Гл ас д-р Нели Тодорова ТинчеваДата13.01.2018
Размер76.83 Kb.
СТАНОВИЩЕ

По конкурса за доцент по направление 2.1 Филология (лингвистика на текста и анализ на дискурса – английски език), обявен в ДВ, бр, 38 от 25.05.2015 г.


Кандидати:

 1. Гл. ас д-р Нели Тодорова Тинчева

 2. Проф. д-р хабил. Ирена Гоергиева Василева
 1. Гл. ас д-р Нели Тодорова Тинчева е опитен и уважаван преподавател и сериозен учен в областта на линвистиката на текста и анализа на дискурса. Висшето си образование получава в Софийския университет “Климент Охридски” – специалност английска филология и втора допълнителна специалност журналистика. Работила е като преводач и втори помощник режисьор. От 1995 г., след успешно издържан конкурс, е редовен член на Катедрата по англицистика и американистика, СУ, и работи последователно като асистент, старши асиситент (1999) и главен асистент (от 2005 г.). През 2006 г. получава научната и образователна степен “доктор” след успешно защитена дисертация на тема “Менталната схема НАЧАЛО-ПЪТ-ЦЕЛ в политическите речи.”

 2. Проф. д-р хабил. Ирена Гоергиева Василева понастоящем е хоноруван преподавател по английски език в Нов Български Университет, София, където преподава дисциплините История и култура на Северна Америка и Общ английски език. Завървшва специалността английска филология във ВТУ, Велико Търново през 1985 г. През 1993 г. става доктор (филология), а през 2006 г. получава научната степен “хабилитиран доктор по приложна лингвистика” в Лайпцигския университет. Работила е последователно като специалист-филолог в катедрата по компютърни науки, ВТУ (1986-1987г.), асистент/гл.асистент по английски език в катедрата по английски език в ИЧС, София (1987-1996г.), доцент по английски език в катедрата по чужди езици, ЮЗУ, Благоевград (1996 – 2009 г.), професор по английски език в катедрата по чужди езици, ЮЗУ, Благоевград (2009 – 2011 г.), професор по английски и немски език в Европейския политехнически университет, Перник (2011 – 2013 г.), понастоящем не преподава никъде на щатно място, а дисциплините, които води като хоноруван преподавател в НБУ (История и култура на Северна Америка и Общ английски език) не отговарят на тематиката на конкурса за доцент по лингвистика на текста и анализ на дискурса – английски език.
  1. Преподавателска дейност.
 1. В бакалавърската степен на специалността Английска филология , гл. ас. Н. Тинчева е титуляр на задължителния курс по Лингвистика на текста, разработен от нея, от 2006 г. насам. Освен това е водила курсовете (в екип и смаостоятелно) по Аналитични подходи към текста (избираем), Лингвистичният дебат (задължителен), Практическа английска граматика (I и II част, задължителен) и Политическият дискурс (I и II част, задължителен). В магистърската степен е титуляр на задължителния курс по Анализ на дискурса, разработен от нея, от 2008 г. насам. От 2014 г. води и задължителния курс по Английски за академични цели. Така изредените курсове, и особено двата задължителни курса по лингвистика на текста в бакалавърската програма степен и анализ на дискурса в магистърската, на които е титуляр и е разработила самостоятелно, ми дават пълно основание на заключа, че по точка “преподавателска дейност” Н. Тинчева напълно покрива изискванията и курсовете й напълно отговарят тематично на настоящия конкурс за доцент по лингвистка на текста и анализ на дискурса – английски език.

 2. Проф. д-р хабил. Ирена Гоергиева Василева е хоновуван преподавател в НБУ по История и култура на Северна Америка и Общ английски език, които дисциплини не отговарят на тематиката на конкурса за доцент по лингвистика на текста и анализ на дискурса – английски език. В ИЧС, София е преподавала английски за компютърни специалисти и бизнес английски (1987 – 1996). В бакалавърската степен на ЮЗУ е преподавала лексикална семантика и стилистика, дисциплини, които не влизат в обхвата на настоящия конкурс за доцент, за който кандидатства. Единствено в магистърската програма по английска филология и проиложна лингвистика на ЮЗУ е преподавала текст лингвистика (както и семантика, контрастивна лингвистика и теория на превода). Участвала е в магистърката програма по анализ на дискурса само в Бонския университет, но там е преподавала на немски език, докато настоящия конкурс е за доцент по лингвистика на текста и анализ на дискурса – английски език.
  1. Научно-изследователска и научно-практическа дейност.
 1. Научната дейност и продукция на Н. Тинчева е в областта на научните й интереси насочени главно към въпросите на лингвистиката на текста и най-вече нейният когнитивен вариант. Във всичките си разработки, кандидатката убедително свързва анализа на текста с контекстуално-обусловени мисловни процеси. Освен това аналитичният подход възприет от Н. Тинчева разглежда езика не само като средство за концептуализация, но и за изразяване и възприемане на концептуално съдържание в процеса на комуникация, което обуславя интереса й към анализа на дискурса.

Кандидатката участва в конкурса за доцент с две монографии, три самостоятелни книги и помагала и две в съавторство. Представени са 14 статии в периодични издания и сборници, повечето от които са публикувани в престижни научни списания. Най-големият принос на всичките й разработки е съчетаването на съществуващите теории за текстовите и дискурсивни светове с Теорията за концептуалните метафори и Теорията за концептуалните сливания, което се прави за първи път. Също за първи път се доказва тезата, че концептуалната метафоризация оперира не само на ниво лексика, фразеология и социо-дискурсивни тенденции, а на ниво цял текст и неговата обща структура.

За да очертая по-пълно облика й като езиковед англицист, ще спомена и темата на успешно защитената й докторска дисертация – “Менталната схема НАЧАЛО-ПЪТ-ЦЕЛ в политическите речи” (2006), с която са свързани няколко по-стари публикации и която доказва контролиращата сила на споменатата образна схема при изграждането на общата структура на политическите речи . В този избор виждаме определящи особености, характерни за по-нататъшната работа и развитие на кандидатката. Монографията “Political speeches (A Cognitive Perspective on Text and Structure)”, базирана на докторската й дисертация, задълбочено и умело мотивира връзката на жанра “политическа реч” с определен ментален модел и структурата на цялостен текст. Нещо повече, Н. Тинчева определя прототипната суперструктура на политическите речи и съпоставяйки речи на английски и български политици, проверява дали тези модели са универсални или културно-специфични.

Основната монография, с която Н. Тинчева участва в конкурса за доцент “Text Structure: A Window into Discourse, Context and Mind” надгражда вече спомената монография и генерализира заключенията относно структурата на текста до следващото, концептуално-обусловено теоретично и аналитично подкрепено ниво на академично възприятие. Приложеният подход е напълно новаторски – прилага се концептуално-ориентиран анализ не само към отделни текстове, но и към корпус от теории за текста. По този начин се редефинира понятието “структура на текста” като концептуално интегрирано понятие. Несъмнено най-големият принос на монографията е, че за първи път се прилага Теорията за концептуалното сливане не само към цели текстове, но и към теориите за тях. Нещо повече, за първи път се хармонизират теориите за текстовите и дискурсивни светове с Теорията за концептуалните метафори и за концептуалните сливания. В тази връзка ще спомена и другите публикации на Н. Тинчева върху контекст, текстови и дискурсивни светове – “The Prominence Principle in Contextual Dynamics”, “Contexts, Text Worlds and Discourse Worlds”, “Are text and discourse studies really turning cognitive?”, в които авторката съчетава представата за текстови светове на Богранд и Дреслър с тази за текстовите и дискурсивни светове на Уърт. Не по-малко новаторски и приносни са останалите статии на кандидатката върху политическия дискурс – “The Killer Sport of Politics: Conceptual Metaphors in Bulgarian Political Discourse,” “Political Speeches, Text Structure, Manipulation” и др. Приносите могат да се търсят в няколко насоки: систематизирането на комуникативните стратегии за този вид дискурс, на манипулативните стратегии при политическите речи, които са обвързани с езиковата реализация на слотове в когнитивния модел, контролиращ структурата им и използваните концептуални метафори в този дискурс. Заслужават внимание и изследванията на Н. Тинчева върху малапропизмите, които от една страна анализират дискурсивните стратегии обуславящи появата им a от друга за първи път предлагат класификации на бисерите, произтичащи от нетипично положение на когнитивни конструкти.

Не на последно място, бих искала да подчертая умелото съчетаване на от страна на кандидатката на теоретичните постулати на лингвистиката на текста с тяхното преподаване, което проличава в книгата “Enter Text Linguistics”. Несъмнено помагалото е основно и ценно за студентите в курса по лингвистика на текста. Състои се от две части – теоретична, която прави кратък исторически, критичен обзор на развитието на дисциплината Лингвистика на текста, и практическа, която проследява сходните черти и различията между двата главни текст-лингвистични подхода (традиционния подход на Халидей и когнитивният на де Богранд и Дреслър).

Н. Тичева участва в конкурса и с още две помагала – “Pass the exam” и “Easy Miss,” които са предназначени за владеещи езика на много високо ниво. Първото е фокусирано върху проблематични употреби свързани с именната и глаголна фраза, а второто върху проблеми свързани с правописа, словобразуването и употребата на предлози в английския език.
II. Проф. д-р хабил. Ирена Георгиева Василева участва в конкурса със 117 публикации след придобиването на образователната и научна степен “доктор.” Но тъй като всичките публикации до 2009 г. по презумция са били представени за процедурите по придобиване на академичната длъжност “професор” (април, 2009) и научната степен “хабилитиран доктор по приложна лингвистика” (2006 г.), ще се спра на публикациите й след 2009 г.

Всички представени монографии са написани преди 2009 г., така че не следва да бъдат разгледани като трудове, вклочени за настоящия конкурс за доцент. Статиите, публикувани след 2009 г. са общо 13. Приносите й са главно в областта на академичните текстове (“Bulgarian ‘we’ and audience involvement in academic writing,” “Confrontation in Science, ” “Critical book reviews in German”, “Co-evolving academic rhetoric across culture: Britain, Bulgaria, Denmark, Germany in the 20th century,” “Argumentative strategies in conference discussion sessions”), възможните начини за употреба на английския език като глобален научен език (“Die Spittzenforschung Spricht Englisch”, but who does the English language belong to?”), явлението превключване на езиковия код (“Functions and Mechanisms of Code-switching in Bulgarian Canadians и “Превключване на езиковия код при българи, живеещи в Германия”). Единствените две статии, които имат пряко отношение към настоящия конкурс са “Scientific Communication in Multimedia Environments – Intertextual and Interdiscursive Features” и “The Discursive Construction of National Identity in Academic Communication – the Case of Canada), в които авторката прилага по-традиционни методи за анализ на дискурса. Има две публикации на немски език, които няма да коментирам, тъй като не влизат в обсега на конкурса, който е за доцент по лингвистика на текста и анализ на дискурса – английски език. В автосправката за научните приноси самата кандидатка никъде не споменава приноси в областта на лингвистиката на текста и анализа на дискурса, а само такива в областите съпоставителни изследвания, езиковата политика, явления свързани с глобализацията, психо- и социолингвистиката, анализа на цитатите, инкорпориране на данни в научни публикации, канадистиката, теорията на превода и чуждоезиковото обучение, които нямат пряко отношение към настоящия конкурс за доцент. Нещо повече, дори представената за конкурса документация е непълна– И. Василева не е преставила резюмета на научните си публикации.

В заключение убедено мога за заявя, че гл. ас. д-р Нели Тодорова Тинчева в много по-голяма степен покрива изискванията за доцент по лингвистика на текста и анализ на дискурса. Основание за това ми дават както дългогодишната й преподавателска дейност в катедра Англицистика и американистика като титуляр на задължителните дисциплини по лингвистика на текста и анализ на дискурса, така и научната й продукция, в която тя не само прилага новаторски подход като хармонизира концептуално-обусловения анализ с текстовия, но и се явява пионер в тази област.

Въз основа на изложеното, препоръчвам на научното жури да присъди академичното звание “доцент” на гл. ас. д-р Нели Тодорова Тинчева, по направление 2.1 Филология (лингвистика на текста и анализ на дискурса – английски език).

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница