеждането на ограничителен режим не е само по себе си непреодолима сила. Той има само за цел да прераз­предели доставките от газ за най-жизненоважните обекти. Повсе­местното налагане на нещо, което не е непреодолима сила като не­преодолима сила очевидно е злоу­потреба с монополното положе­ние.

Неслучайно Законът за енерге­тиката с императивна разпоредба предвижда енергийните предприя­тия да не изплащат обезщетения в резултат на ограничителен режим „с изключение на случаите, при които авариите или дълготрайният недостиг са настъпили по тяхна ви­на". А вината е тяхна, когато при­чините са'във веригата от достав­чици, а не в някакъв форсмажор.

Двете горепосочени клаузи са нищожни и съгласно Директива 2003/55/ЕО, която все още не е напълно транспонирана в българ­ското законодателство и поради това отделни нейни клаузи имат пряко приложение.

24.02.2009 г.

Съдът отново гледа делото срещу Валентин Димитров
Съдът разгледа вчера поредните доказателства по делото за злоупотреби срещу бившия шеф на "То­плофикация" София Валентин Димитров. Един от свидетелите заяви, че Димитров ползвал персонал­но джакузи и на станцията на дружеството в При­морско.


24.02.2009 г.

Станишев: Бойко Борисов съвсем се е разпищолил

НАП започна проверка за нарушения на висша данъчна шефка
Цветелина Соколова, Дани Георгиева

Пореден рунд от двубоя между премиера Сергей Станишев и столичния кмет и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов се разигра вчера. При символичната първа копка на нов терминал на летището в Пловдив Станишев обвини Борисов, че "съвсем се е разпищолил". Репликата на соцлидера бе задочен отговор на обвиненията, хвърлени от Борисов в предаването "На четири очи" по Нова тв в неделя. Тогава кметът обяви, че Станишев стои на върха на корупционната пирамида в НАП. Иначе щяло да се разбере защо е уволнил служители на ръководни постове в различни министерства. "Не би могло да има загуба от над 1 млрд. и 300 млн. лв. без знанието на премиера", отсече неформалният лидер на ГЕРБ. Вчера Станишев бе категоричен, че дестабилизирането на приходната агенция е опасно за цялата държава. След което обяви, че напоследък се говорят непроверени и недоказани неща, а понякога дори фантасмагории. Този стил ставал характерен за Бойко Борисов. На свой ред министър-председателят хвърли ръкавицата на кмета: "Мисля, че вече никой не приема думите му сериозно. През последните седмици и месеци той наприказва такива неща - съвсем се е разпищолил". Председателят на БСП преразказа думите на Борисов за "реабилитация на възроди-телния процес, забележителните му изказвания в Чикаго, където заяви, че българските пенсионери са глупави и носталгични". Накрая заключи, че изказванията му са "не само лековати, но и опасни". Без да навлиза в подробности, премиерът от-хвърли и обвиненията към митниците. "Виждам в това координирани действия, специално на ГЕРБ, защото се стараят да дестабилизират важни приходни агенции на държавата".

Престрелката продължи единственият представител на ГЕРБ в парламента Лъчезар Иванов, който обвини премиера и икономическия министър Петър Димитров за високите сметки на парното в София. "Те успокояваха българските граждани, че цените ще бъдат по-ниски от 1 април, при положение че сме още в средата на отоплителния сезон", отсече Иванов.

Докато БСП И ГЕРБ се замеряха с обвинения, новият шеф на НАП Красимир Стефанов съобщи, че започва проверка по сигнал на депутатите Яне Янев и Димитър Абаджиев за нарушения на висша данъчна шефка. Според лидера на партия "Ред, законност и справедливост" тя "управлява половин Южна България", а неофициално уточни, че сигналът е срещу Румяна Дулева - началник на дирекцията за обжалване на ревизион-ните актове в НАП Бургас. Янев обяви още, че съпругът на данъчната купувал евтино и препродавал на спекулативно завишени цени недвижими имоти по Черноморието. Дулева се разпореждала, "сякаш агенцията й е частна фирма". "Нямам притеснения, не съм нарушавала законите", отговори набедената. Тя се оказа запозната със сигнала на Янев и коментира, че в него има справка от Агенцията по вписванията, от която става ясно какви имоти са купувани и продавани и че голяма част от тях са наследствени. В декларация пред НАП Дулева е описала всичко, както и произхода на средствата за тях.


ПРОВЕРКА

Преди повече от година инспекторатът на финансовото министерство провери Дулева по друг случай и установи нейна неправомерна намеса в хода на ревизията срещу Христо Порточанов. Тя получила по e-mail и препратила на бившата шефка на НАП Мария Мургина ревизионния доклад срещу футболния бос, без да има оперативни функции на този етап от ревизията. Дулева обаче не бе санкционирана по този случай. Вчера тя поясни, че по същия случай от края на 2007 г. има сигнал в комисията за борба с корупцията в парламента и срещу бившия шеф на НАП Бургас Недялко Киров.
24.02.2009 г.

Любен Корнезов: Не пипайте конституцията и изборните закони
Да не се променя Конституцията и изборните закони, призова заместник-председателят на парламента Любен Корнезов от „Коалиция за България“ в интервю за „Дарик радио“ вчера. Той бе категоричен, че в противен случай има опасност да се провалят вотовете за евродепутати и за български народни представители.

„Не е възможно от днешна дата държавата да се организира така, че да проведе практически три избора едновременно - за евродепутати, мажоритарни избори за пряко избиране с ново райониране, нова система за изчисляване и друга пропорционална система. 20 години не провалихме избори, хубаво или лошо все пак България върви напред. Недопустимо е, ще се изложим пред света“, посочи Корнезов. Според него промените можели да се направят преди една година, а не на финала.

Любен Корнезов изрази убеденост, че ако двата вота са на една дата, ще почнат безкрайни оспорвания в съдилищата и ще се блокира цялата държава. По думите му е по-разумно да се проведат първо евроизборите, а след това и парламентарните. Другото е илюзия, категоричен бе Корнезов. Според него НДСВ няма да влезе в следващия парламент, поне така показвали последните социологически проучвания. На въпрос как гледа на слуховете, че партньорите на „жълтите“ са готови да смъкнат бариерата за влизане в Народното събрание, за да склонят движението за избори на различни дати, Корнезов заяви, че да се сменят системите, включително и процентната бариера, е игра, недопустима за едно зряло общество. „Бори се, прескочи 4-те процента. Не бива да намаляваме тази граница. Утре може да се наложи да я увеличим, за да не постъпва друга партия“, добави той. Зам.-председателят на парламента обясни, че не е противник на мажоритарни избори, но въвеждането им в последния момент може да доведе до объркване. Любен Корнезов смята, че политическите партии трябва да имат зрелостта да излъчат в листите най-доброто, с което разполагат.

Попитан има ли рецепта за справяне с Бойко Борисов, когото победи в Благоевград като водач на листа на парламентарния вот през 2005 година, Любен Корнезов отговори: „Бойко Борисов не ми е противник. Той е временно явление“. По думите му ГЕРБ няма идеи, а се гради на магията на столичния кмет, но тази магия рано или късно си отива. „Вижте какво стана с НДСВ. Те разчитаха на харизмата на Симеон Сакскобургготски, но балонът се спука. Така ще стане и с Бойко Борисов“, посочи Любен Корнезов.

По думите му България е обречена на коалиционно управление. На въпрос вижда ли се в едно управляващо мнозинство на БСП и ГЕРБ, той отговори, че в политиката няма невъзможни коалиции и в политиката никога не се казва „Не“.24.02.2009 г.

Столичният боклук - обречен на кризи
Христо Христов

Четири огромни столични района - "Младост", "Люлин", "Витоша", "Овча купел" и "Триадица", са заплашени да потънат в боклук само след седмица. И тази новина не е отпреди няколко дни, както може би си мислите, а точно отпреди година. Достатъчно е да отворите старите вестници. А и когато стане въпрос за събирането на сметта в София, вероятността столичани да се зарият в отпадъци едва ли може вече да изненада някого.Цикличност

Въпреки че още по време на кампанията си за преизбиране за столичен кмет през есента на 2007 г. Бойко Борисов заяви, че ще обяви конкурси за сметопочистването след изтичането на срока на всяка от скандалните "концесии", през март миналата година общината се оказа "изненадана" от първата - 1 април. Тогава дружеството "Новера", станало собственик на трите почистващи фирми - "Волф", ДИТС и "Чистота - София", предупреди, че от тази дата спира да събира боклука поради изтичане на договора. Трите дружества, които бяха собственост на Румен Гайтански, бяха купени година по-рано от инвестиционното дружество "Екуест" чрез дъщерната му "Новера" за 45 млн. евро.

Задалата се през март 2008 г. опасност четирите района да затънат в боклуци беше преодоляна с помощта на "кризисния" режим, като мнозинството на ГЕРБ в Столичния общински съвет даде картбланш на кмета (опозицията гласува против ) да удължи договора с "Новера" без конкурс за още една година.

Годината почти изтече и "Новера" пак предупреди Борисов и общината, че от 1 март ще си прибере кофите за смет, тъй като са си нейна собственост. И положението отново е на път да се решава в "кризисен режим".Търсене на ново пожарно решение

Каква я свърши общината за тази изминала година? Едва през септември задейства конкурс за избор на изпълнител за събиране и транспортиране на битовите отпадъци и почистване в петте столични района. През ноември стана ясно, че от трите фирми, които взеха участие в него - консорциумът "Титан АС - Чистота - София", германския консорциум "Ремондис - София" и австрийската компания "Заубермахер България" - последната печели търга.

"Титан АС", която беше отстранена от конкурса поради занижаване на офертата, което не е могла да защити, обжалва решението в Комисията за защита на конкуренцията, откъдето за пореден път дойде решение в нейна полза. Така първият и единствен конкурс за избор на фирми за почистване на София от 1989 г. досега се провали с гръм и трясък.

Защото на свой ред "Заубермахер" обжалва решението на КЗК пред ВАС и като се имат предвид мотивите, с които беше отстранена, нищо чудно случаят да се реши директно в Еврокомисията, както стана с магистрала "Тракия". (Да не говорим, че според правилата на членството ни в Евросъюза българският антимонополен орган се подчинява пряко на дирекция "Конкуренция" в ЕК, към която вероятно ще затекат сигнали по множество разисквани в последните месеци казуси.)

Притисната от поредната си "изненаданост" и от липсата на каквато и да било готовност да решава проблема по друг начин освен по познатите, кметската администрация мина на процедура за пряко договаряне, т.е. без конкурс, в която покани всички явили се кандидати. Германските и австрийските участници отказаха да преговарят с мотива, че не са в състояние да се подготвят за такъв кратък срок.

Така компанията "Титан АС" се очертава като бъдещия монополист и в София. Досега тя е спечелила конкурси, съдебни дела и благоприятни решения на КЗК за събиране на боклука вече в близо половин България. Миналата година във Варна например тя изкупи основния си конкурент "Варна екосервиз", а КЗК излезе с решение, че "към настоящия момент дружеството притежава господстващо положение на разглеждания пазар" и "предстоящата концентрация не би могла да доведе до засилване на съществуващото господстващо положение и няма да породи отрицателни последици върху пазара". В същия ден и Великотърновският окръжен съд с неподлежащо на обжалване решение изхвърли спечелилата обществената поръчка за чистенето на община Горна Оряховица "Заубермахер - България", удовлетворявайки иска на "Титан - Клинър". Както се разбра обаче от сърцераздирателната закана на Борисов да мобилизира цялата си администрация да носи боклука в чували, фирмата фаворит няма да е в състояние да зареди веднага целия град с контейнери за смет след проявената непреклонност на "Новера" за "преходен период" след изтичането на договора й. Така след битката с балите на столичани вероятно им предстои да станат жертва на още по-миризлива битка - с кофите. А цялата боклучена сага е продукт не на друго, а на неизменната политика на временните решения, наследена и непроменена от епохата на Софиянски. Преди десетина дни някак си между другото по време на заседание на общинския съвет Борисов заяви, че Румен Гайтански бил още собственик на компаниите, купени от "Новера". Ако това е така, кашата заплашва да е по-гореща от това, което изглежда в момента. И най-упорито неинтересуващите се вече трябва да са наясно, че бавенето на завод за преработка на отпадъците с провалените досега три конкурса работи единствено в полза на събирачите на боклука. И докато няма такъв завод, нито една от кризите няма да е последна. Не е ясно дали общината ще се справи със сроковете за проектите и процедурата за екологична оценка на мястото за завод край с. Яна. Сроковете за балите, поставени от Еврокомисията, преди да започне наказателни процедури, също изтичат. В края на тази година сметището в Суходол трябва отново да бъде закрито, което едва ли ще стане, тъй като в момента експлоатирането му е единственото "временно" спасение за столичната управа. Трудно е наистина да се види някаква перспектива за раздяла с "кризисния режим".
24.02.2009 г.

София: Общината купува кофи за смет

Чистота Искър чака оборудването до 28 февруари
Чистота Искър е подписала договор с Инвенио Консултинг-Виена за достав­ката на специализирани автомобили за почистване и извозване на отпадъци, съобщиха от общинската фирма. Тя поема чистене­то в три столични района -Люлин, Овча купел и част от Триадица, от 1 март.

Техника

Ще купим пет сметосъбиращи автомобила, една спе­циализирана машина за метене и четири водоноски, каза Павел Граматиков, управител на компанията. Поръчката за автомобилите е на стойност 400 хил. лв.Контейнери

Чистота Искър е сключила и друг договор с чешката компания Мева А.С. Руднице за доставката на метални съдове за битови отпадъци, допълни управителят. По­ръчани са 6000 контейнера на обща сума 1.2 млн. лв. Оборудването ще пристигне до 28 февруари. След като договорът на фирма Новера за почистване изтече в края на февруари, компанията предупреди, че ще изтегли кофите за смет и София ще се изправи отново срещу проблем с боклука. Очаква се Столичният общински съвет да гласува в четвъртък решението за закупуване на сметосъбиращата техника от Чистота Искър.
24.02.2009 г.

Взривове край Челопечене
Български и американс­ки специалисти ще извър­шват контролирани взри­вявания на боеприпаси в периода 25,26 и 27 фев­руари от 10.00 ч. до 14.00 ч. в района на поделение 18 250 в Челопечене, съ­общиха от Министерство­то на отбраната. В същия период за по 15 минути ще бъде спирано движе­нието по околовръстния път на София в участъка между надлеза за квар­тал "Челопечене" и разк­лона за село Чепинци. В населените места са разлепени листовки с мерки за безопасност, се посоч­ва в съобщението.


24.02.2009 г.

Столичното парно има да събира 260 млн. лв.
Около 260 млн. лв. са реалните задължения към "Топлофикация Со­фия". Има и други 67-68 млн. лв., за които дружеството е завело съдебни дела, цитира "фокус" директорът на дружеството Петко Милевски. Лави­нообразно расте процентът на даде­ните към съда, защото нямаме друг начин да събираме парите в момента, обясни Милевски. По думите му обаче тук идвал и следващият проблем. Про­цедурата стана по заповедно произ­водство, което я прави скрита, със за­щитници, с отлагане на дела и с една

схема, по която топлофикация с годи­ни не може да си събере парите. "По това заповедно производство ние вли­заме в една процедура, която е дълга във времето, което не е практика за нито една от големите кредитодателски организации, нито банки, нито други организации, заяви Милевски. Според него при липса на всякакъв ' друг инструмент за събиране на дълго­вете, топлофикациите могат да си отидат, независимо че са създавани с де­сетилетия. И това е капитал на хората, обясни той.
24.02.2009 г.

Топлото почивал без карта на Приморско
Бившият шеф на сто­личната топлофика­ция Валентин Дими­тров отдъхвал в почивна­та станция на фирмата в Приморско без карта, разказа вчера пред съда управителят й Дико Шулебов. Сега ВИП апарта­ментът, в който Топлото отсядал поне за по 20 дни през лятото, се давал под наем срещу 150 лева на вечер. В показанията си пред магистратите бившият главен счетоводител на столичното парно Нико­лай Давидков разкри, че в дружеството нямало ли­мит на представителните разходи. Според проку­ратурата Димитров и ексуправниците на „горе­щата" фирма Георги Рогачев, Илко Йоцев, Иванка Диловска, Георги Ненков и Пламен Василев са пръснали необосновано 2 млн. лева за представи­телни разходи.

Вчера като свидетел бе разпитан и шефът на Сто­личния общински съвет Андрей Иванов. В поне­делник трябваше да бъде разпитан и зам.-кметът на София Минко Герджиков. Но той не се яви.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница