Г о д и ш е н п л а н на единадесето основно училище „николай лилиев гр. Стара загора, община стара загора за учебната 2016/2017 година училищният учебен план е приет на заседаниеДата02.02.2018
Размер258.33 Kb.УТВЪРЖДАВАМ:

Мариета Петрова
ДИРЕКТОР НА ХІ ОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ”
заповед № /02.09.2016г.


Г О Д И Ш Е Н П Л А Н


НА ЕДИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ”

ГР. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 9 / 02.09.2016г. и е утвърден със заповед на директора № ................/...............


ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

ДЕЙСТВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Стратегическа цел : ПОДГОТВЯНЕ НА ЛИЧНОСТИ С ВИСОКО РАЗВИТА МОТИВАЦИЯ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО; С ИЗГРАДЕНИ СПОСОБНОСТИ ЗА АДАПТИРАНЕ, ЗА ОБНОВЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ ИМ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪВРЕМЕННОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Оперативна цел 1: Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията


Дейност 1: Изграждане на Система за осигуряване качеството на образование.

Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.

Срок: август-септември 2016 г.

Отг. : Директор

Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение на дейностите.Срок: август-септември 2016 г.

Отг.: Директор

 1. Изграждане на училищна система за качество:

 • Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през настоящата учебна година при изработване на годишните разпределения и плановете на класния ръководител.

 • Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество.

 • Изграждане на училищни екипи за:

 • подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

 • изграждане на позитивен организационен климат;

 • утвърждаване на позитивна дисциплина;

 • развитие на училищната общност

Срок: октомври 2016 г.

Отг.: Директор


Дейност 2: Инвестиции в образованието, финансови ресурси

Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.

Срок: 2016/2017 г.

Отговорник: ПС

Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

Срок: 2016/2017 г.

Отг.: Комисия за квалификация

Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.Срок: постоянен

Отг.: Директор, заместник-директор, счетоводител

Дейност 3: Нормативно осигуряване

Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция /справка СФУК/

 • Инструкция за вътрешна комуникация;

 • Правилник за документооборота

Срок: февруари, 2017 г.

Отг.: Директор

Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документацияСрок: постоянен

Отг.: Директор, заместник-директор

Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.Срок: постоянен

Отг.: Директор, ЗАС

Оперативна цел 2: Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти

Дейност 1: Изграждане на информационна система с данни за състоянието на квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти.


Изработване на план за квалификация, планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите специалист, проведена от други институции.

Срок: септември, 2016 г.

Отг.: Директор, комисия

Теми за извънучилищна квалификация:

- Превенция на проблемното поведение в училище

- Мениджмънт на ученическия клас

- Индивидуален подход в обучението – ефективна педагогическа практика

Теми за училищна квалификация:

- Тематичен педагогически съвет „Превенция на риска от отпадане от училище“

- Работна среща „Ефективност на целодневната организация на обучение“

- Семинар „Работа с деца с обучителни трудности“

- Тренинг:Управление на образователно-възпитателния процес „От управление на промяна към взаимодействие и участие в промяна“ – 2 частДейност 2: Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот и изготвяне на портфолио на педагогическите специалисти;

Квалификационната работа на педагогическите кадри в ХІ ОУ „Николай Лилиев” ще се провежда в следните методически обединения, които ще приемат в срок до края на м. октомври плановете си по следните теми:

Методическото обединение на началните учители

ТЕМА: „Училището – желана територия за ученика с цел повишаване резултатите от учебно-възпитателния процес”Методическото обединение на учителите по хуманитарните дисциплини

ТЕМА: „Стимулиране на индивидуалността и творческите заложби на учениците чрез иновативни пътища за осъвременяване на образователния процес“Методическото обединение на учителите по природо-математическите науки

ТЕМА: „Използване на електронни форми на обучение и съвременни методи на преподаване за мотивиране на учениците към придобиване на трайни и качествени знания по природо-математическите науки”Методическо обединение на класните ръководители

ТЕМА: 1. „Подобряване на дисциплината в училище, намаляване броя на отсъствията, превенция на насилието и тормоза сред учениците чрез включване като партньори на семейството и извънучилищните институции“

2. „Формиране на личности, приобщени към националната култура и общочовешките ценности и добродетели, чрез включване в класни и извънкласни дейности“

Срок: септември 2016 г.

Отг.: председателите на МО


Оперативна цел 3: Изграждане на училищна политика за възпитание и социализация на учениците

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на учениците

Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

Срок: октомври, 2016 г.

Отг.: Директор, психолог, класни ръководители, учители

Дейност 2: Изграждане на училище без насилие, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми. Съвместна дейност с МКБППМН.

Разработване и реализиране на план за дейността на УКБППМН. Периодичен анализ на резултатите от дейността на комисията;

Срок: септември, 2016г.

Отг.: председател на УКБППМН

Информиране на учителите и класните ръководители за дейностите по прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.Срок: октомври 2016 г.

Отг. училищен психолог

Участие в инициативи, свързани с 19 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца и „Деня на розовата фланелка“ срещу насилието в училище.Срок: ноември 2016 г., февруари 2017 г.

Отг.: класни ръководители, училищен психолог и учители в ЦДО

Анкети с учениците от различните класове от Механизма за противодействие на тормоза в училище и алгоритъма за неговото прилагане.Срок: октомври 2016 г.

Отг.: психолог, класни ръководители

Дейност 3: Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот

Здравни беседи в часа на класа, дискусии с представители на здравни организации

Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители

Дейност 4: Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците в извънучебно време и ангажиране на свободното им време.


Утвърждаване на училището като център за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците. Координиране и контролиране на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. Организиране, провеждане и анализиране на резултатите от ученическите олимпиади, състезания и конкурси. Изготвяне на предложения до директора за награждаване на ученици, изявили се в различните олимпиади и състезания.

Срок: декември - февруари

Отг.: Директор

Избор на ученически съвети на класовете и ученически съвет на училището. Ученическият съвет да планира дейности за развитие на училищната общност.Срок: септември 2016 г.

Отг. Директор, психолог, класни ръководители

Три пъти годишно да се провежда инструктаж за БУВОТ.Срок: септември, януари, април

Отг.: класни ръководители

Учениците да се запознаят в часа на класа с правилника за дейността на училището и с правилата за БДП.Срок: септември

Отг.: класни ръководители

Да се организира дежурство на класовете за по-добър ред и дисциплина в училището.Срок: септември

Отг.: класни ръководители

Организиране на изложби, спортен празник и литературни четения за патронния празник на училищетоСрок: май 2017 г.

Отг.: учители и учители в ЦДО

Насърчаване на ученическия спорт чрез провеждане на разнообразни спортни инициативи.Срок: постоянен

Отг.: учител по ФВС

Да опазим моята родина, моя град, дом и училище чисти и красиви.Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители

Организиране на екскурзии с научно-познавателна цел.Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители

Дейност 5: Изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Регистрация на училището в платформата http://tvoiatchas.mon.bg/, предлагане на дейности за повишаване мотивацията

за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности, проучване интересите на учениците и включване

в дейностите по изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1.

Срок: септември - октомври

Отг.: директор, председател на съвета „Твоят час“, класни ръководители


Дейност 6: Реализиране на дейности за гражданско и екологично възпитание на учениците.


В ЧК да се проведат занятия за действията при природни бедствия, пожари, аварии, катастрофи и оказване на първа помощ.

Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители

Запознаване на учениците в часовете на класа с правилата за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен

сигнал и правилата за превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха.

Срок: 30.09.2016 г.

Отг.: Директор, класни ръководители

В часовете на класа и в часовете по учебните предмети да се проведат дискусии на екологични теми.Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители, учители

Учениците да участват в създаването и поддържането на зелени кътове в класните стаи. Озеленяване на училищния дворСрок: постоянен

Отг.: класни ръководители и учители в ЦДО

Участие на училищни отбори в ученическите игри на общинско и областно ниво.Срок: м. март 2017 г.

Отг.: учител по ФВС

Организиране на футболен турнир за купата на училището, който да се проведе в два кръга - есенен и пролетен.Срок: м. октомври, м. април

Отг.: учител по ФВС

Ден на планетата Земя - Почистване на училищния двор и класните стаи.Срок: м. април

Отг.: Директор, класни ръководители и учители в ЦДО

Ден на ученическото самоуправление, посветен на 09.05. – Денят на Европа.Срок: 9 май 2016 г.

Отг.: училищен съвет, психолог, учители

Дейност 7: Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности

Провеждане на инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история предвидени в календарния план за бележити дати и събития. Публикуване на творби на учениците в училище и в медиите.

Срок: постоянен

Отг.: учители по история и география, учители по БЕЛ

Дейност 8: Партньорство и сътрудничество на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост

Създаване на Обществен съвет на училището

Срок: септември 2016 г.

Отг.: Директор

Класови срещи за запознаване на родителите с правилника за вътрешния ред в училище, учебния план и изискванията за безопасно движение на учениците по пътищата.Срок: октомври 2016 г

Отг.: Директор, класни ръководители

Консултации на родителите с учителите по предмети.Срок: ноември 2016 г., януари 2017 г., март 2017 г.

Отг.: Директор, учители

Класови срещи за отчитане работата през І учебен срок и изискванията за БДП.Срок: февруари 2017 г.

Отг.: Директор, класни ръководители

Срещи за запознаване на родителите и учениците с организацията и провеждането на националното външно оценяване и приема на ученици след завършен VІІ клас и основно образование.Срок: април-май 2017 г.

Отг.: психолог, учители по БЕЛ и математика

Родителска среща за определяне на ЗИП, СИП, ЦДО за следващата учебна година.Срок: май 2017 г.

Отг.: Директор, класни ръководители

Откриване на учебната година, участие на родителите в общоучилищни тържества, празника на града и градското шествие на 24 май, патронния празник на училището.Срок: постоянен

Отг.: учители и учители в ЦДО

За стимулиране на родителския интерес в областта на знанията и творческите достижения изпращане от класните ръководители на похвални писма, в които се посочват успехите на учениците.Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители

Организиране и провеждане на инициативи, посветени на Седмицата на бащатаСрок: ноември 2016 г.

Отг.: класни ръководители, учители в ЦДО

Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полициятаСрок: постоянен

Отг.: Директор, педагогически специалисти

Оперативна цел 4: Управление на образователно-възпитателния процес чрез внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене

Дейност 1: Учебна дейност

Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с държавните образователни стандарти и учебния план на училището

Срок: септември, 2016

Отг.: Директор, учители

Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на ученицитеСрок: постоянен

Отг.: учители

Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в обучениетоСрок: постоянен

Отг.: Педагогически специалисти

Дейност 2: Оценяване и самооценяване

Запознаване и спазване на държавния образователен старндарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Срок: септември, 2016, постоянен

Отг.: Директор, учители

Изготвяне на график за контролните и класните работи и предварителното му оповестяване на учениците и на родителитеСрок: октомври, 2016 г.

Отг.: Директор, учители

Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на резултатитеСрок: май, 2017 г.

Отг.: Директор, психолог, учители по математика и информационни технологии

Осъществяване на контрол за ритмичност в оценяването на ученицитеСрок: май, 2017 г.

Отг.: Директор

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик - учител; ученик - ученик, учител – учител

Изграждане на умения за работа в екип в паралелката:

 • Проектно учене;

 • Използване на интерактивни методи и др.;

Срок: постоянен

Отг.: Учители

Установяване от учителя на позитивна атмосфера в класаСрок: постоянен

Отг.: Учители

Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо самоуправлениеСрок: постоянен

Отг.: Класни ръководители, ученически съвет

Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спортаСрок: май/юни, 2017 г.

Отг.: Ръководството

Участие в ритуализацията на училищния живот чрез дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на визия на училищетоСрок: постоянен

Отг.: Директор, педагогически специалисти, ученически съвет

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението

Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО

Срок: постоянен

Отг.: учители

Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/.Срок: май/юни, 2017 г.

Отг.: Педагогически специалисти

Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини.Срок: септември, 2016 г.

Отг.: Директор, психолог

Дейност 5: Надграждане на знания и умения

Организиране и реализиране от училището на състезания, конкурси и др.

Изготвяне на предложения от учителите за ученици – участници в интердисциплинарни състезания.

Участие в състезанието „Знам и мога”, състезанията, организирани от Сдружението на българските начални учители за ученици от начален етап и състезанията по природни науки за ученици от V до VIII клас (училищен и областен кръг).Мотивиране на учениците за участие в състезания, стимулиращи усвояването на ключови компетентности в училищното обучение, и състезания, насочени към ученици със задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология” – човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Срок: по график за учебната 2016/2017 г.

Отг.: класни ръководители


Оперативна цел 5: Развитие на приобщаващото образование

Дейност 1: Формиране на екипи за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, работещи в сътрудничество с Центъра за подкрепа на приобщаващото образование, родителите и настойниците

Сформиране на екипите за учебната 2016/2017г. с участието на логопед, психолог, класен ръководител и ресурсен учител. Изготвяне на заповеди на директора.

Срок: септември 2016г.

Отг.: Директор

Изграждане и прилагане на дейности за подкрепа за личностно развитие на ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образованиеСрок: 2016 г.

Отг.: Директор, начални учители

Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.Срок: постоянен

Отг.: Учители, психолог

Дейност 2: Изграждане на положителни нагласи за провеждане на приобщаващото образование (въвличане на семействата на учениците като партньори в училищния живот, провеждане на обучения ориентирани само за родители или съвместно с учители)

Информиране на родителите за инициативи и прояви в училището, на които могат да присъстват или участват.

Срок: постоянен

Отг.: Директор, класни ръководители

Дейност 3: Осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите кадри за работа с деца и ученици със СОП

Провеждане на квалификационни форми и работни срещи на учителите от ХІ ОУ с ресурсните учители

Срок: постоянен

Отг.: Директор, ресурсен учител, логопед, психолог

Дейност 4: Организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на обучение

Тематична среща-разговор: „Представяне на добри практики от обучението на учениците със специални образователни потребности в XI ОУ “Николай Лилиев“.

Срок: декември 2016 г.

Отг.: Директор, учители

Дейност 5: Създаване на толерантна мултиетническа среда в училище - разработване и прилагане на разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане

Съвместно с психолога и ресурсните учители оценка и изготвяне на индивидуални образователни програми за деца с трудности и дефицити в обучението и деца със специални образователни потребности, деца в риск от отпадане.

Изготвяне на характеристики и становища.Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители, ресурсни учители, психолог

Оперативна цел 6: Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система

Дейност 1: Дейности по изпълнение ПМС № 104 за осигуряване за безвъзмездно ползване по един комплект учебници и учебни помагала за всеки ученик от І до ІV клас, по един комплект учебници за всеки ученик от V до VІІ клас

Осигуряване правото на достъп до качествено образование на всички деца в задължителна училищна възраст.

Заявки за учебници и учебни помагала и организация за опазване и възстановяване на учебниците, предоставени за ползване със срок над една учебна година. Своевременно изготвяне и представяне в РУО на справки по изпълнение графика на дейностите за осигуряване на учебници и учебни помагала. Изготвяне на обобщена заявка на задължителна документация за началото на 2017/2018 учебна година.Срок: до 30.04.2017 г.

Отг.: Директор

Изготвяне на обобщена заявка за безплатни учебници и помагала за І – VІІ клас за 2017/2018 учебна год.Срок: 13.03.2017 г.

Отг.: Директор

Оперативна цел 7: Повишаване на обхвата и превенция на отпадащите ученици

Дейност 1: Повишаване привлекателността на учебния процес и на училищната среда (целодневна организация, обновяване на материалната база, привлекателна и сигурна учебна среда)

Фолклорен празник – драматизация „Бабо, разкажи ми приказка“ – представяне в ЦДГ 25.

Срок: 20 октомври 2016 г.

Отг.: начални учители и учители в ЦДО

Провеждане Ден на отворените врати на XI ОУ за ЦДГ 4 и ЦДГ 25, ученици от начални училища, родители и гражданиСрок: март 2017 г.

Отг. учители, класни ръководители, учители в ЦДО

Отбелязване на 1 март съвместно с ЦДГ 25.Срок: 01.03.2017 г.

Отг.: учители и учители в ЦДО

„Живите букви“ – съвместна инициатива с ЦДГ 25Отг.: психолог, класни ръководители и учители в ЦДО

Осъществяване на приемственост между четвърти и пети класСрок: постоянен

Отг.: учителите от прогимназиален етап и учителите на четвърти клас

Продължаване на училищната инициатива Спечели „Златна карта“ - за отличен успех, добра дисциплина и поддържане на приятна учебна средаСрок: постоянен

Отг.: учители и учители в ЦДО

Дейност 2: Осигуряване на безплатен транспорт на учениците до 16–годишна възраст в общинските училища

Събиране и обобщаване на информация от класните ръководители, осъществяване на текущ контрол за осигуряване на безплатен транспорт на учениците до 16–годишна възраст. Събиране и обобщаване на информация за пътуващите ученици от училището.

Срок: постоянен

Отг. директор, класни ръководители

Дейност 3: Превенция и контрол на отсъствията по неуважителни причини

Анализ на причините за отсъствията на учениците в риск от отпадане и определяне на мерки за ограничаването им.

Срок: октомври 2016 г.

Отг.: Директор и класни ръководители

Своевременно отразяване на отсъствията в училищната документация и уведомяване на родителите.

Срещи с родителите и индивидуална работа с учениците от рисковата група.

Въвличане на учениците в училищния живот и делегиране на отговорности с цел засилване на чувството им за принадлежност към училищетоСрок: постоянен

Отг.: класни ръководители

Дейност 4: Намаляване броя на учениците, непосещаващи училище и преждевременно напусналите

Изготвяне и обсъждане на актуализация на информацията за движението на учениците към началото на втория учебен срок.

Срок: 05.02.2017 г.

Отг.: Директор

Оперативна цел 8: Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати

Дейност 1: Засилване на практическото обучение в училище, в това число чрез модернизиране на материалната база

Разработване на график за подготовка на МТБ за учебната 2017/2018 година.

Срок: 30.05.2017 г.

Отг.: Директор

Поддържане и използване на изградената база: интерактивни кабинети, кабинет по информационни технологии и училищна мрежаСрок:постоянен

Отг.: учители и учители в ЦДО

Стимулиране на учителите от ХІ ОУ за участието им в програми и проекти за подобряване на материалната база на училището.Срок: постоянен за учебната 2016/2017 г.

Отг.: Директор

Дейност 2: Предприемане на мерки за повишаване на грамотността и на уменията в областта на математиката и природните науки.

Извършване на дейности по реализиране на регионален план за действие по националната стратегия за насърчаване и повишаване

на грамотносттаСрок: м.октомври 2016г.

Отг.: учителите по БЕЛ, учители

Работа по училищнта програма за развитие на българския книжовен език.Срок: постоянен

Отг.: учителите по БЕЛ

Редовно провеждане на консултации с ученици, имащи проблеми с грамотността и в областта на математиката и природните науки.Срок: постоянен

Отг.: учителите в начален етап, учителите по БЕЛ, математика и природни науки

Оперативна цел 9: Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване

Дейност 1: Подобряване на организацията и анализ на резултатите от приема след VII клас.

Участие на учителите по математика и БЕЛ в организираните работни срещи на старши експертите по математика и БЕЛ в РУО във връзка с формата на НВО.

Срок: март-април 2017 г.

Отг.: Директор, учителите по математика и БЕЛ

Дейност 2: Подобряване на организацията и анализ на резултатите от НВО.


Организиране и провеждане на работна среща с учителите от ХІ ОУ относно запознаване с инструкции и изпълнение на Заповеди на министъра на образованието и науката за провеждане на НВО.

Срок: април 2017 г.

Отг.: Директор, комисия по провеждане на НВО

Организиране на участието в националните външни оценявания. Провеждане на Националното външно оценяване през месец май.Срок: м. май 2017 г.

Отг.: Директор и комисия по провеждане на НВО

Контрол при провеждане на НВО.Срок: май-юни 2017 г.

Отг.: Директор и комисия по провеждане на НВО

Сравняване на резултатите от изходните нива и резултатите от НВО.Срок: юни 2017 г.

Отг.: Директор и комисия по провеждане на НВО

Техническо и финансово осигуряване на дейностите по НВО.Срок: май-юни 2017 г.

Отг.: Директор и комисия по провеждане на НВО

Организационни дейности – съгласно регламентите за провеждане.Срок: май-юни 2017 г.

Отг.: Директор и комисия по провеждане на НВО

Анализ на резултатите от НВО и представяне на отчет в РУО Стара Загора, придружен от таблици и диаграми. Включване на анализа в годишния отчет на ХІ ОУ.Срок: май-юни 2017 г.

Отг.: Директор и комисия по провеждане на НВО

Дейност 3. Разширяване на формите на работа в час чрез въвеждане на оценяване по проекти.

Съвместно изработване на критерии от учителите и учениците за оценка на проекти, презентации и разработки на учениците по съответните учебни дисциплини.

Срок: постоянен

Отг.: учителите по съответните предмети

ПРИЛОЖЕНИЯ:


СПЕЦИФИЧНИ ЗА ХІ ОУ ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, УПРАВЛЕНСКАТА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА:

дейности

срокове за изпълнение

Водене стриктно на задължителната учебна документация.

Срок: постоянен

Отг.: Директор

Изготвяне на заявка за задължителната документация за края на учебната година.

Срок: м.ХІІ. 2016/м.І.2017 г.

Отг.: Директор

Приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация.

Срок: м. септември 2016г.

Отг.: Директор

Разпределение на часовете за ЗИП и СИП в училищния учебен план. Изготвяне на учебни програми

Срок: м. септември 2016 г.

Отг.: Директор
ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ И ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г


 1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2016 – 01.11.2016 вкл. есенна

24.12.2016– 04.01.2017 вкл. коледна

04.02.2017- 08.02.2017 вкл. зимна

08.04.2017 - 17.04.2017 вкл. пролетна за І-ХІ клас 1. Неучебни дни:

07.11.2016г. ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

22.05.2017 г. Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по МАТ

25.05.2017г. неучебен, но присъствен ден във връзка с Деня на славянската писменост и българската просвета и култура 1. Начало на втория учебен срок – 09.02.2017 г.

 2. Край на втория учебен срок

31.05.2017 г. І – ІV клас (14 учебни седмици)

15.06.2017г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)

5. Провеждане на Националното външно оценяване през месец май, както следва:

ІV клас:

Български език и литература 10.05.2017 г.

Математика 12.05.2017 г.

Човекът и природата 15.05.2017 г.

Човекът и обществото 16.05.2017 г.

VІІ клас:

Български език и литература 19.05.2017г.

Математика 22.05.2017 г.

Чужди езици 29.05.2017 г.


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
1. Редовна поправителна сесия по график.

Срок: до 09.09.2016 г.

Отг.: Директор

2. Изготвяне на седмичното разписание за І учебен срок.Срок: до 12.09.2016 г.

Отг.: комисия

3. Утвърждаване на училищните учебни планове.Срок: до 02.09.2016 г.

Утвърждава: Директор

Съгласува: Педагогически съвет

4. Годишен план за дейността на училището през учебната 2016/2017г.Срок: до 02.09.2016г.

Разработва: комисия

5. Изготвяне на годишно разпределение на темите по учебни предмети и класове.Разработват: учители– до 14.09.2016 г.

Утвърждава : Директорът до 26.09.2016 г.

6. Изготвяне на Списък – Образец 1Разработва: Директор – до 15.09.2016 г.

Съгласува: Началник на РИО – Стара Загора

7. Попълване на образците на НСИ.Срок: 03.10.2016 г.

Отг.: Директор

8. Изготвяне на заявка за задължителната документация за края на учебната година.Срок: м.ХІІ. 2016/м.І.2017 г.

Отг.: Директор

9.Актуализация на информацията за движението на учениците към началото на втория учебен срок.Срок: 09.02.2017 г.

Отг.: Директор

10. Изготвяне на обобщена заявка на задължителна документация за началото на 2017/2018 учебна година.Срок: до 28.04.2017 г.

Отг.: Директор

11. Изготвяне на обобщена заявка за безплатни учебници и помагала за І – VІІ клас за 2017/2018учебна година.Срок: 13.03.2017 г.

Отг.: Директор

12. Разработване на график за подготовка на МТБ за учебната 2017/2018 година.Срок: 29.05.2017 г.

Отг.: Директор

13. Провеждане на редовна поправителна сесия по график.Срок: до 29.06.2017г.

Отг.: Директор

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Месец септември 2016 г.

Педагогически съвет за избор на комисии, режим на работа на училището, разпределение на часовете за Списък – Образец 1, утвърждаване на Учебния план и модулите за третия час по ФВС.Месец септември 2016 г.

Педагогически съвет за утвърждаване на годишен план с придружаващи планове по дейности, актуализация на правилника за дейността на училището, план БАК и БЗУВОТ, правилник за вътрешния трудов ред.Месец ноември 2016 г.

Педагогически съвет за проследяване ритмичността на изпитванията на учениците и проведеното входно ниво.Месец февруари 2017 г.

Педагогически съвет за приключване на І учебен срокМесец февруари 2017 г.

Отчет на резултатите за първия учебен срок.Месец март 2017 г.

Педагогически съвет за изготвяне на заявки за учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 година.Месец април 2017 г.

Педагогически съвет за утвърждаване на правила и критерии за прием на първокласници за следващата учебна година.Месец юни 2017 г.

Годишен отчетен съвет.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница