Г в Изпълнителна агенция по горите (иаг), комисия назначена със Заповед №171/12. 11. 2009 г на изпълнителния директор на иаг, за разглеждане на преписки, свързани с процедурите по промени в горския фонд, се събра на свое редовно заседаниеДата14.08.2018
Размер95.5 Kb.
СЪОБЩЕНИЕ

На 19.11.2009 г. в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), комисия назначена със Заповед № 171/12.11.2009 г. на изпълнителния директор на ИАГ, за разглеждане на преписки, свързани с процедурите по промени в горския фонд, се събра на свое редовно заседание, за да разгледа предложените преписки, по ред и приоритети, определени с одобрен от изпълнителния директор на ИАГ доклад с рег. индекс 93-ГГ-63 / 30.10.2009 г.I. Искания за предварително съгласуване, по реда на чл. 14б от ЗГ:
1. Преписка с рег. индекс 27-751/01.10.2009г.

Искането е подадено от юридическо лице за предварително съгласуване на изключването на площ от горския фонд – държавна частна собственост във връзка с изграждане на ветрогенераторни съоръжения-мачти за производство на ел. енергия от възобновяем енергиен източник. Засегнати са поземлени имоти с обща площ 31,962 дка, представляваща имоти, както следва:

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,987 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,634 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,777 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,668 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,829 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,823 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,798 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,802 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,823 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,811 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,820 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 1,306 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,763 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,841 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,775 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Българска Поляна, общ. Тополовград с площ 0,283 дка;

- имот в землището на с. Сакарци, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Сакарци, общ. Тополовград с площ 0,819 дка;

- имот в землището на с. Сакарци, общ. Тополовград с площ 0,820 дка;

- имот в землището на с. Планиново, общ. Тополовград с площ 0,748 дка;

- имот в землището на с. Планиново, общ. Тополовград с площ 0,637 дка;

- имот в землището на с. Планиново, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Планиново, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Планиново, общ. Тополовград с площ 0,645 дка;

- имот в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград с площ 0,829 дка;

- имот в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград с площ 0,835 дка;

- имот в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград с площ 0,816 дка;

- имот в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград с площ 0,821 дка;

- имот в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград с площ 0,813 дка;

- имот в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград с площ 0,809 дка;

- имот в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград с площ 0,813 дка;

- имот в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград с площ 0,625 дка;

- имот в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград с площ 1,357 дка;

- имот в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград с площ 0,960 дка,

попадащи в района на дейност на ДЛС „Тополовград”.
Решение:

Въз основа на представените документи комисията преценява искането за предварително съгласуване за изключване на гореописаният имот от горския фонд като законосъобразно и предлага на изпълнителния директор на ИАГ да се произнесе по искането с положително становище.2. Преписка с рег. индекс 27-950/03.09.2009 г.

Искането е подадено от юридическо лице за предварително съгласуване на изключването на площ от горския фонд – държавна частна собственост във връзка изграждане на МВЕЦ „Подвис 1” и МВЕЦ „Подвис 2”. Засегнати са поземлени имоти с обща площ 26,868 дка , представляваща имоти, както следва:

- имот в землището на с. Подвис, общ. Смолян с площ 9,920 дка;

- имот в землището на с. Лъка, общ. Смолян с площ 8,287 дка;

- имот в землището на с. Лъка, общ. Смолян с площ 0,668 дка;

- имот в землището на с. Лъка, общ. Смолян с площ 2,094 дка;

- имот в землището на с. Подвис, общ. Смолян с площ 1,687 дка;

- имот в землището на с. Подвис, общ. Смолян с площ 1,600 дка;

- имот в землището на с. Подвис, общ. Смолян с площ 0,502 дка;

- имот в землището на с. Подвис, общ. Смолян с площ 2,110 дка;/липсва в заданието/

в териториалния обхват на дейност на ДГС „Смолян”.

Решение:

Въз основа на представените документи комисията преценява искането за предварително съгласуване за изключване на гореописаният имот от горския фонд като законосъобразно и предлага на изпълнителния директор ИАГ да се произнесе по искането с положително становище.3. Преписка с рег. индекс 94-ДД-53/19.06.2008г.,

Искането е подадено от юридическо лице за предварително съгласуване на изключването на площ от горския фонд – частна държавна собственост, във връзка с изграждане на МВЕЦ. Засегнат е поземлен имот, находящ се в землището на с. Брежани, общ. Симитли с площ от 0,065 дка, в териториалния обхват на дейност на ДГС „Симитли”.Решение:

Въз основа на представените документи комисията преценява искането за предварително съгласуване за изключване на гореописаният имот от горския фонд като законосъобразно и предлага на изпълнителния директор ИАГ да се произнесе по искането с положително становище.4. Преписка с рег. индекс 27-527/09.06.2009 г.

Искането е подадено от юридическо лице за предварително съгласуване на изключването на площ от горския фонд – частна държавна собственост, във връзка с изграждане на МВЕЦ „Бистрица-3”. Засегнатите поземлени имоти са с обща площ 0,750 дка, както следва:

- в землището на с. Бистрица, общ. Благоевград, с площ на имота 0,250 дка;

- в землището на с. Бистрица, общ. Благоевград, с площ на имота 0,500 дка, попадащи в териториалния обхват на дейност на ДГС „Благоевград”.Решение:

Въз основа на представените документи комисията преценява искането за предварително съгласуване за изключване на гореописаният имот от горския фонд като законосъобразно и предлага на изпълнителния директор ИАГ да се произнесе по искането с положително становище.5. Преписка с рег. индекс 27-526/09.06.2009 г.

Искането е подадено от юридическо лице за предварително съгласуване на изключването на площ от горския фонд – държавна частна собственост във връзка с изграждане на МВЕЦ „Бистрица-1”. Засегнати са поземлени имоти с обща площ 0,750 дка, както следва:

- в землището на с. Бистрица, общ. Благоевград с площ на имота 0,250 дка;

- в землището на с. Бистрица, общ. Благоевград с площ на имота 0,500 дка,

попадащи в териториалния обхват на дейност на ДГС „Благоевград”.

Решение:

Въз основа на представените документи комисията преценява искането за предварително съгласуване за изключване на гореописаният имот от горския фонд като законосъобразно и предлага на изпълнителния директор на ИАГ да се произнесе по искането с положително становище.6. Преписка с рег. индекс 08-44/30.03.2009 г.

Искането е подадено от юридическо лице за предварително съгласуване на изключването на площ от горския фонд – общинска частна собственост във връзка с изграждане на „Туристически комплекс „Божура”. Засегнати са поземлени имоти с обща площ 32,366 дка, представляваща имоти, в землището на гр. Средец, община Средец, попадащи в териториалния обхват на дейност на ДГС „Средец”.Решение:

Въз основа на представените документи комисията преценява искането за предварително съгласуване за изключване на гореописаният имот от горския фонд като законосъобразно и предлага на изпълнителния директор на ИАГ да се произнесе по искането с положително становище.7. Преписка с рег. индекс 27-1199/03.11.2009г.

Искането е подадено от юридическо лице за предварително съгласуване на изключването на площ от горския фонд – частна държавна собственост във връзка с добив на строителни материали на пясъци и чакъли от находище „Ягода-запад”. Засегнати са поземлени имоти с обща площ 82,230 дка, представляваща имоти, в землището на с. Тулово, общ. Мъглиж, попадащи в териториалния обхват на дейност на ДГС „Мъглиж”.


Решение:

Въз основа на представените документи комисията преценява искането за предварително съгласуване за изключване на гореописаният имот от горския фонд като законосъобразно и предлага на изпълнителния директор на ИАГ да се произнесе по искането с положително становище.8. Преписка с рег. индекс 27-1159/26.10.2009г.

Искането е подадено от юридическо лице за предварително съгласуване на изключването на площ от горския фонд – частна държавна собственост във връзка с допълнително водоснабдяване на с. Ичера, общ. Сливен от река Луда Камчия. Засегнат е поземлен имот в землището на с. Ичера, общ. Сливен с площ 0,741 дка, попадащ в териториалния обхват на дейност на ДГС „Сливен”.


Решение:

Въз основа на представените документи комисията преценява искането за предварително съгласуване за изключване на гореописаният имот от горския фонд като законосъобразно и предлага на изпълнителния директор на ИАГ да се произнесе по искането с положително становище.II. Заявления за изключване по реда на чл. 14в от ЗГ:
9. Преписка с рег. индекс 94-ПП-09/28.07.2009г.

Заявлението е подадено от П.А. и П.Д. за изключване на площи от горския фонд –собственост на заявителите, във връзка с изграждане на жилищна сграда. Засегнат е поземлен имот с площ 1,000 дка в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, попадащ в териториалния обхват на дейност на ДГС „Стара Загора”Решение:

Комисията се произнася с положително решение за промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд, със следните мотиви:

1. С влизането в сила на заповед № РД-25-1074/25.05.2009 г. на кмета на община Стара Загора с която е одобрен ПУП- план за застрояване за площта, включена в заявлението на П.А. и П.Д., се определя конкретното предназначение за изграждане на жилищна сграда.

2. На основание чл.59 от Закона за устройство на територията, въз основа на действащия ПУП-ПЗ, се допуска след промяна на предназначението на земята, по реда на чл.14, ал. 1, т. 3 от Закона за горите.

3. Искането е съгласувано предварително от Държавно горско стопанство „Стара Загора” и Регионална дирекция по горите - гр. Стара Загора.

4. Видно от писмо изх. № КОС 01-1616/14.04.2009 г. на РИОСВ – Стара Загора:

- не подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда и не се налага извършване на преценка за необходимост от ОВОС;

- инвестиционното предложение не подлежи на процедура по Закона за биологичното разнообразие.

5. На основание чл.17, ал. 2 от ЗГ площта за извършване на компенсационно залесяване върху незалесена площ е не по-малка от тази на засегнатите гори, с което ще се запази съществуващата лесистост.

С оглед гореизложеното, комисията предлага на изпълнителния директор на ИАГ да бъде променено предназначението на горите и земите от горския фонд.
10. Преписка с рег. индекс 27-781/25.05.2009г.

Заявлението е подадено от юридическото лице за изключване на площи от горския фонд –собственост на юридическото лице във връзка с изграждане на МВЕЦ „Долна Бешовица”. Засегнати са поземлени имоти с обща площ 40,033 дка:

с площ 17,890 дка в землището на гр. Роман, общ. Роман;

с площ 22,143 дка в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман,

попадащи в териториалния обхват на дейност на ДГС „Мездра”

Решение:

Комисията се произнася с положително решение за промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд, със следните мотиви:

1. С влизането в сила на заповед № 44/14.01.2009 г. на кмета на община Роман с която е одобрен ПУП за площта, включена в заявлението на юридическото лице, се определя конкретното предназначение за изграждане на МВЕЦ „Долна Бешовица”.

2. На основание чл.59 от Закона за устройство на територията, въз основа на действащия ПУП, се допуска след промяна на предназначението на земята, по реда на чл.14, ал. 1, т. 1 от Закона за горите.

3. Искането е съгласувано предварително от Държавно горско стопанство „Мездра” и Регионална дирекция по горите - гр. Берковица.

4. Видно от Решение ВР № 2 ПР/2004 г. на РИОСВ – Враца:

- не подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда и не се налага извършване на преценка за необходимост от ОВОС.

Липсва решение по Закона за биологичното разнообразие.

5. На основание чл.17, ал. 2 от ЗГ площта за извършване на компенсационно залесяване върху незалесена площ е 13,815 дка, с което ще се запази съществуващата лесистост.

С оглед гореизложеното, комисията предлага на изпълнителния директор на ИАГ да бъде променено предназначението на горите и земите от горския фонд.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница