Г за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд


§ 1. „Стаж по специалността” е стажът, придобит пристраница2/3
Дата22.07.2016
Размер427.29 Kb.
1   2   3
§ 1. „Стаж по специалността” е стажът, придобит при:

а) за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 – управление, изпълнение, планиране и контрол на лесовъдските дейности – възпроизводство, охрана, опазване и контрол на горите в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговски дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове по лесовъдски дисциплини; научна дейност в Института за гората /ИГ/ при Българска академия на науките /БАН/ в областта на лесовъдството; частна лесовъдска практика по тази дейност.

б) за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 3 – управление, планиране, проектиране, изпълнение и контрол в областта на лесоустройството и горската таксация в държавни и частни организации, предприятия и търговски дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове в областта на горската таксация и лесоустройството; научна дейност в ИГ при БАН в областта на горската таксация и лесоустройството.

в) за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 4 - управление, планиране, проектиране, изпълнение и контрол в областта на създаване на нови гори, лесоустройството и таксацията на горите, рекултивация на нарушени терени в горите в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговски дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове в областта на лесоустройството, ерозията, ландшафтната архитектура и екология и опазване на околната среда; научна дейност в ИГ при БАН в областта на лесовъдските направления „Ерозия”, „Лесоустройство” и „Екология и опазване на околната среда”.

г) за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 5 – управление, планиране, проектиране, изпълнение и контрол на лесовъдските дейности – механизация на горското стопанство, възпроизводство, охрана, опазване и контрол на горите в държавни, общински и частни предприятия и търговски дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове в областта на дърводобива, генетика и селекция, механизация на горското стопанство, горски транспорт, здравословни и безопасни условия на труд; научна дейност в ИГ при БАН в областта на дърводобива, механизацията и горския транспорт, горска генетика и селекция и защита на горите.

д) за дейности по чл. 2, ал. 1, т. 6 – управление, планиране, проектиране и контрол в областта на възпроизводство на горите, лесоустройството, инвентаризацията и таксацията на горите в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговски дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове в областта на горските култури, генетика и селекция, горска таксация, лесоустройство, горска икономика, дърводобив, горска политика; научна дейност в ИГ при БАН в областта на възпроизводство и ползване от горите, таксация и лесоустройство, горска икономика и политика, горска генетика и селекция и защита на горите.

е) за дейности по чл. 2, ал. 1, т. 7 – управление, планиране, проектиране и контрол на лесовъдските дейности в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговски дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове в областта на горската икономика и горска политика; научна дейност в ИГ при БАН в областта на лесовъдските дейности, горска икономика и горска политика.

ж) за дейности по чл. 2, ал. 1, т. 8 – управление, планиране, проектиране и контрол на лесовъдските дейности в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговските дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове в областта на горската икономика и природозащитните дейности; научна работа в ИГ при БАН в областта на горите.

з) за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 9 – управление, проектиране, изпълнение и контрол на лесовъдските дейности- ползване на дървесина, механизация на горското стопанство, горски транспорт и транспортно строителство в държавни, общински и частни организации, предприятия и търговски дружества; преподавателска дейност в ЛТУ, средни училища и професионални учебни центрове в областта на ползване на дървесина, механизация на горското стопанство, горски транспорт и транспортно строителство; научна дейност в ИГ при БАН в областта на ползване на дървесина, механизация на горското стопанство, горски транспорт и транспортно строителство.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за горите.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 31 от 11 август 2003 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд, издадена от Началника на Национално управление по горите (обн., ДВ, бр.76 от 2003 г.).
§ 4. Издадените удостоверения на физическите лица по реда на отменената по § 3 наредба, запазват действието си.
§ 5 (1) В 6 месечен срок от влизане в сила на настоящата наредба, търговци, чиито удостоверения са издадени по реда на отменената по § 3 наредба, подават декларацията по чл. 19, ал. 2, т. 9.

(2) При неспазване на срока по ал. 1, търговците се отписват от публичния регистър по чл. 2, ал. 2 от наредбата.


§ 6. Изпълнението на тази наредба се възлага на председателя на Държавна агенция по горите.
§ 7. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 2009 г.
Приложение № 1 към чл.2, ал.1

Регистър на физически лица


1.

Регистрационен номер
2. *

Архивен номер
3. *

Входящ номер
4.

Дата на регистрация на физическото лице
5.

Трите имена на физическото лице
6.

Адрес на физическото лице - град (с), област, община, кв., ул. №, телефон, факт
7. *

Адрес за кореспонденция - град (с), област, община, кв., ул. №, телефон, факт
8. *

ЕГН
9. *

Заявени дейности за регистрация
10.

Дейности, за които е издадено удостоверение – 1,2 3..9
11.

№ и дата на заповедта за отписване от регистъра
12.*

Мотиви за отписване


1. по заявление на лицето;

2. при смърт;

3. при поставяне на лицето под запрещение;

4. при предоставяне за ползване на личната му контролна горска марка на трето лице;

5. при използване на предоставената му експедиционна горска марка в нарушение на ЗГ и ППЗГ;

6. при извършване на дейности, за които не е вписано в регистъра;

7. при извършване на дейности от вписани в регистъра служители на ДАГ, на регионални дирекции по горите /РДГ/, ДГС и ДЛС, както и на специализираните териториални звена на агенцията, извън разрешените случаи по чл. 39б, ал. 4 и 5 от ЗГ.

8.при извършване на други нарушения по ЗГ и ППЗГ, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.13.*

Обжалване
14.*

Промяна в обстоятелствата за регистрация - № и дата на удостоверението
15.

Вписани нови дейности – дата

1., 2. 3. ….

16. *

Временно спиране на дейността – за срок от …….м, год., Причини……

От …………дата до ………

17.

Връчен на……………, не е връчен
* Полета, които не се публикуват в интернет

Приложение № 2 към чл.2, ал.2

Регистър на търговциРегистрационен номер
 1. *

Архивен номер
 1. *

Входящ номер


Дата на регистрация на търговеца


Наименование на търговеца


Адрес на търговеца- град (с), област, община, кв., ул. №, телефон, факт
 1. *

Адрес за кореспонденция - град (с), област, община, кв., ул. №, телефон, факт
 1. *

ЕИК на търговеца/фирмено дело


Имена, длъжност на управляващия и/ или на собственика
 1. *

ЕГН/ЕНЧ на управляващия или собственика
 1. *

Трите имена на упълномощено от управляващия/ собственик лице-пълномощно №/дата
 1. *

Заявени дейности за регистрация


Дейности, за които е издадено удостоверение – 1,2 3
 1. *

Отрицателна търговска репутация


Трите имена на лицата, с които търговеца е сключил трудов договор, ЕГН

1.

2.
№ и дата на удостоверението на физическото лице
 1. *

№ /дата на трудовия договор, срок
 1. *

№ и дата на заповедта за отписване от регистъра
 1. *

Мотиви за отписване


1. по заявление на търговеца;

2. при смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение;

3. при прекратяване на юридическото лице;

4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговаря на изискванията по чл. 57а, ал. 2 от ЗГ;

5. когато с влезли в сила два или повече акта на компетентни държавни органи е установено, че търговецът или негови служители и/или работници са извършвали нарушения на разпоредбите на ЗГ и ППЗГ;

6. при неизпълнение на изискването по чл. 22, ал. 1 от настоящата наредба. 1. *

Обжалване
 1. *

Промяна в обстоятелствата за регистрация - № и дата на удостоверението

1.Смяна на лесовъда – име

2. Смяна на търговеца – нови данни за име, адресна регистрация и др.

3. Смяна на управляващия /собственик – име, ЕГН, ЕЛЧ………………

4.Други
Вписани нови дейности – дата

1., 2. 3. ….

 1. *

Временно спиране на дейността – за срок от …….м, год.

От …………дата до ………

 1. *

Връчен на……………, не е връчен
* Полета, които не се публикуват в интернетПриложение № 3 към чл.14,ал.1

Попълва се от длъжностното лице

Вх. №

дата:

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в публичен регистър на физически лица за упражняване на частна лесовъдска практика


До

Председателя

на Държавната агенция по горитеПопълва се от физически лица

Трите имена:


ЕГН


ПОСТОЯНЕН АДРЕС :

п.к
Населено място:

 град


 село

Община:

Област:

кв.

ул.бл.

вх.

ап.

тел.:

факс:

e-mail:

Трите имена на упълномощеното лице (когато заявлението се подава от упълномощено лице):

Уважаеми господин Председател,

Заявявам, че желая да бъда регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, съгласно чл.2, ал. 1 от Наредба № ……. от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (обн., ДВ, бр. ….. от 2008 г. ) за следните дейности:

1. □ маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи;

2. □събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи;

3. □изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд;

4. □изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени;

5. □организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи;

6. □ оценка на гори и земи от горския фонд;

7. □управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини;

8. □експертизи и консултации по лесовъдски дейности;

9. □изработване на проекти за горски пътища и съоръжения.
Забележка: Дейността, за която желаете да се регистрирате се загражда с xПрилагам следните документи, съгласно чл.14,ал.2:

1. копие от диплома за завършено лесовъдско образование, заверено от кандидата;

3. документ за стаж по специалността (копие от трудова/служебна книжка, заверена от кандидата; служебна бележка, издадена от работодателя или удостоверение за трудов стаж - образец УП - 3);

4. документ за платена такса за разглеждане на заявлението;

5. удостоверение за завършен курс по оценка на гори и земи от горския фонд (не представят лицата, положили изпит по тази дисциплина, отразен в диплома за завършено образование от Лесотехническия университет /ЛТУ/.


Забележка: С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.


Дата:
Заявител:

(подпис)

Каталог: files -> projects
projects -> Съдържание част I. Какво разбираме под понятието "дете-центриран подход"
projects -> Теренът: пространства и хора
projects -> Община Сливница и Сдружение за дива природа „Балкани” започват работа по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г
projects -> Теренът: пространства и хора
projects -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я м и н и с т е р с к и с ъ в е т държавна агенция по горите
projects -> Българската църква „Св. Георги
projects -> Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg161PO001 4-07/2010„ Подкрепа на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница