Георгиев Г. Х., Н. БакерджиеваДата19.05.2017
Размер230.55 Kb.
Списък на научните публикации

на ст. н. с. II ст д-р Георги Иванов Георгиев ИФР” Акад. М. Попов” БАН София за периода на научно-изследователската дейност1977

1.Георгиев Г.Х. , Н.Бакерджиева, Г.И.Георгиев /1977/ Активность пероксидазьi у растений занимающие разное филогенетическое положение . Сп. Физиология растений АН СССР, Москва, т.24, №1, 97-102.

1980

2.Ткачук Е. С. , Г. И. Георгиев, /1980/, Об изменениях водообмена хлоропластов листьев растений при действии факторов среди В сб. Физиология на растенията, Докл. Мат. Нац конф., т.5, София, 256- 259.1981

3.Георгиев Г.И., /1981/, О диэлелектирческой проницаемости листьев растений кукурузи при разних уровнях минерального питания. В сб. Докл 5 конф. Аспирантов, СССР, т.2, Москва, 549-555.

1982

4.Георгиев Г.И. /1982/ Особености водообмена и физиологогических процессов кукурузи при разних уровнях минерального питания и водообеспечености - автореф. дисер. Киев, ИФР АН Украйна, 25

1984

5.Лебедев С, Г. Георгиев, /1984/, Влияние уровня минералного итания и водообеспечености на водообмен D20 и поступление 15N в растений кукурузи. В сб. Регуляции водного обмена растений, мат. 7 всесоюз. Симпозиума, Киев, 129- 131

6.Georgiev G.I. /1984/ Changes in the gas-exchange and the photosynthetic productivity of maize plants on different levels of mineral and water supply. In: Mineral nutrition of plants, II Inter Symp. Varna, v.3, 83-86

7.Georgiev G.I. /1984/ Studying of water mobility in maize leaves depending on the environmental factors using the NMR spin echo method In: Plant metabolism regulation, II Inter. Youth symp. Varna, 273- 276.

1985

8. Георгиев Г.И. , М.Моллов Х.Пеев, П.Вълчев /1985/, Изследване влиянието на някои ФАВ върху водния режим и продуктивността на картофите В сб. Физиология на растенията, Нац конф. Т.7, София, 191- 194

9. Георгиев Г.И. , М.Моллов, Х.Пеев, /1985/, Особености на водния режим на фасулеви растения третирани с метило естер на итаконова киселина /МЕИК/ в зависимост от условията на минерално хранене и водния режим В сб. Физ на растенията, т.7, София, 195- 199.

10. Моллов,М. ,Х.Пеев,Вен.Георгиева,Г.Георгиев. /1985 / Сравнителна оценка на някои показатели на сухоустойчивостта при перспективни сортове картофи. В сб.: Физиология на растенията,т.7, 1985, София, 577-580.1987

11. Georgiev, G.I., C.A.Atkins & J.S.Pate. /1987/ The effect of salt stress оп growth, nitrogen fixation and root respiration of cowpea plants. In: Proceed. Of the 27 Gen. Meeting of the Soc. of Aust­ral. Plant Physiol. Austral. J. Botany, suppl., 114-115.

12. Georgiev, G. I.,E. Alexandrova, K. Kalmuckov,Ts. Tsanov. /1987/ Regulation of nitrogen fixation and nitrogen metabolism of black locust. In: III Inter Symp on Selfregulation of Plant Metabolism, Varna, v.6, 170- 18013. Кушниренко, Д., Х. Пеев, Г. Печерская, Г. Курчатова, И. Деков, Г.Георгиев, М. Моллов./ 1987/ Оценка засухоустойчивости сельхоз культур спо­собом измерения електрического сопротивления ткани листьев. - сп. Известия АН Молдова, сер.биология, No 1, 16-19.

1988

14. Георгиев, Г . И. , К . Aткинс, /1988/ Влияние на солевия стрес върху нитрогеназната активност и метаболизма на свободните аминокиселини, амиди и уреиди при вигна. В кн.: Докл от 4 нац.конгрес по биохимия и биофизика, Варна, 1987, 67-8.

15. Georgiev,G.I. C. A. Atkins & J. S. Pate. /1988/ Ion relations in cowpea plants under conditions of salt stress. In.: Mineral nut­rition of plants. Proceed. of the 3d Inter. symp., Varna, v.6, 223-227.

16. Georgiev, G.I., C. A. Atkins, J. S. Pate /1988/ N2-fixation, root and nodule respiration and ammonia assimilation of the nodulated cow­реа plants under conditions of salt stress. In.: Mineral nutriti­оп of plants. Proceed. of the 3d Inter. symp., Varna, v.6, 229-­234.1989

17. Georgiev G.I., V. Mank and V. Ternovaya, /1989/, Water state in maize plants undergoing drought stress determination by NMR spectroscopic method In: Electromagnetic fields and biomembranes, Proc. Of the II Inter. Symp., Pleven, 99-100

18 .Georgiev G.I., J. Judin, /1989/, State of water in maize leaves undergoing drought stress determination by NMR spectroscopy technique. In: Electromagnetic fields and biomembranes, II Inter. Symp., Pleven, 162.

19.Дончева С., Г.Георгиев, Д.Величков и Х.Пеев, /1989/, Ултраструктурни и функционални промени в листа от картофи, подложени на засушаване и обработени с антитранспиранти. В сб.: Физ на растенията, т.8, София, 174 - 178

20. Вълчев Д., Г.Георгиев /1989/, Изследване влиянието на препарата СКБ 1450 върху водообмена и продуктивността на пролетния ечемик. В сб.: Физ. На растенията, т.8, София, 190- 194.

1990

21.Георгиев,Г.И., Е. Ценова, Р. Вънкова, М. Дилова. /1990/ Влияние на тидиазурон, жасмонова киселина и физикокцин върху азотфиксацията върху СО2 асимилацията при соеви растения. Депонент в ЦНТБ - ЦИНТИ под N 3949/1990, София, 1-19.

22. Георгиев, Г. И. , К . Аткинс, Д. Пейт. /1990/ Азотен метаболизъм в pacтeния вигна при солеви срес с помощта на стабилен изотоп на азота 15N. В сб.: Физиология на растенията, т.8, 198-201.

23. Георгиев Г.И. Аткинс К, Пейт Дж. /1990/ Интензивност на фото­синтезата и водообмена при вигна под влияние на солеви стрес. В сб.: Физиология на растенията, т.8, 194-198.

24. Георгиев Г.Ив. /1990/ Дифузионно съпротивление на кислорода в грудките на бобови растения - лимитиращ фактор на биологичната азотфиксация при нормални и стресови условия. В сб.: Физиология на растенията, т.8, София, 60-66.

25. Георгиев,Г.И., Д. Казачка, И. Москова /1990/ Влияние на водния стрес върху нитрогеназаната aктивност, водния режим и ултраструк­турата на грудки от соя при различно азотно хранене. Депонирано в ЦНТБ - ЦИНТИ под N 3950/ 1990, 1-15

26. Георгиев,Г.И., Д.Вълчев./1990/- Сравнително проучване на физиологични мeтоди за оценка на водообмена на млади ечемичени расте­ния като мярка за тяхната сухоустойчивост. - В сб.: Селекция и аг­pотехника на основните селскостопански култури в Югоизточна Бъл­гария, Докл. от Юбилейна конф. с межд.участие, 236-245.

1991

27. Вълчев, Др., Г.Ив.Георгиев. /1991/- Влияние на препрата СКБ 1450 върху формирането на добива при двуреден и многореден ечемик, Сп. Физиология на растенията, изд.БАН, XVII, кн.4, 33-41.

28. Georgiev,G.I., E. Karanov, V. Alexieva, I. Moskova. /1991/ Effect of some mоnо- and disubstituted esters of sucinic acid оn the water relations of maize and barley seedlings. In.: Plant metabo­lism regulation. Proceed. of 5th Inter. symp., Varna,v.6, 17-22.

28. Georgiev,G.I .D.Vilchev /1991/ Protective action of coating with some plastic film antitraspirants оn water relations and grain yield quantity and quality of bагley under conditions of dry hot wind. In.: Рlant metabolism regulation. Рroceed. of 5th Inter. symp., Varna, v.6, 363-367.

29.Georgiev,G.I., V.Alexieva, E.Karanov, I.Moskova. /1991/ Effect of some polyamines оп the free proline content and water relat­ions of maize seedlings under conditions of salt stress. In.: Plant metabolism regulation. Proceed. of 5th Inter.symp., Varna, v.6, 351-354.

30. Todorov, D., G.I.Georgiev. /1991/ Effect of MEAdA оп water ех­change and gas - exchange activities of maize leaves - Iп.: Plant metabolism regulation. Proceed. of 5th Inter.symp.,Varna, v­.6,22-25.

31.Vilchev,Dr.,G.I.Georgiev. /1991/ Cultivar reaction of barley seedlings to water stress as а breeding test for drought resis­tance - In: Вiochemichal genetics of plants' 91 - Рroceed. of Inter. Symp. Sofia, 36-37.

32. Георгиев Г., Д.Вълчев /1991/, Влияние на препарата СКБ 1450 върху водния режим и формиране на листната повърхност при някои сортове ечемик В сп. Физиология на растенията, изд. БАН, XVII, кн.3, 24-321992

33. Georgiev,G.I. ,K. Kalmuckov, E. Alexandrova, L. Tyankova, Ts.Tsanov. /1992/ Effect of different levels of N nutrition оп growth, nodulation and N2-fixation of false acacia (Robinia pseudoacacia L.) intercropped with poplar (Populus euroameriacana, Dode, Guin­ier'). In : Proceed. of the 3d Inter. Symp. оn the Root Ecology and its Practical Application, Vienna, Austria, (ed Kutschera L.), 554-556.

34. Георгиев, Г.И., Д.Величкоs./1992/ Влияние на антитранспиранти­те "Вейпър гард" и "Хлоротекс" върху газообмена на листата, водо­потреблението и продуктивността на картофите при различна влагообезпеченост. - Сп. Физиология на растенията, Изд.БАН, ХVIII, N4, 59-68.

35. Georgiev G.I., K.Kalmuckov, E.Alexandrova T.Tsanov /1992/ Studying of nitrogen fixing activities of black locust (R. pseudoacacia L.)by the means of nitrogen nutrition and in­tercropping with poplar plants(Р. euroamericana Dode). In: Рroceed. of 3d Inter. Symp. of Selregulation of Plant Metabolism, Varna, , 160- 170.1993

36. Гeopгиeв, Г. И., Е. Александрова, К. Калмуков, Ц. Цанов. /1993/ ­Влияние на различните нива на азотно хранене върху симбиотрофните азотфиксиращи взаимоотношения между бактерията Rhizobium sp. и бялата акация /R.pseudoacacia L./ и тяхната зависимост от нивото на нитратната редукция и активността на фотосинтетичния апарат на растенията. Сп. Физиология на растенията, Изд.на БАН, ХХХ, , кн.1-4, 25-37.

37. Georgiev,G.I, C.A.Atkins. /1993/ Effect of salinity оn N2 - fixation, nitrogen metabolism and export and diffusive condu­ctance of cowpea root nodules. Symbiosis, 15, 239 -255.

38. Вълчева Д., Г.Ив.Георгиев /1993/ Формоообразователни процеси в зърното на осилести и беззосилести форми зимен пивоварен ечемик ­Докл. от 3 Нац. младежка научна конф. по зърното, ССА, Костин5род, ,12-13.

39. Александрова Е., К.Калмуков, Г.ГeopгиeB, Ц.Цанов. /1993/ Азотeн баланс и продуктивност на топола, отглеждана съвместно с азотфиксиращи видове бяла акация /R. pseudoacacia L./, черна елша/ Alnus glutinosa L./ и ракитник /Н. rhamnoides/ в зависимост от почвения тип. Сп. Наука за гората, Изд.на БАН, кн.4, 16-26.

1994

40. Александрова, Е., Г. Георгиев, К. Калмуков, Ц. Цанов. /1994/ Азотфиксация при бяла акация, черна елша и paкитник в зависимост от почвения тип. Сп. Наука за гората. Изд. на БАН, кн.1, 24-36.

41. Александрова, Е., Г. Гeopгиeв , К . Калмуков , Ц. Цанов. /1994/ Физиологични особености на азотния обмен, фотосинтезата и натрупване на биомаса при топола, отглеждана съвместно с някои азотфиксиращи видове при различна почвена влажност. Докл. от Юбилейна сесия в чест на акад.Б.Стефанов, Изд. ВЛТИ, 195-202

42. Гeopгиeв, Г. И., К. Калмуков, Е. Александрова, Ц. Цанов. /1994/ Влияние на водния стрес върху ефективността на използване на водата и азота при съвместно отглеждане на бяла акация и топола при различни условия на минерално хранене. Докл. от Юбилейна сесия в чест на акад.Б.Стефанов, Изд. ВЛТИ, 190-194

43. Georgiev, G.I., B. Atanasov, D. Tschanova. - /1994/ Physiological and genetic aspects of соррег tolerance and accumulation of two kinds of rhizobium-legume symbiosis. Докл. от 10 6алкански и биохимични и биофизични дни, Варна, , 145-6.

44. Вълчевa,Др.,Вълчев Д. ,Г.Георгиев /1994/ Проучване влняннето на отстраняването на осилите и средните класчета при ечемика върху биохимичния състав н продуктивността на двуредния и многоредния ечемнк. Сп. Физиология на растенията, Изд.на БАН, ХХ, , кн.l­2, 1-4, 72-801996

45. Georgiev G.I., Zl.Alexieva, K.Kalmuckov, E.Alexandrova, B.Atanasov, /1996/ Physiological and microbiological studies on the effect of nitrogen fixing black locust plants upon the growth, nutrient and water use efficiency of intercropped poplar plants grown with different nutrients and water supplies – In: Resource managеment in Agriculture, eds R. Dogra, R. Behl, A. Khurana, CCS and MMD Haryana Agricul.Uni., Hissar, MMB Publ., New Delhi, India, 15-31.

46. Георгиев Г.И., /1996/ Промени в количеството, фракционния състав на белтъка и минералните вещества в зърното на царевица при оптимизация на минералното хранене и водоснабдяване. - Научни трудове на ССА, Костинброд, И-т по зърнени храни и фуражна промишленост ИЗХФП, св.3, N1, 3-5.

47. Вълчева, Д. Г.Георгиев /1996/ Промени в съдържанието на фотосинтетични пигменти и площта на флаговия лист през репродуктивния период на осилести и безосилести форми зимен ечемик - Научни трудове на ССА, Костинброд, ИЗХФП, св.3, N1, , 11-13.

48. Вълчев Др., Г.Георгиев - /1996/ Влияние на растежния регулатор с цитокинино подобно действие тидиазурон /ДРОПП/ върху количеството и структурата на добива от ечемик при полски условия - Научни трудове на ССА, Костинброд , ИЗХФП, св.3, N1, , 16-19.

49. Вълчева, Д., Г.Георгиев, /1996/ Промени в количеството и качеството на зърното по време на наливането и узряването му при осилести и безосилести форми зимен ечемик. - Научни трудове на ССА, ИЕ, Карнобат, св.7, 81-84.

50. Георгиев Г.И., Д.Вълчев /1996/ Особености на донорно-акцепторните отношения и водообмена при формиране на добива на многоредния ечемик при засушаване - Научни трудове на ССА, И-т по Ечемика, Карнобат, т.7, 85-89.

51. Георгиев Г.И., Р.Вънкова /1996/ Влияние на минералното хранене върху натрупване на свободен пролин и регулацията на водообмена на ечемика, подложен на осмотичен стрес - Научни трудове на ССА, ИЕ Карнобат, т.7, 94-98.

52. Георгиев Г.И., К.Калмуков /1996/ Натрупване на някои тежки метали в дървовидни и храстовидни видове в райони на индустриално замърсяване и възможности за екологично очистване на почвите чрез залесителни операции - Доклади от 5-ти Межд.Симпозиум "Екология '96" , Бургас, 56-59.

53. Georgiev GI., B.Atanasov, K.Kalmuckov, E.Alexandrova, A.Uzunova /1996/ Assimilates and nutrients partitioning and efficiency of nitrogen fixation of black locust plants /Robinia pseudoacacia L/ grown on the excess of Cu in soil - Bulg. J. of Plant Physiology, , XXII, /3-4/, 40 -55.

54. Georgiev G.I., B.Atanasov /1996/ Exocellular polysacharides of Rhizobium spp. as a factor in ion interactions and cell growth under Cu stress - Comp.rend. l'Acad. Bulg. des Sci., 49, 11-12, 81-84

1997

55. Георгиев Г.И., /1997/ Влияние на обезпечеността с вода и азот върху активността на фотосинтетичния апарат и формиране на добива от царевица - Научни трудове на ССА, ИЗХФП Костинброд, т.4, N1, 4-7

56. Georgiev G.I., K.Kalmuckov, B.Atanasov, /1997/ Effect of increased P nutrition on water relations, photosynthesis and N2 fixation of nodulated black locust plants /Robinia pseudoacacia L./ subjected to drought stress - Comp.rend. l’Acad Bulg. des Sci., 50, 5, 87-90

57. Georgiev G.I., B.Atanasov, K. Kalmuckov, E.Alexandrova - /1997/ Effect of Cu concentrations on N2 fixation and Cu accumulation in black locust plants and its symbiotic Rhizobium sp. - Comp. rend. l'Acad. Bulg. des Sci., 50, 3, 67-701998

58. Georgiev G.I., B.Atanasov, K.Kalmuckov, E.Alexandrova /1998/ Physiological adaptation to stress of nodulation and nitrogen fixation of Rhizobium sp. -black locust /Robinia pseudoacacia l/ symbiosis In: GS Dhaliwal, NS Randhawa, Ramesh Arora and AK Dhawan /eds/ Ecological Agriculture and Sustainable Development, Vol.1 Indian Ecolog. Soc. And Centre for research in Rural and Industrial Development, Chandigaгh, India, 570-581.

59. Георгиев Г.И. /1998/ Физиологични особености на действието на филмообразуващия антитранспирант СКБ 1337 върху газообмена, водния режим и продуктивността на някои селскостопански култури с С3 и С4 тип фотосинтеза. Научни трудове на ССА, ИЗХФП Костинброд, т.5, N1, 28-32.

60. Georgiev, G.I, B.Atanasov /1998/ Involvement of Ca and Mg ions in symbiotic N2 fixing black locust plants grown on soil with low pH - Comp. rend. l'Acad. Bulg des Sci, 51, 7-8 , 71-74

61. Kolev K., G.I.Georgiev, /1998/ Effect of Dropp /thidiazuron/ upon leaf photosynthesis and N2 fixing efficiencies of nodulated soybean plants / Glycine max L. Merr./ , In: Proceed. Of the 8th Congess of African assoc. for biol. N2 fixation in Africa: Linking process to progress/ ed. F. Dakora/Cape Town, S.Africa, 108-109.
1999

62. Georgiev G.I., G.Radeva, Bl.Atanasov /1999/ Effect of toxic Cu concentration on the growth, symbiotic N2 fixation and ion exchange of wild strain and plasmid cured derivatives of Rhizobium sp. effectively nodulating black locust /Robinia pseudoacacia L./ In: Bacterial- Metal/Radionuclide Interaction: Basic research and Bioremediation, /Sonja Selenska-Pobel, Heino Nitsche, eds/, Forschungszentrum Rossendorf, Germany, 74-77

63. Г.Ив.Георгиев, Вен. Георгиева, П.Андонова, Ив.Деков, Хр.Пеев, Л.Градинарски М.Моллов, Л.Тянкова и Т.Къдрев /1999/ Постижения и перспективи в изследванията по воден режим на растенията след 25 години секция Мин. Хранене и воден режим на растенията към ИФР БАН В сб. Научна конф.: Постижения и перспективи в изсл. по физиол. на мин. хранене и водния режим, т.1, 16-24

64. Калмуков К., Г. Ив. Георгиев, Е. Александрова, Т. Ковачева Б. Атанасов /1999/ Влияние на площта на хранене върху растежа, азотния обмен и ефективността на азотфиксацията при съвместно отглеждане на бяла акация и топола, В сб. От Научна конф.: Постижения и перспективи в изсл. по физиол. на мин. хранене и водния режим, т.1, 116 -1212000

65. Zehirov, G., G. Georgiev /2000/ Effect of boron deficiency on the contents of lignin, soluble phenols, sugars and water related to nodulaiton and N2 fixation of soybean plants., Comp. Rend de l’Acad.bulg. Des Sci., 53, 10, 55-582001

66. Zehirov, G., G. Georgiev /2001/ Alteration in cell permeability, apoplastic and tissue compartatation of solutes in the root and nodules of boron deficient N2 fixing soybean plants., Comp. Rend de l’Acad.bulg. Des Sci., 54, 1, 71-74

67. Zehirov, G., G. Georgiev /2001/ Effect of transient short-term boron deprivation on N2-fixation of soybean plants., Bulg. J. Plant Physiol., 27, No1-2, 3-15

2002

68. Zehirov, G., G. Georgiev /2002/-Growth, chemotaxis and nodulation to host roots of Bradyrhizobium japonicum 639 in response to the effect of root exudates released from boron deficient soybean plants., Comp. Rend de l’Acad.bulg. Des Sci., 55, 4, 87-92

69. Zehirov, G., G. Georgiev, /2002/. Host-specificity of attachment of Bradyrhizobium japonicum 639 cells to the roots of boron deficient soybean (Glycine Max L. Merr.) plants related to root cell wall structure. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 55, 5, 65-68

70. Zehirov, G., G. Georgiev /2002/ - Effect of boron nutrition restoration after experiencing the short-term period of boron deficiency stress on the rate of nodulation, acetylene reduction and ureide content of N2-fixing soybean plants., In: Achievements and challenges of research of plant mineral nutrition and water relations in Bulgaria., eds. Zl. Stoyanova, G. Ignatov, L.Gradinarsky, I.Stancheva, Sofia,vol. 2, 102-104

71. Kочева, К., Г. Георгиев, /2002/, Промени в клетъчната мембранна стабилност, относителното водно съдържание и свободния пролин в листа от два сорта ечемик при осмотичен стрес с ПЕГ 6000, Научна конференция с международно участие, “Стара Загора 2002”, 6-7 юни 2002г. 123-125

2003

72. Kocheva, G. , G. Georgiev /2003/ Evaluation of the reaction of two contrasting barley (Hordeum vulgare, L.) cultivars in response to osmotic stress with PEG 6000, Bulg. J. Plant Physiol., Special issue, 290-294.

73. Zehirov,G., G. Georgiev /2003/. Changes in -glucosidase activity related to the phenolic content in apoplast of boron deficient soybean roots during infection with Bradyrhizobium japonicum. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 56, 8, 55-60

74. Zehirov, G., G. Georgiev /2003/. Effect of boron starvation on the apoplastic and total solute concentrations influencing nodule growth and acetylene reduction rate. Bulg. J. Pl. Physiol., Special issue, 367-373.

75. Tsvetkova,G. , G. Georgiev /2003/ Growth, nodulation and di-nitrogen fixation related to the changes of phosphate fractions of nodules and leaves of phosphorus starved soybean /Glycine max L. Merr./ plants, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 56, 9, 47-52

76. Tsvetkova, G., G. Georgiev /2003/ Effect of phosphorus nutrition on the nodulation, nitrogen fixation and nutrient - use efficiency of Bradyrhizobium japonicum-soybean (Glycine max L. Merr) symbiosis, Bulg. J. Plant Physiol., special Issue, 331-335

77. Kocheva, K., G. Georgiev, V. Goltsev, P. Lambrev, /2003/, Evaluation of chlorophyll fluorescence and membrane injury in the leaves of barley cultivars under osmotic stress. Bioelectrochemistry, 2004, 63, 121-124

2004

78. Atanasova L. ,Pissarska M. G.Popov, G.I.Georgiev /2004/, Growth and endogenous cytokinins of juniper shoots as affected by high metal concentrations. Biol. Plantarum, 48(1), 157-159

79. Вълчев Др., Д. Вълчева, Г. Георгиев /2004/ Наследяване и изменчивост на признака екзоосмоза на електролити при сухоустойчиви форми на пивоварен ечемик В сб. Изследване на полските култури , ИПС Ген.Тошево, т.1, №2, 124-129

80. Tsvetkova G., G. I. Georgiev /2004/ Structure- activity relationship of plant flavonoids quercetin, naringenin and apigenin related to their nodulation gene inducing activities in Rhizobium leguminosarum bv. Vicae cells, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci, 57, 11, 83-88

81. Kocheva K., G. Iv. Georgiev, /2004/ Relationship between water deficit and free proline accumulation in two barley cultivars under osmotic stress as affected by mineral nutrition. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci.,57, 7, 77- 80

82. Stancheva, I., M. Geneva, G. Georgiev /2004/. Effects of mineral nutrient concentration on the biomass accumulation and nitrate assimilation of milk thistle (Sylibum marianum L). Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 57, 7, 81-84

83. Георгиев Г.Ив., 2004, Екологична физиология на растенията, учебник за еколози, Изд. ЦДО при НБУ София, 135.

2005

84. Kocheva K. G. I. Georgiev , /2005/, Assessment of solute accumulation in the leaves of barley seedlings under dehydration and rehydration , Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 58, 4, 421-426.

85. Kocheva K. G. I. Georgiev /2005/, A conductometric study of ion leakage from plant tissues, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci, 58,7, 807-814.

86. Kocheva K., G.I. Georgiev, V. Kochev. /2005/ A diffusion approach to the electrolyte leakage from plant tissues. Physiol. Plantarum, 125, 1-9

87. Zehirov G., G.I.Georgiev/ 2005/ Effects of boron starvation on lignin content and mineral composition of N2 fixing soybean plants, Balkan Sci. Conf. of Biology , Plovdiv, 360-365

88. Zehirov G., I. Stancheva, M. Geneva., G. Georgiev . /2005/ Comparison of the effects of different site of supply/ root and foliar/ of phosphate and nitrate on the growth and nitrate assimilation enzyme activities in milk thistle (Silybum marianum) plants, Ecology and Future, vol. 4, N1, 10-13.

89. Hristozkova, M., I. Stancheva, M. Geneva, G. Georgiev, 19-21 May 2005. Effect of different foliar fertilizer concentrations on pea plants nodulation at reduced Mo supply, Balkan Scientific Conference of Biology in Plovdiv Proceedings 365-372.

90. Stancheva. I., M. Geneva, G. Zehirov, G. Georgiev, 19-21 May 2005. Effects of foliar fertilizer concentration on the biomass accumulation and nitrate assimilation rate of milk thistle (Silybum marianum l), Balkan Scientific Conference of Biology in Plovdiv Proceedings 355-359.

91. Kocheva K., M. Busheva, G. I. Georgiev, P. Lambrev, V. Goltsev, /2005/ Influence of short-term osmotic stress on the photosynthetic activity of barley seedlings, Biol. Plantarum, 49, 1, 145-148.

2006

92. Вълчева.Д., Н.Мерсинков, Др.Вълчев, Г. Георгиев , Т.Кръстева, Т.Попова, /2006/ Биологични и стопански качества на интродуцирани сортове зимен пивоварен ечемик , Растениевъдни науки, 43, 234-239.

93. Кочева К. , Г. Ив. Георгиев , /2006/ Воден статус и свободен пролин в растенията, Списание на БАН, 1, 31-3

94. Кочева К., Г. Ив. Георгиев /2006/ Кинетика на електролитно изтичане от растителни тъкани –дифузионен подход, Списание на БАН, 4, 46-53

95. Geneva, M., G. Zehirov, E. Djonova, N. Kaloyanova, G. Georgiev, I. Stancheva 2006. The effect of inoculation of pea plants with mycorrhizal fungi and Rhizobium on N and P assimilation. Plant, Soil and Environment, 52 (10), 435-440.

96. Zehirov, G., G.I.Georgiev /2006/. Relationships between cell membrane stability, exudate content and infectivity of Bradyrhizobium japonicum strain 639 to boron starved soybean plants. Acta Physiol. Plant, vol. 28, N2, 171-179.

97. Георгиев Г. Ив., Л. Попова /2006/ Физиологични аспекти на сухоустойчивостта на растенията. Почвознание, агрохмия и екология, XXXX, №4, 16-21. обзор98. Вълчева Д., Д.Вълчев, Г.Ив.Георгиев /2006/ Наследяване признака съдържание на вода в листата при хибриди зимен пивоварен ечемик. Fields Crop Studies, vol. III, N4, 527-532

99. Stancheva I., M. Geneva, G. Zehirov, G. Tsvetkova, M. Hristoskova, G. I. Georgiev /2006/ Effect of combined inoculation of pea plants with VAM fungi and rhizobium on nodule formation and nitrogen fixing activity. GAPP (General and Applied Plant Physiology), special issue, 67-72

100. Tsvetkova G., T. Teofilova, G. I. Georgiev /2006/ Role of flavonoids on nodulation and nitrogen fixation of pea plants /Pisum sativum L./, GAPP, special issue, 61-66

101. Hristoskova M., I.Stancheva, M.Geneva, G.I.Georgiev /2006/ Response of inoculated pea plants /Pisum sativum L./ to root and foliar fertilizer application with reduced Mo concentration. GAPP, special issue, 73-80

2007

102. Hristozkova, M., M. Geneva, I. Stancheva, G.Georgiev. 2007. Response of inoculated foliar fed pea plants (Pisum sativum L.) to reduced Mo supply". Acta Biologica Hungarica 58 (1), 87-92.

103. Hristozkova, M., M. Geneva, I. Stancheva, G.Georgiev. 2007. Nitrogen assimilatory enzymes and amino acid content in inoculated foliar fertilized pea plants grown at reduced molybdenum concentration. Journal of Plant Nutrition, 30, 1409-1419.

104. Станчева, И., М. Генева, М. Христозкова, Г. Цветкова, Г. Зехиров, Г. Георгиев. Физиологическая роль некоторых минеральных элементов в образования клубеньков и фиксации атмосферного азота у бобовых растений. Известия ТСХА, Москва, 2007, вип.2, 99-103

105. Kocheva K., G. I. Georgiev. 2007. Contribution of mineral nutrition to the response of barley seedlings to PEG –induced mild water stress. J. Plant Nutr. Soil Sci. 170, 392-397

106. Tsvetkova G., G.I.Georgiev /2007/ Changes in phosphate fractions extracted from different organs of phosphorus starved nitrogen fixing pea plants. J. Plant Nutrition, v.30, N 12, 2129-2140.

107. Кочева К. Г.Ив. Георгиев 2007. Използване на ПЕГ-тест за физиологична оценка на сухоустойчивостта на ечемика, Изследване на полските култури, том 4, №1, 43-48.


2008
107. Geneva, M., G. Zehirov, I. Stancheva, L., G. Georgiev. 2008. Effect of soil fertilizer, foliar fertilizer, and growth regulator application on milk thistle (Silybum marianum L.) development, seed yield, and silymarin content, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39, 17-24

108. Kocheva K., G.I.Georgiev. 2008. Changes in foliar proline concentration of osmotically stressed barley. Zeishrift fur Naturforshung. Series C Biol. Sciences, 63, 101-104.

109. Stancheva I., Abd el Ghany Youssef, Geneva M., Iliev L., G. I. Georgiev. 2008

Regulation of milk thistle (Silybum marianum L. growth, seed yield and silymarin content by fertilization and thidiazuron application, The European Journal of Plant Sciences and Biotechnolgy,2, 1, 94-98

110. Кочева К. Г.Ив. Георгиев 2007. Използване на ПЕГ-тест за физиологична оценка на сухоустойчивостта на ечемика, Изследване на полските култури, том 4, №1, 43-48.

111. Kocheva, K.V., T.Kartseva, S.Landjieva, G.I.Georgiev. 2009. Physiological response of wheat seedlings to mild and severe osmotic stress. Cereal Research Communications, 37,2, 199-208.

112. Geneva, M. , I.Stancheva, M. Sichanova, M.Boychinova, G.I.Georgiev, M. Dolezal. 2009. Improvement of milk thistle /Silybum marianum L./ seed yield and quality with foliar fertilization and growth effector MD 148/II. GAPP, Special issue, 309-318.

113. Stancheva, I., M. Geneva, E.Djonova, M. Sichanova, M.Boychinova, G.I.Georgiev. 2009. Response of alfalfa/ Medicago sativa L./ to the dual inoculation with mycorhrizal fungi and nitrogen fixing bacteria. GAPP, Special issue, 319-326.

2010

114.Stancheva, I., M.Geneva, G.Georgiev, M.Tododrova, L.Evstatieva. 2010. Essential oil variation of Salvia officinalis leaves during vegetation after treatment with foliar fertilizer and thidiazuron , Comminucation of Soil Sci. and Plant Analysis, 41: 3, 244-249.115. Stancheva, I., G. Georgiev, M. Ganeva, A. Ivanova, M. Dolezal, L. Tumova.2010.

Influence of foliar fertilization and a growth regulator on Milk Thistle (Silybum marianum, Gaertn.) seed yield and quality, J. of Plant Nutrition, 33, 818-830.

116. Georgiev, G.I., G. Tsvetkova. 2010. Changes in Plant Phosphate Fractions, Growth rate, Nodulation and N2 fixation of P-starved Soybean Plants. J. Plant Nutrition, 34, in press.

117. Kalmuckov, K., E.Alexandrova, G.I.Georgiev. 200. Copper accumulation capacity of tamarisk (Tamarix tetrandra L.) and white mulberry(Morus alba L.) depending on types of soil. GAPP. Special issue, vol XXXV, N3-4, 179-187.

118. Kocheva,K., Landjieva.S.,G.Georgiev. 2010. Cell membrane stability and level of oxidative stress in the leaves of wheat seedlings subjected to osmotic stress with PEG 6000. GAPP, special issue, vol XXXV, N3-4, 127-133.

119. Georgiev, G.I., An.Ivanova, P.Mechkarova, Al.Ivanova, L.Popova. 2010. Rate and forms of mineral nutrition can influence dry matter accumulation and saponin conetent of puncture vine/Tr. Terrestris L./ , Biotechnol. And Biotechnol Eq., special issue, 24, 49-52

Цитирания в научни трудове, дисертации и монографии от чуждестранни и български автори

Г. Георгиев – 1982, , Особености водообмена и физиологических процессов у кукурузи при разних уровнях минерального питания и водообеспечености. Канд. дисертация , ИФР АН УССР, Киев, 235

1. Шматько И.Г., Григорюк И.А., Манк В.В., Братунец А.Г. 1983, Докл 1-го всесоюз. Совещ. “Спектроскопия координационних соеднинениях “ Краснодарь, Кубан.гос университет, 13-15.

2. Ткачук Е.С. 1985. О водном режиме некоторих видов С3 и С4 типов растений. Докт. дисертация. ИФР АН УССР, Киев, 360 с.

3. Юзбеков А.К., Шматько, И.Г. 1992, Физиология и биохимия культурних растий , Изд. ИФР Киев АН УССР, 5, 12-22

4. Шматько И.Г. 1990, В: Почва-растение-атмосфера, Докл совещания с межд участием, Нитра, Чехословакия, 234-235.

5. Григорюк И.А., Шматько И.Г., Матяш А.И. 1986, В : Физиол. И биохим. Основи повишения продуктивности и устойчивости растений, Кишинев, Молд. ССР, 185-186.Георгиев Г.Х., Н.Бакерджиева, Г.Ив.Георгиев , 1977, Активность пероксидази у растений, занимоющих разное филогенетическое положение, Физиология растений, изд. АН СССР, Москва, 24, 1, 97-102

6. Калмуков К. Е. Александрова, 2001, В сб. : Нац конф с межд участие, ВЛТУ, София т.2, 343-349

7. Александрова, Е., К. Калмуков, М. Якимов, Ц. Цанов , 2001, В сб.: Постижения и перспективи на водиня режим и минералното хранене на растенията в България, т.2, 147-150.

8. Калмуков К., Е.Александрова, 1999, Постижения и перспективи на минералното хранене и водния режим в България, т.1, 121-12411.9. Kirso, V., L.Belykin, D.Stom, Acta Hydrochimica nand hydrobiologica, 2006, 9(4), 427-432
Georgiev G.I., Mank V.V. 1983, Studying of the influence of mineral nutrition upon the non-freezing water content in maize leaves and roots using NMR spectroscopy method – In: Mineral Nutrition of higher Plants, Proceed II inter. Symp. Varna, v.3, 277-279.

10. Григорюк И.А., Шматько И.Г., Матяш А.И. 1986, В : Физиол. И биохим. Основи повишения продуктивности и устойчивости растений, Кишинев, Молд. ССР, 185-186.Ткачук Е.С. , Г. Георгиев – 1980, О водном режиме хлоропластов некоторих С3 и С4 растений В:.Физиология на растенията, сб.докл нац.конф. т.5, София, 256 – 259.

11. Григорюк И.А. , Н.И. Петренко- 1982, В: Докл совещания “Изотоп. индикотори в земеделия и химизации сельского хозяйства” Москва, 35-37.Георгиев Г.И., Е.Ценова, Р.Вънкова, М.Дилова, 1990, Изучаване на влиянието на фузикокцина, тидиазурона, и жасмоновата киселина върху азотфиксацията и СО2 асимилацията на соеви растения, изв. ЦИНТИ, София, №3949, 19 с.

12. Вълчев Д. 1990 , В сб.: Селекция и агротехника на основните селскостопански култури в Югоизточна България, докл нац. Конф с межд участие, Карнобат, изд. ССА, 122-126.

13. Лилов Д., Е.Стойнова, Д.Москова, 1990, Физиология на растенията Изд ИФР БАН, XVI, 1, 83-90

Георгиев Г., М.Моллов, Х.Пеев, 1985, Особености на водния режим на фасулеви растения, третирани с МЕИК в зависимост от условията на минерално хранене и водообеспеченост, В: Физиология на растенията, 7, 195-199.

14.Tодоров Д. 1993, Канд. дисерт., ИФР БАН, 134

15. Georgieva Ven. , Ch.Peev, I.Dekov, Y.Pujeva, 1988, Min. Nutrition of plants, Proceed. 3d inter symp. Varna, 6, 53-56.

16. Petrova L., D.Todorov, E. Karanov, V. Alexieva, 1988, In: Mineral Nutrtion of Plants, Proceed. 3d Inter symp., 6, 219-223.Георгиев Г. М.Моллов, Х.Пеев, П.Вълчев, 1985, Изследване влиянието на някои ФАВ върху водния режим и продуктивността на картофите, В:Физиол. На растенията, Сб. Докл нац. Конф., т. 7, 190-194.

17. Petrova L., D.Todorov, E. Karanov, V. Alexieva, 1988, Mineral Nutrtion of Plants, Proceed. Of 3d inter symp., 6, 219-223.

18. Todorov, D. E.Karanov, D.Velichkov, 1993, Comp.rend. de l’acad., bulg. Des sci., 46, 1, 97-100.

19. Вълчев Д. 1994, И-т по ечемика, ССА, Карнобат, канд. Дис., 173

20. Вълчев Др. 1997, Научни трудове на ССА, т.4, св.1, 10-12

Георгиев Г. Д.Вълчев, 1996, Особености на донорно-акцепторните отношения и водообмена при формиране на добива на многоредния ечемик при засушаване, В сб доклади Селекция и семеноводство на югоизт.България, Институт по ечемика, Карнобат, 7, 85-89

21. Василев, А., З. Златев, М. Берова, В.Керин, Б.Янков, 1997, , В: сб. Юбилейна научна сесия, Наука и практика в Бългапия, Пловдив, 91-97Георгиев Г., Вълчев Д., 1991, Влияние на препарата СКБ 1450 върху водния режим и формиране на листната повърхност при някои сортове ечемик, Физиология на растенията , изд. ИФР БАН, 17, 3, 24-32

22. Вълчева Дар. 1999, Карнобат, канд. Дис., 173

23. Вълчева Дар. 1997. В: Научни трудове на ССА, докл от нац. Конф., Костинброд,4 , 1, 7-9.

Георгиев Г., С.Вълчев 1990, Сравнително проучване на физиол методи за оценка на водообмена на млади ечемичени растения като мярка за тяхната сухоустойчивост , В сб.научни трудове ССА, Селекция и агротехника на осн. Сел. Култури в Югоизточна Б-я, И-т по ечемика, Карнобат, 236-245.

24. Вълчева Дар. 1999, ССА, Карнобат, Дисер. “Доктор”, 173Georgiev G.I., Atanasov B., Kalmuckov K., Alexandrova E., A.Uzunova. 1996. Assimilates and nutrients partitioning and efficiency of nitrogen fixation of black locust /Robinia pseudoacacia L./ grown on the excess of Cu in soil. Bulg. J of Plant Physiology, XXII, /3-4/, 40-55.

25. Цветкова Г.Е. 2001, СУ –БФ, кат. физиология на растенията, дипл. работа,Георгиев Г., Калмуков К., 1996, Натрупване на някои тежки метали в дървесни и храстовидни видове в райони на индустриално замърсяване и възможности за екологично очистване на почвите чрез залесителни операции. В:Екология -96, мат.от межд. Симпозиум, ред Ив.генов, БУ проф. Асен Златаров, Бургас, 56-59.

26. Иванова Д.И. 2002.. СУ-ХФ кат.органична химия, дипломна работа, 44.Georgiev G.I., C. A. Atkins. 1993. Effects of salinity on N2 fixation, nitrogen metabolism and export and diffusive conductance of cowpea root nodules. Symbiosis, 15/3/, 239-255,

27. Lopez M., Tejera, NA., Lluch C. 2009. J.Plant Physiology, 166, 11, 1218-1222

28. Borucki W., M.Sujkowska 2008. Acta Physiol. Plantarum, 30/3/293-301

29. Lopez M., Herrera –Cervera J.A., Iribarue C., 2008. J. Of Plant Physiol., 165, 6, 641-650.

30. Tejera G., C. Iribarne, F.Palma, C.Lluch, 2007, Plant Physiol. Biochem, 45,8, 535-541.

31. Lopez, M., J. Herrera- Cervera, C.Lluch, Tejera N, 2006, Physiol plant., 128, 4, 701-709

32. Shameldin A., Nyalwidhe, J., D.Werner, 2006, Curr. Microbiol., 52, 5, 333-339.

33. Bolanos L., Martin, M., El-Hamdaoui, A., Rivilla, R., Bonilla I., 2006, Plant and Soil, 280, 1-2, 135-142

34. Zaman-Allah M., Sifi B., Issoufu M., El Auni M.N., 2005, Symbiosis, 40, 1, 17-22

35. Tejera N.A., campos, R., Sanjuan, J., Lluch, C. 2005, J Plant Nutrition, 28, 11, 1907-1921

36. Tejera N.A., campos, R., Sanjuan, J., Lluch, C. 2004,. J Plant Physiol., 161 (3): 329-338

37. Ben Khaled L, Gomez AM, Quarraqi, EM, Oihobi, A. 2003,. Agronomie, 23 (7): 553-560

38. Ben Khaled L, Gomez AM, Quarraqi, EM, Oihobi, A. 2003, Agronomie, 23 (7): 571-580

39. Anthraper A, DuBois JD. 2003. Am. J. BOT 90 (5): 683-692

40. Abdel-Wahab AM, Shabeb MSA, Younis M. 2002, J Arid. Environ. 51 (4): 587-602

41. Zahran HH 1999,. MICROBIOL. MOL. BIOL. Review 63 (4): 968-978

42. Soussi M, Ocana A, Lluch C 1998, J EXP BOT 49 (325): 1329-1337

43. Swarai K., Bishoni N.R. 1999, Indian J. of Exp. Biol., 37,9, 834-848

42. Hartwig U.A., 1999, Perspectives of Ecol. And Ecol System., 1, 92-120

44.Fernandez Pascual, M., deLorenzo, C, deFilipe, M.R.. 1996. J.Exp.Bot.,47,304, 1709-1716

Georgiev, G. I., 1998, Effect of intercropping of poplar (Populus euroamer. , Dode) with nitrogen fixing black locust plants (R. pseudoacacia.L.) supplied with different quantity of soil nitrogen In: Proceed of 8th Congress of the African Assoc. for BNF “Biological Nitrogen Fixation in Africa: linking process to progress” (ed. F.D.Dakora) , Cape Town, S.Africa, 108-109.

45. Kolev K. Arnaudov C. Krumova A. 2003,) Oxidation Commun., 26(1), 149- 157,Георгиев Г И. 2004, Екологична физиология на растенията, НБУ, София,145.

46. Кочева К. 2005. Дисертация за “доктор” ИФР БАН, 123.

Лебедев С., Г. Георгиев, 1984, Влияние уровня минерального питания и водообеспечености на водообмен D20 и поступление 15N в растений кукурузил. В: Регуляции водного обмена растений, Докл 7 всесоюз.симп.р Киев, Наукова думка, 129-131.

47. Кочева К. 2005. Дисертация “доктор”ИФР БАН, 123.

Ткачук Е., Г.Георгиев, 1980, Об изменениях водообмена хлоропластов листьев растений при действий факторов среди, Физиология на растенията, т.5, докл на.конф. 256-260.

48. Кочева К. 2005. Дисертация “Доктор” ИФР БАН, 123.

Tsvetkova, G. G.I.Georgiev, 2003, Effect of P nutrition on the nodulation nitrogen fixation and nutrient use efficiency of Br. japonicum – soybean symbiosis ,Bulg. J. Plant Physiology, special issue, 331-335.

49. Arun Sharma, Neha Singh, J.Kang, 2004, Bulg. J. Plant Physiology, 1-2, 71-7950. Arun Dev Sharma, Raj. Kaur. 2007. Emir. J. Food Agricul., 19,1, 31-38.

51. Kouas, S., N.Labidi, A.Debez, C.Abdelly. 2005, Agronomy for sustainable development, 25, 389-393

52. Abbasi, MK. 2008, Plant Production Sci, 23,1,34

53. Mannier, N. et al., 2009., J of Environ. Quality, 38, 685-692.

54. Islam, M.Safran A., 2009, Agrociencia, 43, 815-826

55. Sharma,AD, N Singh, JK Kang - Gen Appl Plant Physiol, 2005 –

  1. Afzal,A., A Bano, M Fatima - Agronomy for Sustainable Develop. 2010

Zehirov, G., G. Georgiev /2003/. Effect of boron starvation on the apoplastic and total solute concentrations influencing nodule growth and acetylene reduction rate. Bulg. J. Pl. Physiol., Special issue, 367-373.

  1. Willie Abasoloa,b, Michaela Edera, Kazuchika Yamauchia,c, Nicolai Obeld, Antje Reineckea, Lutz Neumetzlerd, John W.C. Dunlopa, Gregory Mouillee, Markus Paulyd,f, Herman Höftee and Ingo Burgerta,1 Molecular Plant 2009 2(5):990-999;Георгиев Г. Д. Величков , 1991, Влияние на филмоборазуващите антитранпиранти Vapor gard и Polygard върху газообмена на листата и продуктивността на картофите. Сп. Физиология на растенията, томXVII, 4, 59-68.

58. Plaut Z. , Migril Y., Kedem, U., 2004, J Horticult. Sci Biotech., vol.79, N4, 528-532.

59. Juin J. et al., 2004, J of Ecology and Agricul. , 54, 2, 23-29.

Atanasova L.Y., Pissarska M.G., Popov, G.S., Georgiev G.I., 2004,Growth, and edogeneous cytokinins of juniper shoots as affected by high metal concentrations, Biologia Plant., 48. 157-159.

60. Bajgus, A., A.Piotrowska, 2009, Phytochemistry, 70,8, 957-969.

61. Held M.A., Р.E. Quesnelle, R.J. Emery, 2005. Biol. Plant., 49, 3, 455-458

62. Thomas, P.A., El-Barhati, M., Polwart, A., 2007, Biol. flora of of the British Isles: Juniper communis L., London

63. Maksymiec, W. B. Crupa, 2007, Bio. Plantarum, 51,2, 322-326

64. Password, F.F., 2007, J. of Ecology, 34, 341

65. Васева-Гемишева И. 2006, Дисертация за “доктор” ИФР БАН София

66. Vasseva ,I., Todorova, D., Malbeck, J., Travnickova A., Machhackova I. 2009, Acta Agron. Hungarica, 57, 1, 33-40

67. Bibliography juniper, Botanical Gardens of UK, 2004, 112-115

Kocheva K., G.I.Georgiev, 2003 Evaluation of the reaction of two contrasting barley /Horedium vulgare L./ cultivars in response to osmotic stress with PEG 6000, Bulg J.of Plant Physiology, spec issue, 290-294

68. El-Tayeb, M. 2006. Acta Agronomica Hung., 54, part 1, 25-38

69. Stevans, J., T., Senaratha K, Sivasithamparam L., 2006, Plant Growth Regulation, 49, 1, 77-83.

70. Rampino, R., S. Pataleo, C., Gerardi, G., Mita, C. Perrota. 2006. Plant, Cell and Environment.

Kocheva K., Lambrev, P., G.Georgiev, V.Goltsev, M.Karabaliev. 2004. Evaluation of chlorophyll fluorescence and membrane injury in the leaves of barley cultivars under osmotic stress, Bioelectrochemistry, (1-2) 121-124.

71. Sun Y., Xu W., Fan, A. 2006 Chinese J. of Appl. Ecology, 17 (3), pp. 399-40272. Demiral, T., Turkan I.2006. Envir. and Exp. Botany, 56 (1), pp. 72-79

73. Redondo-Gomez, S., Mateos, F., Davy, A., Fernandez-Munoz, F., Castelanos, E., Luque, T., Figueroa, M. 2007. Annals of Botany, 100, 3, 555-563

74. Jin, Z., Liu, Z, wang, C., Gong, W., 2007, High Techn. Lett. 13,3, 332-336

75. Zarei L., Farshadfer, E., Haqhparast, R., Rajabi, R., Mohammadi Sarab Badieh, M., 2007. Assian J. of Plant Sci. , 6,8, 1204-1210

76. Zhang, C., Qian, J., Bao, Z. Hong, X., Dong, H. 2007. Plant Mol. Biol. Reporter, 25,3-4, 98-114

77. Kieffer, P., Dommes, J., Hoffman, L., Hausman, J.F., Renaut, J. 2008. Proteomics, 8,12, 2514-2530

78. Lanjeva, S., Korzun, V., Stoimenova, E., Truberg, B., Ganeva, G., Borner, A., 2008. J. of Agric. Sci., 146, 3, 275-286

79. Farshadfar E.,Haghparast R., Qaitoli, M. 2008. Asian J.of Plant Sci., 7,6, 536- 543

80. Efeoglu, E., Ekmekcj, Y., Cicek, N. 2009. South African J. of Botany, 75,1, 34-42.

81. Dubey, A.K.,Srivastav, M., Singh, AK, Pandey, RN, 2009, Ind. J. of Agric. Sci., 79, 8, 595-599.

82. Sundaram S., Rathinasavapathi, B. 2010, Planta, 231,2, 361- 369.

83. Azizpour K., Shakiba, MR, Sima, NAKK, Alyari, H., Mogaddam, M., Esfandiari, E., Pessaraki M.,2010, J of Plant Nutrition, 33, 6, 859-873.

Kocheva K., Busheva M., G.I.Georgiev, P.Lambrev, V.Goltsev. 2005. Influence of short-trem osmotic stress on the photosynthetic activity of barley seedlings. Biol. Plantarum 49, 1, 145-148.

84. Zgalli H., Steppe, K., Lemeur, R. 2006 Journal of Applied Botany and Food Quality, 80, 1, pp. 88-92

85. Lei Y., Yin C., Ren J, C. Li. Biol. Plantarum , 2007, 51, 2, 386-390.

86. Demiral, T., Turkan I., 2006, Env. Exp. Botany, 56,1, 72-99.

87. Karaj G., M. Anther. 2007, Biol. Plant, 51, 4, 566-570

88. Peeva, V.2008. Дисертация за доктор ИФР БАН София .

89. Akcay U.C., Ercon, O., Kavas, M., Yildiz, L., Yilmaz, C, 2010, Plant growth Regulation, 61,1, 21-28.

90. Rapacz, M., Koscielnik, J., Juzczyk, B., Adamska, A., Woycik, M.,2010, JAgron and crop Sci., 196,1, 9-19
Georgiev, G. I., 1998, Effect of intercropping of poplar (Populus euroamer. , Dode) with nitrogen fixing black locust plants (R. pseudoacacia.L.) supplied with different quantity of soil nitrogen In: Proceed of 8th Congress of the African Assoc. for BNF “Biological Nitrogen Fixation in Africa: linking process to progress” (ed. F.D.Dakora) , Cape Town, S.Africa, 108-109.

91. Kolev K. Arnaudov C. Krumova A. 2003, Oxidation Commun., 26(1) , 149- 157,Георгиев Г И. 2004, Екологична физиология на растенията, учебник за еколози, Изд. НБУ, София,145.

92. Кочева К. 2005. Дисертация за “доктор” ИФР БАН, 123.

Лебедев С., Г. Георгиев, 1984, Влияние уровня минерального питания и водообеспечености на водообмен D20 и поступление 15N в растений кукурузил. В: Регуляции водного обмена растений, Докл 7 всесоюз.симп.р Киев, Наукова думка, 129-131.

93. Кочева К. 2005. Дисертация “доктор”ИФР БАН, 123.Ткачук Е., Г.Георгиев, 1980, Об изменениях водообмена хлоропластов листьев растений при действий факторов среди, Физиология на растенията, т.5, докл на.конф. 256-260.

94. Кочева К. 2005. Дисертация “Доктор” ИФР БАН, 123.

Tsvetkova G., G.I.Georgiev /2007/ Changes in phosphate fractions extracted from different organs of phosphorus starved nitrogen fixing pea plants. J. Plant Nutrition, v.30, N 12, 2129-2140.

95. Suleiman,S., S.Fishinger, J.Schulze, 2008, General and Appl. Plant Physiol., 34,1-2, 33-54.

Kocheva, K.V., Georgiev, G.I. 2008 Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences 63 (1-2), pp. 101-104

96. Oufir, M. et al., 2009, J of Chromatography, 1216, 7, 1090-1099

97. Brini, F. et al., 2009, Acta Physiolo Plantarum, 31, 1, 145-154.

Kocheva K.V., Georgiev G.Iv., Kochev V.K. A diffusion approach to the electrolyte leakage from plant tissues (2005) Physiologia Plantarum, 125 (1), pp. 1-9.

98. Reppo, T., A.Ryyppo, 2008, Plant Biosystems, 142, 2, 298-301.

99. Ashtir, B. et al. 2007, Ecology, Environ., and Conservation. 13,3, 515-520.

100. Radoglou, K. et al., 2007, Plant Biosystems, 141, 3, 443-459.

Tsvetkova G., G. I. Georgiev /2004/ Structure- activity relationship of plant flavonoids quercetin, naringenin and apigenin related to their nodulation gene inducing activities in Rhizobium leguminosarum bv. Vicae cells, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci, 57, 11, 83-88

101. Якимов Димитър Йорданов (2009) Дисератация за “доктор” ИФР БАН

Geneva, M., G. Zehirov, E. Djonova, N. Kaloyanova, G. Georgiev, I. Stancheva, 2006, The effect of inoculation of pea plants with mycorrhizal fungi and Rhizobium on nitrogen and phosphorus assimilation, Plant Soil Environ. 52, 435–440.

102. Mukesh K. Meghvansi, K. Prasad, D. Harwani, S.K. Mahna, 2008, European Journal of Soil Biology, 44, 316-323.103. Mehrvarz S. and Chaichi M.R., 2008. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 3 (6): 855-860.

104. Kaschuk, G., Ph.D. thesis, Wageningen University, NL., ISBN 978-90-8585-392-3Georgiev G.I., L.Popova. 2006. Some physiological aspects of drought resistance and drought tolerance of plants. Soil science, agrochemistry and ecology journal, /in Bulg/, 4, 16-21.

104. Peeva, V. 2008. дисертация за доктор ИФР БАН Sofia

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница