Г. Николай Колев, учител: вълчев отмъщава на френската за дъщеря сиДата08.05.2018
Размер203.8 Kb.


24.10.2008 г.

Николай Колев, учител:
ВЪЛЧЕВ ОТМЪЩАВА НА ФРЕНСКАТА ЗА ДЪЩЕРЯ СИ
Николай Колев е учител по дис­циплините от философския ци­къл във френска­та гимназия в София.

На 38 години е

Хоноруван асистент в Нов български университет.

Напуска системата след 11 годишен стаж като учител
АЛЕКСАНДРА МАРКАРЯН

- Г-н Колев, как ще реагирате учителите във Френската след уволнението на директорката си?

- Първо ще откликнем на пока­ната на Бойко Борисов да го уве­домим за случая. Той има ресурс - институционален и морален, за да вземе отноше­ние към нивото, до което е доведено българското образование. Факт е, че до момента образова­телна реформа не се е случила. Матурите са много леко подобие на това, което би трябвало да бъ­де. Те не покриват никакви евроизисквания, стандарти.- Шефката на инспектората Ваня Кастрева каза, че отстра­нява Пенка Малинска за нару­шения. Какви са те?

- По воденето на документация­та. Единият е, че сме променили броя на децата в паралелките след 10-и клас. Нещо, което беше разрешено в началото на учебна­та година от същия инспекторат. Причината е, че след 10-и клас учениците избират предметите, в които да се профилират. И напри­мер от 26 в паралелка стават 25 или 27.- И къде е проблемът?

- Че там, където са 25, можем да обявим мястото и да вкараме незаконно човек над разрешения прием. Няма такъв случай, но би могло да има и затова Малинска трябва да бъде наказана. Друг проблем е, че паралелките ни били с латински букви, а не с български. Защо сме "А", "В", "С", а не "А", "Б", "В"? Принудиха ни да сменим имената, а откакто съ­ществува тази гимназия, те са с латински букви и във всички ези­кови гимназии са така. Описани са страница по страни­ца 150 ученически бележника - защо няма подпис на родител, защо някъде класният е нанесъл оценка, а не учителят в час, защо ученикът не си е вписал номера. Имаше питане защо не се води изрядно протоколната книга от педагогическите съвет. Не била достатъчно подробно описана. Това не е довело до проблеми и нарушения, но би могло някога да повлияе на нечия съдба, бе мотивът на Кастрева. За 7 годи­ни, откакто Малинска е директор тук, няма такъв случай, но би могло някога да има. Кастрева бук­вално каза в една медия, че тряб­ва да накажем Малинска преван­тивно.

Това са заяждания. Има фак­тически грешки, но голямото ни питане е достатъчни ли са те, за да бъде уволнен директор на училище, което качествено дава страхотни резултати?

На образователната система се гледа само като на система от документи, които брилянтно трябва да бъдат попълнени и складирани, а какво е качество­то, продуктът, който излиза от та­зи система, няма никакво значе­ние. Това, че сме на едни от пър­вите места на състезания - бъл­гарски, национални, международни, че наши ученици се класи­рат на първите места по френски, химия, биология, философия ня­ма никакво значение, важна е точката на закона. Чертичките. Подписчетата. Само това.- Нарушенията са смехотвор­ни. Но защо ако са толкова се­риозни за инспектората, не я уволняват, а пенсионират?

- Именно, непрекъснато си про­тиворечат. Повече от ясно е, че проблемът не е нито във възраст­та й, нито в заболяванията й, нито в документацията на гимназията. Проблемът е съвсем друг - място­то трябва да се заеме от правил­ния човек. И те бързат. Правителството си отива след няколко ме­сеца. Идват избори, всички го знаят. Вълчев няма да е минис­тър на образованието. И тя е пенсионирана,без да е спазено едномесечното предиз­вестие, при което я компенсират с пари. С други думи си плащат глобите, че не спазват предиз­вестието. В деня на заповедта г-жа Ма­линска е отишла при Кастрева с молба за 9-месечен полагаем се платен годишен отпуск. Мотивът за отказ е, че училището не може да си позволи да плаща две зап­лати - на Малинска и на заместника й през този период. Отказват отпуска с мотив, че няма пари, а я пенсионират така, че да платят компенсации. Това е абсурд. Освен всичко останало такова пенсиониране страшно редуцира пенсията й.- Споменахте Вълчев. Какъв мотив би имал той?

- По закон началникът на инс­пектората не може да уволни ди­ректор без съгласието на минис­търа. Той подава до министъра мотивирано предложение за уволнение, което министърът подписва.- Защо го е направил?

- По време на стачката всички директори на езикови гимназии в София бяха извикани в инспек­тората. Беше им казано: "Пусне­те поне подготвителните класо­ве да учат, за да не губят". Ма­линска не го направи. Точно тогава в подготвителен клас на на­шата гимназия беше малката дъщеря на Даниел Вълчев.- Мислите, че заради такова нещо...?

- Малко ли е?- Ами да.

- Помислете. Тогава написахме на всички шестици, които не ану­лирахме. Ощетихме бюджета, принуждавайки държавата да им плаща стипендии. Но пък средната успеваемост тук е 5,20 годишно, което значи, че огро­мен процент от учениците ни вземат стипендии така или ина­че. Да, поставихме в неравностой­но положение другите ученици в другите училища. Така е, но зна­ете, че съвсем наскоро имаше един репортаж за едни ученици от едно училище със скрити ка­мери, които показаха, че отлич­ници, учили английски език 4 го­дини, не могат да напишат "бла­годаря" и "здравей" на английс­ки. Категоричен съм, че шести­цата във Френската гимназия е много повече подплатена със знания от шестиците в повечето софийски и не само софийски училища. Учениците от Френс­ката гимназия са много по-неравнопоставени, когато отиват да кандидатстват наред с пъл­ните отличници от другите учи­лища. С тези шестици ние нап­равихме дължимото за нашите ученици. Логично е, нали?- Да, но сте нарушили буквата на закона...

- Нарушили сме буквата на за­кона, защото никой не санкцио­нира тези учители, които са на­писали шестиците на въпросни­те ученици, които не могат да си напишат името.- ...и сте им дали повод да ви го върнат.

- Да. Никой от нас не казва, че не сме били в нарушение. Готови сме да поемем отговорност. Никой не казва, че Пенка Малинска не е допуснала на­рушения, но сме категорични, че начинът, по който я санкционират, също на­рушава буквата на закона.- Ще ги съди ли?

- Веднага. Тук има дори възрас­това дискриминация. Впрочем видяхте ли как учени­ците изпратиха г-жа Малинска? С ръкопляскания. Много бих ис­кал г-жа Ваня Кастрева да изгле­да репортажите, защото дълбо­ко се съмнявам, че някой нея та­ка ще я изпрати. Тя най-вероятно ще си отиде през задния двор след всичко, което причини не са­мо на Френската гимназия, а на образованието в София. И с ча­дъра, който тя слага върху един куп училища, където има страшни проблеми, но тя пази директори­те, които са нейни протежета. То­ва днес (б. а. в сряда) го каза и г-жа Фандъкова.- Какво имате предвид?

- Има училища с директори алкохолизирани, които стоят пияни на местата си и срещу които са скочили родители и учители и които Кастрева пази. Имаше ди­ректори, в чиито училища имаше бити учители - въпросният техни­кум е на 5 минути от инспектора­та. Там е парашутирана дирек­торка от Ваня Кастрева, която нагнетява до такава степен нап­режението, че се стига до това биене на учител. Няма никаква реакция. Там разгониха учители­те, които скочиха в защита на ко­легата си. Разгониха ги с поли­ция. Има поне 7-8 училища в Со­фия, където не тръгват първи класове. Това са официални данни от доклад на г-жа Фандъ­кова. Кастрева не реагира, за­щото това са нейните протеже­та. Училища с насилие, с алко­хол, с кражби, с далавери.- Ще напуснете ли Френската?

- Вероятно да.- Заради конкретния казус?

- Този конк­ретен казус много добре описва отношението на българската

политика, колко е бюрократизи­рана системата и как изобщо не се зачитат личностни качества, каквито и да било постижения. Управляващите са абсолютно незаинтересувани от това в стра­ната да има образовани хора. То­ва е най-жестокият проблем. Мо­тивация у учителите да препода­ват няма. Никой млад човек не иска да преподава, малцина се задържат. Не виждам никаква перспектива. Нищо не ме мотивира.

- От колко години сте учи­тел?

-11.


- Какво ще правите?

- Аз съм хоноруван асистент в Нов български университет. Ще продължа там, на друго ниво, където работиш с мотивирани хора и където никой не ти се ме­си в работата, защото е частна институция. Работя по един куп проекти, с култура се занима­вам - правя един музикален са­лон. Много е важно да се знае, че повечето от нас не са учители, защото няма какво друго да правят, а защото така сме изб­рали и когато ни писне, можем да изберем да се занимаваме с други неща.- Колко от вашите колеги ще направят вашия избор?

-10-ина, като в тази гимназия има огромен брой доктори, ха­билитирани. Ще напуснат хора, които преподават предмети на френски. Повече няма да наме­рят кой да дойде и да препода­ва химия или биология, или фи­зика, или история на френски. Боя се, че в такава ситуация гимназията може дори да загу­би статута си на езиково учили­ще. Защото за мен е очевидна неспособността на г-жа Кастре­ва да се справя с кадровата по­литика на образованието. Кад­ри няма. И е съвсем логично.


24.10.2008 г.Родители се включват в бунта на Френската
МАРГАРИТА БЛАГОЕВА

Учениците от столичната Френска гимназия организират на 27 октомври извънредна родителска среща, за да решат заедно с родителите си какво да предприемат в защита на пенсионираната директорка на гимназията Пенка Малинска. Заповедта й за пенсиониране е в сила от вчера, а мотивът за недоволството на учещи и колеги на Малинска е, че тя не е навършила 60 години и може да продължи да работи, независимо че има стаж за пенсия.

"Може би ще има още протести следващата седмица. Това ще бъде решено в понеделник на родителската среща. Аз познавам поне трима директори на училища, които са на 64 години, но не са пенсионирани, защото са близки на шефката на инспектората или на министъра", обясни Пенка Малинска.

Вчера тя се срещна със столичния кмет Бойко Борисов, който заяви, че не може цяло лято Столичната община да подменя дограми и да ремонтира училища, а някой друг да кадрува там. Според него причините за пенсионирането на Малинска са политически, а начинът, по който това е станало, е скандален.
24-30.10.2008 г.

Предизборни изненади

Циркаджиите подготвят нови фокуси за електората
От КИРИЛ БОРИСОВ

И като замириса на избори, че цели две самоубийства... Повече от изненадващи.

„Кво става в таз държава" -възкликват често на село. Всеки ден валят сензации. Непоклатимият Ахмед Доган се притесни. Ченгетата арестуват Пръ­чове, Мутанти, общински съветници и държавни служители. Това няма ни­що общо с нашата държава. За месец така ни изненадаха, че може и да не се съвземем до из­борите. Според доклад на ДАМС дори при младите хора нещо не е наред. Казали, че демокрацията е вредна и социалистическият строй бил по-добър. Обратно на всички

очаквания. Сбъркана работа. Какви ли изненади да чака­ме още? Дали царят ще подари на българските сирачета имотите, които заграби, докато беше във властта? Това ще е приятна изне­нада, но е малко налудничаво да си го мечтаем дори. По-вероятно е Волен Сидеров да зареже Капка и да се ожени за Емел Етем, за да привлече турците да гласуват за „Атака". Или Костов да напусне парламента и доброволно да се предаде в прокуратурата. Току-виж се появи видео в интернет как Кузов прави секс с привлекателна дама на средна възраст. Всичко това е възможно, но не е логично. Единственото обяснение е, че изборите наближават и странни­те събития ще продължат да се случват. Дали Бойко Борисов ще ни изненада като един ден не се появи по телевизията. Така още повече ще насочи вниманието към себе си. Всички ще се питат къде е и какво се случва с него. Изборите идат, а циркаджиите тепърва ще измислят нови номера. Може и самият Станишев да затанцува по телевизията със соколово перо забито отзад. Кой знае?!
24-30.10.2008 г.

БСП внедрява агенти в ГЕРБ
Тайният план е активът на Бойко Борисов да го принуди да влезе в коалиция с левицата
БСП има свои внедрени аген­ти в средите на ГЕРБ, съобщиха со­циалисти. Идеята на столетницата е да има кой да проправи път за бъдеща коалиция между двете форма­ции, ако се наложи.

Член на Висшия съ­вет призна, че лично той е агитирал някол­ко души да станат ак­тивисти на ГЕРБ, за да може столетницата да контролира в известна степен процесите в ге­нералската партия.

Шпионите са главно на местно ниво, по структури­те, за да формират мнението на членската маса в правил­ната посока.

„При тази ситуация може да се окаже, че електора­тът отдолу ще притисне Бойко Борисов да направи коалиция с БСП дори той да не иска", обясниха учас­тници в заговора.

„Има подобаващо количество бивши партийни секретари на БКП в реди­ците на ГЕРБ, начело, раз­бира се, с Бойко Борисов. В този смисъл виждам една творческа приемственост и единство в техните идейни подбуди - обясни пред „168 часа" депутатът от БСП Добромир Задгорски. - Нали знаете, че кръв­та вода не става и че няма бивши комунисти."

На въпрос тези хора мо­гат ли да бъдат едно бъде­що лоби за коалиция с БСП, Задгорски каза: „Разбира се, защо да не са лоби, след като веднъж вече са служили на БКП? Сега могат да служат и на БСП."

„Внедряването на свои хора в други партии е дълго­годишна практика на БСП.

По принцип вътрешната агентура при опонентите става най-лесно с ченгета. В ГЕРБ е пълно с бивши слу­жители на МВР", коменти­раха запознати с интригата. Според тях внедряването става по определена схема. Част от хората нарочно се оставят да бъдат разкрити, че са чужди агенти, за да се внуши впечатлението, че всичко е спряно. Тогава ис­тинските шпиони се задей­стват.

Има подозрения, че по този план кметът на Пеще­ра Стилиян Варсанов може да е преминал към ГЕРБ в момента, в който БСП го из­дигна за кандидат.

Доскорошният шеф на общинския съвет на Сви­щов Иван Хараламбиев е типичен случай на бивш со­циалист, който е преминал в ГЕРБ. .Той не само е бил член на БСП и БКП, но дори е бил депутат във Великото Народно съ­брание и преди това в по­следното комунистическо обикновено събрание.

„Вярно е, че съм бил наро­ден представител от БКП и от БСП, но никога не съм го крил. Няма от какво да се срамувам. Когато канди­датствах в ГЕРБ, попълних документите и те знаят За политическата ми био­графия", заяви Хараламби­ев пред „ 168 часа". Той каза, че е напуснал столетницата преди 10 г., защото при уп­равлението на Жан Виденов червените са искали от него като шеф на предприятие „Свилоза" да уволнява по­литически опоненти и той отказал.

„Искаха от мен да про­веда чистка, но аз предпо­четох да напусна БСП", допълни Хараламбиев.

„Няма разлика между нас и обикновените хора в БСП и членувалите в БКП. Еднакво негодуваме от уп­равлението", обясни ше­фът на ГЕРБ в Благоевград Костадин Хаджигаев. Той допълни, че кметът на село Марчево 17 години е бил в БСП, но наскоро преминал в генералската партия.

„Три мандата бе кмет на соцпартията, но дойде при нас, каза, че там не държа", обясни Хаджигаев.

На път да последва при­мера му е още един кмет на БСП. „Миналата седмица един кмет от Монтана и човек, работещ с него, ни информираха, че предстои да се запишат като симпа­тизанти в ГЕРБ. Мъжът е кмет на село на БСП, но неофициално вече работи с нас, миналата седмица дори проведохме меропри­ятие заедно", обясни пред „168 часа" организационни­ят секретар на ГЕРБ Искра Фидосова. Според нея името му ще бъде обявено след око­ло месец.

„Десетки хора от соц­партията вече дойдоха при нас", похвали се Владимир Тошев, шеф на ГЕРБ-Видин.

„Усеща се прилив на хора от БСП към нашата пар­тия. Досега членската ма­са по селата бе основно на БСП, но вече има сериозни размествания

и техният електорат ми­нава към нас", допълни Фи­досова.

В края на миналия мандат на Столичния общински съ­вет Данаил Кирилов от БСП без много обяснения стана член на ГЕРБ. Тогава той обяви мораториум върху изказванията си по темата. В този мандат мнозинството го определи за шеф на коми­сията по стопанска полити­ка и общинска собственост.

На въпрос не се ли опася­ват от къртици на БСП, Фи­досова каза: „Не мисля, че би могло да има проблеми. Повечето членове на тази партия, които идват при нас, са обикновени хора. Те негодуват от това, което се случва. Освен това пове­чето от тях не участват в управлението."

По места също не се опа­сяват от къртици.

„Не правим справки, зa да търсим врага с партиен билет, трябва да забравим тези неща", обясни Недял­ко Недялков, шеф на ГЕРБ-Стара Загора. Въпреки това още през лятото Бойко Бо­рисов предупреди хората си на национално съвещание в НДК да се пазят от агенти и къртици на други партии.ПЕТЯ МИНКОВА СИМА ВЛАДИМИРОВА

Лъчезар Иванов, депутат, член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ:

Няма такава опасност
- Г-н Иванов, много лидери и хора на ГЕРБ по места са бивши членове на БКП. Няма ли опасност в един момент структури­те да поискат коа­лиция с БСП?

- Политическа партия ГЕРБ принадлежи към Европейската народна партия. Политиката ни е дясна. Цялата партия, на­шият лидер Бойко Борисов и Цветан Цветанов много­кратно заявиха, че никога партията няма да има нищо общо с БСП и ДПС. Вярно, има местни лидери и хора, работили в структурите на МВР, но във времето преди 10 ноември 1989 г. всички офицери бяха принуждавани да вля­зат в редовете на БКП.- Както и г-н Бойко Борисов?

- Да. Това не може да е притеснение или опит да се направи интрига, че има такава вероятност да се направи завой към БСП. Не, няма такава вероятност.То­ва е категорично.24.10.2008 г.

Трейс” ще строи метрото до летището
Обединение "Метро Младост" ще строи столичното метро от квартал "Дружба" до летището. Сдружението, в което влизат две дъщерни фирми на "Трейс Груп Холд", е поискало най-ниска цена за отсечката. Проектирането и изграждането на отсечката от 2,150 км ще струва почти 185 млн. лв. Избраната фирма ще трябва да изгради 2 метростанции и подземен паркинг под булевард "Цариградско шосе". Строителят ще трябва да изгради и оборудва станциите с асансьори и ескалатори. Вентилацията, електрическите инсталации, системите за автоматика и телекомуникации, както и водоснабдяването и канализацията също са ангажимент на фирмата, спечелила конкурса. Срокът за изпълнение на проекта е 2 години и 5 месеца.

35 млн. евро се очаква да се пестят всяка година след завършване на проекта за метрото. Парите ще са само от спестеното време за пътуване. 750 хиляди души се очаква да ползват подземния влак, което прави до 40 на сто от пътниците. Това ще намали трафика в столицата и катастрофите с 15 на сто, а вредните газове ще паднат със 70,5 хиляди тона годишно.Юлияна Узаничева


24.10.2008 г.

300 лв. за камион в центъра на София
Убийците на пътя май ще стават санитари
КРИСТИНА КРЪСТЕВА, ПАВЛИНА ТРИФОНОВА

150 лв. на ден за влизане в центъра ще плаща от 1 януа­ри всеки камион до 30 т, по-тежките - по 300 лв. Това реши вчера Столичният об­щински съвет по предложе­ние на Росен Малинов (БСП). Безплатно камио­ните ще могат да се движат само между 21 и 7 ч.

Ограничението ще важи от 12 януари, а таксите ще се внасят в дирекция „Транс­порт" на общината.

Платена зона за камиони стават булевардите „Опълченска", „Сливница", „Д. Николаев", „Евл. Геор­гиев", „България", „Пенчо Славейков", „Ген. Тотлебен", „М. Д. Скобелев", „К. Величков", „Мадрид", „Ситняково", „Пейо Яво­ров", „Н. И. Вапцаров", „Черни връх", „Сребърна", „Гоце Делчев", „Житница" и др. Задръстванията и раз­биването на улиците са ар­гументите за облагането на машините.

„Тежките ка­миони да не се пускат в цен­търа въобще", по-краен бе Христо Ангеличин от ДСБ. „Не можем да забраним живота в града, а да го регули­раме", настоя Малинов. „А защо по „Витошка" се дви­жат X, Y, Z, мутра или порше", поинтересува се по време на дебата пък десният Мартин Заимов. Защото си мислят: I'm untouchable (от англ. Недосегаем съм - б.а.), обясни му Ивайло Йонков от ДСБ.

Междувременно МС от­ложи гласуването на проме­ните в Закона за движение по пътищата. По думите на транспортния министър Петър Мутафчиев трябва­ло да се уточнят с икономи­ческото министерство текс­тове, свързани с типовото сертифициране на автомо­билите. В момента то се из­вършвало от две фирми. Ка­бинетът нямал забележки по изискването от април ти­ровете да бъдат снабдени с широкоъгълни огледала.

Всяка идея може да се об­съди, ако е рационална, каза Мутафчиев по повод иска­нето виновните за тежки ка­тастрофи да работят 15 дни като санитари. Здравният министър Евгений Желев отново обеща тя да намери място в бъдещо обсъждане на промените в закона.


24.10.2008 г.

Защо топлата вода не е безплатна?
Проф. Атанас Тасев
Когато за първи чух тезата, че парното и топлата вода трябва да са евтини или дори безплатни, защото са отпадъчен продукт при производството на ток, не се учудих. У нас "специалисти" има всякакви и с всяко увеличение на цените ще стават все повече. Но напоследък твърдението натрапчиво са набива и няма да се учудя, ако на изборите се появи партия, която обещае да премахне плащането на услугите на централното топлоснабдяване.

Оставям настрана въпроса, че по принцип безплатни неща на този свят няма и че дори "отпадъчните" продукти си имат някаква цена. Но принципно в България има два вида термични централи. Едните са онези, които енергийната система използва, за да осигуряват т.нар. подвърхов ток, т.е. близо по време или точно в момента, когато консумацията почва да се увеличава, но още не е стигнала върховата си за деня стойност. Такива централи у нас са тези от комплекса "Марица-изток". Простичко казано, задачата им е да произвеждат ток от въглища и затова са издигнати близо до източника на суровина. Въглищата горят, загряват вода, получава се пара, която завърта турбината, и естествено човек се пита къде отива след това парата. В този вид съоръжения тя се връща обратно и се изпраща в охладителната кула. На практика отива да подгрява дядо Господ. Но това е положението - тези централи са направени, за да произвеждат електроенергия.


Никой не е мислел да премести столицата там. Софийската, а и останалите топлофикации са замислени и построени за друг тип нужди. Затова и турбините в тях са многостепенни и използваната вече веднъж пара за производство на ток се отделя на три нива. Тази с най-високо налягане и най-висока температура отива за промишлени нужди. Средната се праща по тръбите за битово отопление и подгряване на горещата вода в домовете ни. Парата, която е с най-ниско налягане и най-ниска температура, се праща в охладителната кула и по същия начин отлита. Просто използването й е икономически неизгодно, защото би трябвало отново да се подгрява, помпи, които харчат ток, да увеличават налягането й, и т.н. Но пък в никоя човешка дейност не се използва абсолютно всичко. Нима от телето излизат само стекове?

Проблемът на този тип централи обаче е, че са вече икономически неизгодни. Те са правени по стандартите на 40-те и 50-те години специално за да произвеждат топлоенергия. Тогавашните инженери са сложили и турбина просто за да може инсталацията да подпомогне и енергийната система на страната или поне на столицата. Изградените по-късно централи "Люлин" и "Земляне" са само за производство на топлоенергия, а "Изток" работи като най-първата централа, с малко по-добри характеристики. Това, че през 70-те години използваният в началото мазут е бил заменен с природен газ, само донякъде се отразява на икономическата ефективност. Защото системата продължава да си действа по същия начин - тя изгаря природния газ, който подгрява огромни котли с вода, получената пара задвижва турбината, която произвежда ток, и каквото остане - тръгва по тръбите. Колкото и скъпо и прескъпо да накараме държавата да плаща за тока, произвеждан от тези централи, тяхното КПД по принцип е ниско и не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Средното за системата би трябвало да е около 45%, но няма да се учудя, ако най-старата софийска ТЕЦ "София" работи и с по-малко от 35% КПД.


Не е така обаче в най-съвременния тип централи - високоефективните когенерации. При тях природният газ не се използва директно за подгряване на водата, а минава през газова турбина и изгорелите газове, които са с много по-висока температура, се пращат в парогенератор и могат да захранват турбина за производство на ток. Като резултат в отделни случаи общият КПД стига 90%. Европейското изискване според директива 8 от 2004 г. е средният КПД за подобни централи да е равен поне на 75%. В някои европейски страни като Дания например инсталации като софийската дори са забранени. Политиката на държавата там е да подкрепя екологично чистото гориво природен газ, но не по този неефективен начин, който прилагаме у нас.

Някои топлофикации в страната имат изградени когенерации, например в Плевен, Враца и Варна. Едва ли е случайно, че никой не чу варненската топлофикация да се оплаква, че газът й е скъп и не може да си го плаща. Това, че Плевен и Враца закъсаха, е отделен въпрос. Но и в трите града себестойността на произвежданата топлоенергия е доста ниска.

В столицата има доста планове и проекти за изграждане на когенерации, но за съжаление отлежават по нечии бюра с години. Малките отоплителни централи в "Хаджи Димитър", "Сухата река", "Овча купел" и другаде дори смениха мазута с природен газ съвсем наскоро, и то с голяма съпротива. Едва ли е трудно човек да се досети защо.

Защото не е просто да произвеждаш едновременно ток и парно, трябва да ги произвеждаш по ефективен начин. Иначе излиза, че в нашите централи може да се каже, че не парното и топлата вода, а токът е отпадъчен продукт.

24.10.2008 г.

Законът за етажната собственост бил неприложим
Наредбите в него са пренаписани механично, а някои от тях нарушавали правата на потребителите
Законопроектът за етажната собственост е безкрайно лош, а още по-голямо зло е законопроектът за енергийната ефективност. Това каза вчера главният секретар на омбудсмана Гиньо Ганев - Борислав Цеков по време на кръгла маса "Управлението на етажната собственост в България и страните от ЕС", организирана от Гражданското сдружение срещу корупцията и незаконното строителство. Цеков каза още, че двата законопроекта предвиждат въвеждане на обща сметка за парно отопление, която нарушава индивидуалните права на потребителите.

Законопроектът за етажната собственост е погрешен като философия, защото механично пренася практики от европейски страни, които са неприложими у нас, каза Борислав Цеков. Той посочи, че България е голямо изключение в ЕС, тъй като повече от 90 на сто от жилищата у нас са индивидуална частна собственост. В Европа и САЩ по-голямата част от жилищата са на един собственик и той ги отдава под наем, затова там е възможно да има общи потребителски сметки, обясни Борислав Цеков. Според него идеята "една абонаментна станция, една сметка" е порочна и се подкрепяла само от председателя на енергийната комисия в НС Рамадан Аталай.

Трябва да се даде решителен отпор на плащането на една сметка, каза Стоил Сотиров - председател на гражданското сдружение, организирало кръглата маса. Според него трябвало е да има публично обсъждане на законопроекта за етажната собственост преди внасянето му в парламента.

Законопроектът за етажната собственост може да решава само въпроси с поддържането на общите части в жилищните блокове, но не и за плащането на сметки за услуги, каза председателят на Федерацията за защита на потребителите Павел Кърлев.
24.10.2008 г.

Режат правото на общините да събират такси за алкохол

Кабинетът обмисля промени за данъка върху наследството
Да се отмени правото на общините да събират такси от търговци на алкохол и цигари, които отварят магазин за продажбата на такива стоки.

Това е предложил вчера на колегите си на редовното заседание на правителството министърът на държавната администрация Николай Василев. Ако бъдат одобрени от правителството, промените ще бъдат регламентирани в Закона за местните данъци и такси.

В момента някои общини в България събират такса от търговците, които продават алкохол и цигари. От правото си да събират подобна такса обаче са се отказали повечето кметства в България, обясниха експерти за "Новинар". В София например Столична община никога не е взимала такава такса, поясни зам.-кметът по финансовите въпроси Минко Герджиков.

Тези общини пък, които се възползват от правото да събират такси, формират тарифата според мястото, на което се намира магазинът. Например, ако магазинът се намира в центъра, таксата е 1,30 лв. на квадратен метър за месец. Значение за цената има и това дали търговският обект се намира в близост до училище, в което има много непълнолетни.

Няма обобщена информация колко точно общини у нас се възползват от правото си да събират подобни такси. По неофициални данни в малките градове и села някои кметове не само събират пари от търговците, но и определят произволно тарифите.

Правителството разгледа и още една промяна в Закона за местните данъци и такси, която може да гласува на някое от следващите си заседания. С промените за догодина, предложени от финансовото министерство, се предвижда с данък да се облага наследство на стойност над 70 000 лв.

Досега с налог се облагаше наследство над 250 000 лв. Министрите обаче са обсъдили и вариант с данък да не се облагат наследства над 100 000, но сумата тепърва ще се уточнява.


24.10.2008 г.

Обвинител нищи Пламен Юруков
Тече проверка под на­блюдение на прокурор на синия лидер Пламен Юру­ков. Това обяснил пред де­путатите от комисията по корупция шефът на ДАНС Петко Сертов. Той бе изви­кан по сигнала на незави­симия Яне Янев, за да каже дали Юруков е вършил злоупотреби срещу финан­совата и данъчната систе­ма.' Сертов обяснил, че му трябва още време, защото до този момент по казуса „Юруков" работели едни дирекции, а сега трябвало да ги поемат други. Комисията обсъдила и над 50 нарушения на трима

магистрати от средно ниво а и кмет на областен център. „Юруков е направо сираче в сравнение със служителите на Темида", коментира имотите им соцдепутат. След заседанието Янев пък обяви, че внася нов сигнал срещу бившия зам.шеф на ДАНС Иван Драшков. Той засягал по думите на избраника „батко, син и у братко." Синът на Драшков о се оказа собственик на 160 а нови апартамента, а брат и му е разследван от прокуратурата за измама при по­купка на 14 дка земя от Столичната община с фалшив а подпис на Бойко Борисов.

24.10.2008 г.

Борисов се опъва на Брюксел за завода за боклук
Зорница Латева | zornical@dnevnik.bg

Заводът за преработка на боклука трябва да е изцяло общински, имаме гарантирани пари от Европейската комисия за изграждането му. Това заяви кметът на София Бойко Борисов в отговор на публикуваното на сайта на вицепремиера Меглена Плугчиева писмо от дирекция "Регионална политика" в ЕК. Евроекспертите препоръчват заводът да се направи чрез публично-частно партньорство.


Публично-частното партньорство ще е с по-лека финансова поносимост за столичани, които имат по-високи средни доходи, се казва в писмото. Преди време екоминистърът Джевдет Чакъров изказа безпокойство, че заводът ще погълне половината от европарите за отпадъци, които трябва да се използват от много градове. Искам да оставя на следващия кмет ключа за завода, а не проблем, заяви Борисов.

Други решения:

- Влизането на камиони над 8 тона в широкия център на София ще става само след плащане на такса в общината. За машини до 30 тона ще се плащат по 150 лв. на ден, а за над 30 тона - по 300 лв. Автобуси ще може да влизат в широкия център срещу 40 лв. на ден, а улиците, затворени за движение на автомобили, ще се отварят срещу 80 лв. такса.

- Общината ще осигури безплатен безжичен интернет в осем парка в София. Услугата ще стане факт през пролетта на 2009 г. и ще се предлага в градината пред Народния театър, Борисовата градина, около храм-паметника "Св. Александър Невски", бул. "Цар Освободител", "Банска", около църквата "Св. София" и на входа на Южния парк. Общината обяви конкурс за доставчик, на когото ще плати до 180 хил. лв.
23.10.2008 г.

Светкавично изтърбушиха с багери Ловния парк

Разрешението на арх. Стоян Янев за сеч и строеж се къта от 1998 г.
Само за един ден, 16 ок­томври, резачки и багери унищожиха декари гора край р. Новачница в Лов­ния парк, видя НТ. На смаяните жители на близките блокове 5 Г, 5 Б и 10 в кв. Дианабад брадварите обясняват, че правят просека за фадроми, които щели само да почистят ко­ритото на реката.

Мистерията е пълна, за­щото строежът няма нито задължителната табела с името на инвеститора и строителя-изпълнител, ни­то е провеждано обсъжда­не с живеещите в съседни­те блокове.

Защо строителите толкова бързат?

В архива на район Из­грев се пази разрешител­ното за това безобразие. Дал го е бившият главен архитект на София Стоян Янев на 11.ІІ.1998 г. Защо е кътано над 10 години и сега се задейства светкавично?Сегашните строители от ЖСК "Еделвайс 2004" бър­зат и копаят, защото подочули, че експертен съвет в общинската Дирекция Архитектура и градоустрой­ство се е възпротивил на унищожаването на Ловния парк. Въпрос на дни е по­редното безумие на арх. Стоян Янев да бъде спря­но. Но дали вече не е късно - гората е изсечена и изро­вена.

Максим КАРАДЖОВ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница