Г о д и ш е н п л а н 2 0 1 4 с о ф и я 2 0 1 4 Настоящият План за дейността на Института за космически изследвания и технологии през 2014 г е обсъден и приет на заседаниестраница1/3
Дата21.02.2017
Размер459.84 Kb.
  1   2   3
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт за космически изследвания и технологии

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н
2 0 1 4


С О Ф И Я

2 0 1 4

Настоящият План за дейността на Института за космически изследвания и технологии през 2014 г. е обсъден и приет на заседание на Научния съвет на института на 11 март 2014 г. с Протокол № 2/11.03.2014

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
І. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИКИТ - БАН

1.1. ВРЪЗКА НА НАУЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА НА ИКИТ-БАН С НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРИОРИТЕТИ – НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ – БЪЛГАРИЯ 2020 И ХОРИЗОНТ 2020.

1.2. Общонационални И ОПЕРАТИВНИ дейности, ОБСЛУЖВАЩИ ДЪРЖАВАТА

ІІ. НАУЧНИ ПРОЕКТИ, РАЗРАБОТВАНИ ПРЕЗ 2014 г.

1. Проекти за научни изследвания, финансирани от бюджета на БАН


2. Проекти, допълнително финансирани по договори с Фонд “Научни изследвания”

3. Проекти, допълнително финансирани по договори с министерства, ведомства и фирми от страната

4. Проекти по договори и програми на международни организации и институции

5. Проекти по ЕБР в рамките на междуакадемично и междуинститутско сътрудничество

6. Проекти и договори по поръчки от външни възложители, вкл. държавни и частни фирми от страната и чужбина
ІІІ. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ІV. УЧАСТИЕ НА ИКИТ-БАН В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ

V. ИНОВАЦИОННА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

VІ. ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

VІІ. ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ.

VІІІ. ЕКСПЕРТНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИТЕ ОТ ИКИТ

ІХ. УЧАСТИЕ НА УЧЕНИ ОТ ИКИТ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ

Х. ПЛАНИРАНИ НАУЧНИ ФОРУМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

ХІ. УЧАСТИЯ НА УЧЕНИ ОТ ИКИТ-БАН В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ И ДР.

І. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИКИТ - БАН

1.1.ВРЪЗКА НА НАУЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА НА ИКИТ-БАН С НАЦИО-НАЛНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРИОРИТЕТИ – НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ – БЪЛГАРИЯ 2020 И ХОРИЗОНТ 2020.
Проблематиката на Института за космически изследвания и технологии – БАН (ИКИТ- БАН) отговаря на предмета на дейност и е тясно свързана с националните и международни приоритети - Стратегически направления и приоритети на научната политика на БАН, Националната програма за развитие на България – България 2020 и Хоризонт 2020 на Европеския съюз.

Основните направления в дейността на ИКИТ са свързани с изследвания в областта на:  • Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време);

  • Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи;

  • Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина;

  • Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност;

  • Изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали;

  • Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката;

  • Обучение на докторанти по акредитираните научни специалности.

Изследователската дейност на института е насочена към приоритетите на Европейската комисия, отразени в Осма рамкова програма /Хоризонт 2020/ за сектора “Космос”, които са свързани с получаване на знания за глобални промени на климата и и зависимостта им от активността на Слънцето, развитие на методите за изследване на Земята и Космоса.

През 2014 г. ИКИТ при БАН ще продължи активната си работа по научната тематика, съответстваща на предмета на дейност и тясно свързана с националните и международни приоритети:Политика 1Науката - основна двигателна сила за развитие на националната икономика и общество, базирани на знания

Програма 1.1. “Икономическо развитие, социални отношения и структури в България, като страна-член на Европейския съюз”

Създаване на продукти, технологии и трансфер, както и нанопокрития с приложения в изработването на специализирани инструменти за работа в екстремни условия, специфични приложения в медицината. Разработка на наноструктурирани тънки слоеве, твърди и свръхтвърди покрития с оглед подобряване на здравината, износоустойчивост и корозионноустойчивост.Програма 1.2. “Устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на природните ресурси”

Създаване на условия за академично израстване и реализация на висококвалифицирания научен персонал и привличане на млади учени, които да бъдат активни партньори в европейското изследователско пространство чрез участието си в научноизследователски проекти и засилване на сътрудничеството със сродни звена, космически изследвания и технологии.Политика 2: Научен потенциал и изследователска инфраструктура – част от Европейското изследователско пространство.

Програма 2.2. Изучаване на Климата, Земята и Космоса.

Изследователската дейност в това направление е насочена към приоритетите на Европейската комисия, отразени Осма рамкова програма /Хоризонт 2020/ за сектора “Космос”.

– Изменчивост на Слънцето и нейното влияние върху Земята, посветена на изследване на Слънцето, различните проявления на слънчевата активност и влиянието им върху, земната атмосфера, хидросфера и биосфера.

- Диагностични и прогностични оценки за промени в химическия състав на въздуха, за физическото състояние на системата хелиосфера – магнитосфера – йоносфера – атмосфера.

- Развитие на изследователската инфраструктура – лаборатории, тестови полигони и др. Провеждане на in-situ измервания в областта на дистанционните изследвания.

- Усъвършенстване и трансфер на технологии за дистанционно наблюдение на Земята в областта на ландшафтно-екологичната оценка на природната среда, туризма, и културно-историческото наследство.Програма 2.6. Сигурност на българската държава и общество.

Разработване на методи за контрол и съдействие на отбраната при химически, радиологични и биологични замърсявания. Информационни системи за управление в извънредни ситуации, дозиметрия и радиационна безопасност, наблюдение и контрол на околната среда. Създаване на национална система за мониторинг включваща спътникова платформа и безпилотни летателни апарати.Програма 3.3. Ценностната система на българското обществото.

Обогатяване на мирогледа на нацията чрез разширяване на познанията за астрономическите тела, Космоса и Земята, като част от него. Разширяване на връзките с обществеността, използвайки съвременните информационни технологии, контактите с медиите, изнасяне на публични лекции, динамично обновяване на интернет-страниците на институтите с информации за събития и явления, представляващи интерес за широката общественост.


1.2. Общонационални И ОПЕРАТИВНИ дейности, ОБСЛУЖВАЩИ ДЪРЖАВАТА

И през 2014 г. ИКИТ – БАН ще продължи работата по общонационални и оперативни дейности, които обслужват държавата.

  • Център за прогнози на космическото време;

  • Опазване на околната среда и екологията се реализират успешно оперативни проекти, свързани с web-базиран мониторинг в реално време на атмосферното замърсяване

  • Изследване и обучение на оператори зао работа в екстремални условия.

- Трансфер на аерокосмически технологии в областта на здравеопазването, осигуряване на безопасността на движението и други.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт за космически изследвания и технологииІІ. НАУЧНИ ПРОЕКТИ, РАЗРАБОТВАНИ ПРЕЗ 2014 г.
I. Проекти за научни изследвания, финансирани от бюджета на БАН:

I.1. Нелинейна еволюция на астрофизическите дискове. Ръководител: доц. д-р. Лъчезар Филипов

I.2. Физика на взаимодействащи звездни ветрове в двойни звездни системи. Ръководител: проф. д-р. Светозар Жеков

I.3. Изследване на физическите процеси в космическата плазма и планетните атмосфери. Ръководител: доц. д-р Маруся Бъчварова, доц. д-р Димитър Теодосиев, гл.ас. Румен Шкевов

I.4. Комплексно изследване на полето на заредени частици и радиационния риск в близкия космос. Ръководител: проф. дфн Цветан Дачев, проф.дфн Йорданка Семкова, доц. д-р Росица Колева.

I.5. Изследване на физическите процеси в космическата плазма и планетните атмосфери. Ръководител: проф. дфн Цветан Дачев, проф. дфн Йорданка Семкова, доц. д-р Росица Колева

I.6. Създаване на кодекс на добрите практики в електронното здравеопазване, Ръководител доц. д-р Малина Йорданова.

I.7. Влияние на геофизични, метеорологични и космически фактори върху физиологични и психофизиологични показатели, Ръководител: доц. д-р Светла Димитрова

I.8. Изследване на дългосрочните и краткосрочни вариации на слънчевата активност и влиянието им върху хелиосферата и геосферата. Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева

I.9. Експериментално изследване на влиянието на космическото време върху околоземното пространство и космическите обекти. Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева

I.10. Йонизационни, електрически и химически модели на процесите в космическата геофизика и слънчево-земната физика. Ръководител: член кор. Петър Велинов

I.11. Космическо време – прогностични и евристични модели и приложни аспекти. Ръководител: доц. д-р Й. Тасев

I.12. Разработване на методи и средства за анализ на физически, химически и биологически величини в областта на екологичните изследвания на околната среда и човешкото здраве, за целите на устойчивото развитие и екологичната сигурност. Ръководител: проф. дтн Любомир Симеонов

I.13. Развитие на научно-информационния комплекс за аерокосмическите полигони на територията на Р. България. Проект за научни изследвания към БАН. 2013-2015. Ръководител: проф. д-р Е. Руменина.

I.14. Методи и технологии в аерокосмическите дистанционни изследвания и геоинформатиката. Ръководител: доц. д-р Дойно. Петков

І.15. Изграждане на оптико-електронна лаборатория за дистанционни изследвания. Проект за научни изследвания към БАН. 2013-2015. Ръководител: доц. д-р Валентин Атанасов.

І.16. Спектрометрични методи за дистанционни изследвания на природни обекти. Ръководител: доц. д-р Дора Крежова

І.17. Спектрални характеристики на природни обекти. Ръководител: доц. д-р Румяна Кънчева

І.18. Двупосочен английско-български терминологичен речник по Дистанционни изследвания, Ръководител: доц. д-р Румяна Кънчева

І.19. Приложение на геоинформационните технологии”, Ръководител: гл. асистент Венцеслав Димитров

I.20. Състояние, развитие и приложение на Геопространствените системи, методи и технологии. Ръководител: Чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев

I.21. Web-базиран мониторинг на базата на оптимизирани модели за автоматизиране на приемането и обработката на аерокосмически данни в реално време от микроспътникови платформи, БЛА и ресурсни спътници с използване на орбитални и GPS данни . Ръководител: проф. д-р Румен Недков

I.22. Формални модели на програмното осигуряване на информационно-управляващи системи с аерокосмическо приложение ръководител. Ръководител: гл. ас. Пламен Христов

I.23. Анализ и синтез на аерокосмически системи за управление: проф. д.т.н. Петър Гецов

I.24. Специализирани електромагнитни комплекси за изследване на йоносферно-магнитосферната плазма и литосферни явления. Ръководител: доц. д-р Бойчо Бойчев

I.25. Разработка на биотехнологии и моделиране на космически оранжерийни системи. Ръководител: доц. д-р Таня Иванова

I.26. Нови композиционни керамични и въглеродни материали, за целите на медицината, космическото приборостроене, екологията и др. Ръководител: доц. д-р Димитър Теодосиев

I.27. Моделиране, методи и технологии за синтез, характеризиране, модифициране и приложение на наноразмерни материали. Ръководител: гл. ас. д-р Юлиян Караджов

I.28. Разработване и изследване на нови компаундни, нанокомпозитни, свръхтвърди материали материали и тънки слоеве, за приложение в микроелектрониката, самолетостроене и космическото приборостроене. Ръководител: доц. д-р Корнелий Григоров

І.29. Оптични атмосферни изследвания. Ръководител: проф. д-р Ролф Вернер.

І.30. Изследване на малки газови съставки в земната атмосфера. Ръководител: проф. д-р Ролф Вернер

І.31 Разработка и изследване на алгоритми за симулация и планиране на космически експерименти. Ръководител: проф. д-р Ролф Вернер

І.32. Изследване динамиката на приземния атмосферен слой. Влияние на слънчевата и геомагнитна активност. Ръководител: доц. д-р Алексей Стоев

І.33. Изследване на динамиката на мезосферата и ниската термосфера. Ръководител: гл. ас. Атанас Атанасов

І.34. Изследване на влиянието на слънчевата активност и потоците в слънчевия вятър върху земната магнитосфера, йоносфера и атмосфера. Ръководител: доц. д-р Венета Гинева

І.35. Изследване на структурата и динамиката на бялата и монохроматична корона на Слънцето по време на максимума на 24-тия цикъл в слънчевата активност. Ръководител: доц. д-р Пенка.СтоеваІІ. Проекти, допълнително финансирани по договори

с Фонд “Научни изследвания” (ФНИ)
ІІ.1. НИАР „Кабиюк": Комплексно интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните владетелски резиденции (аул) на Първото българско царство” Договор № ДФНИ-К01/5/2012 с базова организация НАИМ-БАН и партньори по проекта ИКИТ-БАН и БНД ЕООД, сключен с фонд “Научни изследвания”. Координатор за ИКИТ-БАН - доц. д-р Ваня Стаменова.

ІІ.2. Алгоритми за предварителна обработка на дистанционно получени спектрални данни и изображения. Договор. ИO1-1/8, 2012 – 2014, сключен с фонд “Научни изследвания”. Ръководител на договора - доц. д-р Валентин Атанасов

ІІ.3. Триизмерни системи за култивиране на фибробласти в условия на микрогравитация - изследване на взаимодействието клетка-извънклетъчен матрикс”, по Договор № МУ03/96/17.12.2011 с ФНИ, финансиран по конкурса за „Млади учени - 2011”, ръководител д-р Н. Стефанова от БФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, с научен консултант доц. д-р Таня Иванова.

ІІ.4. Нови материали за пречистване на отпадни води предназначени за локални пречиствателни инсталации в туристически и други замърсители разположени на брега на Черно море”Договор ДНС 7РП 01/30 от 15.12.2011. Ръководител доц. д-р Димитър Теодосиев

ІІ.5. Подобряване на технологията за леене на отливки от алуминиеви сплави чрез компютърно симулиране и нанотехнология, Договор с НИФ 6ИФ-02-4/15.12. 2012год., Бенефициент ,,Метеор Кастинг'' ООД. Партньор ИМСТЦХ-БАН. Съизпълнител – Гл. асистенг - Здравка Карагьозова

ІII. Проекти по договори с министерства, ведомства и фирми от страната
ІІІ.1. Космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово” и представяне на информация от него на създадената за тази цел WEB страница, договор между Министерство на отбраната и ИКИ-БАН, 2012 г. Ръководител – проф. д-р Румен Недков (http://zmeiovo.space.bas.bg/).

ІІІ.2. Обновяване на Националната база данни ”Корине земно покритие 2012”, Ръководител – гл. асистент Венцислав Димитров

ІІІ.3. Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда” (ИКАМОС). Договор с МИЕТ по ОП „Развитие на конкуренто- способността на българската икономика”, № BG161PO003-1.2.04-0053-С0001 Ръководител - проф. д.т.н Петър Гецов.

ІІІ.4. Укрепване и разширяване на Офиса за трансфер на аерокосмически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи. Договор за безвъзмездна финансова помощ ВG 161PO003-1.2.02.-0016-C0001. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Европейски фонд за регионално развитие към МИЕТ. Ръководител - проф. д.т.н. Петър Гецов

ІІІ.5. Договор № 50/07.02.07 между ИКИ-БАН и ”АРСЕНАЛ”-АД гр. Казанлък финансиран от ”АРСЕНАЛ”-АД. Ръководител – гл. асистент. Стоян Танев.
ІV. Проекти по договори и програми на международни и чуждестранни организации
ІV.1. «Разработка конструкторской документации блока дозиметра «Люлин-МО», изготовление образцов электрического симулятора (ЭС) и констукторско-доводочного образца (КДО) блока дозиметра «Люлин-МО», их испытания и поставка. .Ръководител проф. дфн Цветан Дачев

IV.2 LED-256 канален спектрометър на погълнатата доза - Liulin-6B с GPS модул-3бр. Ръководител: проф. дфн Цветан Дачев

IV.3. The Telehealth Services Code of Practice for Europe, TeleSCOPE, Ръководител: доц. д-р Малина Йорданова,

IV.4. COST Action ES 1005 „За по-пълна оценка на влиянието на слънчевата изменчивост върху земния климат” Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева

ІV.5. Marie Curie Actions People, International Research Staff Exchange Scheme, Contract n° PIRSES-GA-2009-246874 „BlackSeaHazNet - Комплексни изследвания на възможностите за прогноз на земетресения, сеизмичността и корелациите с измененията на климата”. Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева

IV.6. „Effects of Interplanetary Disturbances on the Earth’s Atmosphere and Climate” – проект, финансиран от International Space Science Institute. Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева

IV.7. Международна програма Variability of the Sun and Its Terrestrial Impacts (VarSITI) на Научния Комитет по Слънчево-Земна Физика. Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева

IV.8 Изследване на електромагнитното поле от далекопроводи и комуникационни съоръжения в Р. Македония. Договор № 11/2006, сключен между ИКИТ-БАН и Институт GAPE – Скопие, Р. Македония. Ръководител - проф. д.т.н. Гаро Мардиросян

IV.9 Model for assessment of coniferous vegetation stress using multispectral and hyperspectral satellite data, Project ID 8072, ESA. Ръководител - гл. ас. д-р Лъчезар Филчев.

IV.10. Land-Use/Land-Cover Change detection of the Bistrishko Branishte UNESCO MAB biosphere reserve using very high resolution (VHR) Pleiades and WorldView-2 satellite data, EADS Astrium Geoinformation Services. Ръководител - гл. ас. д-р Лъчезар Филчев

IV.11. Проект №284434 по 8РП - “Cooperation of space NCPs as a means of optimizes services” /COSMOS+/, Ръководител - доц. д-р Дойно Петков

IV.12. Проект COST Action IC1203 “European Network Exploring Research into Geospatial Information Crowdsourcing: software and methodologies for harnessing geographic information from the crowd (ENERGIC)”, Ръководител - гл. асистент Христо. Николов.

IV.13. Подготовка на Проект “Cooperation of space NCPs as a means of optimizes services” /COSMOS2020/, Ръководител - доц. д-р Дойно Петков

IV.14 . Innovative materials for waste water purification systems to be installed in tourist and other small pollution objectives on the Black Sea Cost”, КОНТРАКТ №: BS-ERA-NET-226160 – С Европейската Комисия.Ръководител доц. д-р Димитър Теодосиев

IV.15. Nanotechnologies, materials and new production technologies, university cooperation in research and implementation of joint programs in study by stimulate academic mobility, Technical University of Sofia, Faculty of Machine Technology, Department of Manufacturing Technology. Ръководител на колектива от ИКИТ – БАН. Ръководител: гл. ас. Здравка Карагьозова

IV.16. Разработване на прототип на водородна фото-електро-химична клетка. Нови подходи и изследвания по възобновяеми източници на водород”. Проект по направление GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (30404010 ), Институт по Технология на Аеронавтиката, Бразилия, Ръководител доц. д-р Корнелий Григоров

IV.17. Създаване и характеризиране на пиезо-резистивни сензори” Проект финансиран от Космическата Агенция на Бразилия, Ръководител проф. Маркос Масси – Бразилия, Ръководител от ИКИТ – БАН: доц. д-р Корнелий Григоров

IV.18. Договор за научно сътрудничество между БАН и ISAС–CNR (Болоня), Италия ”Приложение на Диференциалната оптична абсорбционна спектрометрия (ДОАС) за тропосферен и стратосферен мониторинг посредством наземни, балонни и спътникови инструменти”, Ръководител от ИКИТ-БАН, АОИ, Стара Загора: доц. д-р Р. Вернер

IV.19. SCOSTEP/VarSITI (Scientific Committee on Solar Terrestrial Physics (SCOSTEP) / VarSITI (Variability of the Sun and Its Terrestrial Impact)) Ръководител - доц. д-р П.Стоева

IV.20. Договор за научно сътрудничество с Полярния Геофизически институт, РАН, Русия по тема „Effects of solar activity on the Earth magnetosphere, ionosphere and atmosphere” Ръководител от ИКИТ-БАН, АОИ, Стара Загора: доц. Венета Гинева

IV.21. Споразумение по тема “Изследване на регионалната динамика на мезосфера /ниска термосфера с оптични средства“ между ИКИТ-БАН и Centre for Research in Earth and Space Science, at York University, Toronto, Canada, Ръководител от ИКИТ-БАН гл. ас. Атанас Атанасов

IV.22. Договор за сътрудничество с Астрономическа Обсерватория Белград, Сърбия, с тематиката „Изучаване на ниската и средната атмосфера с оптични методи“, р-л от ИКИТ-БАН, АОИ, Стара Загора: доц. д-р Венета Гинева

IV.23. Подготовка на ученици и студенти за участие в Международната Олимпиада по астрономия в Таджикистан и Международната Олимпиада по астрономия и астрофизика в

Румъния (Фондация Америка за България). Водещ учен: доц. д-р А. Стоев
V. Проекти по ЕБР в рамките на междуакадемично и междуинститутско сътрудничество
V.1. РД3 Б3-Бион-М“ Изследване на биологически значими характеристики на космическото йонизиращо излъчване с използване на дозиметъра “РД3 Б3“ вътре в спътника „Бион-М“ № 1, Ръководител проф. дфн Цветан Дачев;

V.2..“Луна-ГЛОБ“ Радиационно сондиране на окололунното пространство в рамките на проекта „Луна-Глоб“, Ръководител проф. дфн Цветан Дачев;

V.3. Изследване на динамиката на дозовите характеристики на йонизиращота космическо излъчване в антрофоморфен фантом в рамките на проекта "Матрошка-М", Ръководител проф. дфн Цветан Дачев;

V.4. The Effect of Solar-particle-event Dynamics on Radiation Exposure on Board Aircrafts and Spacecraft", Ръководител проф. дфн Цветан Дачев;

V.5.Изследване на динамиката на дозата и потока в тъканноеквивалентен фантом на руския сегмент на МКС по данни от прибора “Люлин-5”, Ръководител проф. дфн Йорданка Семкова

V.6. Исследование радиационных условий на трассе Земля-Марс, на околомарсианской орбите и на поверхности Марса в рамках проекта «Экзо-Марс», Ръководител - проф. дфн Йорданка Семкова, проф. дфн Цветан Дачев.

V.7 Изучение процессов формированния магнитосферных плазменых конфигураций по данным проекта ИНТЕРБОЛ, Ръководител доц. д-р Росица Колева,

V.8.“Хелиобиология“ Медико-биологически проблеми свързани със слънчевата активност, Ръководител доц. д-р Малина Йорданова.

V.9. Development, calibration, space flight measurements, and data analysis of the Liulin-F instrument onboard the Phobos- Sample Return Mission, ИМБП-РАН, NIRS-Japan, Ръководител - проф. дфн Йорданка Семкова, проф. дфн Цветан Дачев.

V.10..Проект The Effect of Solar-particle-event Dynamics on Radiation Exposure on Board Aircrafts and Spacecraft", Ръководител - проф. дфн Цветан Дачев

V11. Проект Изследване на динамиката на дозата и потока в тъканноеквивалентен фантом на руския сегмент на МКС по данни от прибора “Люлин-5”, Ръководител проф. дфн Йорданка Семкова

V.12. .Проект “Магнитоплазма”: Изучение процессов формированния магнитосферных плазменых конфигураций по данным проекта ИНТЕРБОЛ и КЛАСТЕР, Ръководител доц. д-р Росица Колева,

V.13. Проект Изследване на динамиката на дозата и потока в тъканноеквивалентен фантом на руския сегмент на МКС по данни от прибора “Люлин-5”, Ръководител проф. дфн Йорданка Семкова

V.14. The International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum for Education, Networking and Business, (Med-e-Tel), ISFT, Ръководител доц. д-р Малина Йорданова

V.15. ITU Initiative Information and Telecommunications for e-Health: Question 14-3/2 of International Telecommunication Union (ITU-DB),ITU, Ръководител доц. д-р Малина Йорданова

V.16. Проект Space Weather Variations and Human Health, Ръководител доц. д-р Светла Димитрова

V.17. Изследване в приповърхностната зона на плазмено-вълновите процеси на взаимодействие на орбитални станции (свръхголеми космически апарати) с йоносферата (шифър Обстановка) – договор с ИКИ-РАН – Русия, ръководител доц. д-р Боян Киров

V.18. Изследване на приповърхностните процеси на поляризация на космически апарати – договор с ИКИ-РАН – Русия, Ръководител доц. д-р Георги Станев

V.19. Изследване на дългосрочните изменения на слънчевата активност и техните земни проявления – договор с ИЗМИРАН – Русия, Ръководител проф. д-р Катя Георгиева

V.20. Връзка между процесите в ниската и средна атмосфера и влиянието на слънчевата активност върху тях – договор с Института по физика на атмосферата на Чехската академия на науките, Ръководител проф. д-р Катя Георгиева

V.21. Високоскоростен слънчев вятър и влиянието му върху геомагнитната активност – договор с Института по геодинамика на Румънската академия, Ръководител проф. д-р Катя Георгиева (проектът е предложен, но още няма информация дали е приет).

V.22. Tsunamis in inland seas (Black and Baltic Seas), сключен между ИКИТ-БАН и Естонската академия на науките. Проект по ЕБР, Ръководител - проф. д-р Б. Рангелов.

V.23. Проект с ИРЕ-РАН (Русия) “Развитие на нови технологии за аерокосмически дистанционни изследвания на земната повърхност”, Ръководител - доц. д-р Дойно Петков

V.24. Проект с ИРЕ-РАН (Русия) “Инфраструктура”, Ръководител - гл. асистент Христо Николов

Проект «Балканcат» Разработка на микроспътникова платформа за научни изследвания с ИКИ-РАН, Ръководител - проф. дтн Петър.Гецов.

V.25. Проект „Монитор – ЧМ” Аерокосмически регионален екологичен мониторинг на Черно Море. Договор с Аерокосмос, Ръководител - проф. дтн Петър Гецов.

V.26. Проект “Волна - Р” за фундаментални космически изследвания с ИКИ-РАН “Изследване на електромагнитни полета и взаимодействие на вълни и частици във вътрешната магнитосфера на Земята”– Ръководител доц. д-р Бойчо Бойчев.

V.27. Проект „Сигнал-ТС” за фундаментални космически изследвания с ИФЗ-РАН “ Научно техническо обосноваване на експерименти, разработка на прибори и програмно обезпечение за изследване на сеизмогенни електрични полета и вълнови емисии в йоносферата чрез микро и нано спътници.- Ръководител доц. д-р Бойчо Бойчев.

V.28. Проект “Аврора – Р” за фундаментални космически изследвания с ИЗМИРАН “Изследване на динамиката на йоносферната плазма и аврорални явления по експериментални данни за параметрите на йоносферата при мощни въздействия”– Ръководител доц. д-р Бойчо Бойчев.

V.29. Проект с Институт по физика на атмосферата, Чешка академия на науките на тема: Разработване на измервателна апаратура за анализ на електромагнетните вълни в космическата плазма – Ръководител доц. д-р Бойчо Бойчев.

V.30. Проект Изследване на мускулната активност по време на дългосрочни космически полети ”Потенциал действия” между ИМБП-РАН и ИКИТ - БАН , Ръководител: Гл. ас. Стоян Танев

V.31. Договор с Институт по Физика на Атмосферата при АН на Чехия - “Characterization of Electromagnetic Phenomena in the Earth-Atmosphere System by (ULF) Magnetic Field Measurements”.Ръководител: доц. д-р Димитър Теодосиев

V.32. Совместный анализ спутниковых и наземных данных по регистрации ультранизкочастотных электромагнитных полей для диагностики эффектов солнечной и сейсмической активностей в околоземном космическом пространстве (проект “Шуман”)”. Договор с ИЗМИРАН при АН на Русия, Ръководител: доц. д-р Димитър Теодосиев

V.33. Проект Атмос „Изследване на оптичните проявления на магнитосферно – атмосферните явления при хелио – геофизични смущения в средната и висока атмосфера на Земята, на основата на наземни и спътникови наблюдения” с ИСЗФ СО РАН, Иркутск, Русия:, Ръководител от българска страна доц. д-р Пенка Стоева

V.34. Проект Корона „Изследване на средната слънчева корона на разстояние до 5 слънчеви радиуса с космически и наземни инструменти и определяне влиянието на процесите в нея на слънчево-земните връзки” с ФИАН, Москва, Русия:, Ръководител от българска страна доц. д-р Пенка Стоева.

V.35. Проект Малсост “Изследване на влиянието на слънчевата активност на изменение на общо съдържание и височинни профили на концентрации на азотния диоксид NO2 и озон О3 и други малки газови съставки в атмосферата”с ПГИ, Апатити, Русия:, Ръководител от българска страна проф. д-р Ролф Вернер

V.36.. Проект Влияние „Изследване на влиянието на слънчевата активност и на потоците в слънчевия вятър върху магнитосферните смущения, изсипването на частици и емисиите на полярните сияния” с ПГИ, Апатити, Русия, Ръководител от българска страна доц. д-р Венета Гинева.

V.37. Договор за научно сътрудничество между БАН и ISAС–CNR (Болоня), Италия ”Приложение на Диференциалната оптична абсорбционна спектрометрия (ДОАС) за тропосферен и стратосферен мониторинг посредством наземни, балонни и спътникови инструменти”. Ръководител от ИКИТ-БАН: проф. д-р Ролф Вернер

V.38. Договор за научно сътрудничество с Полярния Геофизически институт, РАН, Русия по тема „Влияние на слънчевата активност върху земната магнитосфера, йоносфера и атмосфера” Ръководител от ИКИТ-БАН, доц. д-р Венета Гинева..

V.39. Споразумение по тема “Изследване на регионалната динамика на мезосферата /ниската термосфера с оптични средства“ между ИКИТ-БАН и Centre for Research in Earth and Space Science, at York University, Toronto, Canada Ръководител: гл. ас. Атанас. АтанасовV.40. Договор за сътрудничество с Астрономическата Обсерватория Белград, Сърбия, с тематиката „Изучаване на ниската и средна атмосфера с оптични методи“ р-л : доц. д-р Венета Гинева.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт за космически изследвания и технологииУЧАСТИЕ НА ИКИТ– БАН В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница