Г общински план за развитие на община созополстраница1/25
Дата01.02.2018
Размер3.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   252014-2020 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
СЪДЪРЖАНИЕ


I.ВЪВЕДЕНИЕ 9

II.АКТУАЛНА НОРМАТИВНА И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 10

III.АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 21

1.Обща характеристика на общината 21

1.1.Географско положение и територия 21

1.2.Регионални връзки 22

1.3.Селищна структура и урбанизационни процеси 22

1.4.Климат 26

1.5.Морски бряг и релеф 27

1.6.Природни ресурси 28

2.Социално-икономическо развитие – обща характеристика 32

2.1.Структура на икономиката, процеси, проблеми 33

2.2.Предприемачество и развитие на МСП 34

2.3.Промишленост 35

2.4.Строителство 35

2.5.Аграрен сектор 36

2.6.Пазар на земя 38

2.7.Горско стопанство 38

2.8.Инвестиции 39

2.9.Заетост и производителност на труда 40

2.10. Туризъм 41

3.Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 52

3.1.Демографска характеристика и тенденции 52

3.2.Заетост и безработица 59

3.3.Образование и професионално обучение 62

3.4.Здравеопазване 64

3.5.Социални услуги 65

3.6.Култура 67

3.7.Спорт 70

4.Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 73

4.1.Транспорт 73

4.2.Енергийни мрежи 76

4.3.ВЕИ и енергийна ефективност 77

4.4.Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 79

4.5.Информационна и комуникационна инфраструктура 81

5.Територириално и урбанистично развитие 83

5.1.Жилищен сектор 83

5.2.Собственост 89

6.Екологично състояние 91

6.1.Състояние на атмосферния въздух 91

6.2.Състояние на водите 92

6.3.Управление на отпадъците 94

6.4.Шум 95

7.Административен капацитет 96

8.SWOT-анализ 101

IV.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ – ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕ 110

1.Мисия и визия за развитие 110

2.Приоритети 112

3.Мерки и дейности 117

V.НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 2014 – 2020 г. 126

1.Индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие 126

2.Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана 127

2.1.Нормативна определеност 129

2.2.Наблюдение на Общински план за развитие на община Созопол 130

2.3.Извършване на оценка на Общински план за развитие на община Созопол за периода 2014-2020 г. 132

VI.ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 133

1.Прилагане принципите на информираност, публичност и партньорство по време на реализация и разработване на ОПР 134

2.Мерки за сътрудничество и активно участие на партньорите и гражданите в хода на изпълнение на Плана 135

VII.ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 2014 – 2020 Г. 138

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Програма за изпълнение на ОПР на Община Созопол 2014–2020 г. 139

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Индикатори за наблюдение на ОПР на Община Созопол 2014–2020 г. 164

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Финансов план на ОПР на Община Созопол 2014–2020 г. 184
СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

фигура 1. Средна годишна температура в община Созопол 26

фигура 2. Речна мрежа на община Созопол 28

фигура 3. Разпределение на територията в община Созопол 31

фигура 4. БВП на глава от населението в България 2009 – 2011 г. 32

фигура 5: Заети по сектори към м. февруари 2011 г. в община Созопол 33

фигура 6. Преки чуждестранни инвестиции 39

фигура 7. Наети лица през 2010 г. по икономически дейности – данни на национално ниво 40

фигура 8. Пренощували лица 2008-2012 г. 46

фигура 9. Реализирани нощувки в община Созопол 2008-2012 г. 47

фигура 10. Приходи от нощувки в община Созопол 47

фигура 11. Данъци и такси 2007-2013 г. 48

фигура 12. Население в по-малките черноморски общини на Бургаска област (2009–2013) 53

фигура 13. Население в градовете и селата в община Созопол към 2013 г. 54

фигура 14. Коефициент на раждаемост на населението в община Созопол за периода 2008 – 2012 г. 54

фигура 15. Естествен прираст на населението в община Созопол за периода 2008 – 2012 г 54

фигура 16. Възрастови групи в община Созопол към 01.02.2011 г. 56

фигура 17 Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. 57

фигура 18. Възрастова структура в градовете и селата в община Созопол към м. февруари 2011 г. 57

фигура 19. Образователно равнище на населението в община Созопол към м. февруари 2011 г. 58

фигура 20. Етнически състав на населението към м. февруари 2011 г. 58

фигура 21 Образователно равнище по етнически групи 59

фигура 22. Наети лица по трудово или служебно правоотношение 59

фигура 23. Коефициент на безработица в община Созопол за периода 2008 – 2012 г. 60

фигура 24. Коефициент на икономическа активност по местоживеене в община Созопол 60

фигура 25. Коефициент на икономическа активност по етническа принадлежност 61

фигура 26. Заети лица по статус на заетостта и пол 62

фигура 27. Осигуреност на община Созопол с медицински персонал 65

фигура 28. Населени места с широколентов интернет 82

фигура 29. Обитаеми и необитаеми жилища, 2011 г. 84

фигура 30. Структура на жилищния фонд по възраст, 2012 г. 85

фигура 31. Жилищен фонд по възраст – по селища, 2012 г. 85

фигура 32. Жилища по конструкция, 2012 г. 86

фигура 33. Жилища по конструкция и етажност, 2012 г. 87

фигура 34. ВиК Система 88

фигура 35. Оценка на административния капацитет на Община Созопол по отделни компоненти 100

фигура 36. Оценка на административния капацитет на Община Созопол в отделните аспекти на административните ресурси 100СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

таблица 1: Параметри на плажовете и дюните на територията на община Созопол 27

таблица 2. Брой на активните стопански субекти на територията на община Созопол 34

таблица 3. Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в община Созопол 36

таблица 4. Сравнителни данни за област Бургас и община Созопол 46

таблица 5. Дейност на местата за настаняване 46

таблица 6. Средногодишен ръст в приходите. от нощувки 48

таблица 7. Среден брой членове в домакинство 55

таблица 8. Детски заведения на територията на община Созопол 62

таблица 9. Училища на територията на община Созопол 63

таблица 10. Медицински персонал в община Созопол за периода 2008 – 2012 г. 64

таблица 11. Дължина и състояние на републиканската пътна мрежа в общината 73

таблица 12. Дължина и състояние на пътната мрежа 74

таблица 13. Проекти за рехабилитация за периода 2014-2016 г. 74

таблица 14. Общи параметри на жилищния фонд, 2012 г. 83

таблица 15. Параметри само на обитавания жилищен фонд, 2011 г. 84

таблица 16. Структура на жилищния фонд по конструкция и етажност, 2012 г 86

таблица 17. Вредни Емисии в област Бургас и община Созопол (тонове) 92

таблица 18. Оценки на административния капацитет на Общинска администрация Созопол 98
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АЗ – Агенция по заетостта

БВП – Брутен вътрешен продукт

БДСБрутна добавена стойност

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници

ГПСОВ - Градски пречиствателни станции за отпадъчни води

ДМАДълготрайни материални активи

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие

ЕО – Екологична оценка

ЕСФЕвропейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ДБТ – Дирекция “Бюро по труда”

ДСП – Дирекция “Социално подпомагане”

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗРР – Закон за регионалното развитие

ЗТ – Защитени територии

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МО – Междинна оценка

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МСП – Малки и средни предприятия

НИРД – Научно-изследователска и развойна дейност

НПОНеправителствени организации

НСИ – Национален статистически институт

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

NUTS – Обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз

ОА – Общинска администрация

ОПОперативна програма

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”

ОСР – Областна стратегия за развитие

ОСРР – Областен съвет за регионално развитие

ОСЗ – Общинска служба “Земеделие”

ОПРОбщински планове за развитие

ОУ – Основно училище

ОУП – Общ/и устройствен/и план/ове

ПОДРСР – Правилник за организацията и дейността на Регионалните съвети за развитие

ППЗРР – Правилник за приложение на Закона за регионалното развитие

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ПСОВ - Пречиствателни станции за отпадъчни води

ПЧИ – Преки чужди инвестиции

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите

РИС – Регионална иновационна стратегия

РПР ЮЦРП – Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране

ЮЦРЮжен централен район

СОУ – Средно общообразователно училище

ТБО – Твърди битови отпадъци

ТГСТрансгранично сътрудничество

ТСБ – Териториално статистическо бюро

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница