Gender Alternatives Foundation / Фондация "Джендър алтернативи" Twitter: GenderAlter „ Равнопоставеност и недискриминация в България" Алтернативен докладДата26.02.2017
Размер83.78 Kb.
Седалище: гр. Пловдив - 4000

ул. „4 януари” №38, вх. „В”, ет. 2, ап. 3Тел. 032/ 26 03 75, Мобилен: 0885 712 984, 0894 433 948

www.genderalternatives.org, office@genderalternatives.org

Facebook page: Gender Alternatives Foundation / Фондация "Джендър алтернативи"

Twitter: GenderAlter

Равнопоставеност и недискриминация в България”


Алтернативен доклад до Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените
Изготвен през Юни 2012 год. за 52-та сесия (9-27 Юли 2012 год., Ню Йорк, САЩ), в която ще се разглежда Комбинираният 4-7 Доклад на Република България за изпълнение на задълженията й по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените

Докладът и препоръките, представени по-долу, са изготвени от:


Адв. Милена Кадиева

Адв. Наташа Добрева

Адв. Мария Георгиева

Рада ЕленковаПрепоръки, които Република България да бъде задължена от страна на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените да изпълни:
Общи препоръки

 • Да ратифицира Конвенцията за превенция и премахване на всички форми на насилие срещу жените и домашното насилие (Конвенция №210 на Съвета на Европа);

 • Да Ратифицира Протокол №12 към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи;

Правен статут на Конвенцията и законодателна и институционална рамка

 • Да предприеме всички необходими мерки за разпространение на знания за разпоредбите на Конвенцията, нейният Факултативен протокол и Общи препоръки сред съдии, прокурори и адвокати, за да им се даде възможност да се позовават на нея и прилагат в необходимите случаи;

 • Да развива допълнителни политики за осигуряване на ефективна равнопоставеност между половете;

 • Да приеме и прилага специално законодателство за равенството между мъжете и жените, като по този начин официално признае особения характер на дискриминацията срещу жените и да се справи адекватно с нея;

Традиционни стереотипи

 • Да приеме цялостен подход за преодоляване на традиционните стереотипи, засягащи ролята на жените в семейството и обществото, включително политически и законодателни мерки, както и такива за повишаване на общественото съзнание, с участието на представители на държавата и гражданския сектор, както и медиите;

Насилие срещу жени

А. Домашно насилие

 • Да класифицира всички форми на насилие в семейството/двойката като престъпления (по-конкретно, да измени член 161, параграф 1 от Наказателния Кодекс);

 • Да класифицира изрично изнасилването в брака като престъпление;

 • Да класифицира домашното насилие като престъпление;

 • Да измени член 10 (1) от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), така че да премахне изискването за подаване на молба за защита в едномесечен срок от акта на насилие и да гарантира, че заповедите за защита са достъпни без ненужни административни и правни тежести за пострадалите лица;

 • Да измени ЗЗДН като обърне тежестта на доказване в процеса в полза на пострадалите лица;

 • Да овласти полицейските служители да подават молби до съда по ЗЗДН в случаите, в които са необходими заповеди за незабавна защита;

 • Чрез законодателна промяна, да се признаят като доставчици на социални услуги Консултативните центрове на неправителствените организации (НПО) за предоставяне на помощ на жертви на домашно насилие (правна и психо-социална подкрепа, трудово посредничество, работа със семейства и двойки, както и работа с извършители на насилие);

 • Да се изработи и приеме методология за работата на Консултативните центрове на НПО, за да се гарантират еднакви стандарти и защита на жертвите на домашно насилие в цялата страна;

 • Да се създадат достатъчно на брой държавно финансирани кризисни центрове за жертви на домашно насилие и техните деца, особено в малките градове, села и отдалечени места;

 • Да се осигури на жертвите на домашно насилие достъп до подслон без бюрократични процедури, и с гаранции, че кризисните центрове не са от „резидентен тип“, за да се избегне ре-виктимизацията на хората в нужда и тяхното изпадане в нова зависимост;

 • Да се финансират адекватно кризисните центрове/подслоните за пострадали от домашно насилие, телефонните линии и другите релевантни услуги, предоставяни от НПО;

 • Да се предоставя адекватно и последователно финансиране на неправителствени организации, работещи за премахване на домашното насилие;

 • Да се поеме ясен финансов ангажимент за постигане на целите, заложени в ЗЗДН;

 • Са се гарантира, че случаите на домашно насилие – наказателни и граждански – са систематично разследвани, така че отговорните лица са изправени пред съда и наказани, и че се предоставя адекватна компенсация на жертвите;

 • Да се организират задължителни обучения за съдии, адвокати и правоприлагащия персонал за приложението на ЗЗДН, включително обучения за дефинициите на домашно насилие и стереотипите, основани на пола – съгласно европейското и международно право;

 • Да се продължат усилията за увеличаване на координирания отговор на общността между полиция, прокуратура, съдилища, социални служби и здравни работници, НПО и медии, за да се гарантира ефективно прилагане на ЗЗДН, включително чрез приемане на Координационен механизъм в случаи на домашно насилие;

 • Да се продължат усилията на държавата за превенция на домашното насилие, и по-конкретно домашното насилие срещу жени, както и да се насърчат жертвите да подават сигнали за случаи на домашно насилие към властите;

 • Да се организира редовен мониторинг, чувствителен към спецификите на пола, за случаи на домашно насилие – наказателни и граждански, както и да се анализират причините, поради които жертвите рядко съобщават за нарушения на техните права;

 • Да се осигури държавно финансиране и подкрепа за изследвания на разпространението, причините и последствията от насилието, основано на пола;

 • Да се приеме и прилага периодичен преглед и анализ на националното законодателство, за да се гарантира неговата ефективност в премахването на насилието срещу жени, с акцент върху превенцията на насилието и съдебното преследване на извършителите;

 • Да се събира и предоставя официална статистика относно броя на жалбите, делата и осъдените, както и за присъдите, постановени в случаи на домашно насилие, разделени по пол и възраст на жертвите и извършителите;

 • Да се събира и предоставя официална статистичестка информация, разделена по пол, за броя на заповедите за защита, издадени годишно по ЗЗДН;

Б) Трафик и проституция на жени и момичета

 • Да се организират и провеждат регулярно обучения на органите на следствието и прокуратурата за информиране на жертвите на трафик относно тяхното право да бъдат представлявани от адвокат;

 • Да се разработи Кодекс за поведението на консултантите, обслужващи горещи телефонни линии за жертви на трафик, включително предоставяне на обучения за информиране на жертвите относно тяхното право да бъдат представлявани от адвокат;

 • Да се създадат, в рамките на адвокатските колегии, отделни регистри за адвокати, които биха предоставяли безплатна правна помощ за жертви на трафик в наказателното производство;

 • Да се организират обучения за органите на следствието и прокуратурата за адекватното информиране на жертвите на трафик, в устен разговор, и на разбираем език, относно същността и последствията от правото им да искат обезщетение;

 • Да се поставят на видни места в обществени сгради, като следствените служби, прокуратурата и болниците, информационни материали, обясняващи процедурните права на жертвите на трафик;

 • Да се създадат телевизионни и медийни кампании срещу трафика на хора, вземайки предвид значителния брой неграмотни жени сред жертвите;

 • Да се измени Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, така че да включва финансова компенсация за морални щети;

 • Да се увеличи бюджета, отпускан от държавата за компенсации, който тя натрупва от трафикантите на базата на окончателните съдебни решения;

Образование

 • Да се осигури равен достъп до и създаване на мотивация за образование и обучение на момичета от етническите малцинства, като се вземат предвид разликите в уязвимите групи;

 • Да се приеме и прилага национален механизъм за превенция на ранните бракове чрез стратегии за повишаване на обществената чувствителност, фокусирани върху последствията от практиката да се сключват ранни и неформални брачни уговорки, както и за правата и задълженията на засегнатите страни;

Здравеопазване

 • Да се приеме законодателство, гарантиращо информация и достъп до първична и специализирана извънболнична помощ по въпросите на младежта;

 • Да се изгради капацитет сред младежите за ефективно използване на наличните услуги за млади хора в първичната и специализираната извънболнична помощ;

 • Да се създаде Координационен механизъм за насочване на млади хора за ползване на първична и специализирана извънболнична помощ;

 • Да се гарантира, че в общинските райони, услугите за млади хора са приоритет за местните управници;

 • Да се въведе задължително образование по сексуално здраве в училищата и да се подобри достъпът до услуги и информация за младите хора;

 • Да се обновят съществуващите политики в образователната система в сферита на сексуалното и репродуктивно здраве и права;

 • Да се разследват сигналите за злоупотреба с жени, настанени в болници, чрез инспекции и посещения на място;

 • Да се въведат наказания за болничния персонал, който малтретира жени по време на раждане, спонтанен аборт или аборт;

 • Да се провеждат обучения на болничния персонал по етика при подпомагане на раждане и за последствията при нарушения на етичния кодекс;

 • Да се въведат мерки за предотвратяване на изнудвания;

 • Да се въведе надзор и да се наложи отчетност на медицинския персонал;

Жени в неравностойно положение:

 • Да се приемат законодателни промени в законодателството за получаване на убежище и за правата на чужденците, вземащи предвид пола при произнасяне на компетентните органи;

 • Да се създадат и разпространят обучителни помагала за проблемите на пола в законодателството за получаване на убежище и за правата на бежанците; да се организират обучения, конференции и семинари за съдии, прокурори, следователи, адвокати;

 • Да се насърчи социалното включване и икономическото овластяване, основано на разпознаването и признаването на специфичните нужди и интереси на жертви на насилие, основано на пола, дискриминация, млади жени, жени от малцинствата, жени от селски райони, чужденки и мигрантки;

 • Да се насърчи създаването на общество, преодоляващо различията по отношение на етническа принадлежност, пол, възраст, националност и социален статус;

 • Да се премахнат дискриминационните практики, основани върху признаци като етнически произход, пол, възраст, националност и социален статус;

 • Да се продължат усилията за премахване на стереотипите и широко разпространената дискриминация срещу жените и момичетата от ромски произход чрез, наред с други дейности, увеличаване на кампаниите за повишаване на общественото съзнание, за да се насърчи толерантността и уважението към разбичията;

 • Да се предоставя регулярно, публично, информация за състоянието на жените в селските райони, за да се подпомагат държавните служители, ангажирани със създаването на политики и представителите на гражданското общество, за да се подобри състоянието на жените и приносът им за месното развитие;

 • Да се укрепи сътрудничеството между уязвимите групи жени, техните общности и обществото като цяло;

 • Да се приемат мерки за насърчаване на равен достъп до възможности и услуги във всички области и на всички нива чрез подходящи действия, за да се преодолеят съществуващите неравенства;

 • Да се приемат мерки за съвместяване на професионалния живот (кариера) със семейния живот чрез положителни действия в подкрепа на жените да намерят стабилна работа;

 • Да се повиши трудовата заетост сред категориите от хора, които са изложени на най-голям риск от социално изключване;


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница