Георги Илиев Трапов приложение на статистическото моделиране


ГЛАВА 4. АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ОТ ДОБИВА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИстраница3/3
Дата29.04.2017
Размер1.85 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3
ГЛАВА 4. АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ОТ ДОБИВА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
В тази глава са описани алгоритми и са дадени пълните текстове на повечето от създадените програми, с помощта на които е реализирано статистическото моделиране и са решени задачите, включени в глави 2 и 3. Изготвянето на програмите позволи не само да се решат поставените задачи, а и да се постигне по-голяма самостоятелност и мобилност. Също така при възникнала необходимост всякога има възможност да се внасят допълнения и подобрения, което довежда до разширяване на приложимостта им. Много от посочените предимства не са достъпни при работа с програмни продукти, които не са собствени.

Програмите, включени към тази глава са:

4.1. SONDA; тази програма извиква подпрограми CHISLA и SXETMK;

Посредством програмата се прогнозира производителността на сонда.

4.2. SAFETYG4; програмата извиква подпрограми Order, Ordfry, Comula, Stopri; OTKOS4;

Програмата е предназначена за анализ на значението на риска при изследване устойчивостта на откоси в многослойна среда.

4.3. SAFETYDDN, SAFETYSDN; програмата извиква подпрограми Order, Ordfry, Comula, Stopri; OTKOS15;

Чрез тези програми се получава вероятността за устойчивост на откоси в строителни изкопи с отчитане на динамичните натоварвания;

4.4. VARIAR2; програмата извиква подпрограми Order, Ordfry, Comula, Stopri; OTKOS20,Sdopa, Sdobo, Srear, Disper;

С програмата се определя вероятността за устойчивост при изграждане на насипища.

4.5. OPTFRONT; програмата извиква подпрограма ATANM]

С помощта на този изчислителен модул се определя оптималната посока на работния фронт при добив на скални облицовъчни материали с отчитане вероятностния характер на напукаността.

4.6. METSLUT; програмагта извиква подпрограма OTKOS4;

Използва се за намиране екстремалните стойности на коефициента на устойчивост по метода на случайното търсене;

4.7. Програми, посредсвом които се реализира вероятностният подход при определяне на Q, RMR, N', като основа за оценка на риска.

4.7.1. QFACTMMK; програмата изисква следните подпрограми Order, Ordfry, Comula, Stopri.

С нея се реализира вероятностният подход за определяне на класификационната характеристика Q

4.7.2. RMRMMK; програмата изисква следните подпрограми Order, Ordfry, Comula, Stopri.

Посредством тази програма се реализира вероятностният подход за определяне на класификационната характеристика RMR

4.7.3. NPRIMMK; програмата изисква следните подпрограми Order, Ordfry, Comula, Stopri.

Чрез нея се реализира вероятностният подход за определяне на показателя N’.

4.8. KRITER3; програмата изисква следните подпрограми Order, Ordfry, Comula, Stopri.

Чрез програмата се реализира вероятностният подход при оценка на коефициента на устойчивост с прилагане критериите на Mohr Coulomb, Hoek-Brown и Drucker-Prager
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ
Процесите и явленията в природата, свойствата на природната среда, много от техническите, технологичните, икономическите, екологичните, социологическите и др. фактори имат вероятностен характер. От тук произтича необходимостта чрез наблюдение и лабораторни опити да се натрупва за тези фактори достатъчно информация, която достоверно да ги представлява. По-пълното използване на тези данни в съответни модели ще даде възможност по-добре да опишем, анализираме и оценим протичащи природни процеси и явления, или такива свързани с човешка дейност. Всички тези изисквания удовлетворяват статистическите модели. Прилагането им в областта на открития и подземен добив на полезни изкопаеми ще доведе до повишаване на сигурността на работа на хора и съоръжения, рационално и ефективно изземване на земните богатства и т. н. Именно създаването на статистически модели ще позволи да се решат много от възникващите проблеми, тъй като при тях по подходящ начин се отчита вероятностния характер на участващите фактори, от които зависи моделираният природен феномен, производствен процес и т. н.

Авторът се надява представената разработка, с развитите в нея идеи, да послужи като методическо начало на други възможни приложения на статистическото моделиране и изобщо на вероятностното моделиране.


ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ

С представения научно-изследователски и образователен труд са постигнати редица резултати, въз основа на които са предявени и съответни авторски претенции за научни приноси.


А). ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Постигнат е напълно приемлив (от гледна точка на потребностите на практиката на открития и подземен добив) пренос на известни математически методи за решаване на конкретни проблеми от практиката на открития и подземния добив чрез прилагане на методите на статистическо моделиране и компютърно програмиране.

2. Доказана и разширена е приложимостта на имитационното моделиране за вземане на рационални управленски решения, в конкретни области на открития и подземния добив на полезни изкопаеми

3. В областта на открития добив са създадени и изследвани статистически модели за: 1. Определяне на вероятността за устойчивост при изграждане на насипища;

 2. Построяване и изследване на модел за изчисляване на устойчивостта при многослойни насипи и масиви;

 3. Намиране на вероятността за устойчивост на откоси и технологични въз­можности за въздействие;

 4. Получаване на вероятността за устойчивост на откоси в строителни изкопи;

 5. Определяне на риска при работа на роторни багери в условията на свлачищни деформации и свлачища в открити рудници;

 6. Намиране и изследване на значението на риска при отчитане на устой­чивостта на откоси в многослойна среда;

 7. Определяне посоката на работния фронт при добив на скални облицовъчни материали с отчитане вероятностния характер на напукаността;

 8. Прогнозиране на производителността на сонда посредством имитационно моделиране;

 9. Намиране на екстремалните стойности на коефициента на устойчивост по метода на случайното търсене.

4. В областта на подземния добив са създадени и изследвани статистически модели за:

 1. Определяне на класификационните характеристики на скалния масив;

 2. Определяне на Q, RMR, N', като основа за оценка на риска;

 3. Оценка на коефициента на устойчивост с прилагане критериите на Mohr Coulomb, Hoek-Brown и Drucker-Prager;

 4. Прилагане на метода на крайните елементи, за намиране полето на напреженията и деформациите, в условията на изменчивост на свойствата на скалите.


Б). АВТОРСКИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ПРИНОСИ

Въз основа на изброените разработки могат да се формулират следните авторски претенции за приноси:


Първо: В категорията: „... научни приноси с доказване чрез нови средства на съществени нови страни на вече известни и/или съществуващи проблеми...” авторът има една единствена претенция: Пренос на математически методи за формализация, изследване, анализ и оптимизиране при решаване на задачи от добива на полезни изкопаеми. Тези методи, създадени по повод и за съвършено други условия, позволяват в математическа среда да се опише изменението на технологични показатели и параметри на основни проблеми в открития добив. Това позволява оптимирането им чрез адекватни на тяхната същност алгоритми.

Към тази авторска претенция се отнася преноса за условията на проблемите в открития и подземен добив с прилагане на статистическото моделиране, създаване на алгоритми и съответно собствено програмно осигуряване за решаване на редица задачи.Използваните методи са намерили приложение в най-различни области, но за първи път у нас са приложени целево към решаване на основни проблеми на открития и подземен добив със собствени алгоритми и програмно осигуряване.
Второ: В следващата по значимост категория: „...научно-приложни приноси с решаване с нови средства на известни проблеми или допълване с нови знания на известни проблеми...” се отнасят преноса, адаптирането, създаването на алгоритми и оригинални програми, позволили решаването на редица важни за практиката проблеми:

 1. Определяне на вероятността за устойчивост и риск от свличане при изграждане на многослойни насипи и при изследване на многослойни масиви;

 2. Получаване на вероятността за устойчивост на откоси в строителни изкопи, в условията на свлачищни деформации и свлачища в открити рудници;

 3. Намиране на екстремалните стойности на коефициента на устойчивост по метода на случайното търсене.

 4. Определяне посоката на работния фронт при добив на скални облицовъчни материали с отчитане вероятностния характер на напукаността;

 5. Вероятностно определяне на класификационните характеристики на скалния масив Q, RMR, N' и оценка на риска;

 6. Оценка на коефициента на устойчивост с прилагане критериите на Mohr Coulomb, Hoek-Brown и Drucker-Prager;

 7. Прилагане на метода на крайните елементи, за намиране полето на напреженията и деформациите, в условията на изменчивост на свойствата на скалите


Трето: В най-нископоставената категория, но съдържаща в себе си най-големия възможен потенциал за внедряване и наречен „...приложни приноси...” се отнасят всички получени резултати при решаване на задачите:

 1. Определяне на вероятността за устойчивост при изграждане на насипища;

 2. Построяване и изследване на модел за изчисляване на устойчивостта при многослойни насипи и масиви;

 3. Намиране на вероятността за устойчивост на откоси и технологични възможности за въздействие;

 4. Получаване на вероятността за устойчивост на откоси в строителни изкопи;

 5. Определяне на риска при работа на роторни багери в условията на свлачищни деформации и свлачища в открити рудници;

 6. Намиране и изследване на значението на риска при отчитане на устойчивостта на откоси в многослойна среда;

 7. Определяне посоката на работния фронт при добив на скални облицовъчни материали с отчитане вероятностния характер на напукаността;

 8. Оценка на производителността на сонда;

 9. Намиране на екстремалните стойности на коефициента на устойчивост по метода на случайното търсене.

 10. Определяне на Q, RMR, N', като основа за оценка на риска;

 11. Оценка на коефициента на устойчивост с прилагане критериите на Mohr Coulomb, Hoek-Brown и Drucker-Prager;

 12. Прилагане на метода на крайните елементи, за намиране полето на напреженията и деформациите, в условията на изменчивост на свойствата на скалите.

ПУБЛИКАЦИИ НА АВТОРА ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
А1. Златанов, П., М. Маждраков, Г, Трапов, Влияние на възможните откло­нения в стойностите на физико-механичните показатели на литоложките разновидности върху устойчивостта на работните бордове в Източно-маришките рудници. Минно дело, 12, 4-6 с., 1985.

А2. Михайлов Г., Г. Трапов. Вероятностен подход за анализ и оценка на някои природни и технически фактори и тяхното влияние върху степента на риска при избора на оптимално решение за добивна технология, Годишник на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 44-45 II, стр. 23-25, София, 2002.

А3. Трапов Г., Г. Михайлов. Фактори, влияещи върху коефициента на устойчивост при оразмеряване на открити добивни пространства в подземния рудодобив. Международна конференция “Съвременни геомеханични методи в минната промишленост и подземното гражданско и тунелно строителство”. Сборник доклади, стр. 269-274, Несебър, България, 9-13 юни 2003.

А4. Трапов Г., Г. Михайлов. Прилагане метода на крайните елементи в условията на изменчивост на свойствата на скалите. Годишник на Минно-геоложки уни­верситет “Св. Иван Рилски”, свитък II, стр. 85 - 89, София, 19 – 20 октомври 2009.

А5. Трапов, Г., П. Златанов. Оптимизиране устойчивостта на откос по метода на случайното търсене. Годишник на Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, свитък II, стр. 91 - 94, София, 19 – 20 октомври 2009.

А6. Zlatanov, P., P. Stoeva, R. Kachikova, G. Trapov. Modele de computer d’estimation du risque pendant la construction des dйpфts non productifs, Colloque les risques en Gйnie Civil. Tunisie, pp.258-261, 18/19 mars 2004.

А7. Zlatanov, P., P. Stoeva, G. Trapov. Technological risk at big excavators operation at land sliding deformations and landslides in open-pits. Seventh international conference on marine science and technology, v. 2, Varna, Bulgaria, pp.53-55, October 7 – 9, 2004.

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ
1. Газиев, Э.Г., В.И. Речицкий. Учет точности исходной информации при анализе устойчивости скальных откосов, Труды Гидропроекта, 68, 65-79 с., 1970.

2. Георгиев, Г., Ш. Христов. Изчислителни схеми за оразмеряване на откосите в откритите рудници от басейна на Марица Изток. Доклади на националната конференция по открит добив, том 1, Варна, 1971.

3. Ильницкая, Е.И. и др. Свойства горным пород и методы их определения. Под ред. д. т. н. Протодяконов, М., Недра, 392 с., 1969.

4. Ломтадзе, В.Д. Инженерная геология. Л., Недра. 528 с., 1970.

5. Михайлов, Г.А. Научни изследвания върху възможностите за прилагане на едностадийни и многостадийни добивни технологии при подземно разработване на рудни находища. Хабилитационен труд за получаване на научното звание “професор”. София, 2007.

6. Низгуредкий, З.Д. Учет нееднородностей при формировании статистических функций распределения геологических показателей. В сб. Маркшайд.дело, вып.1, Л., 135 с., 1974.

7. Половов Б.Д. Решение задач устойчивости откосов в условиях риска. Изв.ВУЗ, Горн. журнал, 4, 30-33 с., 1981.

8. Соболь, И. М. Метод Монте Карло.М., Наука, 1972.

9. Стоянов, Д.Ст. Ръководство за упражнения по технология на открития добив, С., 1996.

10. Трендафилов, Ст. и др. Определяне на широчината на предпазните пло­щадки в ненарушен и свлачищен масив в зависимост от динамичните натоварвания. Научен отчет на МГУ. София, 1991.

11. Фисенко, Г.Л. Устойчивость бортов карьеров и отвалов. М., Недра, 378 с., 1965.

12. Чини, Р.Ф. Статистические методы в геологии. М., Мир, 189 с., 1986.

13. Alonso, E. Risk analysis of slopes and its application to slopes in Canadian sensitive clays. Gйotechnique, 26,3, pp.453-472, 1976.

14. Barton, N.R., Lien R. and Lunde J. Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support. Rock Mech., 6(4), pp.189-236, 1974

15. Bieniawski, Z.T. Engineering classification of jointed rock masses. Trans. S. African Instn. Civ. Engrs., Vol 15, No 12, Dec. 1973, pp.335 – 344, 1973.

16. Courant, R., Hilbert D. Methods of Mathematical Physics. – Berlin: Springer Verl., 1924.

(Руски превод: Курант Р., Гильберт Д. Методы математической физики.- М. – Л.: Гостехиздат, 1951).

17. Dhillon, B.S., Sing Chanan. Engineering reliability. New Techniques and Applications. New York, 1981.

18. Forster, W., E. Weber. Факторы. влияющие на вероятность разрушения породных откосов.

19. Hoek, E., P.K. Kaiser, W.F. Bawden. Support of Underground Excavations in Hard Rock. A.A.Balkema /Rotterdam /Brookfield/, p.216,1995.

20. Hutchinson, D. J., Diederichs, M.S. Cablebolting in Underground Mines. Published by Bi Tede Publishers Ltd, Richmond, British Columbia, Canada, 1996.

21. Metropolis, N., Ulam S. The :onte Carlo method. J. Amer.statistical assoc.,44, № 247, pp.335-341, 1949.

22. Naylor, Thomas H., Computer simulation experiments with models of economic systems. New York, 1971.

23. Todorova, M., P. Stoeva. Estimation de mecanisme de deformation des pentes dans un milieu de polycouches et changement des materiaux du terrie. Rapport scientifique de Mariza Est, (bul), 205 p., 1970.24. Zienkiewicz, O. C. The finite element method in engineering science. McGraw-Hill, 521pp., 1971


Каталог: docs -> N Juri
N Juri -> Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница