Г. Сняг затрупа странатаДата20.09.2017
Размер114.46 Kb.


05.01.2009 г.

Сняг затрупа страната
137 снегорина почистиха само основните пътни артерии в столицата
Обилен снеговалеж затрупа страната вчера. Най- голяма бе снежната покривка в Кюстендил, Сандански и София, съобщиха от Национал ния институт по метеорология и хидрология към БАН. Количеството на падналия сняг в западната и южната част на страната бе над 30 см, а в северната - с 10 см по-малко. В проходите имаше гъста мъгла и видимостта бе под 50 метра. На много места се образува и поледица.

Независимо от обилния снеговалеж пътищата от Републиканската пътна мрежа останаха проходими. Според ръководителя на оперативния щаб на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов над 1200 машини са почиствали денонощно снега в страната. В областите Перник, Кюстендил и Благоевград техниката бе натоварена повече от 26 часа. Независимо от това километрична опашка от автомобили се образува на разклона за Рилския манастир на главен път Е-79 и водачите чакаха по около час, за да преодолеят задръстването в критичния участък. В Перник пък приоритетно бяха разчистени пътищата по високите части на града, където хората бяха блокирани от снега. Заради падналия обилен снеговалеж жителите на село Обручище в старозагорската община Гълъбово останаха без ток.

В столицата бяха почистени основните пътни артерии, по които се движеше градският транспорт. По-малките и вътрешноквартални улици обаче останаха непроходими за автомобилите. Хората сами си проправяха пъртини, за да стигнат до спирките и магазините. Тяхното почистване ще започне след спирането на валежите, съобщиха от Столична община. 137 снегорина на фирмата концесионер работеха по изриването на преспите. Почистени с луга бяха общо 11 200 дка улици с масов градски транспорт и обществена значимост.

Завръщащите се от провинцията обаче около 1 000 000 столичани предизвикаха задръствания по всички входни артерии на София в късния неделен следобед. Над 70 000 автомобила блокираха движението и предизвикаха огромни опашки.

Всички влакове по вътрешните линии на страната се движат по разписание, увериха от ръководството на Централна гара. Закъснения имаше само при международните влакове, но причината не била в лошите метеорологични условия.

Нямаше отменени полети и на летището в София. Цялата налична техника на аеропорта бе включена в почистването на снега. Въпреки това шест самолета, които по разписание е трябвало да излетят след 7 часа вчера, закъсняха, тъй като поради неспиращия снеговалеж пистата не е подходяща за излитането на машините. Безпроблемно работеха и останалите летища в страната.

Снегът скова в ледена прегръдка столицата


05.01.2009 г.

"Новера" чака заповед на кмета, за да чисти в кварталите
Много столичани се оплакаха, че вътрешнокварталните улици останат затрупани със сняг, хлъзгави и непочистени. В крайните квартали на София съдовете за смет за препълнени и практически недостъпни, тъй като са затрупани от снега, жалваха се още хората.

По този повод от фирма "Новера", собственик на концесионерите по чистота в София, съобщиха, че се нуждаят от допълнително разпореждане от Столичната община, за да започнат разчистването на вътрешнокварталните улици, включени в годишната задача за зимно почистване.

Столичани трябваше сами да си правят пътечки до кофите за боклук


05.01.2009 г.

Човек на Ковачки в афера с 3352 дка държавна земя
Човек на нарочения за данъчни измами енергиен бос Хри­сто Ковачки ще се окаже вероятно предпазен бу­шон в неогласена досега афера за милиони, сочи разследване на „Труд".

За 22 януари 2009 г. в Елинпелинсния районен съд е насрочено след дву­кратно отлагане дело срещу дългогодишния шеф на „Мина Чукурово" АД Димитър Малаков. Неин собственик е Ко­вачки. Инж. Малаков е об­винен за документна из­мама и затаяване на истина по чл. 311, ал. 1 и чл.313,ал.1 от ИК. Но от две години, откакто компетентните органи разследват случая, той е изтеглен на работа в „Мини Бобов дол" Е АД, чийто концесионер също е Ковачки.
Димитър СТАТКОВ

На 11 април 2002 г. Со­фийският градски съд (СГС) преобразува държавното ЕАД „Мина Чукурово" в АД. Срещу 11,1 млн. лв. 80 на сто от акциите придобива консорциум от три фирми. Една от тях е „ЕМ ЕЛ Импекс" на бизнесмена Хри­сто Ковачки с дял от 53,6 на сто. Много скоро другите двама играчи му прехвърл­ят дяловете си и държавата става безгласна буква с 20 процента участие. Немало­важно в случая е, че за ми­ната са платени в брой едва 10 на сто от акциите, а оста­налите са взети с компен­саторни записи.

Сделката е обвързана с условието за отдаване на въгледобива от прилежа­щия й терен от 5100 дка на концесия за срок от 20 го­дини. Така с решение № 232 на МС от 19 април с. г. новото акционерно друже­ство става и концесионер. Но само с право да добива и продава въглищата, без да е собственик на земята.

Късмет с... приоритет

През лятото на 2005 г. сто­лицата е заплашена от епидемия след най-голямата дотогава криза с боклука. Започва трескаво издирва­не на места за складиране на сметта. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) възлага на консор­циум „Геокомплекс" ООД да извърши селекция на потен­циални площадки за депа за отпадъци. Със съдействието на Столичната община (СО) са определени 28 терена, като 5 от тях са мини.

Към края на август с. г. до­кладът е готов. На първо мя­сто в една от двете катего­рии оценявани обекти е кла­сиран прилежащ към „Мина Чукурово" парцел, предста­вляващ вътрешни насипи в котловина с изчерпан въгле­добив.

В описанието му се посоч­ва, че „земите са собстве­ност на „Мина Чукурово" АД" и „при проведени разговори с представители на собстве­ника е декларирано, че „Ми­на Чукурово" АД е в състоя­ние да предложи терен с необходимата, площ... за нуждите на Столична общи­на (за депониране на бали­рани отпадъци или за по­строяване на депо за отпа­дъци)". Към онази дата из­вършилият експертната оценка още не знае, че тези земи няма как да са частна собственост. Друг е въпросът кой и защо ги е предста­вил така. Както и кому е хрумнало да ги включи в предварителната селекция на терен за депо?

Още на 13 септември СОС приема „Програма за управление на дейностите по отпадъците на терито­рията на Столична община", в която приоритетно се предлага площадката на „Мина Чукурово". И то без да са извършени задължител­ните допълнителни проуч­вания.

Само дни по-късно, на 19 септември 2005 г., нотариу­сът от Елин Пелин Станимир Аврамов издава нотариален акт за констатиране право на собственост на поземлен имот от 3352 дка. С акта мо­лителят „Мина Чукурово" АД е признат за собственик на земята, върху която е разпо­ложена мината. Сред пред­ставените писмени доказа­телства е и скица на имота, заверена от Общинска служба по земеделие и гори (ОСЗГ) - Елин Пелин. Стран­но е, че това е станало при наличието на Акт № 568 от 26 ноември 1999 г. на Минис­терството на регионалното развитие и благоустрой­ството (МРРБ), който би следвало да е на разполо­жение в общината.

Според този акт въпрос­ният имот е изключителна държавна собственост. (Като основание за това са по­сочени чл. 18, ал. 1 от Кон­ституцията на РБ и чл. 39 от Закона за държавната соб­ственост във връзка с чл. 3, ал. 1 от Закона за подземни­те богатства.)

Или с думи прости-сделки със земята са изключени, ако ще Тато да възкръсне и да се върне на власт. Чинов­ническата разсеяност отча­сти е коригирана, когато ме­сеци по-късно на запитване на кмета на Елин Пелин имо­тът е посочен вече като соб­ственост на Министерството на промишлеността. Мо­ментното недоглеждане обаче е било достатъчно, за да може нотариус Аврамов да го впише начаса в район­ния съд като частна собстве­ност. Странно, но и там би следвало да знаят статута на земята и да не допуснат това.

На 19 септември 2005 г. се случва и друго - изпълнител­ният директор на „Мина Чукурово" АД Димитър Мала­ков подписва декларация за прехвърляне или учредява­не на вещни права върху не­движим имот с невярно съ­държание.

Пред същия нотариус Ма­лаков декларира, че „пред­ставляваната от мен фир­ма няма непогасени пу­блични държавни и об­щински вземания".

Оказва се обаче, че по иска­не на данъчните власти е бил наложен запор върху ак­тивите на фирмата заради дължими данъци. Налице са висящи задължения и към НОИ, както и две ипотеки. Изобщо все обстоятелства, чието признаване би прова­лило мероприятието".

Лае Вегас, Елинпелинско

Кое все пак е накарало Малаков да подпише фал­шив документ? Отговора го подсказва последвалият пришпорен развой на съби­тията. На 10 октомври 2005 г. - едва 15 работни дни след придобивката, в ОС - Елин Пелин е внесен инвестицио­нен проект за изграждане на депо за отпадъци. Вносител е фирма „Совекс ЕМ" ООД. Предлаганият от нея терен от 500 дка тя е добила мину­ти преди това чрез продаж­ба и доброволна, делба от „Мина Чукурово"" АД. Това означава, че самият инве­стиционен проект (за него обикновено се чака месеци) е бил предварително готов в изчакване на момента. Че­тири дни преди сделката ударно са били изготвени и проект за делба със скица на терена.

Една малка подробност тук оформя пъзела - офисите на страните по сделката се оказват с общ адрес, а соб­ствениците им са свързани по смисъла на закона лица. До този момент имотът е бил част от придобитите преди това от „Мина Чукурово" АД 3352 дка. Именно разполо­жението му в самия център на тази пустош го прави атрактивен за депо за отпадъци.

След сделката (изповяда­на също от нотариус Авра­мов) всичко като чй ли обе­щава да тръгне „по ноти". На 27 октомври 2005 г. (в разга­ра на кметските избори в Со­фия) зам.-кметът на СО Ве­лизар Стоилов пише до ми­нистрите на околната среда и водите, на здравеопазва­нето и на регионалното раз­витие и благоустройството.

Той ги моли за съдействие за определяне на площадка за депо за отпадъци измеж­ду номинираните 6 терена. В края на писмото се казва: „Предлагам приоритетно площадка № 18 - рудник „Чукурово", да се проучи за временно съхранение и изграждане на депо за би­тови отпадъци..."

При наличието на вече обособен върху нея терен с готов инвестиционен проект МС откликва начаса. На 18 ноември 2005 г. (тогава е го­това и скицата на депото) ка­бинетът гласува решение № 883 балираните битови отпа­дъци на столицата да се съ­храняват временно именно там. Това предизвиква острите реакции на жители-

те на с. Габра, в чието земли­ще е имотът. Под натиска им ОС в Елин Пелин отказва да даде съгласие мината да се превърне в бунище.

Въпреки това започва из­граждането на депото, ка­то теренът се засипва с ча­къл. Тогава се стига до сблъсъци с гардовете на Ковачки. Той вече е обе­щал на общинарите, че от средствата, които ще полу­чи като наем от Столичната община, ще има и за Габра, та „селото ще светне като Лас Вегас".Парламенти...

Междувременно в На­родното събрание постъп­ва сигнал за сериозни на­рушения на концесионера и за неправомерното доби­ване на терена. В отговор до парламентарната коми­сия за борба с корупцията (писмо 0200-88-1/3.11.2005 г.) зам.-министъ­рът на Министерството на икономиката и енергети­ката Валентин Иванов, в чийто ресор е концесията, казва, че„концесионерът е закупил със собствени средства необходимата му земя от предишните соб­ственици - частни лица, за

да може да осъществява концесията". Оттук и нео­споримият извод, че „обек­тът на концесията е под­земното богатство като из­ключителна държавна собственост, докато земя­та на повърхността, съста­вляваща концесионната площ, може да бъде соб­ственост на физически или юридически лица". Може, но не и в конкрет­ния случай...

Проблемът е поставен и в парламента. Въпреки не­правомерните ипотеки на „Мина Чукурово" АД ресор­ният министър Румен Ов­чаров е категоричен, че „не е констатирано и обременяване на обекта с вещни тежести в полза на трети лица". Затова пък на питането за неза­конно придобитото право на собственост на имота той негодува, че „не е ко­ректен начинът", по който е поставен въпросът, за­щото той е „част от друга драма". И толкоз.

Непукист е и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Когато депутатката Евдокия Ма­нева директно заявява, че офертата за депото е „била защитена с неверни дан­ни" за екологичните рискове, той я успокоява, че „ня­ма никакъв риск относно замърсяване". И слага точка.


05.01.2009 г.

Министерството на Етем пак даде съвети:
• Необходимо е да се следи метеорологичният бюлетин, предаван по радиото и телевизията. Отложете пътуването, ако не е наложително.

• Ако непременно трябва да тръгнете, облечете топли дрехи, изберете подходящи обувки и ръкавици, сложете вода и храна.

• Ако решите да тръгнете с автомобил, по възможност носете мобилен телефон, проверете дали има достатъчно гориво, въже, фенерче, лопатка и брадвичка. Гумите трябва да не са много напомпани, поставете вериги.

• Изберете първокласните пътища, макар и да пътувате повече километри, карайте бавно и внимателно, като спазвате временната маркировка, поставена от контролните органи и пътни служби.

• Ако по пътя се натъкнете на затрупани автомобили - маркирайте мястото и съобщете на органите на КАТ, Пътна служба и телефон 112. В случай че сте затънали в навявания от сняг, избягвайте непрекъснатата работа на двигателя на празен ход поради опасност от отравяне, гасете го периодически.

• Окажете помощ на изпадналите в беда. Измръзнали части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг - тялото допълнително се охлажда.

• Не спирайте да почивате на открито освен в населени места и крайпътни мотели. Ако обстановката се усложнява, преустановете пътуването в най-близкото населено място. Когато трябва да се придвижите пеша, екипирайте се с подходящи обувки, топли дрехи и ръкавици. Носете мобилен телефон, транзистор и фенерче. Избягвайте да се движите поединично. Носете лекарства и термос с чай или други топли и подсладени напитки.


05.01.2009 г.

Новият сняг натрупа стари проблеми по пътищата

Седем души бяха ранени при катастрофа в автобус с летни гуми

Първият по-сериозен сняг тази година създаде обичайния хаос по пътищата. В последния почивен ден към София и големите градове се образуваха колони от прибиращи се автомобили. Заледени участъци предизвикаха тежки катастрофи.


Въпреки уверенията на институциите, че пътищата са почистени до асфалт, в събота, когато започна снеговалежът, пътуващи съобщиха, че магистрала "Тракия" е заледена и неопесъчена. Такива сигнали имаше от цялата страна и особено за първокласни пътища. В София основните улици бяха почистени, но междублоковите пространства и кварталните улички както винаги - не. Над 60 човека със счупени крайници потърсиха помощ в "Пирогов" само за няколко часа в неделя. Според зам. областния управител на София Цветослав Кръстев почистването се затруднява от постоянния снеговалеж. С него беше оправдано и голямото задръстване по околовръстното шосе в неделя. Над 1300 машини са работели за почистването на пътищата в страната в събота и неделя, като магистралите "Хемус" и "Тракия" са били на "черен асфалт". Това заяви пред радио "Дарик" инж. Дончо Атанасов, директор на Националната агенция "Пътна инфраструктура" (НАПИ). Въпреки това ТИР се обърна в района на Вакарел и блокира в неделя за няколко часа движението към София. Автобус на ямболската фирма "Дичони" се блъсна в мантинелата на "Тракия", а седем пътници бяха ранени. Според полицията автобусът е карал с летни гуми. Според превозвача причината за катастрофата е кола, пресякла неправилно пътя.

Според Атанасов най-тежко е положението в областите Кюстендил, Благоевград, София, където снегът валя повече от 26 часа. Над 50 сигнала са били приети само в неделя на горещия телефон в НАПИ.

Поне шест самолета, пътуващи към София през последните два дни, кацнаха на други летища заради силния снеговалеж, показа проверка на "Дневник" сред авиокомпаниите. Заради непочистени писти два чартъра на "Болкан холидейз", идващи от Кайро и Нотингам, кацнаха в Бургас. "България еър" пък пренасочи полета си Барселона - София към Варна.

Пътниците, пътуващи с нискотарифната "Изи джет" от Мадрид, се озоваха в Солун. Същата компания пренасочи друг полет по направлението Мадрид - София към Букурещ. Пътниците и от двата самолета се прибраха в България с почти 16-часово закъснение. Проблеми имаха и австрийските авиолинии, чийто самолет, пътуващ от Виена за София, кацна в Солун. От летището в българската столица обясниха, че решенията за кацане в други градове са взети от самите авиокомпании. В неделя през целия ден имаше закъснения на самолети заради натрупания по пистите сняг. Повечето от тях бяха в рамките на един час. От летището съобщиха, че дежурни екипи почистват постоянно пистите.

05.01.2009 г.

Студът спря политиците да отпразнуват освобождението на София
Снегът и студът попречиха на политиците да присъстват на честването на 131-годишнината от освобождението на София, което се състоя в столицата вчера. Столичната община, която е организатор на празника, беше представена от заместник-кмета Мария Бояджиева. Само тя представи политическия елит на молебена, отслужен в църквата „Св. Неделя” от Знеполския епископ Йоан и патриарх Максим.

След молебена представители на българското духовенство, сдружение „Традиция” и фондация „Героите на България” поднесоха венци пред паметника на Цар Освободител и Паметника на Опълченеца. На тържеството присъства и ръководителят на Московския културен център "Дом на Москва" в София Борис Громов, който изнесе приветствена реч.
04.01.2009 г.

ГЕРБ искат по-ниски данъци
СОФИЯ. Намаляването на много от сегашните данъци ще спаси държавата от финансовата криза. Твърдението е на икономическите експерти на ГЕРБ, които готвят екшън план за стабилизиране на страната, научи "Стандарт".

Хората на Бойко Борисов ще изготвят до края на януари експертна стратегия от 35 мерки срещу евентуален финансов крах.

ГЕРБ предлагат печалбата на фирми, които инвестират отново приходите си, да не се облага с данъци. Без налог да останат и дивидентите, искат експертите. Няма да_се облагат и лихвите от дългосрочни депозити, които гражданите и фирмите получават.

Антикризисната стратегия на ГЕРБ предвижда и изравняване на данъчната ставка за всички търговци на 10%.

Планират се и реформи в бюджетната политика. Според юпитата на Бойко Борисов държавата трябва да спре да тегли заеми и да дава държавни гаранции. Излишъкът от хазната пък не трябва да се разпределя, а да се влее във фонд "Сребърен".

В партията на столичния кмет планират и да отрежат бюджета на неефективните програми и да финансират само действащите проекти.Надя Панкова


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница